1. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel1.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

Er is vanaf de eerste mensen een strijd tussen God (YHWH) en satan, Gods tegenstander.
Satan betwist of God het recht had om te eisen dat er niet van de boom van goed en kwaad gegeten mocht worden.
De universele strijdvraag is; Zijn er mensen die God onvoorwaardelijk trouw blijven puur door gehoorzaamheid aan God (YHWH) en aan de woorden van Zijn Zoon?
Christenen hebben hun hemelse Vader en Zijn Zoon lief en het is om die reden dat satan het Christendom met wortel en tak wil uitroeien. Als satan wint, zal de mensheid vernietigd worden.
Satan zal het Christenen zeer moeilijk maken om getrouw te blijven.

Hij heeft een omvangrijk plan hiervoor;

Vervolging van Christenen door hen te overspoelen met import van jonge moslimmannen, gevolgd door de onderdrukkende Sharia wetgeving.
De bevolking compleet onderdompelen met onaflosbare schulden door de centrale banken.
Ook de kleine groep internationale superrijken op aarde betrekt satan in zijn plan door het introduceren van globalisme  en het communisme, en daardoor alle vrijheden af te nemen. (Hier komen we in een volgend artikel nog uitgebreid op terug)
En met het Judaïsme, met de wetten van Noach. Niet alleen in de Islam, maar ook Joodse rabbijnen denken nog steeds Gods uitverkoren volk te zijn en verwachten nog steeds de Messias.
De (Christelijke) wereld zal daardoor bewust naar chaos toe geleidt worden, met de bedoeling om de ‘orde uit de chaos’ te laten herstellen door ‘de voorzegde antichrist’.

Is dit voor u onwaarschijnlijk en hebt u moeite om te geloven dat dit satans plan is?
Laten we u dan een vraag stellen:
Gelooft u dat Jezus de Zoon van God is en de beloofde Messias?
Want met het antwoord op die vraag zullen Christenen hevig vervolgd worden.

Thema: Satan en de weg naar chaos, een beproeving als in het geval van Job.

We gaan in een aantal artikelen door de ontwikkelingen van de huidige (satanische) wereld.
Als eerste met welke geestelijke wezens en welke personen hebben we te maken?
Vervolgens wat het zaad van satan nu al aan het doen is en aan het voorbereiden is.
Hoe we als Christenen nog door deze wereld beproefd zullen worden en welke vrijheden en rechten zullen Christenen verder nog worden afgenomen? Maar weet dit; Christenen die plannen maken voor de toekomst op basis van angst zullen zeker teleurgesteld worden.
Jezus leert ons dat we nooit bang hoeven te zijn, ook niet voor satan en zijn goddeloze wereld:

HerzSt (Markus 4:39-40) 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?

Of zoals Jacobus het schreef:

HerzSt (Jakobus 4:7) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Ken uw tegenpartij, satan. Wie is hij?

Wees kritisch en laat u uitsluitend leiden door de Christus.
Het volgende zei Jezus eens over bescherming:

EV (Lukas 11:21-23) 21 Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. 22 Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. 23 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; wie niet met Mij verzamelt, die drijft uiteen.

Satan betekent tegenstander van God. Hij was een opstandige engel die een bijzondere taak had.
Door de zonden en de ongehoorzaamheid van de eerste mensen kreeg satan de mensheid in zijn greep, ze hadden hem immers geloofd.
Het is vrijwel zeker dat de zondeval het moment is geweest dat satan de rol als heerser heeft afgedwongen voor God en voor alle engelenzonen en dat hij de ruimte heeft afgedwongen om dat te bewijzen. Hij is sinds de zonden van de eerste mensen de vorst van deze wereld:    (zie voor de verdere uitleg hiervan https://www.dojc.nl/?p=4328)

HerzSt (Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
HerzSt (Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

Hij is de (indirecte) moordenaar van de rechtvaardige Abel en van Jezus en zal ook niet aarzelen om Christenen te laten elimineren:

HerzSt (Johannes 8:44) 44 ….die was een mensenmoordenaar van het begin af…..

In Ezechiël staat een boodschap gericht aan de koning van Tyrus maar het gaat in werkelijkheid over satan:

HerzSt (Ezechiël 28:12-15) 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

U was in Eden’, satan was in het paradijs bij de eerste mensen.
Satan (als slang – zie Op. 12:9) zaaide eerst twijfel en sprak vervolgens leugens tegen Eva. Dit zei God tegen hem vanwege zijn leugens:

HerzSt (Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;

Het nageslacht van de vrouw zijn de kinderen van God. Dat zijn degenen, die geen deel van deze wereld zijn. Met het nageslacht van de slang worden de mensen gerekend, die satan toebehoren:

HerzSt (1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Houdt uw blik in vastberadenheid steeds op Jezus Christus, die satan (die macht over de dood had) in getrouwheid heeft overwonnen:

HerzSt (Hebreeën 2:14-15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Geen enkele Christen zal eenvoudig door de problemen van de laatste dagen heen kunnen navigeren, daar zal satan wel voor zorgen:

HerzSt (1 Petrus 5:8) 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Na Jezus doop door Johannes de Doper ging Jezus naar de woestijn om daar 40 dagen te vasten.
De macht van satan blijkt uit zijn aanbod aan Jezus:

HerzSt  (Mattheüs 4:8,9) 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Waar streeft de satan naar, wat beweegt hem?
Satan wil zich gelijkstellen met de almachtige God (YHWH) en zich verheffen boven de Zoon van God:

HerzSt (Jesaja 14:12-14) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Satan wil als God zijn, als God aanbeden worden om daarmee God te vernederen.
Dat satan een machtig geestelijk schepsel is, blijkt ook uit de geschiedenis van Job.
Satan sprak zijn twijfel uit over de reden waarom Job zo vroom en oprecht was. Daarop gaf God al Jobs eigendommen en kinderen voor deze speciale beproeving in satans hand, maar aan Jobs leven mocht hij niet komen:

HerzSt (Job 1:11-12) 11 Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. 12 De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.

Wat bleek, satan kreeg toestemming om macht te gebruiken over de krachten van de natuur en er viel vuur uit de hemel dat de schapen en knechten verteerde. Er stak een hevige stormwind op die het huis waarin Jobs kinderen verbleven deed instorten (Job 1:16,19). Satan kreeg ook macht over gewelddadige acties (Job 1:15,17) en over ziektes en zweren (Job 2:7). Maar hij kon niet verder gaan dan God toeliet.
Met al zijn macht is hij dus niet in staat om Gods bescherming te doorbreken, maar we moeten de cherub satan echter zeker niet onderschatten.
Satans doel is helder, hij zal alles doen wat hij kan om de hele mensenwereld te misleiden:

HerzSt (Openbaring 12:9) 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Satan wist heel precies dat de Zoon van God degene was over wie was geprofeteerd dat Hij hem in de kop zou vermorzelen (Ge 3:15). Jezus stierf onder invloed van satan en de opgewekte Zoon van God steeg op naar Zijn hemelse Vader, zodat de Heilige Geest kon komen:

HerzSt (Johannes 16:7-11) 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Ja, satan heeft bewerkstelligd dat Jezus gedood zou worden, maar hij wist niet dat de Heilige Geest dan zou komen om de discipelen van Jezus bij te staan. Ook bad Jezus vurig voor Zijn discipelen:

HerzSt (Johannes 17:15-16) 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Satan is ondubbelzinnig de vorst van deze wereld, en elke oorlog en onrechtvaardigheid op aarde is te verklaren met satan als heerser samen met zijn demonenvorsten. Het is hun geregisseerde invloed op de zonen van de ongehoorzaamheid, de kinderen van satan.

De kinderen van satan

De komst van Jezus op aarde was het begin van het goede zaad. Een nieuwe kans voor alle mensen op aarde. Maar meteen daarna begon satan ook zijn zaad te zaaien.
Hij wil zoveel mogelijk mensen afhouden van het beste nieuws wat maar mogelijk is.
Jezus vertelde hierover een gelijkenis:

HerzSt (Mattheüs 13:24-30) 24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

Daarna volgde de uitleg van de gelijkenis van het onkruid:

HerzSt (Mattheüs 13:36-39) 36 Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

Wat satan zaait, is bijvoorbeeld het nastreven van rijkdom.
Daar is hij blijkbaar heer en meester in, met handelspartners die met geweld zijn gaan meedoen.
Sommige mensen hebben zich geïnfecteerd met satans gedachtegoed van onrechtvaardige handel, ze zijn hiermee kinderen van satan geworden.
Want hun vader satan was zelf een voorbeeld van overvloedige en oneerlijke handel:

HerzSt (Ezechiël 28:15-18) 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. 18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen….

Herken de kinderen van satan om getrouw te kunnen blijven

Waren de Joden in Jezus dagen kinderen van satan?
Veel Joden kwamen tot inzicht en gingen geloof stellen in Jezus woorden.
Een aantal Joodse leiders waren kinderen van satan die de andere Joden gingen opjutten volgens de mondelinge overleveringen en veroorzaakten daarmee bewust de dood van de Christus.

Zijn de Joden in deze dagen kinderen van satan?
Een groot aantal Joden zijn seculier en geloven nog nauwelijks.
Ze kunnen door prediking tot inkeer komen en geloof gaan stellen in de al verschenen Messias.

Een aantal Joodse rabbijnen zijn  – in navolging van de Farizeeën –  kinderen van satan, die Joden opjutten voor de wetten van Noach volgens de Talmoed en daarmee de Christenvervolging initiëren.
(De wetten van Noach worden in een volgend artikel uitgebreid besproken)
Het volgende zei Jezus eens tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën:

HerzSt (Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;….

Zijn de Moslims kinderen van satan?
Veel moslims verafschuwen het geweld en het moorden in naam van de Islam.
Maar ze willen wel hun eigen cultuur en geloof in de maangod Allah blijven aanhangen. Mensen die sterk verbonden willen blijven met hun cultuur en (valse) religie zijn moeilijk te overtuigen.
(Zie voor Allah: 3. Aanbidding van het ‘beeld’    https://www.dojc.nl/?p=6833)
Ze kunnen echter tot inkeer komen door getuigenis en daarna geloof gaan stellen in de Christelijke Messias.
Een aantal Moslim-leiders zijn kinderen van satan die Moslims opjutten voor een gewelddadige vervolging van zowel Christenen als Joden, zodat de Sharia wetgeving geïmplementeerd wordt.

En politici of beroemdheden die zich bezighouden met occulte bijeenkomsten en praktijken?
Of wereldleiders die met een globalistische of communistische agenda bezig zijn? Die hun eigen volk verraden.
Of onbetrouwbare journalisten in de media die bewust leugens schrijven?
Die onbeduidende onderwerpen een podium geven en over de echte problemen niet schrijven of deze bagatelliseren.
Of de filmindustrie die de grenzen van extreem geweld en pornografie steeds verder opzoekt?
Aan hun goddeloze gedrag kun je afleiden dat het kinderen van satan zijn.

Zijn het kleine aantal zeer rijke families kinderen van satan?
Niet alle rijken zijn kinderen van satan. Abraham was een rijk maar rechtvaardig man. Degenen die niet hechten aan hun middelen en daarmee eerder goeddoen staan open voor het evangelie.
Maar degenen die het hele wereldgebeuren ‘als globalisten’ naar hun hand aan het zetten zijn om met hun geld nog machtiger te worden zijn onmiskenbaar de kinderen van satan.

Veel mensen (waaronder vele Christenen) zijn gewoon veel te druk met dagelijkse beslommeringen en afspraken dat ze geen tijd meer nemen om de belangrijke zaken in hun leven te onderscheiden.
Satans kinderen zijn per definitie gewetenloos zonder natuurlijke liefde en barmhartigheid (Rom. 1:30-31) en houden zich bezig met occulte samenkomsten, geheime organisaties en afspraken.
Ze zijn volop bezig met de manipulatie van onze wereldwijde maatschappij.
En aan hun vruchten zult u hen herkennen (Matt. 7:16-20).

De kinderen van het koninkrijk

De mensenwereld is door Jezus geschapen in samenspraak met Zijn Vader, maar met een heel andere bedoeling dan het nu geworden is.  Deze grandioze  schepping was bedoeld om mensen gelukkig te maken in een paradijselijke omgeving:

HerzSt (Johannes 1:10) 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

Jezus legt uit dat zowel Hij als Zijn discipelen niet van deze wereld zijn:

HerzSt (Johannes 15:19) 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
HerzSt (Johannes 17:16) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

De kinderen van satan zijn hieraan te herkennen dat ze Christelijke rechtvaardige afwegingen nooit als de belangrijkste uitgangspunten beschouwen:

HerzSt (1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,….

Sluit geen vriendschap met de onrechtvaardige kinderen van satan:

HerzSt (Jakobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

De wereld van satans kinderen met hun geheime agenda, het beoefenen van occultisme met zijn goddeloze rituelen en seks-verering.
Seksuele verdorvenheid is een kenmerk van onderwerping aan satan.
Het is in feite oorlog voeren tegen onze betrouwbare Schepper:

HerzSt (Efezeziërs 5:11-12) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Maar de belangrijkste strijd die Christenen voeren is tegen satan met zijn demonen, of anders gezegd, de goddeloze geestenkrachten in de hemel:

HerzSt  (Efeziërs 6:11-12) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Christenen overwinnen de wereld door het geloof in de Christus:

HerzSt (1 Johannes 5:4-5) 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

De toren van Babel en het begin van het globalisme

Het was Nimrod die de stad Babel stichtte in het zuiden van Mesopotamië, in het land Sinear.
God (YHWH) had de eerste mensen geboden om de aarde te vullen en te onderwerpen (Gen. 1:28), zoals God dat ook aan Noach had geboden (Gen. 9:1,7). Nimrod was de eerste machthebber met heerschappij op aarde na de vloed. Hij was tegen God.
De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef in Antiquiteiten van de Joden Hoofdstuk 4:
4:2 Nu was het Nimrod die hen tot zulk een belediging en verachting van God prikkelde.……
4:3 Nu was de menigte zeer bereid om de bepaling van Nimrod te volgen en het als een lafheid te beschouwen om zich aan God te onderwerpen: en zij bouwden een Toren;……

HerzSt (Genesis 11:1-2) 1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.

Ongeveer 2200 v.Chr. wilden de mensen niet meer verspreid worden.
Ze wilden – onder invloed van Nimrod – onafhankelijk van God zijn en de toren zou het symbool van hun onafhankelijkheid worden (Genesis 11:3-4).
Het was hun opstandigheid tegen God, het verzet tegen Gods opdracht om de aarde te vullen.
Volgens historici had de stad Babel vele tempels met vele afgoden zoals Mardoek, de zonnegod Sjamasj, de maangod Sin, de vruchtbaarheidsgodin Isjtar en afgoden als Anu, Enlil en Ea. Toen de spraak van de mensen werd verward en ze elkaar niet meer konden verstaan, namen de mensen waarheen zij ook gingen, hun valse religie mee, die zij onder nieuwe benamingen voortzetten. Zoals het offeren van kinderen aan Moloch. (4. Gemeenschap https://www.dojc.nl/?p=6233)


Pieter Bruegel de Oude (1563)

Door de spraakverwarring werd de verzameling van de bevolking rond Nimrod en zijn centrale wereldregering gebroken en werden de mensen door God weer verspreid over de aarde om deze te bewonen en te cultiveren:

HerzSt (Genesis 11:5-7) 5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.

Er kwam een einde aan deze goddeloze wereldregering met zijn onafhankelijkheidsdenken. Waar vele afgoderij en aanbidding van satan met zijn demonen werd bedreven.
Verderop in de artikelen zullen we zien dat in de laatste dagen deze onafhankelijkheidsgedachte weer helemaal terug komt. En ook de aanbidding en verheerlijking van satan.
Maar wat is de rol van het Joodse volk hier in? Hier komen we nog uitgebreid op terug.

Tot slot:

Neem niet deel aan zogenaamd onschuldige activiteiten met mooi ingepakte woorden:

HerzSt (Efeze 5:6) 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

De kinderen van satan benutten iedere gelegenheid om hun goddeloze leider te behagen.
Zoals toen Paulus en Barnabas tegen de stadhouder Sergius Paulus wilden vertellen over Jezus:

HerzSt (Handelingen 13:6-12) 6 En toen zij het eiland (Cyprus) doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. 7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. 8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere.

In [Deel 2] gaan we verder met de overleveringen in de Misjna en Talmoed. Dat de Joden Gods volk allang niet meer zijn, de verschillende Joodse stromingen, de Kabbala en de wetten van Noach.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *