15. Engelen komen ons beschermen

Engelen komen ons beschermen.pdf

Hebt u als Christen wel eens iets meegemaakt, wat buiten verwachting goed afliep?
Iets wat u verwonderde, waarbij het aanvoelde of u bijgestuurd of beschermd werd?
Een bescherming, waar u nog vaak aan terugdenkt?
Of kreeg u op een prangende vraag op een opmerkelijke manier een antwoord?
Een antwoord dat u verbaasde?
Veel Christenen hebben soortgelijke ervaringen meegemaakt.
Het is heel goed mogelijk dat dit het werk van engelen was. Maar hoe zal het gaan tijdens de verdrukking, wanneer we de bescherming het hardst nodig hebben?

Thema: In dit artikel zullen we de unieke beschermende rol van engelen behandelen.

Engelen zullen al het mogelijke doen om Christenen te beschermen, maar niet alles is te vermijden. Sommige zaken moeten helaas gebeuren:

Zoals de gevangenneming van Petrus en de andere apostelen (Hand. 5:17-18):
— Maar wel de redding uit de gevangenis door een engel (Hand. 5:19-20)
Zoals Jezus bewust was van het grote offer dat gebracht moest worden (Lukas 22:42):
— Maar wel de sterking hiervoor door een engel (Lukas 22:43)
Zoals het beproeven van Jezus na het vasten door Satan (Mattheüs 4:1-10):
— Maar wel het na de beproeving gediend worden door engelen (Mattheüs 4:11)
Zoals de aankomende beproeving van Christenen in de grote verdrukking (Matt. 24:21):
– -Maar wel de redding door Jezus met zijn engelen (Mattheüs 24:30-31)

Wat betekent het om vrees te hebben voor God (YHWH)?

De woorden vrees en angst worden wel eens door elkaar heen gebruikt, maar in de Schrift heeft vrees voor God een heldere betekenis.
Vrees voor God betekent ontzag en eerbied voor God (YHWH):

HerzSt (Hebreeën 12:28)  28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

Het onderstaande heeft God destijds aan Israël gevraagd en is nu dus voor Christenen bedoeld:

HerzSt (Deuteronomium 10:12) 12 Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,
HerzSt (Deuteronomium 13:4) 4 Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

Wie ontzag en eerbied heeft voor God, hoeft weinig angst te hebben voor mensen:

HerzSt (Psalm 118:5-9) 5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. 6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? 7 De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten. 8 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. 9 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
HerzSt (Hebreeën 13:6) 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
HerzSt (Mattheüs 10:28) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Vrees voor God hebben we in het besef dat ons eeuwig leven van Zijn oordeel afhangt:

HerzSt (Psalm 90:11) 11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

De zeven geesten van God leggen over ieder mens getuigenis af:

HerzSt (Zacharia 4:1,10) 1 De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt….10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken.
HerzSt (Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn….
HerzSt (Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Op God kunnen we altijd vertrouwen en bij God kunnen we ook vertroosting vinden:

HerzSt (Jesaja 41:13) 13 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
HerzSt (Jesaja 44:8) 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.
HerzSt (Jesaja 51:12) 12 Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat,…
HerzSt (Spreuken 1:33) 33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.
HerzSt (Psalm 103:13) 13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Maar niet alle angst kan door geloof weggenomen worden, zoals de angst om onder zware beproeving getrouw te blijven voor de almachtige God (YHWH):

HerzSt (Markus 14:33-36) 33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; 34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. 35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
HerzSt (Hebreeën 5:7) 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
HerzSt (Lukas 22:43) 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

Wanneer ontvangen mensen de bescherming van God?

God luistert niet naar zondaars maar naar degenen die Hem gehoorzamen:

HerzSt (Johannes 9:31) 31 En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.

God luistert naar mensen met liefde en rechtvaardigheid in hun hart:

HerzSt (Handelingen 10:35) 35 maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.
HerzSt (Leviticus 19:32) 32 U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE.
HerzSt (1 Petrus 3:14) 14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,

Wat betekent het om geen vrees te hebben?

Geen vrees hebben betekent, om  volledig vertrouwen te hebben in onze hemelse Vader:

HerzSt (Psalm 23:4) 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
HerzSt (Psalm 27:1) 1 …. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
HerzSt (Psalm 49:6-8) 6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.

Jezus liet zien dat Hij macht had over de natuurkrachten. Daarom hoeven we ook geen angst te hebben voor de natuurkrachten, deze krachten kunnen beheerst worden.
Zowel de Vader als de Zoon hebben er macht over:

HerzSt (Mattheüs 8:26) 26 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
HerzSt (Mattheüs 14:26) 26 En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.
HerzSt (Lukas 21:26) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Wat zijn engelen voor wezens?

Wat Jezus betreft, Jezus is geboren en had lang geleden zijn begin of oorsprong in de hemel:

HerzSt (Hebreeën 1:5) 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

Jezus is volgens Hebreeën 1:5 verwekt, maar de engelen zijn geschapen.
De Zoon van God heeft de gehele schepping in samenspraak met Zijn Vader geschapen:

HerzSt (Efeze 3:9) 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,
HerzSt (Kolossenzen 1:16) 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

En wat het aantal betreft van de hemelse engelen:

HerzSt (Openbaring 5:11) 11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

Er zijn meerdere taken voor het leger van engelen, zoals de aartsengel, de serafs, de cherubs en de andere engelen:

HerzSt (Jesaja 6:2) 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
HerzSt (Jesaja 37:16) 16 HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de cherubs troont,…

Een cherub is een engel met vleugels, zoals er twee staan afgebeeld op de ark van het verbond.

Satan is ook een cherub, een engel met vleugels:

HerzSt (Ezechiël 28:14-16) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen.

Engelen zijn persoonlijkheden met hun eigen taal en worden in de Schrift vaak dienende taken toebedeeld als boodschappers van God:

HerzSt (Hebreeën 1:13-14) 13 En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?
HerzSt (1 Korinthe 13:1) 1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

Mensen zijn een weinig minder geschapen dan engelen:

HerzSt (Psalm 8:4-6) 4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond.

Een aantal voorbeelden, waarin engelen als boodschappers verschenen:

Lot – vlucht uit Sodom                                    Genesis 19:1, 15
Abraham                                                                Genesis 22:11
Jacob                                                                        Genesis 31:11
Mozes – engel als vlam in doornstruik    Exodus 3:2,  Handelingen 7:30
Gideon                                                                     Richteren 6:20-22
Manoach – Simson                                            Richteren 13:2-24
David – uitgetrokken zwaard                        1 Kronieken 21:16,30
Elia                                                                             2 Koningen 1:3
Maria                                                                         Lucas 1:26-38
Zacharias – Johannes de Doper                  Lucas 1:5-20
Jozef                                                                          Mattheus 1:18-25, 2:13,19
Aan de herders bij Jezus geboorte            Lukas 2:8-14
Aan de discipelen na Jezus dood               Mattheüs 28:1-3, Lucas 24:1-4
Aan de discipelen bij de hemelvaart         Handelingen 1:9-11
Cornelius                                                                 Handelingen 10:3-4

Welke overige taken hebben de engelen?

Een greep uit de overige taken van de engelen:

Uittocht uit Egypte in wolkkolom/vuurkolom       Exodus 14:19, Numeri 20:16
Waken over de Israëlieten                                              Exodus 23:20
Toespraak tot de Israëlieten                                          Richteren 2:4
Het overbrengen van de wet van Mozes                 Handelingen 7:53, Galaten 3:19
Sadrach, Mesach en Abed-Nego verlost                 Daniël 3, vers 28
Daniël in de leeuwenkooi                                                  Daniël 6, vers 23
Een engel sloeg het leger van de Assyriërs neer 2 Koningen 19:35
Engelen beschermen                                                         Psalm 34:7, 91:11-12
Ontsnapping uit de gevangenis                                    Handelingen 5:19-20
De aartsengel Michaël tegen Satan                           Judas 1:9
Engelen kunnen functies als vorsten hebben       Daniël 10:13,20-21
Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst    Mattheus 16:27, 25:31, 24:31
Engelen voeren oorlog                                                      Openbaring 12:7, 19:11-14

Engelen kunnen ‘opklimmen’ en ‘neerdalen’ vanuit de hemel:

HerzSt (Johannes 1:50-52) 50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.
HerzSt (Genesis 28:12) 12 Toen droomde hij (Jacob), en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.

Ook engelen onderzoeken veelvuldig de Schrift:

HerzSt (1 Petrus 1:12) 12 Aan hen (profeten) werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Engelen beschermen Christenen

De engel van de HEER begeeft zich rondom hen, die God vrezen:

HerzSt (Psalm 34:5-9) 5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. 6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte. 7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Wie Christenen naar het leven staan krijgt met de engel van de Heer te maken:

HerzSt (Psalm 35:4-5) 4 Laat beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan; laat terugwijken en rood van schaamte worden wie kwaad tegen mij bedenken. 5 Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de HEERE hen wegdrijft.

Ook Christenen die nog moeten groeien worden beschermd:

HerzSt (Mattheüs 18:10) 10 Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Wees altijd gastvrij, zoals Abraham en Sara dat waren(Gen. 18:2-8):

HerzSt (Hebreeën 13:2) 2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.

Wees blij voor elk mens die geloof stelt in de Christus, zoals de engelen ook blij zijn voor iedere berouwvolle zondaar:

HerzSt (Lukas 15:10) 10 Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

Het grote aantal gevallen engelen

In het boek Openbaring staat iets opmerkelijks:

HerzSt (Openbaring 12:3-4,7) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde….7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Een vuurrode draak (Satan) werd uit de hemel geworpen door Michaël en zijn engelen, maar de draak veegde een derde deel van de sterren naar de aarde.
In de Schrift worden engelen als Gods zonen aangeduid (Gen. 6:2) en als morgensterren (Job 38:7), net zoals Jezus Zich een Morgenster noemde:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 ….Ik (Jezus) ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Hier lijkt dus te staan, dat Satan mogelijk een derde deel van de engelen als medestanders heeft.
Een groot aantal engelen is dus niet getrouw gebleven en velen daarvan spreken leugens:

HerzSt (1 Johannes 4:1-3) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Engelen die betrekkingen hadden met de dochters van de mensen (Gen. 6:2) zijn afgezonderd:

HerzSt (2 Petrus 2:4) 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;
HerzSt (Judas 1:6) 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

Voorbeelden van onreine engelen (geesten) in Jezus bediening

Jezus genas veelvuldig mensen die door een onreine geest bezeten waren:

HerzSt (Lukas 8:29) 29 Want Hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen, en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden, maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven.
HerzSt (Lukas 9:39,42) 39 En zie, een geest grijpt hem en meteen schreeuwt hij; en hij doet hem zo stuiptrekken dat hij schuim op zijn mond krijgt; hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem….42 Terwijl hij naar Hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug.
HerzSt (Lukas 11:24,26) 24 Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben….26 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.
HerzSt (Lukas 13:11-13) 11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 13 En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

Tot slot:

Hoewel engelen Christenen beschermen mogen zij nooit aanbeden worden:

HerzSt (Openbaring 22:8-9) 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (zie ook Openbaring 19:10)

Christenen zullen tijdens de verdrukking gered worden door Jezus, samen met de heilige engelen:

HerzSt (Mattheüs 25:31) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

De 144.000 uitverkorenen, de heiligen, krijgen het voorrecht als koningen en priesters met Jezus te regeren en zelfs de engelen te oordelen:

HerzSt (Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
HerzSt (1 Korinthe 6:3) 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

We hoeven nooit te twijfelen aan de hulp van engelen die we zullen krijgen wanneer we verdrukt worden. Onze ogen hoeven hier niet meer voor geopend te worden.
Christenen kunnen verzekerd zijn van een groot engelenleger dat ons zal helpen, net zoals destijds de profeet Elisa en zijn (twijfelende) dienaar beschermd werden:

HerzSt (2 Koningen 6:15,17) 15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?….17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *