3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 3.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we het Jodendom met zijn overleveringen besproken.
De overleveringen in de Misjna en de Talmoed en dat de Joden Gods volk allang niet meer zijn.
De verschillende Joodse stromingen, Kabbala en de Zohar en de wetten van Noach.
En het Jodendom als theocratie met de verwachting van hun Messias:

HerzSt (Johannes 15:20-21) 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.
HerzSt (Mattheüs 10:17) 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

Thema; Het Frankisme en Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van (centrale) banken, de weg naar chaos.

Het Frankisme

Sabbatai Zevi (1626-1676)
In 1665 riep een sefardische Jood genaamd Sabbatai Zevi zichzelf uit als de incarnatie van  de Messias in de synagoge van Smyrna (Turkije). Zevi leed aan een ernstige bipolaire stoornis, met manische periodes van uitgelatenheid en opgewonden zijn en periodes van depressies.
De Sabbateeërs waren de volgelingen van de rabbijn Sabbatai Zevi, die door de zelfbenoemde profeet Nathan van Gaza in zijn visioen bevestigd werd als de incarnatie van de Messias.

Volgens de Sabbateeërs staat in de Talmoed geschreven dat door menselijke inspanning de dag van redding door de daadwerkelijke Messias dichterbij gebracht kan worden.
Dit kan volgens hen inhouden dat of iedereen goed moet zijn of dat iedereen slecht moet zijn. Volgens de Talmoed echter kan iedereen onmogelijk goed zijn.
Ze kozen er daarom voor dat iedereen slecht moet zijn, door zoveel mogelijk zonden te doen.
De Sabbateeërs spraken daarom bij gelegenheid een zegen uit naar elkaar met het verdraaide vers: ‘Gezegend zijt gij, Heer, die de verboden opheft en toestaat.’

Bekering tot de Islam
De Turkse sultan gaf aan Sabbatai Zevi in 1666 de keuze: ‘Bekeer je tot de islam of sterf.’
Binnen het Ottomaanse rijk stonden de volgelingen van Zevi, die zich hadden bekeerd tot de Islam maar die in het geheim Joodse vieringen voortzetten, bekend als de Dönme (bekeerlingen).
Zevi lijkt er inderdaad in geslaagd te zijn een groot aantal soefi-moslims te overtuigen van zijn Kabbalistische opvattingen, en ook om veel Joden tot de mystieke Islam te bekeren. Er ontstond in Turkije een Joodse-Islam-sekte, die in Zevi als de pseudo-Messias geloofden.
Een meerderheid van de rabbijnen in Polen en Tsjechië (Bohemen en Moravië) steunden de Praagse rabbijnen, die de Sabbateese sekte excommuniceerden.

In Oekraïne, destijds behorend tot Polen,  waren er nog tal van geheime genootschappen van Sabbateërs, zelfs na de dood van Sabbatai Zevi. Deze stonden bekend als de ‘Sabbatai Zeviists’.
De leden van deze samenlevingen verwierpen de verordeningen van de strikte Joodse dogma’s en verwierpen vele religieuze wetten en gebruiken. Uit deze groep kwam de leider Jacob Frank.

Frankisme
Jacob Frank werd in 1726 geboren in de Poolse regio Podolië (nu West-Oekraïne) uit een rijke familie. Al op 12-jarige leeftijd ging hij met zijn vader op zakenreis naar Turkije.
Daar kwam hij in contact met de centra van het Sabbetanisme in Salonica-Turkije (nu Thessaloniki – Griekenland) en Smyrna (nu Izmir – Turkije). Ook later kwam Jacob Frank als reizende handelaar in kleding en edelstenen vaak naar Turkije. Seksuele losbandigheid heerste in de sekte onder het mom van mystieke symboliek.
Ook hingen ze het nihilisme aan, welke het bestaan van morele waarden verwerpt.
De Joodse moslim-sekte waartoe ze behoorden, erkende alleen de Zohar.
Het is dit boek, de Zohar, waarop bijna al het huidige occultisme is gebaseerd.

In ongeveer 1751 riep hij zichzelf uit als de directe opvolger van Zevi en ook als de incarnatie van de Messias. Vier jaar later vormde hij in Polen – met aanhangers van de Sabbateeërs – een sekte, die bepaalde dat de volgelingen waren vrijgesteld van de Joodse Thora. De sekte verliet het rabbijnse jodendom en baseerde zich volledig op de Zohar. Om die reden noemden de leden zich ook wel Zoharisten.
Hun praktijken, hun orgiën, doctrines en seksuele verderfelijke gebruiken brachten de Joodse gemeenschap ertoe hen (de Frankisten) als ketters te verbieden in 1756.
Met de leiding van de Poolse katholieke kerk werden in 1759 onderhandelingen gevoerd over de bekering van de Frankisten tot het katholicisme.
Het uiteindelijke resultaat was dat velen van de volgelingen de katholieke doop accepteerden.

Frank inspireerde zijn volgelingen door te verklaren dat redding alleen kon worden verkregen door een vreemde mengeling van christelijke en Sabbeteaanse overtuigingen. Franks sekte was berucht om seksuele promiscuïteit en werd beschuldigd van overspel en orgieën. Hij werd in 1760 in Warschau gearresteerd en naar het tribunaal van de katholieke kerk gebracht wegens beschuldiging van valse bekering tot het katholicisme en verspreiding van een schadelijke ketterij en men zette hem gevangen gedurende 13 jaar.

De overgang van de Frankisten naar het katholicisme veroorzaakte een golf van teleurstelling onder de Joden in Oost-Europa, van wie velen gesympathiseerd hadden met de Sabbateaanse beweging in haar vroegere dagen. Het lijkt erop dat al zijn volgelingen in Tsjechië, Hongarije en Roemenië voor de buitenwereld Joden bleven en een dubbel leven bleven leiden. Voor de buitenwereld Joden, maar in het geheim Frankisten.

Chassidische Joden
Het rabbijns Jodendom is geen Tenach (oude testament) Jodendom, maar Talmoed Jodendom. Bij het bestuderen van de werken van Prof. Gershom Scholem, een Joodse deskundige en bekend  historicus van de Joodse mystiek, zien we dat het chassidische Jodendom niet toevallig ontstond maar een sterke spirituele invloed had van de Sabbateërs.

Er ontstond met  de Sabbateërs een nieuwe versie van de Joodse mystiek. Het Chassidische Jodendom  dat uit tientallen ultraorthodoxe chassidische bewegingen bestaat zoals Chabad-Lubavitch. Het zijn de Asjkenazim Joden uit Oost-Europa, Joden die niet als Hebreeër door afstamming van Abraham Jood zijn geworden maar door aanname.
Het onvoorwaardelijke geloof van Chassidische Joden in hun ‘rechtvaardige’ rebbe (een rebbe is de leider van een chassidische beweging, meestal een rabbijn) was een gevolg van de relatie tussen Sabbetai Zevi en zijn volgelingen volgens historicus prof. Haim Hillel Ben-Sasson.

Volgens Gershom Scholem was het trauma, veroorzaakt door de afvalligheid van de valse messias, een van de factoren die het begin van de moderne Joodse geschiedenis verklaart.

Warschau
De joodse families, die als Frankisten het voorbeeld van Frank volgden en zich tot het christendom bekeerden, waren al een belangrijke rol gaan spelen in de Poolse samenleving.

Vooral in Warschau, waar de overgrote meerderheid van de Frankisten zich vestigde.
Veel Frankistische families werden succesvolle zakenmensen en fabriekseigenaren.
Velen waren ook leden van de progressieve Poolse vrijmetselaarsorganisaties.
Volgens Gershom Scholem kwam in de jaren 1830 de overgrote meerderheid van de advocaten in Warschau uit Frankistische families.

Zijn beweging, het Frankisme, verspreidde zich naar Venetië, Amsterdam, Hamburg, Londen en verschillende andere Europese en Noord-Afrikaanse steden. Een hele groep Frankistische families uit Bohemen en Moravië (Tsjechië) emigreerden naar de VS in 1848–1849.
Nog een lange tijd onderhielden de Frankisten geheime contacten met de Dönme in Salonika. Met hun emigratie werd ook hun verderfelijk gedachtegoed meegenomen.

De vrijmetselarij

De havenstad Livorno in West-Italië was een belangrijk centrum van vrijmetselarij.
Van de 34 vrijmetselaarloges die tussen 1815 en 1860 in Italië actief waren , waren er 19 in Livorno.
De aanwezigheid van gevluchtte Joden vanuit Spanje naar Livorno dateert al vanaf de 16e  eeuw en toen waren er al Joodse bankiers aanwezig in het hertogdom Toscane.
(Zie ter ondersteuning ook: http://www.freemasons-freemasonry.com/zeldis14.html)

Sir Moses Montefiore (1784-1885)
Montefiore, een Sefardische Jood, werd geboren in Livorno, Italië. Hij was een actieve vrijmetselaar, die in 1812 in de Moira-vrijmetselaarsloge was ingewijd. Zijn zwager, Nathan Mayer Rothschild , was tien jaar eerder ingewijd in de Emulation-vrijmetselaarsloge. Montefiore en Rothschild waren gehuwd met zussen, dochters van Levi Barent Cohen.

Nathan Mayer Rothschild (1777 – 1836)
De grootvader van Nathan, Amschel Moses Rothschild (1710 – 1755), was een Joodse geldwisselaar en handelaar in zijden doek in de Judengasse, het Joodse getto van Frankfurt in Duitsland.
De vader van Nathan, Mayer Amschel Rothschild (1744 – 1812), was een bankier in Frankfurt en stuurde zijn vijf zonen voor bankzaken naar: Frankfurt (am Main), Wenen, Londen, Napels en Parijs.
Nathan was de derde zoon van Mayer Amschel Rothschild. Hij was van de vijf broers de rijkste onder de Rothschilds. Hij verdiende een fortuin met bankzaken in Londen.

Zoals het voorbeeld van Livorno aangeeft, infiltreerden veel Joden in geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij. Vrijmetselaars dienen hun eigen belangen en houden zich bezig met geheime en duistere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De vermogenden van deze wereld willen de mensheid onder controle krijgen en houden met hun geheime afspraken:

HerzSt (Efeziërs 5:11-13) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van  banken

https://israelpalestinenews.org/world-jewish-congress-billionaires-oligarchs-global-influencers-for-israel/
Wereld Joods Congres 2019: miljardairs, oligarchen, wereldwijde beïnvloeders voor Israël

Some attendees of the 2019 WJC gala: Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range up to $700 trillion.)        (Collage by ‘If Americans Knew’)

Miljardairs, Russische oligarchen, Oekraïense ambassadeurs, internationale financiers, de Rothschilds en allerlei soorten glitterpersonen verzamelden zich op het gala van 2019 voor het Wereld Joods Congres. De bijeenkomst vertegenwoordigde ongeëvenaarde macht en rijkdom.
Een van de belangrijkste kwesties van het WJC is de ondersteuning van Israël. Onder zijn vele activiteiten op dit gebied valt het samenwerken met de Israëlische regering om Israël te verdedigen tegen kritiek op zijn mensenrechtenschendingen en discriminerende systeem.

De opzet van het centrale banken systeem
Een van de eerste centrale banken was De Amsterdamse Wisselbank, opgericht in 1609.
De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogende families.
Al heel lang is de kennis bekend bij banken dat als meerdere mensen hun geld in bewaring geven bij een bank dat nooit tegelijkertijd weer opgehaald wordt.
Voorbeeld: Als 10 mensen samen 1000 euro sparen, kan er makkelijk een veelvoud uitgeleend worden waarover rente moet worden betaald.
Voor centrale banken is het gebruikelijk om zonder onderliggende waarde fiat-geld uit te geven.
Het centrale bankkartel heeft zonder inspraak de controle over ons krediet. Iets wat in tegenspraak is met de nationale belangen.

Het krediet systeem en de onaflosbare schulden
De macht van de centrale banken is gebaseerd op hun monopolie op krediet en eisen van de belastingbetaler dat ze miljarden aan rente aan hen betalen.
Centrale banken zoals de FED of die met een nationale naam doen zich voor als overheidsinstellingen van een land. Ze kunnen wel genationaliseerd zijn, maar particuliere organisaties bepalen het beleid.
Het centrale bankkartel is het ultieme monopolie. Het doel van de particuliere organisaties is om dit te vertalen in een monopolie op alles – politiek, cultureel, economisch en spiritueel.
Volgens onderzoekers beslaat de krediet-vordering van alleen de familie Rothschild ‘half the wealth of the world’.

Ze willen de rijkdom van alle landen bezitten, ook alle privébezit.
En wel zodanig  dat wanneer de tijd van hun Messias komt (de Antichrist) de Joden het eigendom van alle volkeren van de wereld onder hun beheer zullen hebben. (Zie: Jesaja 61:5-6)
Helaas is het gedeelte in Jesaja geschreven voor de nieuwe aarde, niet voor hen.
Centrale banken worden daarom (op de achtergrond) geleid door Satans kinderen, mensen zonder natuurlijke liefde en barmhartigheid:

HerzSt (Romeinen 1:31) 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.
HerzSt (Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

Toen de voormalige kolonie van Engeland, de VS, als verlengstuk van het ‘Westen’ steeds productiever begon te worden, zagen de oprichters van private centrale banken hun kans in de VS.

De architect van de FED was in werkelijkheid de Rothschild tussenpersoon Jacob Schiff.

Een uitspraak over de FED van de voormalig voorzitter, dhr. Greenspan: “The FED is an independent agency, there is no government wich can overrule actions that we take.”
Centrale banken hebben een autonome status afgedwongen.
Wie er als koning tegenin gaat, die krijgt het moeilijk:

HerzSt (Daniël 7:8) Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt

Drie koningen of presidenten die tegenstand boden tegen een private centrale bank werden vermoord, omdat ze tegen de woekerwinsten waren van de private bankiers:
16e president Abraham Lincoln – Greenbacks 1865 vermoord
20e president James Garfield – Banking Statement 1881 vermoord
35e president JF Kennedy – execution order 1110 1963 vermoord
(Zie ter ondersteuning ook: https://www.dojc.nl/?p=3405)

Alexander Zinoviev; het einde van de democratie
De heruitgave van een Frans Figaro-interview uit 1999 met de Russische mensenrechten-activist en wetenschapper Alexander Zinoviev (1922-2006) met de titel:   ‘Het einde van het communisme betekende het einde van de democratie in het Westen.’

Zinoviev wordt samen met Solzhenitsyn en Sacharov als een van de drie belangrijkste Russische denkers en mensenrechtenactivisten in de 20e eeuw beschouwd.
Al in 1999 merkte Zinoviev op dat hij getuige was van de ‘ongekende verspreiding van de cultus van geweld, seks en geld’ als middel om culturen, gemeenschappen, religies en families te vernietigen door een giftige synthese van ‘totalitaire financiële controle’ en ‘alvermogende militaire macht.’ Hij noemt het totalitaire democratie, schijndemocratie, gecombineerd met financiële dictatuur.
De transformatie van de wereld in één geïntegreerd geheel, als een broederschap.
Het zijn allemaal mooi verzonnen verhalen voor onwetende mensen.
Volgens hem is het doel een wereldregering. (de Nieuwe Wereldorde) Deze Nieuwe Wereldorde is daarmee volgens hem onlosmakelijk verbonden met het monopolie van de Centrale Banken, die door een militaire wereldmacht wordt ondersteund.
(https://russia-insider.com/en/history/russian-thinker-1999the-end-communism-russai-signalized-end-democracy-west-alexander)

Overzicht van de Centrale Banken

(https://humansarefree.com/2016/11/only-5-countries-left-without-a-rothschild-controlled-central-bank.html)
In het jaar 2000 waren er negen landen zonder een centrale bank die eigendom was van of werd beheerd door de Rothschild-familie:
Afghanistan       Irak     Soedan     Libië     Cuba     Noord Korea     Iran     Syrië     Venezuela
De enige landen die in 2019 zijn overgebleven zonder een centrale bank die eigendom is van of wordt beheerd door de Rothschild-familie:
Cuba     Noord Korea     Iran     Syrië     Venezuela
Het zijn precies deze landen waar de VS oorlogszuchtige taal tegen uitslaat of economisch boycot.
http://csglobe.com/complete-list-of-banks-ownedcontrolled-by-the-rothschild-family/

De tekst in Daniël 2:42 (En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos) gaat over de opkomst van het tien-tenen-rijk in het laatst der dagen.  (Zie ook: https://www.dojc.nl/?p=5082)

Zoals de Amerikaanse wereldmacht een hebzuchtige en liefdeloze macht is, zo zal ook het rijk van de 10 tenen van ijzer en klei een hebzuchtig en liefdeloos rijk zijn dat meedogenloos is.
Het rijk heeft de wereld economisch in zijn greep en heeft maling aan de nationale bevolking.
De centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.
Volgens ons onderzoek in Openbaring bestaat het rijk uit de 8e wereldmacht, het rijk dat was en niet is, uit een financieel rijk, met de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken:

HerzSt (Openbaring 17:7-8,11-12) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest (geld-economie) dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Deze 10 koningen (tien als volledigheid) zullen dus 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen. (zie ook: 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen https://www.dojc.nl/?p=77)

In 2008 viel het geldzuchtige systeem zowat uiteen. Met enorme bedragen werden de banken gered.
Ook de Quantitative-Ease programma’s (het opkopen van staats-obligaties of schulden) zijn zeer bedenkelijk, want welke huisvader zou privé nog veel meer schulden gaan maken als oplossing om zijn schulden in de greep te krijgen? Het rijk van centrale banken is ook broos, omdat deze staatsschulden opkopen niet oneindig kan blijven doorgaan, of vertaald, om door te gaan de rijken nog veel rijker te maken. Het is met de Quantitative-Ease programma’s zoals Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

Wanneer is de 8e  financiële wereldmacht, de centrale banken, begonnen met het regeren als de achtste wereldmacht? Dat is hieraan af te leiden, wanneer er is begonnen om de economie heftig te reguleren.
(Zie hiervoor ook: https://www.dojc.nl/?p=3405)
Als eerste zien we dat terug in Japan:  Central Bank of Japan – Interest Rate

http://www.tradingeconomics.com/japan/interest-rate

Wat betreft de hebzucht en geldzucht (van het huidige financiële systeem) zegt de Schrift:

HerzSt (Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
HerzSt (Mattheüs 19:24) 24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

‘De mammon’ betekent geld of rijkdom.
‘Geldzuchtig of hebzuchtig zijn’ wordt in de Schrift gelijkgesteld met afgoderij:

HerzSt (Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Slechts enkele families
(http://humansarefree.com/2017/07/these-big-four-companies-control-world.html)
Maar welke families domineren de wereld en hebben controle over landen en organisaties als de FED,  BOE(Engeland), ECB, BIS, Wereldbank, IMF en de edelmetalen?

Volgens ‘humansarefree’ zitten we  niet ver van de waarheid wanneer we enkele families noemen:
New York:                          Goldman Sachs – Rockefeller – Kuhn & Loeb – Lehman
Parijs en Londen:            Rothschild
Parijs en Hamburg:         Warburg
Israël en Rome:               Lazard

Laten we eens kijken naar de grote banken en hun aandeelhouders:
Bank of America – JPMorgan Chase – Citigroup – Wells Fargo – Goldman Sachs – Morgan Stanley

Steeds komen dezelfde grote aandeelhouders voorbij:
BlackRock – State Street – Vanguard – Fidelity
Zij worden ook wel de ‘grote vier’ genoemd.
De namen van de families achter de ‘grote vier’ verschijnen nooit.

De petro-dollar
Hoe centrale banken hun valuta’s waarschijnlijk zullen herstructureren:
“De centrale banken denken na over een traject van betalingen onderling met crypto-currency, en een traject van nationale munten die gekoppeld worden met een valuta-koers.”  (Mark Carney, Governor of Bank of England, during his Jackson Hole speech 23 August 2019)

Dat betekent dat de dollar als wereld-reservemunt, de petrodollar, dan niet meer geldig is. Dan komt de Amerikaanse overheid met zijn staatsobligaties zwaar in de problemen.

De Nieuwe Wereldorde
In augustus 2018 gaf Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) een waarschuwing:
‘De Financiële Nieuwe Wereldorde wordt bedreigd.’
Dus de Nieuwe Wereldorde werd in 2018 gewoon openlijk toegegeven door Lord Rothschild.

Nieuwe Wereldorde; korte video Angela Merkel:
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=6nzAwNoSbUw&NR=1

“We regelen zowel links als rechts” – Otto Kahn (1867-1934), Kuhn & Loeb bankier

In een openhartig dinergesprek na WO1 werd aan Kuhn & Loeb-partner Otto Kahn gevraagd waarom de kapitalistische Joodse bankiers het communisme steunden.
Hij antwoordde dat ze allebei een identiek doel hebben, het opnieuw maken  van de wereld van bovenaf door de controle van rijkdom [Rechts] en van onderaf door revolutie [Links].
Otto Kahn was een partner met Jacob Schiff en Paul Warburg in Amerika’s meest invloedrijke investeringsbank Kuhn & Loeb.

Nu gebeurt weer hetzelfde; George Soros die linkse neo-communistische groepen financiert en de Koch Brothers die rechtse groepen financieren. Beiden financiers hebben een Joodse achtergrond.
Het is een feit dat de poging om de huidige westerse cultuur op te leggen aan andere volken bijna uitsluitend wordt aangedreven door Joodse zakelijke, politieke en culturele invloed.
De vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden, erkende dit aan de Jerusalem Post toen hij bevlogen sprak over de onevenredige Joodse rol in de uiteindelijke overwinning van de LGBT-beweging (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) in Amerika op 26 juni 2015, toen het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zijn definitieve wettelijke legitimering van homoseksuele en lesbische huwelijken in Amerika gaf.   (See: “US VP Biden lauds Jewish drive for gay rights,” Jerusalem Post, May 22, 2013; see also: “Biden: Jewish leaders helped gay marriage succeed,” Washington Post, May 22, 2013)

Het fiat valutasysteem wordt beheerd door globalisten
Globalisering verwijst normaal gesproken naar communicatie, handel, interactie, etc. tussen afzonderlijke, verschillende, onafhankelijke, soevereine staten.
Maar daar is hier geen sprake van, hier wordt 1 wereldcentrum van macht bedoeld.
De volledige beheersing van alle wereldmedia behoort tot het primaire doel voor het nieuwe machtscentrum in het Jodendom.
Wie de media beheerd, domineert de mensheid:  (https://www.dojc.nl/?p=6960)

Satan is het meesterbrein achter het oneerlijke geldsysteem van centrale banken, hij was zelf een voorbeeld van overvloedige en oneerlijke handel  (Ezechiël 28:15-18).

Tot slot:

De hele wereld is onder dominantie van Joodse vermogenden, die via hun MSM steeds sterker censureren. Ze willen dat hun geld een bepalende rol speelt in hun macht over niet-Joden.
Wat we in dit artikel hebben gezien, passen ze niets anders toe dan maffia-methoden.
Zo dacht Jezus over geld en de zuivere aanbidding:

HerzSt (Johannes 2:14-16) 14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.

De meeste Joden hebben geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Christenen willen hen graag over (de Jood) Jezus Christus vertellen, de Messias, die sprak over naastenliefde en barmhartigheid.
Christenen zijn de echt rijken, de Joodse gewetenloze vermogenden zijn echter onmiskenbaar kinderen van Satan:

HerzSt (Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

In het volgende artikel bespreken we het bewust veroorzaken van chaos, het neo-communisme, de VN, agenda 21 en de denktanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *