4. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 4.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het Frankisme, over de Joden die zich hebben verspreid over de wereld als zakenlui en eigenaars van banken en over de centrale banken:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.…

We hebben de verzekering dat alle leugens, onrecht en misleidingen ontmaskert zullen worden:

HerzSt (Mattheüs 10:26) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Thema; De Rode Symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks  en de bewuste weg naar chaos toe.

  1. De Rode symfonie

Christian Rakovsky met Leon Trotsky ca. 1924   WIKIPEDIA

In 1938 ondervroeg Gabriel (schuilnaam) van de Sovjet geheime politie de voormalige Russische ambassadeur in Frankrijk Christian Rakovsky. Rakovsky was een communist en aanhanger van Trotzky, die ervan werd beschuldigd dat hij Stalin wilde omverwerpen.
Veel aanhangers van Trotzky werden gedurende de zuivering van de Communistische Partij in 1937 gefusilleerd. De angst voor de dood was dan ook groot bij Rakovsky.
Dat maakte zijn antwoorden betrouwbaarder, maar hij vertelde nog niet alles wat hij wist.
Het transcript van zijn ondervraging genaamd ‘The Red Symphony’ was niet bedoeld om openbaar te worden gemaakt.

Ook aanwezig bij de ondervraging was doctor Landowsky, een Pool die Rus was geworden.
De arts was aanwezig om drugs onopgemerkt in het glas van Rakovsky te stoppen, om hem spraakzamer te maken. Dr. Landowsky moest daarna het transcript uit het Frans vertalen.
Hij maakte twee exemplaren, een voor Stalin en een voor Gabriel. Stiekem durfde hij een ongeoorloofde derde kopie te maken, die hij met gevaar voor eigen leven verstopte.

Christian Rakovsky was zelf een vrijmetselaar op een hoog niveau, maar niet van de hoogste graad.
Volgens Christian Rakovsky is de vrijmetselarij een geheim genootschap die het wereldwijde communisme promoot. Dat doen ze volgens  hem, omdat dat ook het doel is van de bankiers die de loges beheren. Een nieuwe wereldorde met een communistische basis.
Het Russisch communisme deed zich voor als het helpen van de mensheid, om samen te delen.

De waarheid is volgens Rakovsky compleet anders:
“Er is slechts één doel, één enkel doel: de triomf van het communisme; het is niet Moskou dat zijn wil oplegt aan de democratieën, maar het samenwerkingsverband van partijen  in New York op Wall Street.”….Het communisme kan niet de overwinnaar zijn als het het nog steeds levende christendom niet heeft onderdrukt…..zoals we het in Rusland zien, hebben dingen het punt bereikt van de oprichting van dat spirituele nihilisme dat dominant is in de heersende massa’s, die ondanks alles christen zijn gebleven: dit obstakel is nog niet weggenomen gedurende twintig jaar marxisme.”

En over de oprichting van de Nationaalsocialistische Partij zei Rakovsky:
“In 1929, toen de Nationaalsocialistische Partij een crisis van groei begon te ervaren en deze onvoldoende financiële middelen had, stuurden “zij” hun ambassadeur (Warburg) daarheen.”
 “Hitler, deze ongeschoolde en elementaire man, had een economisch systeem van een zeer gevaarlijk soort hersteld dankzij zijn natuurlijke intuïtie en zelfs tegen de technische mening van Schacht ….Dat betekent dat hij voor zichzelf het voorrecht heeft overgenomen om geld te produceren, en niet alleen fysieke, maar ook financiële transacties”

Zelf geld drukken was niet de bedoeling. Het bleek Hitlers grote fout te zijn en hij verloor hiermee de ondersteuning van de banken.

Simpel gezegd, ook het communisme kent net als het kapitalisme financiering door banken en een bankelite met zijn invloed. (Centrale) bankiers zoeken totalitaire macht.
De echte betekenis van het communisme vereist de ontmanteling van natie, ras, religie en familie.
De ondervraging van Rakovsky bevestigde het plan van de grote bankiers, om het communisme te gebruiken om een ​​werelddictatuur van de (Joodse) superrijken te vestigen om alle rijkdom en macht te beheersen. En bovenal, om de christelijke religie ten val te brengen.
(Transcript ondervraging ‘RED SYMPHONY’ online:  http://mailstar.net/red-symphony.html)

Christenen zijn een onverzettelijk volk en een nachtmerrie voor het communisme.
Die ondanks ontberingen en verdrukking spreken met een diepe overtuiging. (Hand. 14:21-22)

  1. Het communisme

De ondervraging van Rakovsky bevestigde het plan van de Joodse bankiers, om het communisme te gebruiken voor een ​​’kapitalistisch-communistische’ werelddictatuur.
Het is bijna niet voor te stellen dat de wereld voor een groot deel wordt geleid door een elite via een (Satanische) cultus en het communisme daarvoor omarmt.
Zoals de miljoenen doden in de Bolsjewistische revolutie (met Joods geld) in Rusland met de heropvoedingskampen, verbanning naar Goelag strafkampen en het doden van tegenstanders.
Het opkomend neo-communisme wordt nu opnieuw gebruikt voor het concentreren van alle rijkdom en macht in de handen van het centrale bankkartel (de Rothschilds en hun bondgenoten). Georganiseerd Jodendom, linkse groeperingen en vrijmetselarij zijn allemaal instrumenten voor deze agenda.
Het neo-communisme is een politiek systeem met een bevolking die kort gehouden wordt in hun vrijheid en een kleine groep rijke leiders die alle vrijheden hebben. Het is slavernij.
Het communisme is ook een systeem dat lijnrecht ingaat tegen de Christelijke beginselen van barmhartigheid, liefde, rechtvaardigheid en vrijheid.
In het geval van dit neo-communisme bezit de staat de bedrijven en alle privébezit zoals huizen, percelen en middelen. De bankiers bezitten vervolgens de staat.
Een hoofditem binnen het neo-communisme is daarom de oprichting van particuliere centrale banken in alle landen.
Kakistocratie is een wereldregering gerund door de meest gewetenloze of ongeschikte mensen, die onvermijdelijk zal leiden naar een wereldwijde tirannie.

De reden dat Amerikaanse pioniers destijds de Grondwet hebben aanvaard, is dat ze ervan verzekerd waren dat er een regering zou ontstaan ​​met beperkte bevoegdheden. Daar kwam een ​​einde aan door de goedkeuring van de progressieve inkomstenbelasting samen met de Federal Reserve (FED), de private centrale bank van de VS.
Toen de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie voorbij was, verzetten het Pentagon, de CIA en de NSA zich echter tegen de omschakeling naar een overheid met beperkte bevoegdheden.

Vrijheid van meningsuiting inperken
Vrijheid van meningsuiting beperken is een bepalend kenmerk van het communisme.
Angela Merkel zegt nu dat vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt om de samenleving vrij te houden.(‘Freedom is slavery’ George Orwell)  https://www.zerohedge.com/political/angela-merkel-says-freedom-speech-must-be-curtailed-keep-society-free
Een nieuwe ‘censuurwet’ zorgt ervoor dat kritische meningen door deze wet automatisch als ‘haatcommentaar’ zullen worden gelabeld en gecriminaliseerd kunnen worden.

Google, Youtube en Facebook
YouTube kondigt de aanstaande Servicevoorwaarden aan en de nieuwe voorwaarden zullen zeer waarschijnlijk een nieuwe massale opschoning van inhoud betekenen.
YouTube zegt dat ze uw account kunnen verwijderen als u niet ‘commercieel levensvatbaar’ bent.
https://mashable.com/article/youtube-new-terms-of-service-no-longer-commercially-viable/?europe=true
Het videoportaal YouTube heeft al aangekondigd dat het 8.284.039 video’s in het vierde kwartaal van 2017 had verwijderd die in strijd waren met het interne beleid.
Ondertussen zou het aantal video’s dat door YouTube als politiek ongewenst wordt beschouwd, ongeveer 20 miljoen video’s bedragen.
Facebook, Twitter en YouTube censureren alles wat hen niet uitkomt. Linkse organisaties, NGO’s (non-governmental organizations) en grote bedrijven noemen dat ook wel (Joodse) hate-speech.
Google kan door het gebruikte algoritme de zoekresultaten aanpassen om voor hen ongewenste resultaten niet te laten verschijnen. De YouTube CEO Susan Wojcicki heeft nu toegegeven:
‘Ongeveer 10.000 werknemers zorgen voor monitoring en censuur op YouTube en Google.’

Senator Ted Cruz van Texas zei in juli 2019 tegen Fox News:
“Google is een ‘monopolie’ en zou het meest ‘krachtige bedrijf ter wereld’ kunnen zijn. Hij voegde eraan toe dat Google zijn monopolistische bevoegdheden gebruikt om ‘stemmen tot zwijgen te brengen’ waarmee het niet eens is.”

Google/YouTube en Facebook/Whatsapp zijn Joods eigendom:

https://amazingjews.org/larry-page-and-sergey-brin-the-brainiacs-behind-google/
Larry Page (moeder Joods) en Sergey Brin (ouders Joods): Google en Youtube
https://www.timesofisrael.com/how-mark-zuckerberg-embraced-his-judaism/
Mark Zuckerberg (ouders Joods): Facebook en Whatsapp

Van de MSM is de belangrijkste krant in de VS de Joodse ‘New York Times’ met zijn politieke invloed.

  1. Satan is niet verdeeld

Als we de invloed van het Jodendom zien (zie ook de vorige artikelen), dan zou men kunnen denken dat het geen verband heeft met elkaar. Het immorele Frankisme, de invoering van de wetten van Noach, de extreme schulden onder invloed van de (centrale) banken, de gecensureerde informatie via MSM en internet, het Talmoed Jodendom met zijn overleveringen van wereldoverheersing.

Bedenk altijd dat de aanvoerder of vorst van de demonen Beëlzebul is. En dat is Satan.
Satan gebruikt het Joodse volk, het voormalige volk van God, voor zijn ultieme doel.
En het doel van Satan is de gehele mensenwereld van God (YHWH) vervreemden.
Maar als het rijk van de vorst Satan verdeeld is, gaat dat vervreemden niet lukken:

HerzSt (Markus 3:22-26) 22 En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. 23 En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24 En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. 25 En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. 26 En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.

Als Satan en zijn demonen ieder een eigen plan hebben waardoor ze tegen elkaar verdeeld zijn, dan kan dat rijk volgens Jezus niet standhouden.
Satan heeft de hele mensenwereld al in zijn macht, met uitzondering van de Christenen.
Dat betekent dat Satans meesterplan verschillende stappen of fasen kent die ogenschijnlijk tegen elkaar verdeeld zijn, maar in werkelijkheid doen deze waar ze voor bedoeld zijn; met alle macht en middelen het Christendom uitroeien.
Maar Christenen zijn uiterst moeilijk te breken omdat ze uit overtuiging geloven in de woorden van de Christus. Wat het Joodse volk betreft, ook zij worden door Satan bedrogen:

HerzSt (Romeinen 2:9) 9  Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek…

Volgens Henry Makow Ph.D. (een Jood die zich heeft bekeerd tot het Christendom) was de hele nazi-onderneming bedoeld om het Duitse volk te vernietigen en om de Joden te traumatiseren zodat ze tegen hun voornemen in allemaal naar Palestina zouden gaan.
Deze migratie van de Joden was nodig voor de uitrol van de Nieuwe Wereldorde, het Zionisme.
Het Zionisme was daarmee volgens hem dan ook een samenzwering tegen het Joodse volk.
De WZO ‘World Zionist Organisation’ is een Non-governmental organization die het zionisme promoot. Deze werd opgericht op initiatief van Theodor Herzl in 1897 in Basel – Zwitserland.

  1. Globalisatie, de VN, agenda 21, CFR, en de geheime genootschappen

Globalisatie
De machtigen van de aarde nemen wat ze willen en doen wat ze willen. Ze willen een communistische globalistische wereldregering door met Joods kapitaal de VN te bespelen.
Dat kun je het duidelijkst zien aan hun ‘nieuwe incarnatie van de Messias’, Greta Thunberg.
Een meisje met een asperger probleem die door spindoctors opgejut wordt (zoals Soros medewerkster Luisa-Marie Neubauer of Greenpeace medewerkster Jennifer Morgan) voor een hysterisch verhaal bij de VN. Voor het meisje funest, ze wordt geleefd door belanghebbenden.
Want hysterie is gebaseerd op emotie, nooit op kennis of onderscheidingsvermogen.

De 1001 club
Deze elite club is opgericht door Prins Bernhard (Nederland) en is ondergebracht bij het WWF (World Wide Fund for Nature). Volgens de bekende journalist Michael Mannheimer zitten in de ‘1001 Club’ de gangmakers van bijna alle groene eco-sekten en van de klimaatonzin.

Persbureau Bloomberg
Bloomberg (in Joods beheer) komt met dit soort paniekberichten:

‘De aarde heeft minder mensen nodig om de klimaatcrisis te verslaan, zeggen wetenschappers. Meer dan 11.000 experts melden zich aan voor een noodverklaring waarin wordt gewaarschuwd dat energie, voedsel en voortplanting onmiddellijk moeten veranderen.’

Ze verzinnen in hun persbericht helaas hun 11.000 ?? experts, sommige mensen gaan het geloven.
In navolging van de lobby groepen:  Europees Parlement roept noodtoestand uit voor klimaat
We komen op het klimaat nog uitgebreid terug in een volgend artikel.

Het Soros-plan om de natiestaat te vernietigen
https://www.worldtribune.com/globalist-summit-lifts-veil-on-soros-plan-to-weaponize-cities-to-destroy-the-nation-state/
Een globalistische bijeenkomst die elk jaar naast de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt, heeft als onderdeel van haar agenda een plan in samenwerking met Concordia (George Soros) om de lokale bestuursorganen van grote steden te gebruiken om westerse landen te overspoelen met immigranten en vluchtelingen uit de Derde Wereld, met name moslims.
https://www.concordia.net/community/george-soros/
Op pagina 43 van het rapport van de groep voor 2018 is een samenvatting te vinden van een verbazingwekkend gedeelte getiteld:
‘Steden en de privésector nemen het voortouw voor vluchtelingen en migranten’.
Zoals ook de democratische VS-presidentskandidaat Michael Bloomberg (van Joodse afkomst) die via de filantropische tak ‘Bloomberg Philanthropies’ de organisatie Citylab omarmt.
Volgens het voorstel van Citylab zullen voor de nieuwe wereldorde de steden de leiding nemen in transnationale kwesties zoals terrorisme, migratie en klimaatverandering.
Dat is dan niet meer voor de natiestaten, die hiermee buitenspel zullen worden gezet.
Het was op de Concordia jaarlijkse top van 2016 waar Soros voor het eerst zijn beruchte belofte om  $ 500 miljoen in vluchtelingen te ‘investeren’ besprak. Het is nu duidelijk geworden dat het bevorderen van een grotere macht voor steden een belangrijk onderdeel van deze investering is, zodat ze de buitenlandse invasie kunnen vergemakkelijken en rassen zich gaan mengen.
(behalve voor het Joodse volk, voor wie het verboden is zich met andere rassen te mengen)

Het migratiewapen – de geniaalste oorlog ooit!
De massale migratie naar Europa is het wapen voor de afschaffing van blank Europa zoals de NWO-vertegenwoordigers – de Talmoed-Joden, Coudenhove-Kalergi, Thomas P. M. Barnett en Soros – dat expliciet willen en die als eerste een verschrikkelijke oorlog in het Midden-Oosten vereiste.

De Verenigde Naties
Volgens de Nieuwe Wereld Orde moeten er op termijn 5 miljard mensen minder zijn:

Korte Christelijke video: 5 BILLION HUMAN BEINGS TO BE MURDERED
Ondertiteling aanzetten:
(rechtsonderaan drukken op de button ondertiteling; daarna op de button instellingen = tandwiel, op engels klikken, dan op automatisch vertalen klikken en veranderen naar nederlands)

Uiteindelijk willen ze dat de huidige VN door de Joodse NWO zal ophouden te bestaan en vervangen zal worden door een Joodse VN:

Munt:  Amerikaanse Nikki Haily voor de VN in Jeruzalem

Agenda 21
In 1992 bedacht de Divisie voor Duurzame Ontwikkeling (DSD) van de VN een globaal plan.
Agenda 21 (21e eeuw) is een alomvattend actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden uitgevoerd door organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, regeringen en belangrijke groepen op elk gebied waarop de mens invloed heeft op het milieu.
Volgens critici betreft het voornamelijk de dominantie door een zeer kleine minderheid en wordt de grote meerderheid hiermee onderdrukt:

HerzSt (Jak. 1: 2-4) 2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Onze universiteiten zijn met dit soort globalistische gedachten besmet en onze kinderen worden op de scholen LGBT-waarden onderwezen. Het brengt verdeeldheid in het Christelijke huisgezin:

HerzSt (Lukas 12:51-53) 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

De meditatie-ruimte van de VN beschikt over een altaar. De heer Hammarskjöld beschreef het zo: “Maar de steen in het midden van de kamer heeft ons meer te vertellen. We kunnen het als een altaar zien….omdat het is opgedragen aan de God die de mens aanbidt onder vele namen en in vele vormen.”  Aan Satan? https://www.un.org/Depts/dhl/dag/meditationroom.htm

Agenda 21 wordt ondersteund door allerlei geheime genootschappen, kinderen van Satan:
Council of Foreign Relations, Trilaterale Commissie, de Bilderberg Conferentie, Pilgrims Society, Skull and Bones, enz.

Het vervolg van Agenda 21 is Agenda 2030.
VN-agenda 2030 vertaling: Hoe lees je de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN?
Volgens critici zijn het 17 dubbelzinnige doelen. Om maar eens 1 voorbeeld te noemen:

Als voorbeeld doelstelling 1: Maak een einde aan armoede in al zijn vormen overal.
De vertaling door de critici: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Fed om alle financiën te beheren, één digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contanten.

De NAVO heeft een sterke binding met de VN
De agenda van de VN samen met de NAVO wordt onthuld in de toespraak van Jens Stoltenberg wanneer hij verklaart: ‘Samen voeren de NAVO en de VN operaties naast elkaar uit. En we intensiveren onze politieke dialoog en praktische samenwerking.’

De EU (Europese Unie) voert de plannen van de VN en van de NGO’s uit
Al in 2005, lang voor de huidige migratiestromen, richtte de Amerikaanse multimiljardair George Soros met zijn Open Society Foundations in samenwerking met negen andere superrijken de EPIM op (European Program for Integration and Migration), waartoe ook de Robert Bosch Stiftung behoort.
Deze stichtingen bespelen de EU met hun doelstellingen.
Dat is de reden waarom westerse landen worden overspoeld door migranten, die daarvoor ondersteuning krijgen met middelen voor de dure overtocht, kleding en smartphones.
Islam is het instrument van de NWO-globalisten om het Christelijke Westen te vernietigen.

Council on Foreign Relations
Met de Amerikaanse denktank CFR (Council on Foreign Relations) oefent de Joodse Morgan-Rockefeller groep  sinds 1921 een heel uitgesproken invloed uit op het economische wereldbeeld:

“De Council on Foreign Relations (CFR) is de Amerikaanse tak van een samenleving die is ontstaan in Engeland … (en) … gelooft dat nationale grenzen moeten worden uitgewist en een wereldregering moet worden ingevoerd.”—Professor of History Carroll Quigley, Georgetown University, in his book “Tragedy and Hope.”

Trilateral Commission
De Trilaterale Commissie is een privéorganisatie (NGO) die dient als stuurgroep voor samenwerking tussen Japan, West-Europa en Noord-Amerika. Deze is opgericht in 1973 door David Rockefeller en Zbigniew Brzeziński om een wereldwijde economische macht te creëren, die superieur is aan de politieke regeringen van de betrokken natiestaten.

Oud-president Reagan viel de toenmalige president Carter aan en zei onder andere het volgende:
“Ik geloof niet dat de Trilaterale Groep een soort samenzwering is, maar ik denk dat haar belangen overeenkomen met die van banken, multinationals enzovoorts. Ik denk niet dat een regering in de Verenigde Staten op maar liefst 19 posities mensen moet hebben die denken zoals die in de Trilaterale Commissie. Nee, ik zou een andere koers kiezen”.

Denktanks
De Anglo-Amerikaanse Joodse denktanks betreffen niet alleen de CFR, maar ook de club van Rome en andere (occulte) denktanks. Zij willen volgens de Georgia Guidestones een centraal wereldbestuur met nog ongeveer een half miljard mensen om hen te dienen en de rest van de mensen is overbodig.

  1. De bewuste weg naar chaos toe

Denis Healey, voormalige Britse Minister van Defensie:
“Wereldgebeurtenissen gebeuren niet per ongeluk. Ze zijn verzonnen om te gebeuren … de meeste worden opgevoerd en beheerd door degenen die de portemonnee vasthouden.”

Twee eeuwen geleden zei Gutle Schnapper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild:
“Als mijn echtgenoot geen oorlog wil, zal er geen oorlog zijn.”

Veel mensen beginnen zich te realiseren dat er grote financiële groepen zijn die de wereld domineren. De politieke intriges, conflicten, revoluties en oorlogen zijn geen puur toeval, alles is al lang van te voren gepland.
Eén van de manieren waarop de globalisten een Nieuwe Wereldorde willen nastreven, is de al eerder genoemde uitrol van massamigratie naar de Westelijke landen.
De EU introduceerde stiekem grondrechten voor alle Afrikanen. Overstroming van Europa door honderden miljoenen Afrikanen is al besloten. Media en politici zwijgen.

Hoe willen ze de chaos bereiken
Ze introduceren alles wat het tegenovergestelde is, van het wat het Christendom is.
Voortdurend blijven ze hun LGBT mantra’s herhalen. Christenen hebben andere uitgangspunten:

HerzSt (Genesis 2:24) 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
HerzSt (Efeze 5:24,28) 24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn….28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

Door de bevolking te ‘verplichten’ vaccinaties te accepteren, zoals vaccinaties met microchips.
Facebook gaat alle content wat betreft vaccinaties verwijderen van haar platform, omdat die content in strijd zou zijn met hun interne beleid of met hun doelstelling.
De lobbyisten zijn er in geslaagd om tot in de hoogste lagen van de VN, EU parlement en de Westerse regeringen en bestuurslagen door te dringen. Ze zijn begonnen met het stap voor stap afbreken van onze welvaart, vrede en onze vrijheid van Christelijke leefwijze.
De lobby is ook gericht tegen Rusland, de Russiaphobia. De oorlogsindustrie wil zaken doen in het belang van de multinationals, maar eigenlijk vooral in het belang van de (Joodse) banken.
De Geheime diensten zijn geprivatiseerde militaire inlichtingendiensten geworden, ook wel de deep state genoemd. Die aangestuurd worden door de genoemde banken met hun geldstromen.

De schatrijke David Rockefeller sprak op een VN Business Conference, Sept. 14, 1994:
“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nation will accept the New World Order.”

HerzSt (Titus 1:11) 11 Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.
HerzSt (2 Timotheüs 3:13) 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Tot slot:

Moeten we dan angstig worden, om door de huidige ontwikkelingen alles te verliezen? Zeer zeker niet:

HerzSt (Lukas 14:33) 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 
HerzSt (Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Christenen moeten voorzichtig en met beleid blijven prediken tegen bekenden, vrienden, kennissen en mensen die we treffen:

HerzSt (Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Vraag uw hemelse Vader voor kracht om trouw te blijven, waardig te zijn om aan de chaos te ontsnappen:

HerzSt (Lukas 21:36) 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

In het volgende artikel bespreken we dat de rijken der aarde een voorrecht krijgen, maar dat de Joden de dominantie krijgen, de Frankfurter Schule, angst die gezaaid wordt en de Antichrist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *