5. Jongeren; Hoe kun je de God van de waarheid liefhebben

Jongeren 5; De God van de waarheid liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Voor veel Christelijke jongeren is bijna hun hele jonge leven ingepland met schooltaken, maar ook met Bijbelstudie en vermaak.
Helaas studeren sommige jongeren maar weinig in de Bijbel, en dan ook nog vaak omdat hun ouders dat vragen.
In het artikel 1 Jongeren; Opvoeding en Social Media  https://www.dojc.nl/?p=4818
zijn we uitgebreid ingegaan op de opvoeding van jongeren en de rol van social media.
Jongeren worden nog steeds buitenproportioneel aangetrokken door de wereld van de smartphone. Door mooipraterij van mensen die niet in God geloven, atheïsten, die met overtuiging hun aanlokkelijke leugens als waarheid vertellen:

HerzSt (Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen,

Door dit soort leugens komt bij velen de liefde voor God niet meer op de eerste plaats.

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de waarheid kunnen liefhebben.

Privacy op Internet en op onze randapparatuur

Jonge Christen, ben jij ook zo buitensporig met jouw smartphone en iPad bezig?
Doe deze keer eens jouw uiterste best om alle Schriftplaatsen begrijpend te lezen!

Hier volgt  een indringende waarschuwing van Apple medeoprichter Steve Wozniak:
Verwijder nu je Facebook-account!

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-09/apple-cofounder-steve-wozniaks-dire-warning-delete-your-facebook-account-now

Wozniak, die een goed inzicht heeft in hoe social media functioneren, gaf onlangs een waarschuwing door te zeggen dat sociale platforms onze privéconversaties monitoren en onze persoonlijke gegevens naar adverteerders sturen. Door het gebrek aan privacy op sociale media, zei hij, zouden de meeste mensen hun accounts direct moeten verwijderen.

HerzSt (2 Petrus 3:17) 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

Zie de korte animatievideo ‘Mad World’:  https://youtu.be/5DU1B_XkyIk

Vele jonge Christenen zijn niet waakzaam voor de voorzegde tijd waarin we nu leven.

Zij onderscheiden niet de oorlogsdreiging als gevolg van de handelsoorlogen en sancties (strafmaatregelen) die zich op het wereldtoneel aan het afspelen zijn.
Maar als belangrijkste, ze onderscheiden niet de zuivering van Christenen die nu plaatsvind:

HerzSt (Daniël 11:35) 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Wie in deze tijd niet waakzaam is, begeeft zich op de brede weg naar het verderf:  (Matt. 7:13-14)

HerzSt (1 Johannes 2:15) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Ongelovigen zullen minachtend blijven spreken over het geloof van Christenen.
Maar God (YHWH) zal zo lang mogelijk wachten, zodat nog zoveel mogelijk mensen gered kunnen worden of tot inkeer kunnen komen:

HerzSt (2 Petrus 3:3-4) 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
HerzSt (2 Petrus 3:9) 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

De liefde van God

Dat God ons liefheeft hebben we niet aan onszelf te danken, het is Gods eigen vrije gave:

HerzSt (Efeze 2:8-9) 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
HerzSt (1 Johannes 4:10) 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

God heeft aan ons het dierbaarste gegeven wat Hij had:

HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Als we Jezus liefhebben als Gods uitgezonden Zoon, dan heeft de Vader ons ook lief:

HerzSt (Johannes 16:27) 27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

De Heilige Geest, de Geest van God

De Heilige Geest is de Geest die uit God is, dat wil zeggen, het is Gods Geest:

HerzSt (1 Korinthe 2:12-13) 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

De Heilige Geest wordt ook wel de Geest van de waarheid genoemd:

HerzSt (Johannes 15:26) 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

Wie met Gods liefde of met Gods Geest werkt, zal de vruchten hiervan oogsten:

HerzSt (Galaten 5:22) 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Hoe kan ik stappen nemen dat de liefde van God ook in mij is?

De liefde van God begint hiermee, om zelf een persoonlijke keuze voor God te maken:

HerzSt (Mattheüs 22:37) 37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Zie ook: Deuteronomium 6:5)
HerzSt (Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (mammon = het geld of rijkdom)

Al degenen die God liefheeft, worden ook door God gecorrigeerd:

HerzSt (Hebreeën 12:6) 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

Laat de liefde van God in jou niet verslappen:

HerzSt (Efeze 4:30) 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
HerzSt (Galaten 5:7) 7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?

Bezwijk nooit voor nare opmerkingen dat je een Christen bent. Integendeel, schaam je nooit om te zeggen dat Jezus als Gods Zoon naar de aarde is uitgezonden om ons te redden:

HerzSt (1 Johannes 4:15-16) 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Jezus vergoten bloed is noodzakelijk voor de nieuwe overeenkomst, het Nieuwe Verbond  (Matt. 26:28)

Op Pinksterdag, de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, sprak Petrus tot de Joden, dat de belofte op degenen betrekking heeft, die gedoopt zijn in de naam van Christus:

HerzSt (Handelingen 2:38-39) 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Als je er klaar voor bent, waarom dan nog aarzelen? Sta op, laat je dopen en laat jouw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van onze hemelse Vader. (Hand. 22:16)

HerzSt (Mattheüs 28:19) 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Iedere gedoopte discipel moet volgens Jezus leren en ook doen wat Jezus geboden heeft:

HerzSt (Johannes 15:9-10) 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Ouders, tref voorbereidingen en DISCUSSIEER met uw kinderen:

Welk nieuws kun je als jongere nog geloven?
In dit tijdperk van social media en smartphones kan een nauwkeurig beeld van iedere jongere samengesteld worden.
Belanghebbenden weten precies hoe ze jongeren moeten manipuleren, door in te spelen op wat jongeren graag willen hebben of graag willen doen.
En wat het nieuws betreft, jongeren kunnen helaas vaak niet meer onderscheiden wat echt waar is, of wat ‘fake news’ of gewoon leugens zijn.

Ouders
Discussieer met uw kinderen wat de pure waarheid is, om vooral in Jezus woorden te blijven geloven en daar trouw aan te blijven.
Leg aan jongeren uit, dat alleen Gods woord en het Evangelie de echte waarheid zijn:

HerzSt (Johannes 14:6) 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jongeren
Het is uiteindelijk kiezen tussen God (YHWH) die de waarheid spreekt of Satan met zijn leugenwereld.
Lees de onderstaande Schriftplaats van Jesaja en volg Jezus heel precies.
Jezus heeft de waarheid (Gods woord) als een gordel om Zijn middel:

HerzSt (Jesaja 11:4-5) 4 Hij (Jesus) zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Tot slot:

Wie helemaal genoeg heeft van de leugens van deze wereld en de waarheid van God heeft gevonden, weet dat deze waarheid een zeer waardevol geschenk is:

HerzSt (Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Laat Gods woorden van waarheid en de beloofde beloning niet van je afpakken:

HerzSt (1 Johannes 2:24-25) 24 Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.

Geen enkele Christen zal eenvoudig door de problemen van de laatste dagen heen kunnen navigeren, daar zal Satan wel voor zorgen. (1 Petrus 5:8)
Voor Gods grote dag, in het laatst der dagen, zal Gods Geest opnieuw uitgestort worden:

HerzSt (Joël 2:28-31) 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

Jongeren, wees er klaar voor!

Tot zover dit artikel over hoe jongeren de God van de waarheid kunnen liefhebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *