14. Mij komt de wraak toe!

Mij komt de wraak toe!.pdf

HerzSt (Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
———————————————————————————————————

Als we al de liefdeloosheid en onrecht zien in de wereld, kan dat ons verdrietig en boos maken.
God heeft de schepping grandioos geschapen en in de Schrift laten optekenen hoe we elkaar moeten liefhebben. Laat als Christenen ruimte voor de toorn, we hoeven niet zelf in te grijpen:

NBG51 (Psalm 4:5) 5 Weest toornig, maar zondigt niet;….

Alleen God (YHWH) heeft als Schepper het volste recht om de toorn te vergelden.
Jezus moedigde ons aan, om onder verdrukking de vrede te bewaren:

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
HerzSt (Mattheüs 5:38-42) 38 U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. 39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; 40 en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; 41 en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. 42 Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.

Vergeldt dus als Christen nooit iemand zijn slechte gedrag:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:15-18) 15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. 16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Laten we, voor onze eigen redding, Jezus voorbeeld en woorden nauwgezet volgen:

HerzSt (Psalm 2:12) 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
HerzSt (Johannes 3:36) 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

We kunnen ons volledig op God verlaten, onze rechtvaardige Schepper zal het kwaad vergelden.
Zoals tijdens de vloed – in de dagen van Noach – de goddelozen van de aarde werden weggevaagd, zo worden in het laatst van de dagen de goddelozen door natuurgeweld vernietigd.

Het thema van dit artikel is: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Is het rechtvaardig te noemen dat God de goddelozen zal straffen?

Het feit dat goddelozen God niet willen kennen en Jezus woorden niet willen gehoorzamen is al een rechtvaardige reden. Maar het is ook de vergelding voor het onrecht dat Gods volk, de Christenen, is aangedaan:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 1:6-8) 6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Gods ingrijpen is een zegen voor Zijn volk, maar een straf voor degenen die de waarheid onderdrukken met misleidende inhoudsloze woorden, door wereldse theorieën:

HerzSt (Romeinen 1:18-19) 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
HerzSt (Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Als we kennis van Gods woord hebben moeten we dat wel toepassen, onze levenswijze aanpassen:

HerzSt (Kolossenzen 3:5-6) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
HerzSt (Hebreeën 10:26-27) 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.

Veel mensen zijn door jarenlange hersenspoeling  hoogmoedig geworden, zijn aanmatigend en niet meer voor rede vatbaar. Deze mensen willen zich niet meer openstellen voor de waarheid, argumenten en bewijzen van de schepping door God. Maar als ze niet tot inzicht komen zijn ze reddeloos verloren:

HerzSt (Psalm 94:1-2) 1 O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! 2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Die doen wat ze denken dat goed is en iedereen die hun mening niet is toegedaan is voor hen slecht.
Maar in een ver verleden is de de mensheid (en ook de engelen) hiervoor ernstig gewaarschuwd:

HerzSt (Judas 1:6-7) 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

De ‘hypothese’ van een vreemde planeten-groep in een baan om de aarde

Volgens mathematische berekeningen van waargenomen variaties en onregelmatigheden van Uranus en Neptunus moest er volgens astronomen nog een planeet of planeten-groep zijn, planeet x genoemd. Planeet x leidde destijds tot de ontdekking van Pluto, die in 1930 werd geobserveerd.
Maar Pluto was veel te klein en te licht om zoveel invloed te hebben op Uranus en Neptunus.
In 1988 verklaarde Dr. John D. Andersson, senior research Scientist NASA, over planeet x:    Met 90-99% zekerheid worden Neptunus en Uranus verstoord door planeet x.


.                      Solar System – Wikimedia

Okt. 1988 publiceerde Dr. Robert S. Harrington, Chief Astronomer US Naval Oberservatory, zijn rapport in de Astronomical Journal: The location of planet-x (zie ook onderstaande tekening)


In 1992 kwam de NASA press release: Onverklaarbare afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunus wijzen op een groter lichaam buiten het zonnestelsel van 4 tot 8 keer de massa van de aarde, in een sterk gekantelde baan, verder dan 7 miljard mijl van de zon.
Volgens de IRAS-infrarooddetectie satelliet (1983) naderde deze planeet of planeten-groep vanuit het zuiden.
Jaren later ontkende NASA het bestaan van planeet x in de eerder genoemde press release.
Omdat de planeten-groep vanuit het zuiden van de aardas binnenkomt en het beste in het  inrarode spectrum kan worden geobserveerd, werd de South Pole Telescope ‘waarschijnlijk’ gebouwd op de zuidpool.
De SPT is een telescoop met een diameter van 10 meter op het Zuidpoolstation Amundsen – Scott.

.                                          South-Pole-Telescope Wikimedia

Jan. 2008 South-Pole-Telescope; observatie van een object door de zuidelijke hemel.
afbeelding planeet x = mini constellatie met planeten en manen:

Het lijkt een rood ijzeren stofwolk en ziet eruit als een groot puinveld, een kenmerkende signatuur van een bruine dwergster.
Daarna is hierover niets meer vernomen van de South-Pole-Telescope.

Opmerkelijke opnamen van een weer-camera van de zonsondergang in Zuid-Australië:
Zie hiervoor ook de video: https://youtu.be/wZ6HpFC-vmY

Planeet x of planeet 9 is soms bij zonsondergang met het blote oog waar te nemen als een tweede zon in de buurt van de zon. Het beste resultaat krijgt men bij zonsondergang, omdat anders het felle licht van de zon de constellatie aan het zicht onttrekt.

Of de boven beschreven mini-constellatie door God gebruikt zal worden, wij kunnen het niet zeker weten. Onze toegang tot astronomische gegevens is te gering om dat te kunnen bepalen. Maar wat we wel weten is dat in het visioen van Johannes opmerkelijke raakvlakken daarmee te vinden zijn.

HerzSt (Psalm 2:5) 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Het hemelse visioen van Johannes dat Gods gramschap of toorn beschrijft, kan globaal worden verdeeld in drie gedeelten, naar een getrapte climax toe:

Op. 5:1-5 In Gods rechterhand een boekrol met zeven zegels en alleen het Lam kan de zegels openen.
Het openen van de zeven zegels (Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van het 7e zegel omvat het blazen van de zeven bazuinen
Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de 7e bazuin omvat het uitgieten van de zeven schalen van toorn
Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)
Op. 16:17 Na het uitgieten van de 7e schaal van toorn: ‘Het is geschied!’

In groen de invloed van de hypothese; een planeten- of kometen-groep die in een baan om de aarde komt.

 1. 1e zegel – Het Lam opent de boekrol, de Persoon op het witte paard wordt een kroon gegeven om te overwinnen.
 2. 2e zegel – de vrede van de aarde is weggenomen, met als gevolg oorlogen.
 3. 3e zegel – voedseltekorten; Hier zijn we langzamerhand aanbeland.
 4. 4e zegel – 1/4 deel bevolking wordt gedood door zwaard, honger, dood en wilde beesten

HerzSt (Mattheüs 24:7) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
HerzSt (Markus 13:8) 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.
HerzSt (Lukas 21:11) 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.
Grote tekenen vanuit de hemel; vreemde planeten zijn te zien vanaf de aarde.
De tijd van grote wereldwijde onlusten en besmettelijke ziekten staat voor de deur.

 1. 5e zegel – Het doden van Christenen zal doorgaan, totdat het aantal volledig is gemaakt.
 2. 6e zegel – Grote aardbeving, zon zwart, maan als bloed, sterren vallen, hemel wijkt terug

Door de aantrekkingskracht van de vreemde planeten-groep komen grote krachten op de aarde, zware vulkanische activiteit (rookzuilen), bulderen van de zee en hoge golven. Samenvallen van de aantrekkingskracht van maan en zon geeft springvloed. Samenvallen met de planeten-groep heeft een nog veel sterker effect. En hoe harder de wind, hoe hoger de (bulderende) golven. De aarde zal lostrillen van haar plaats en hevig waggelen.
Mensen op aarde zijn doodsbang voor de toorn van God en van het Lam:
HerzSt (Lukas 23:30) 30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
HerzSt (Openbaring 6:13-16) 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.
HerzSt (Mattheüs 24:29) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
HerzSt (Joël 2:29-31) 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. (zie ook Hand. 2:19,20)
HerzSt (Jesaja 13:9-10,13) 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. ….13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.
HerzSt (Jesaja 24:19-20) 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

 1. 7e zegel – Zeven engelen worden zeven bazuinen gegeven

<Nadat het Lam het zevende zegel geopend heeft valt er een stilte van een 1/2 uur in de hemel>

 1. 1e bazuin – 1/3 deel van de aarde verbrandt door hagel en vuur met bloed vermengd

Een kenmerk van een bruine dwergster is een puinveld van een rood ijzeren stofwolk.

 1. 2e bazuin – 1/3 deel schepselen in zee sterft en 1/3 deel schepen vergaan door een grote berg van vuur, 1/3 deel zee wordt bloed
 2. 3e bazuin – 1/3 deel van de rivieren en waterbronnen worden bitter door een grote brandende ster, Alsem. Veel mensen sterven door dat bittere water.

Een komeet of planeet van de groep valt brandend in de zee, een vuurbal.

 1. 4e bazuin1/3 deel van de zon maan en sterren worden verduisterd, 1/3 van dag en 1/3 van nacht verduistering. Zon maan en sterren worden slecht zichtbaar door stof- en rookwolken.
 2. 5e bazuin1e wee De afgrond wordt geopend; de zon verduisterd, als rook uit een oven komen sprinkhanen en mogen de mensen die Gods zegel niet hebben 5 maanden pijnigen.

HerzSt (Openbaring 9:6) 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

 1. 6e bazuin2e wee Vier engelen laten een zeer grote groep ruiters los

Door vuur, rook en zwavel (uit hun mond) wordt 1/3 deel van de mensen gedood.

<Op. 10:1 – 11:14 TUSSENGEDEELTE    de twee getuigen profetie; daarna volgt een grote aardbeving>

 1. 7e bazuin3e wee Het hemelse koninkrijk neemt een aanvang

<God heeft weer het koningschap op zich genomen, samen met Zijn Messias>
<Het hemelse Nieuwe Jeruzalem is geboren of gereed>

En na de verplichte ontvangst van het financiële merkteken Op. 13:15-17:

 1. 1e schaal – over de aarde, een schadelijke zweer bij de mensen met het merkteken
 2. 2e schaal – in de zee, die wordt bloed en elk levend wezen in zee sterft
 3. 3e schaal – in de rivieren en de waterbronnen, water wordt bloed, niet drinkbaar.
 4. 4e schaalover de zon, om de mensen te verzengen met vuur.

Door de vreemde planeten-groep is het aardmagnetisme verstoord en wordt de straling van de zon maar matig geblokkeerd. Zeer hoge temperaturen op aarde.

 1. 5e schaal – over de troon van het beest, de 7e en laatste wereldmacht wordt verduisterd en ontvangt een grote verdrukking (deze heeft zijn troon ontvangen van Satan zie Op. 13:2)
 2. 6e schaal – over de rivier de Eufraat. Het water droogde op voor koningen uit het oosten.

Demonen gaan rond naar de koningen van de aarde voor de oorlog van de grote dag van God.
Jezus komt als een dief in de nacht, wees waakzaam. (zie Matt. 24:43, 1 Thess. 5:2)
HerzSt (Jesaja 10:25) 25 Want nog een klein moment – en dan is de gramschap voorbij en zal Mijn toorn zich richten op hún vernietiging.
HerzSt (Jesaja 26:20) 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

 1. 7e schaal – over de lucht, donderslagen en bliksemstralen en een zeer grote aardbeving.

Eilanden en bergen zijn niet meer te vinden. Er vallen enorme hagelstenen. Het is geschied.

Maar de mensen hebben na de toorn van God nog steeds geen berouw, niets kan hen nu nog helpen:

HerzSt (Openbaring 16:21) 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Bij Jezus wederkomst of parousia zullen eerst de heiligen (de eerstelingen) en daarna de andere Christenen worden opgenomen in de hemel. Daarna volgt de vernietiging van de goddelozen in complete duisternis:

HerzSt (Zefanja 1:15) 15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van wolken en donkerheid, een dag van donkere wolken,
HerzSt (Ezechiël 32:7) 7 Ik zal de hemel bedekken wanneer Ik u uitblus, zijn sterren zal Ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal zijn licht niet laten schijnen.
HerzSt (Jesaja 29:5-6) 5…In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling. 6 Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

Jezus spreekt dan ook over het ‘voorbijgaan’ van de huidige hemel en aarde:

HerzSt (Mattheüs 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad. Het enige wat verwisseld wordt, is de buitenlaag of bovenlaag:

HerzSt (Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.
HerzSt (Jesaja 34:4) 4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.
HerzSt (Jesaja 51:6) 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
HerzSt (Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus, waarin staat dat de hemelen en de aarde zijn opgespaard voor het vuur tot de dag van het oordeel:

HerzSt (2 Petrus 3:7,10,12) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.….10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.….12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
HerzSt (Psalm 11: 5-6) 5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn.

In Lukas staat geschreven dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel van Sodom:

HerzSt (Lukas 17:28-30) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Vlak na de aankomst van Lot’s gezin in Zoar, keek Lot’s vrouw achterom en terstond veranderde ze in een zoutpilaar. (Gen. 19:26)
Het feit dat de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, betekent dat ze door God werd gestraft.
Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of stoppen. (Gen. 19:17)
Dat achterom kijken heeft beslist betrekking op de keuze, die in haar hart gemaakt moest worden.

Door de aantrekkingskracht van de vreemde planeten-groep zal het aardmagnetisme uiteindelijk volledig geblokkeerd worden, of misschien zelfs omdraaien. Ook de ster (de zon) van de mini constellatie zal samen met onze zon en zijn zonnewind de complete bovenlaag van de aarde afbranden:

HerzSt (Lukas 17:31-36) 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Mensen zullen proberen hun vernietiging te ontlopen:

HerzSt (Jesaja 2:19) 19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit,als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Er is geen ontkomen aan, ook niet met ondergrondse schuilkelders met noodvoorzieningen.

Bij Jezus wederkomst zullen ook de boeken worden geopend en zal het oordeel worden geveld:

HerzSt (Mattheüs 16:27) 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
HerzSt (Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Als de aarde weer tot rust is gekomen na de vernietiging van de bovenlaag, kan door God het herstel weer worden ingezet van de nieuwe schepping. Maar nu op de ‘nieuwe’ aarde:

HerzSt (Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
HerzSt (2Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
HerzSt (Openbaring 21:1,5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer….5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar,

Als de nieuwe schepping gereed is, zal het Nieuwe Jeruzalem (met Jezus, de heiligen en de grote schare andere Christenen) uit de hemel neerdalen naar de nieuwe aarde:

HerzSt (Openbaring 21:2) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
HerzSt (Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Tot slot:

Als u nog zoekende bent, onderneem dan nu stappen en onderzoek de Schrift of laat u onderwijzen en laat u vervolgens door een Christen dopen:

HerzSt (Zefanja 2:3) 3 Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.

Bewust gedoopte Christenen worden behouden voor Gods toorn door Jezus vergoten bloed:

HerzSt (Romeinen 5:9) 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Moedig twijfelende Christenen of Christenen die het in de verdrukking moeilijk hebben aan:

HerzSt (Jesaja 35:3-4) 3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen.
HerzSt (Lukas 21:28) 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Weet dan dat God een belofte heeft gedaan voor allen de wereld overwinnen, een eeuwige belofte:

HerzSt (Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *