2. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 2.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In deel 1 hebben we gesproken over onze tegenpartij, satan, en wie hij is.
Wie de kinderen van satan zijn en hoe de kinderen van satan te herkennen zijn.
En we hebben gesproken over de kinderen van het koninkrijk, de getrouwe Christenen.

Satan is de grote misleider van alle mensen, zoals ook de kinderen van satan ons willen misleiden:

HerzSt (2 Korinthe 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

De grote misleider wil uiteindelijk God (YHWH) vernederen door alle mensen te misleiden.
Bescherm u met de wapens van het geloof (2 Kor. 10:4) om onder beproeving getrouw te kunnen blijven:

NBG51 (Spreuken 27:11) 11 Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord heb voor wie mij smaadt.

Thema; Het Jodendom met zijn overleveringen.

Wat is de reden dat we het Jodendom zo grondig gaan behandelen?
Omdat het Jodendom een veel machtigere plaats in de wereldaangelegenheden inneemt als veel Christenen zich realiseren. En in de allerlaatste dagen zal dat nog overweldigend toenemen.

De overleveringen in de Misjna en de Talmoed

In Jezus dagen waren er diverse Joodse sekten met verschillende geloofs-overtuigingen, zoals o.a. de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten en de Essenen.
De Farizeeën beschouwden het hele Oude Testament, de Tenach, als geïnspireerd door God.
En langs de schriftelijke Torah (de 5 boeken van Mozes) beschouwden zij ook de mondelinge Torah, de mondelinge tradities, als geïnspireerd door God aan Mozes.
De Farizeeën en Schriftgeleerden probeerden indruk op Jezus te maken met hun overleveringen:

HerzSt (Markus 7:5-9,13) 5 Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. 7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. 8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden!….13 en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Jezus moest niets van hun mondelinge overleveringen hebben. Die maken Gods woord krachteloos.
De Babylonische Talmoed is het meest uitgebreid en wordt het meest gebruikt.
Het spreekt voor zich dat Jezus ook niets van de overleveringen in de Talmoed moet hebben.
Jezus spaarde de Schriftgeleerden en Farizeeën niet, om hun gedrag aan de kaak te stellen:

HerzSt (Mattheüs 23:12-13) 12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.
HerzSt (Mattheüs 23:27,33) 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.….. 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

Jezus was duidelijk, de Schriftgeleerden en Farizeeën gedroegen zich als kinderen van Satan.

De Joden zijn Gods volk allang niet meer

Met Abraham en zijn nakomelingen had God destijds een volk voor Zijn Heilige naam gekozen:

HerzSt (Deuteronomium 28:10) 10 En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.

Jaren later werd het Joodse volk (het toenmalige volk van God) verteld dat de Messias een profeet zou zijn zoals Mozes:

HerzSt (Deuteronomium 18:15) 15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,….

De Joodse geestelijke leiders hebben de beloofde Messias helaas niet geaccepteerd toen Jezus aan hen verscheen. Ze waren vastbesloten om Hem te doden:

HerzSt (Johannes 11:47,53) 47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen….53 Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden.
HerzSt (Lukas 19:41-42) 41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad (Jeruzalem) zag, weende Hij over haar. 42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

De profeet Jesaja profeteerde al over misleiding door de Joodse leiders:

HerzSt (Jesaja 3:12) 12 …..Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war.

De bevoorrechte positie voor de Joden als Gods volk kwam 3,5 jaar na Jezus opstanding (zie Daniël 9:27) ten einde. Christenen vormen nu Gods volk:

HerzSt (Handelingen 15: 14) 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. (zie ook Lukas 2:25-32)
HerzSt (Romeinen 9:24-26) 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

De Christenen uit de Joden en uit de heidenen hebben de waarheid van Gods Zoon geloofd en in hun leven toegepast.

De verschillende Joodse stromingen

Het Jodendom is een bonte verzameling stromingen en overtuigingen.
Joden geloven in één God, in de uitverkiezing van het Joodse volk en de komst van de Messias.

De Sefardische Joden
Een aantal Joden verhuisden vanuit Israël naar de landen waar ze handel mee dreven, zoals Spanje. Ook na de verwoesting van de 2e tempel in 70 n.Chr. door de Romeinen verlieten veel Joden Israël.
Sefardische Joden zijn de nakomelingen van Joden die generaties lang in Spanje en Portugal geleefd hebben en speelden een rol in het bankwezen, handel en wetenschap.
De Sefardische Joden werden in 1492 in Spanje gedwongen zich te bekeren tot het Christendom. Joden die het Jodendom aanhangen terwijl zij voor de buitenwereld een ander geloof voordoen worden ook wel cryptojoden genoemd.

.                                     Migratie uit Spanje Wikimedia

De Asjkenazim Joden
De Chazaren of Khazaren waren volgens onderzoekers een Turks nomadenvolk.
Khazaria was een rijk vol van Babylonische occulte afgoderij, aanbidding van Satan.
In het jaar 740 n.Chr. bekeerde het heidense Khazaren-koninkrijk zich tot het Jodendom.
(The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage’ door Arthur Koestler)

.                                 Wikimedia

In de 13e eeuw vielen de omringende landen  hen aan en ze vluchtten naar heel Oost-Europa. Ze worden de Asjkenazim Joden (Asjkenaz was de kleinzoon van Jafet) genoemd.
Ze zijn Jood door aanname, niet door afstamming, volgens een Israëlische wetenschapper:
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/
Dit wordt ook bevestigd door Dr Eran Elhaik, een geneticus (Genome Biology and Evolution):  https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-01/oup-nss011413.php

Professor A.M. Poliak van de Universiteit van Tel Aviv verklaarde: ’de grote meerderheid van het wereld-Jodendom stamt af van de Khazaarse Joden’. (+/- 90%)

Kabbala en de Zohar

Het woord kabbala verwees vanaf de 2e eeuw in de Talmoed naar ontvangen overleveringen, betrekking hebbend op de mondelinge wet.
Het is een esoterische (alleen voor ingewijden) bedoelde methode in de Joodse mystiek. De kabbala betreft hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen.
Het belangrijkste boek van de kabbala is de Zohar.

De Zohar
De Zohar (uitstraling, schittering) is een verzameling boeken met zeer cryptische en veel erotische taal en handelt over de mystieke overlevering.
Rabbijnen pasten een intense vorm van meditatie toe (zoals transcendente meditatie) en door het herhalen van mantra’s maakten ze hun hoofd leeg en openden daarmee de deur voor demonen.
Ze wilden Gods gedachten leren kennen, maar leerden de gedachten van demonen met hun leugens vermengd met waarheden. Velen rabbijnen gingen naar Safed (Galilea- Israël). Daar zou de Messias volgens hen als eerste verschijnen. Rabbijn Isaac Luria zag volgens eigen zeggen gedurende de meditatie hallucinaties en predikte de niet-Christelijke reïncarnatie.

Rabbijnen in het Jodendom
In de Misjna en de Talmoed wordt de titel ‘rabbijn’ voor het eerst genoemd.
Na de verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70 n.Chr. is het rabbijns Jodendom de opvolger geworden van het Jodendom van de Farizeeën.
Mozes was volgens de overlevering de eerste rabbijn en vanaf de 2e eeuw n.Chr. was rabbijn een officiële titel. Zijn voornaamste bezigheden zijn die van raadgever over tradities, leraar en interpretatie van de Joodse wet.
Vanaf de 2e eeuw n.Chr. tot ongeveer de 18e eeuw n.Chr. stonden de Joodse gemeenschappen onder druk van hun rabbijnen. Het waren streng gesloten samenlevingen.
Rabbijnse rechtbanken legden hen boetes op, geseling, gevangenschap en zelfs de dood door steniging volgens de Talmoed.
Met hun kabbalistische mystieke doctrines, die voortkomen uit het Babylonische occultisme, vertegenwoordigen ze zeker niet de God van Abraham, Izak en Jacob.

Het Zionisme
Het Zionisme had tot doel het oprichten van een Joodse natie in Palestina. De Balfour-verklaring was een brief geschreven in 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour aan Lionel Walter Rothschild, waarin de Britse regering steun betuigde voor een Joods thuisland in Palestina.

Een aantal geestelijke leiders van de diverse ultraorthodoxe stromingen zijn van mening dat alleen de Messias zo’n thuisland mag oprichten. Met name binnen het chassidisch jodendom zijn er veel bewegingen die zich sterk tegen het Zionisme verzetten.
Zij zijn bang dat hun messias niet komt, zolang er een Joodse staat is.

Wie tegen het Zionisme is, hoeft niet automatisch antisemitisch te zijn. Semitisme verwijst naar Sem, een van de drie zonen van Noach. Het betreft dus hoofdzakelijk een taalgroep.

‘Van de Joodse bevolking is circa een derde religieus en twee derde seculier, waarvan een groot deel wel ’traditioneel’ is, wat duidt op een sterke affiniteit met Orthodox jodendom zonder een volledig religieus leven te leiden.’ (bron Wikipedia)

Chabad en de wetten van Noach

Het chassidisch jodendom is een ultraorthodoxe richting binnen het Jodendom en vindt zijn oorsprong in Oost-Europa. Chassidisch Jodendom bestaat uit tientallen chassidische bewegingen.
Noachieden, volgers van de zeven Noachitische wetten, zijn leden van een nieuwe ultraorthodoxe chassidische religie.
Chabad-Lubavitch is een van de bekendste ultraorthodox-joodse chassidische bewegingen.
In 1983 drong Rabbi Menachem M. Schneerson, leider van de Lubavitch-beweging, bij zijn volgelingen aan om actief deel te nemen aan activiteiten om niet-Joden te informeren over de zeven wetten van Noach.

De opvattingen van rabbijn Schneerson:
“Het lichaam van een Joodse persoon is van een totaal andere kwaliteit dan het lichaam van [leden] van alle landen van de wereld…. Er bestaat een nog groter verschil met betrekking tot de ziel. Er bestaan ​​twee tegengestelde soorten ziel, een niet-Joodse ziel komt uit drie satanische sferen, terwijl de Joodse ziel voortkomt uit heiligheid. ”

Het eerste internationale Noachide-congres in Jeruzalem was 17-21 juli 2016.
Video highlights:   https://youtu.be/_BvosUTt_3I

https://israelpalestinenews.org/haaretz-noahide-project-seeks-to-create-a-world-religion-whose-believers-adore-israel/

De Noachide-wetten (wetten van Noach) zijn zeven oude wetten die Joodse Rabbi’s zien als de basis van de geciviliseerde samenleving. Ze vertegenwoordigen het ‘absolute minimum’ voor alle mensen, ook voor niet-Joden of heidenen. Ze worden de Noachide-wetten genoemd omdat men gelooft (volgens de Talmoed) dat ze na de vloed aan de kinderen van Noach werden gegeven.

Niet-Joden die aan de wetten van Mozes voldoen, worden door hen rechtvaardige heidenen genoemd.
De wetten van Noach zijn zeker geen Bijbelse wetten die aan Noach zijn gegeven. (In Genesis 9:1-7 staan Gods instructies aan Noach en zijn zonen)
Dit zijn volgens de Talmoed de wetten van Noach:

  1. Geloof in God: Hij die alles schiep. Er is niemand buiten Hem en niemand zou zich van Hem moeten afkeren.
  2. Hashem zegenen (God, letterlijk ‘de naam’):Respect voor de Schepper en de wijzen die bekend zijn met Zijn Thora, en de plaatsen van aanbidding respecteren waar de Thora wordt geleerd en gebeden aan hem worden gereciteerd.
  3. Stelen: het behoud van de rechten van anderen op eigendom en eer en lichaam en niet te verlangen om iets van anderen te nemen dat niet te koop is.
  4. Moorden: verkort de levens van mensen niet, inclusief de levens van terminaal zieken. Het tegenovergestelde is ook waar; om inspanningen te investeren om ziekten te genezen en de gezondheid te behouden.
  5. Ontferm u over wezens: wees niet wreed tegen dieren. Een van de meest verboden handelingen is het orgaan of ledemaat opeten van een levend dier. Het dier moet eerst worden gedood op een manier die minder pijnlijk is, zoals het doorsnijden van de nek.
  6. Verbod op prostitutie: de mitswa (Bijbels gebod) om een ​​goed gezinsleven op te bouwen. Het is een streng verbod om overspel te plegen met een getrouwde vrouw. Het is ook verboden om een ​​huwelijk van hetzelfde geslacht te sluiten. Ook verboden is geslachtsgemeenschap met dieren en homoseksualiteit.
  7. Wetten: rechtbanken instellen om gerechtigheid te beoordelen en de samenleving te leiden en de bevelen en beslissingen van de rechtbanken te gehoorzamen. (volgens hen Gen. 18:19)

Volgens de Joodse overlevering werden de eerste zes van deze zeven wetten aan Adam gegeven in de Hof van Eden (de wet om geen levende dieren eten is bedenkelijk, aangezien Adam geen dieren at (Gen. 2:16-17, 3:17-19). De 7e wet werd volgens hen toegevoegd tijdens Gods verbond met Noach.

Iedereen die een van deze wetten overtreedt, wordt onderworpen aan de doodstraf door onthoofding (Talmoed traktaat Sanhedrin 57a).
Idem; “The Encyclopedia Judaica, 1192” … schending van een van de zeven wetten die aan de Noachide onderwerpen, is de doodstraf door onthoofding. “

Als we teruggaan naar wat Jezus gedurende zijn prediking meemaakte:

HerzSt (Johannes 5:18) 18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

De Joodse leiders wilden Jezus doden omdat Hij als de Zoon zichzelf aan God gelijkmaakte.
En wat nu als aan Christenen onderstaande vraag gesteld wordt door het Sanhedrin:

Gelooft u dat Jezus de Zoon van God is en de beloofde Messias is?
Uw antwoord zal hoogstwaarschijnlijk zijn: Ja dat geloof ik.

Dat Christelijke antwoord is op 2 manieren in overtreding met ‘de wetten van Noach’;
1 Jezus is de Zoon van God – (wet 1)       2 Jezus is de beloofde Messias – (wet 2)

Jezus zei dat we wereldwijde onlusten kunnen verwachten:

HerzSt (Markus 13:8) 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.

In 1991 keurden beide huizen van het Congres in de VS een wetsontwerp goed, ondertekend door president George H. W. Bush, dat de Noachide-wetten verklaarde als ‘het fundament van de samenleving vanaf het begin van de beschaving’ en de ‘ethische waarden en principes. . . waarop onze grote natie was gegrondvest’ (H.J.RES.104.ENR).

Ronald Reagan                                              George W. Bush

Barack Obama                                                 Donald Trump

Nu is er in de VS vrijheid van religie, maar in een noodtoestand of staat van beleg gelden er echter andere wetten. Dan kan zo’n Noachide wet volledig werkzaam worden. Dat zal het begin worden van de grote religieuze vervolging niet alleen door de Islam met zijn eigen God en te verwachten Messias, maar ook door het Judaïsme:

HerzSt (Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand….

De Talmoed roept hiermee op tot doodstraf voor heidenen die de Noachide-wetten overtreden.
Het is het plan van de rabbijnen om via de onschriftuurlijke wetten van Noach de macht te krijgen over de niet-Joden, om de wereld te regeren met niet-Joden in slavernij.
Ze willen alle Abrahamitische geloven combineren, de Islam, het Judaïsme en de Christenen (of welke daar soms voor door gaan). Voor Christenen is Jezus zonder twijfel de beloofde Messias:

HerzSt (Johannes 4:25-26) 25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt.

Ook de zevende wet van Noach heeft grote consequenties.
De VN zal in een andere vorm verplaatst moeten worden naar Jeruzalem, evenals het Internationale Gerechtshof in Den Haag dat naar Jeruzalem volgens hen verplaatst moet worden.
Rabbi Dov Stein, secretaris van het Sanhedrin, beschreef de dringende noodzaak om de Verenigde Naties te vervangen:
‘De Verenigde Naties hebben gefaald in hun mandaat door God te verwerpen als de schepper en de Noachide-wetten die de hele mensheid gemeen hebben.’

De Rabbijnen zeggen dat het Joodse volk vrede zal brengen, de plaats van aanbidding zal worden en waar vonnissen zullen worden geveld. Ze willen nu als het uitverkoren volk de macht hebben over het goyim (de heidenen). Uit de volgende Schriftplaatsen halen ze hun ideeën:

HerzSt (Jesaja 2:3-4) 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
HerzSt (Jesaja 61:5-6) 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, en zal u noemen: dienaren van onze God.

Helaas zijn beide gedeeltes geschreven voor de nieuwe aarde, voor Gods koninkrijk. Een koninkrijk onder leiding van de Vredekoning Jezus Christus met de heiligen als priesters en koningen.
Dat Joden als koningen en priesters zullen regeren zal dus gebeuren, alleen niet met hen, maar de heiligen uit de Joden samen met de heiligen uit de heidenen. Er zijn wereldwijd al veel Noachides, veelal voormalige Christenen die vervallen zijn in Talmoed Jodendom:

HerzSt (2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Het Jodendom als theocratie met de verwachting van hun Messias

De beloofde Messias werd voor de Joden heel duidelijk al in Jesaja en Daniël voorzegd:

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
HerzSt (Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
HerzSt (Daniël 9:25) 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

De Rabbijnen (en ook de Imams) zijn echter nog steeds in afwachting van hun Messias.

Tot slot:

Voor Christenen is alles gebaseerd op het geloof in de Christus.  We kunnen een voorbeeld nemen aan het geloof van een Romeinse hoofdman over honderd in Kapernaüm:

HerzSt (Mattheüs 8:6-8,10-12 ) 6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. 7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. 8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn….10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

De Joden waren de kinderen van het Koninkrijk, maar velen toonden helaas weinig geloof in Jezus woorden, meestal uit angst voor de Joodse leiders. Wees nooit angstig voor mensen:

HerzSt (Mattheüs 10:28) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

In het volgende artikel; het Frankisme, Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van (centrale) banken, de kleine groep superrijken op de aarde en wat beheren deze kleine groep superrijken, wat is hun agenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *