6. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 6.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

God beschermt geen afvallige Christenen. Dat was ook zo bij het Joodse volk in het oude testament.
Maar wie kun je in de wereld dan nog vertrouwen?

HerzSt (Psalm 56:4-5) 4 Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. 5 In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?
HerzSt (Jeremia 17:7-8) 7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Thema van dit artikel is, de climax naar chaos toe; de Antichrist, de wondertekens door de Antichrist, een beeld of afbeelding maken, het geldsysteem gaat onderuit.

Het duivelse meesterplan met behulp van de Antichrist

De wereld wordt misleid en bespeeld met ‘mind control’, zoals met verzonnen hysterische emotie in plaats van kennis en onderscheidingsvermogen. Deze massahysterie zal alleen nog maar toenemen.
Satan bedriegt het door God verworpen volk, het Jodendom, door profetieën uit de Schrift voor de toekomst aan hen toe te schrijven. Echter, het Talmoedische Jodendom gelooft er helaas volledig in. Maar het zijn onmiskenbaar profetieën over de Messias op de nieuwe aarde en gaan zeker niet over de Antichrist. De Joodse bevolking wordt in dit bedrog meegesleurd en zal ook verdrukt worden.

Datum 13-6 -2013: Volgens president Putin bestond de eerste Sovjet Unie regering voor 80-85% uit Joden, om het Marxistische / Communistische beleid te implementeren en uit te voeren.
Voormalig KGB-expert voor Sovjet propaganda Yuri Bezmenov; de psychologische oorlogsvoering
Het communisme is volgens Yuri (alias Tomas Schuman) een verrot en onwerkbaar systeem, een Satanistisch systeem dat totale controle wil en om die reden ook andere regimes omver wil werpen.
Naar buiten toe gepresenteerd als een arbeidersparadijs, maar in het echt een brute politiestaat.
In 1983 bespreekt Yuri hoe in de communistische handboeken de omverwerping van een regime plaats vindt, met uiteindelijk de vervanging van een regime door een ongekozen leider. De kunst is om de perceptie van de realiteit te veranderen, zoals reeds gebeurd is onder Westerse intellectuelen.
Omdat dit HET KGB-handboek lijkt dat nu wereldwijd wordt uitgerold voor een regime-change en bewind door de Antichrist, zullen we van enkele kenmerken de highlights beschrijven. Propaganda toepassen is het sleutelwoord, de hoogste kunst van oorlogsvoering:

  • Demoralisering, duurt normaal gesproken 15-20 jaar

Religie – ontmoedigen en vernietigen, valse sektes en cults opzetten
Opleiding – geen efficiëntie leren, maar veldslagen, gender, seksleven, politiek correct
Sociale leven – haal alle cultuur en cultuurorganisaties weg, introduceer bureaucratie
Machtsstructuur – niet gekozen leiding aanstellen in alle mogelijke bestuurslagen
Rechtsstructuur – daders worden slachtoffers, laat misdadigers vrij uit gevangenis
Arbeidsstructuur – ‘ideologie’ van vakbonden prikkelen en werknemers benadelen

  • Destabilisatie van alle menselijke relaties, duurt 2-5 jaar

Radicalisatie van groepen – onlusten en vechten wordt op termijn als normaal gezien
De mensen vertellen dat ze allemaal gelijk zijn, behalve de leiding die ‘meer’ gelijk is
Politici en Media – Chanteren, perverteren, omkopen, intimideren en propaganda
Slapende cellen worden gewekt, het worden ‘politiek gezien’ de nieuwe leiders

  • Crisis, de maatschappij functioneert niet meer, duurt ongeveer 6 weken

Ontstane chaos geeft voedselproblemen voor de bevolking
Een sterke man, leider, redder of messias wordt gewenst door de bevolking
De crisis kan alleen nog worden verholpen door een burgeroorlog of door een invasie

  • DE NORMALISATIE, overname door geweld, duurt verscheidene jaren

De zelf aangestelde leider(s) willen geen oorlog meer, willen terug naar stabiliteit.
Alle uitzonderlijke groepen en zaken van voorheen mogen meteen niet meer. Mensen worden verteld dat er vrede is, als ze maar doen wat er gevraagd wordt.
Bovenmatige controle en elkaar verraden. Opstand tegen de tirannie zal niet worden getolereerd en met dodelijk geweld worden onderdrukt.
Mensen zullen bidden om dood te mogen gaan, dan te leven onder deze dictatuur.
Er is dan volgens Yuri geen weg meer terug, of alleen door militair geweld.

Als u nu denkt, ‘dat hoef ik allemaal niet te weten’, dan komt u binnenkort bedrogen uit.
Het is nu de tijd om de keuze te maken voor het Christendom, straks wordt dat veel moeilijker. Een sterk Christelijk geloof zonder geweld is het medicijn.
Onder geen beding de aangeboden vijandige ‘propaganda’ accepteren.
En als u als volwassene nog niet bewust gedoopt bent, ga dan nu stappen ondernemen en laat u dopen. Trek nu, aan de vooravond van de chaos, de volledige wapenuitrusting van God aan:

HerzSt (Efeze 6:13-18 ) 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Van waaruit worden de regime-changes dan nu gestart? Vrijwel zeker allemaal vanuit de VS.
De methoden zijn in de jaren verfijnd met moorden, het wissen en verdraaien van de geschiedenis en schuldgevoelens aanpraten. Zoals de ‘oranje’-revolutie van Oekraïne in 2004. De kleurrevoluties (en andere namen) worden volgens onderzoekers gekoppeld aan de Anglo-Amerikaanse samenwerking met vrijwel zeker het Tavistock instituut. Met handlangers zoals Soros met zijn Open Society NGO’s. Het is steeds hetzelfde patroon. Doel is een regime-wissel.  Eerst wordt het volk opgejut voor demonstraties en worden er extra provocateurs ingezet. Vervolgens worden er een aantal willekeurige onschuldige mensen en poltieagenten vermoord. In dit geval met ingehuurde schutters uit Georgië.  In Oekraïne was Victoria Nuland (VS) actief in samenwerking met de VN en werd de revolutie  gefinancierd door Soros.
Net zoals de moorden in 2011 op het Tahrir plein in Cairo Egypte, gedurende de ‘Lotus’-revolutie.
Deze revoluties zullen wereldwijd worden uitgerold als voorbereiding voor de Nieuwe Wereld Orde.

Wetteloosheid door immoraliteit, diefstal, moord en de abortus industrie:
HerzSt (Spreuken 6:16-19) 16 Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, 19 een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt.
HerzSt (Matt. 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

De filmindustrie; mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Hollywoods seksmisleiding wekt het verlangen op naar volmaakte utopische mannen en vrouwen, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt en er geen reden meer is om samen in respect te bouwen aan een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en zegeningen.
Kinderen in eenouder gezinnen nemen dramatisch toe.

De Messias die de Joden verwachten
Wat de Joden betreft, zal de Messias een menselijk leider zijn, iemand die het Joodse leven zal herstellen zoals het was voordat de tempel van Salomo werd vernietigd. De messiaanse verlossing is één van de fundamentele principes van het Talmoed Jodendom. Hij zal de tempel herbouwen en de offers herstellen om de wetten van Mozes opnieuw te vervullen.
Hij zal een Jood zijn, in de lijn van David en hun Koning zal een politieke leider zijn.
De komst van hun Messias zal volgens Joodse begrippen leiden tot een tijdperk van vrede:

HerzSt (Jesaja 2:4) 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

De Vredevorst is echter al gekomen, maar ze hebben Hem niet onderscheiden. (Lukas 19:42)
Jezus zal die vrede brengen, echter niet op de huidige aarde maar op de nieuwe aarde.
Voor Christenen is Jezus als Messias de vervulling van de wet van Mozes. En door geloof in de woorden van Jezus (en door toepassing van deze woorden) worden we rechtvaardig verklaard:

HerzSt (Romeinen 10:4) 4 Want het einddoel van de wet is Christus,….
HerzSt (Galaten 3:24) 24  Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Wat weten we inmiddels allemaal van de valse profeet, DE antichrist van het laatste uur?
Antichrist betekent ‘tegen’ of ‘in plaats van’ Christus:

Enkele ‘hoofdeigenschappen’ van de Antichrist
<  Hij moet een Jood zijn, in de lijn van koning David (Psalm 132:11)(Deut. 18:15)
<  Hij zal als koning komen wanneer de afval is gekomen (Dan. 8:23, 2 Thess. 2:3)
<  Hij zal zich verheffen boven al wat God genoemd wordt (Dan. 11:36, 2 Thess. 2:4)
<  Hij zal zijn verschijning als ‘koning van de Joden’ groot manifesteren (Dan. 7:20, 11:37)
<  Hij oefent alle autoriteit uit voor de ogen van de huidige wereldmacht, de VS (Op. 13:12)
<  Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (vergelijk Op. 13:18 met 1Kon. 10:14,15)
<  Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)

Meer over de Antichrist is te vinden in: 3. Aanbidding van het ‘beeld’
Wie het uiteindelijk zal zijn is voor ons op dit moment niet met zekerheid te bepalen.

De dochter en adviseur van president Trump, Ivanka Trump, bekeerde zich tot het Jodendom voordat zij in 2009 huwde met Jared Kushner, een orthodoxe Jood.
Met Chabad-leden Jared en Ivanka Kushner in het Witte Huis van de VS heeft het chassidisch Jodendom toegang tot de hoogste kringen van de Amerikaanse politiek.

De religieuze vervolging zal een grote vervolging zijn.
Satan is de grootste leugenaar volgens de Schrift. (Johannes 8:44)
Maar er zal nog een leugenaar verschijnen, de Antichrist of valse profeet. (1 Joh. 2:22)
Deze valse profeet zal de mensen overtuigen dat een nieuwe wereldorde noodzakelijk is, zelfs mogelijk de uitverkorenen zal hij weten te misleiden. (Mattheüs 24:24)
Als de valse Messias door de Rabbijnen wordt gezalfd, dan zullen veel meer Joden achter de plannen gaan staan. Nu verbergen de Rabbi’s nog hun macht.
Er is dus nu al een oorlog gaande over de controle van de geesten van mensen.

Wondertekens door de Antichrist, die voor Joden hun Messias is

In Openbaring wordt deze Antichrist beschreven als de valse profeet in de laatste dagen, het wilde beest met twee horens.
Dat dit wilde beest de valse profeet of Antichrist aanduidt, blijkt uit de tekenen die hij verricht, zoals beschreven in Openbaring 13:11,13 en 19:20:

HerzSt (Openbaring 13:11,13-14) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….
HerzSt (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had…….
HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…

Hieraan zal de valse profeet eveneens te herkennen zijn, hij zal zich voordoen als een weldoener maar hij zal spreken met slinkse leugens.

Een beeld of afbeelding op het altaar voor de berg Sinaï

Het ‘beeld’ is het beste te vertalen als ‘gelijkenis’ of ‘afbeelding’.
Het is aannemelijk dat deze afbeelding een product is van stamcel techniek, waarop ook nog eens genetische modificatie is toegepast, iets walgelijks in Gods ogen.
Als het gedrocht, een product van Satan, eenmaal is samengesteld komt de volgende stap.
Vervolgens wil Satan ook aanbeden worden:

HerzSt (Lukas 4:6-7) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

De valse profeet krijgt van Satan de macht om dit gedrocht een geest te geven. Satan is een geest. Het zal dus geen gewone geest of demon zijn, maar hij  -Satan- zal bezit nemen van dat gedrocht.
Dat gedrocht zal zelfs kunnen spreken (Op. 13:15) en dat hebben we reeds eerder door Satan gedemonstreerd gezien in Genesis 3:1.

HerzSt (Openbaring 13:15) 15 En hem (de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Iedereen zal dat beeld moeten aanbidden, anders zul je worden gedood.
Het is dus zonder meer de aanbidding van Satan.
En waar zal dit gedrocht Satans geest ontvangen?
Waarschijnlijk waar Mozes de stenen tafelen ontving en het wetsverbond ontving, bij de berg Sinaï, maar hij zal waarschijnlijk kiezen voor het afgodsaltaar waarop ook het gouden kalf stond:
(Zie voor de berg Sinaï: https://www.dojc.nl/?p=6833)

De valse profeet of Antichrist zal iedereen dwingen om het merkteken te ontvangen om te kunnen kopen of verkopen:

HerzSt (Openbaring 13:16-18) 16 En het oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat men dezen een merkteken aan hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven, 17 en opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

De mensen zullen verbaasd staan over dit gedrocht en de stad NEOM en zeggen; hoe is dit allemaal mogelijk? Het zal niet anders zijn als in Nimrods dagen bij de toren van Babel.

Het geldsysteem gaat onderuit nadat het beeld of afbeelding levend is gemaakt

HerzSt  (Openbaring 17:3-5) 3 …..En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Wie is deze vrouw? Er wordt in Op. 18:9 geschreven dat na de vernietiging van deze hoer ‘de koningen der aarde’ over haar heengaan rouwen. Het is vanwege deze hoererij met de koningen niet logisch dat zij zelf een politieke macht is.
Aangezien de kooplieden der wereld rijk van haar zijn geworden (Op. 18:15), is het ook niet logisch dat zij de zakenwereld afbeeld.
Wel kunnen we in Op. 18:23 lezen dat zij er magie en tovenarij op na houdt.
Ook lezen we in Op. 17:6 dat deze vrouw bloedschuld heeft aan de heiligen en getuigen van Jezus.
De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Babylon was destijds een stad van zonde met diverse tempels gewijd aan vele vormen van afgoderij:

HerzSt (Jeremia 50:2) 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

Deze vrouw of hoer staat voor de financiële instituten zoals banken, hedge funds, investeringsmaatschappijen en andere financiële partijen:

HerzSt (Markus 10:24) 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!

De vrouw zit op een scharlakenrood beest dat vol van godslasterlijke namen is, met zeven koppen en tien hoorns. Omdat we het hier – zoals bij een eerder wild beest uit Op. 13:1, de 7 wereldmachten – weer hebben over een beest met 7 koppen en 10 horens, hebben we het ook hier weer over machten.
Bij het scharlakengekleurde beest in Op. 17:3 wordt niet meer gesproken over diademen of kronen als openbare identificatie, zoals bij het wilde beest in Op.13:1.
Het scharlakengekleurde beest wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Blijft over een financiële machtsvorm.
(Zoals beschreven in Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote https://www.dojc.nl/?p=3027)
Het is echter geen macht van een militaire wereldmacht zoals voorheen (was maar is niet), echter het lijkt wel op zo’n wereldmacht.
De achtste financiële wereldmacht zijn de centrale banken, het scharlakengekleurde beest:

HerzSt (Openbaring 17:11) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

Maar dan wordt er iets gezegd over de regeerperiode van de centrale banken:

HerzSt (Openbaring 17:12) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Deze 10 koningen zullen maar 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen.
Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’, zoals de 10 plagen van Egypte, de 10 slaven met 10 minen, de 10 maagden met olielampen enz.
(Zie voor 1 Bijbels uur van de centrale banken: https://www.dojc.nl/?p=3405)

Deze 8e wereldmacht, de centrale banken, is onafhankelijk en bepaalt zelf de financiële regels en heeft de wereld economisch in zijn greep. Bijna alle centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.
De hoer, de financiële instituten en gewone banken, wordt aangeduid als de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. (Op. 17:5)

De strijd door het geldsysteem zal voor Christenen een zeer moeilijke strijd gaan worden.
Zoals het er uit ziet, zal in de nabije toekomst het complete betalingsverkeer verplicht digitaal (blockchain technologie) verlopen, waarin de autoriteiten en centrale banken ons voor allerlei zaken kunnen belasten. Alsook totaal kunnen controleren en tot gehoorzaamheid kunnen dwingen.

Het Rothschild imperium doen er alles aan om hun hele overkoepelend geldsysteem van IMF, Wereldbank, centrale banken en BIS-structuur in stand te houden. http://brucewilds.blogspot.com/2019/12/central-banks-alarming-move-towards.html
Ze nemen wel stappen om ‘het creëren’ van geld door gewone banken te beperken.
Ook hebben ze een begin gemaakt om hun macht uit te breiden door social engineering.
Want het nieuwe hoofd van de ECB, Christine Lagarde, zei onlangs:
‘We moeten gelukkiger zijn om een baan te hebben dan om ons spaargeld te beschermen … Ik denk dat het in deze geest is dat het monetaire beleid door mijn voorgangers is bepaald en ik denk dat ze een vrij bevorderlijke keuze hebben gemaakt.’

Maar voor de strijd tegen het Lam er komt, zullen eerst alle mensen gedwongen worden een gezamenlijk betaalmiddel te accepteren door de voorzegde valse profeet, de Antichrist:

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Kopen of verkopen kan alleen als iemand toegewijd is aan ‘het beeld’ van de huidige wereldmacht, ‘de afbeelding’ of het gedrocht (=Satan) dat levend is gemaakt en zelfs kan spreken (Op. 13:15).
Dat is de Satanische Nieuwe Wereld Orde met zijn merkteken om te kunnen kopen of verkopen, met de valse profeet of Antichrist als leider.
In ontvangst nemen van het merkteken is voor God zeker niet vrijblijvend, maar afgoderij:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..
HerzSt (Openbaring 16:2) 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden….

De superrijke (Joodse) families – kinderen van Satan op de achtergrond – die een fortuin verdiend hebben met het huidige geldsysteem van centrale banken, kunnen hun inkomsten en macht voortzetten met het nieuwe financiële systeem.
En door blokchain technologie kan dat zonder tussenkomst van gewone banken.
De verwoestende gruwel in de eindtijd, waar Jezus over sprak in Mattheüs 24:15, is dus het opdringen van het merkteken dat je moet hebben om te kunnen kopen of verkopen.
(Zie hiervoor ook: 7. Geen deel van de wereld https://www.dojc.nl/?p=3367 )
Met de val van het huidige geldsysteem volgt de echte (NWO) machtsovername.

De gewone banken zullen verdwijnen!
Wat we moeten onderscheiden is de handelwijze van deze vrouw en waar deze vrouw voor staat. En dat is het huidige geldsysteem:

HerzSt (Openbaring 17:18) 18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Dit staat los van de locatie waar de financiële instituten (de vrouw) groot in zullen investeren.
De locatie waar dat gaat plaatsvinden is het grote Babylon, NEOM, het wereldwijde centrum van verheffing, van minachting voor de schepping van God en aanbidding van het ‘beeld’.
(Zie: 3. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=6833, komen we nog op terug)
Maar er zal een eind komen aan de hoererij van deze vrouw, aan deze financiële instituten:

HerzSt (Openbaring 18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Het zal niet goed aflopen met de hoer, die alle mensen met financiële trucs van geld heeft voorzien. Volgens de Schrift zal het geldsysteem zoals we dat nu kennen verdwijnen.
De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het onderliggende financiële geldzuchtige systeem uiteindelijk haten en vernietigen:

HerzSt (Openbaring 17:15-17) 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Opmerkelijk; De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, degenen die de hoer hebben voorzien van goedkoop fiat geld, zullen haar grondig vernietigen als het mis gaat.
Ook voor de 10 ongekroonde koningen en hun belanghebbenden op de achtergrond, de kinderen van Satan, is er uiteindelijk geen overwinning. Deze 10 ongekroonde koningen zullen door het Lam overwonnen worden:

Willibr.(Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.’

Tot slot:

We staan aan de vooravond van een wilde rit, ontwikkelingen waarvan velen hopen dat ze  met een sisser aflopen, maar die in de Bijbel zijn voorzegd als een grote verdrukking (Matt. 24:21).
Velen zullen deze nabije chaos en Jezus komst zelfs ontkennen (2Petrus 3:3-4), maar veel juister is het om Jezus te geloven en te accepteren dat dit de huidige situatie is.
Het betekent dat u de realiteit beseft en begrijpt hoe verder te gaan zonder angst.
Want hoe moeten Christenen volgens de Schrift omgaan met deze voorzegde tijd van verdrukking?

HerzSt (Romeinen 12:11-16) 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

De belangrijkste reden dat de 5 gemeenten in Openbaring gecorrigeerd werden was de invloed van de afgoderij in de wereld, de aanbidding en misleiding van Satan en van de demonen:

HerzSt (2 Korinthiërs 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

Satan zal in de laatste uren er alles aan doen om het wereldwijde Christendom te vervolgen en uit te roeien, waarbij hij werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid  (Efeziërs 2:2).
Wie kan dat nu al bevatten; een geplande val van de valuta’s in combinatie met de uitvoering van een wereldwijde brutale staat van beleg waarbij onschuldige mensen zullen worden vermoord?
Opstanden van volken tegen elkaar, vergezeld met onlusten en hongersnoden? (Markus 13:8)
Die de aanleiding zullen zijn voor de komende overname van de wereldmacht door ongekozen leiders? Wat stellen in die tirannie de woorden ‘vrede en veiligheid’ dan nog voor?

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:2-4) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

Maar weet dit, dat in de allerlaatste dagen de twee heilige profeten van God zullen verschijnen:
(Informatie over de komende twee getuigen profetie, zie: https://www.dojc.nl/?p=3113)

(Amos 3:7-8) 7 Voorzeker, de Heer YHWH doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 8 De leeuw (van Juda, Jezus) heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heer YHWH heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?

In het volgende artikel; Bouwen van een nieuwe tempel, de Antichrist gaat als Koning in de tempel zitten, de grote stad wordt getroffen, de Islam voelt zich bedrogen en valt aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *