7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 7.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat moslims van Allah wereldwijd worden ingezet als soldaten van de Islam. Ze geloven dat Allah na hun dood zal oordelen over hoe een moslim zich in deze strijd heeft gedragen.
We zien nu de opkomst van het despotisme, een regeringsvorm waarbij een kleine groep personen absolute macht krijgt. Een tirannie of dictatuur, waar de vrije meningsuiting niet meer bestaat. De Antichrist en het geldsysteem van de centrale banken zullen de wereld onderwerpen.

Thema van dit artikel is, overleven in de chaos; Een nieuwe tempel in Jeruzalem, een gezamenlijke Abrahamitische religie, de Antichrist gaat als koning in de tempel zitten, de grote stad NEOM wordt getroffen en de Islam valt uiteindelijk Israël aan.

Een nieuwe tempel in Jeruzalem op de tempelberg

De Joden zijn als Gods volk verworpen en door Christenen als Gods volk vervangen, maar toch zijn de Joden het uitverkoren volk. Ditmaal zijn ze uitverkoren door Satan.
Het eindspel bestaat hieruit, om iedereen ertoe te bewegen satan te aanbidden, satanisme bedrijven.

Begrippen over de tempel
Er is sinds 70 n.Chr. na de verwoesting door de Romeinen geen Joodse tempel meer gebouwd op de tempelberg in Jeruzalem. Wel staat de gouden rotskoepel (Islam) op de tempelberg (berg Moria), de plaats waar de tempel of huis van YHWH stond.
In de Schrift staat dat de valse profeet in de tempel van God zal gaan zitten:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:4) 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten….

Lang dachten we (doJC) dat met de tempel van ‘de valse profeet’ de Christenen zelf werden bedoeld:

HerzSt (1 Korinthe 3:16) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
HerzSt (2 Korinthiërs 6:16) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Er komen echter steeds meer ontwikkelingen dat er door de valse profeet een nieuwe in tempel in Jeruzalem zal worden gebouwd door de chassidische ultraorthodoxe Joden. Dit zal dan zeker niet de tempel zijn waar in de Schrift over wordt gesproken. Volgens de Schrift zal de Spruit of Vredevorst de nieuwe tempel bouwen:

HerzSt (Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De ambassadeur van de VS, David Friedman, kreeg bij een bezoek op 28 mei 2018 aan Achiya, een ultraorthodoxe liefdadigheidsgroep, een gefotoshopte plaat te zien van een nieuwe tempel op de plaats van de gouden koepel. (bron twitter) De moslim gemeenschap ging toen door het lint.

Wat is de interpretatie van het Talmoed Jodendom wat de tempel betreft? Het is maar de vraag of ze ‘zelf’ de nieuwe tempel zullen bouwen of dat door hun Messias laten doen.
Want wat is de Bijbelse interpretatie van de Spruit? Is dat dan de Antichrist?
Een vrucht in de lijn van David zal Koning worden en wordt in Jeremia ‘Spruit’ genoemd:

HerzSt (Psalm 132:11-12) 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. 12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten.
HerzSt (Jeremia 33:14-15) 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

Deze ‘rechtvaardige’ Spruit, de Vredevorst op wie de Geest van God rust kan niemand anders zijn dan Jezus. Jezus is de Wortel en het nageslacht in de lijn van David:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Ontwikkelingen wat de nieuwe tempel betreft:

Rabbijn Yehudah Glick en de nieuwe tempel!
Rabbijn Yehudah Glick is benoemd in het Israëlische parlement, de Knesset.
Rabbijn Glick is een leidende figuur bij de oprichting van een nieuwe Joodse tempel op de Tempelberg in Jeruzalem. Glick wil dat alle religies samen in de tempel gaan aanbidden.

Update on the Building of the Third Temple
Gershon Salomon is directeur van de ‘Temple Mount Faithful’, een organisatie die moeite doet om de Israëlische samenleving voor te bereiden op het accepteren en bevorderen van de wederopbouw van de tempel door middel van demonstraties op de tempelsite, de bouw van een hoeksteen voor de derde tempel en het maken van verschillende tempelgerelateerde gebruiksvoorwerpen.

Israel’s Priests Prepare for the Third Temple
Chaim Richman, de directeur van het Tempelinstituut in Jeruzalem.
Het Instituut heeft inderdaad al meer dan 60 stuks heilig tempel vaatwerk gemaakt die nodig zijn voor de eredienst in de komende herbouwde tempel. De borstplaat van de Hogepriester met de 12 kostbare stenen van de stammen van Israël en de muziekinstrumenten van het Levitische koor zijn ook klaar. Bovendien bereidde het Instituut de priesterlijke kledingstukken voor. De kledingstukken voor een nieuwe generatie Levitische Priesters (Kohanim) die al in training zijn.
Ook zijn er een gouden Menorah (7 armige kandelaar) en de gouden kroon voor de hogepriester.

Sanhedrin Invites 70 Nations to Hanukkah Dedication of Altar for the Third Temple
Het Sanhedrin heeft onlangs 70 naties uitgenodigd voor het Chanoekafeest, de  herdenking van het herstel van de Mozaïsche eredienst in de tempel.

Een gemeenschappelijke Abramitische religie

Moslims zijn de natuurlijke bondgenoten van Joden in Europa – Rabbijn Pinchas Goldschmidt
Moslims verwachten hun Messias, die door hen Mahdi genoemd wordt.

Het Sanhedrin vraagt Arabieren om hun rol in te nemen voor de derde tempel
Het Sanhedrin in wording, een bijbels verplicht hof van 71 ouderlingen, gaf een brief in het Hebreeuws, Engels en Arabisch vrij waarin de Arabieren werden uitgenodigd als de zonen van Ismaël om hun rol op zich te nemen bij het ondersteunen van de Derde Tempel zoals geprofeteerd door Jesaja 60:6. De brief luidt:
‘Beste broeders, de voorname zonen van Ismaël, de grote Arabische natie;
Met de genadige hulp van de beschermer en Verlosser van Israël, Schepper van de wereld door verbond, verklaren we dat de voetstappen van Messias duidelijk worden gehoord en dat de tijd is aangebroken om de Tempel op de berg Moria in Jeruzalem in zijn oude plaats weer op te bouwen.’

En wat de Christenen betreft zei het Sanhedrin:
‘Elke religie gelooft in moshiach (Messias), in een einde aan één realiteit en het begin van een nieuwe realiteit. In deze nieuwe realiteit heeft elke persoon, elke religie zijn plaats en zijn doel.’

Paus Franciscus en de groot imam van Al-Azhar hebben in Abu Dhabi (de Verenigde Arabische Emiraten) in 2019 een verbond getekend dat ons veel dichter bij één wereldreligie brengt.
Reinventing the Global Educational Alliance
24 september 2019 – Paus Franciscus:
‘Ik wil een wereldwijd evenement steunen dat op 14 mei 2020 plaatsvindt met het thema Reinventing the Global Educational Alliance.’
‘Om deze wereldwijde doelstellingen te bereiken, moet onze gedeelde reis als ‘educatief dorp’ belangrijke stappen vooruit zetten. Ten eerste moeten we de moed hebben om de menselijke persoon centraal te stellen. ‘
‘Dit zal resulteren in mannen en vrouwen die open, verantwoordelijk zijn, bereid zijn om te luisteren, te praten en te reflecteren met anderen. En in staat zijn om relaties met gezinnen, tussen generaties en met het maatschappelijk middenveld te weven, en dus een nieuw humanisme te creëren.’

Pope Francis Tells Christians Not to Try to Convert Nonbelievers
Het is deze Paus die jonge Christelijke scholieren in dec. 2019 vertelde dat ze mensen van andere religies moeten respecteren en niet moeten proberen hen tot het Christendom te bekeren, erop aandringend: ‘We leven niet in de tijd van de kruistochten’.

Waarschuwingen voor valse aanbidding
Al in de eerste eeuw waarschuwde Jezus zijn discipelen in Smyrna en Pergamus voor Satan-aanbidding (Openbaring 2:9,12-13).
Jezus gaf Paulus een opdracht als reizende lichtdrager:

HerzSt (Handelingen 26:17-18) 17 …..en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

De Antichrist gaat als koning in de tempel zitten

De verschijning van de Antichrist die in de nieuwe tempel gaat zitten:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

In de dagen van de apostelen stonden de Joden vijandig tegenover de Christenen:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 2:14-15) 14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, 15 die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.

De vervulling van de 2 getuigen profetie door Gods heilige profeten is de laatste kans voor redding. Dit zal een wereldwijd getuigenis worden, ondersteund door de discipelen van Jezus (Matt. 24:14):
(Zie ook Nieuwsbrieven:  3. De twee getuigen  https://www.dojc.nl/?p=3113)

HerzSt (Openbaring 11:3,7) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren….7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Na de twee getuigen profetie zal Gods koninkrijk een aanvang nemen (Op. 11:15) en zal Satan uit de hemel worden geslingerd (Op. 12:7-9).
Daniël omschrijft het getuigeniswerk als volgt:

HerzSt (Daniël 11:33,35) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving….35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.
HerzSt (Daniël 12:3-4) 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Wanneer in de laatste dagen de aanbidding van het beeld (merkteken van Satan) en de Noachide wetten van het Talmoed Jodendom van toepassing worden, zal de verdrukking volgens Jezus zeer hevig zijn:

HerzSt (1 Petrus 5:8) 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
HerzSt (Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

De valse profeet zal zich met grote macht presenteren op een ‘speciale plaats’ om zijn grote tekenen voor de ogen van de mensen te doen.

Een zeer grote aardbeving, de grote stad NEOM zal getroffen worden

Deze valse profeet zal – volgens ons onderzoek –  zijn activiteiten en tekenen tot uitdrukking brengen in de stad Babylon de Grote, een stad die uiteindelijk vernietigd zal worden.
De beschreven stad is volgens ons onderzoek de nieuwe stad van Saoedi-Arabië, NEOM. (Zie voor NEOM:  4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199)
De stad die vol is van afgodische verheffing tegen hun Schepper door investeringen van de mensheid in genetische modificatie. NEOM is gesitueerd in een woestijn in Saoedi-Arabië:

HerzSt (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.
HerzSt (Mattheüs 24:24-26) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,

Ook is NEOM gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Aqaba:

HerzSt (Op. 18: 17-18) 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

In NEOM ligt de berg Sinaï, met zijn zwartgeblakerd top (Zie https://www.dojc.nl/?p=6833):

HerzSt (Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Mogelijk is dit de plaats waar de valse profeet vuur laat neerdalen uit de hemel (Op. 13:13). Veel rijken zullen in het ‘veilige’  Neom gaan wonen. God waarschuwt zijn volk uit het grote Babylon weg te blijven of eruit te gaan:

 HerzSt (Openbaring 18:4-5) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.
HerzSt (Jeremia 51:6-9) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken. Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen. 9 Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen. Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het oordeel erover reikt tot aan de hemel, het is verheven tot aan de wolken.

Het zal deze plaats NEOM zijn waar het beeld of Satan aanbeden moet worden en van waaruit al degenen die niet aan deze afgoderij willen deelnemen, de Christenen, vervolgd zullen worden:

HerzSt (Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
HerzSt (Openbaring 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

Het grote Babylon (een plaats van afgoderij) zal net als het oude Babylon vanwege de afgoderij gaan vallen:

HerzSt (Jesaja 21:9) 9 Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.
HerzSt (Jesaja 24:10) 10 Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin.

Het grote Babylon, NEOM, zal compleet vernietigd worden:

HerzSt (Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
HerzSt (Openbaring 16:18-19) 18 …. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.
HerzSt (Openbaring 18:21) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.

De Islam valt Israël aan; de VS als wereldmacht helpt Israël en komt aan zijn einde

De aanval van de Islam
Dan gebeurt er in de allerlaatste dagen iets opmerkelijks, de koning van het zuiden zal aanvallen:

HerzSt (Daniël 11:40-41) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

De koning van het noorden (de VS) zal het Sieraadland binnenvallen om het te beschermen tegen de koning van het zuiden. Israël is in de Schrift het Sieraadland:

HerzSt (Ezechiël 20:6) 6 Op die dag hief ik mijn hand [in een eed] tot hen op om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen verspied had, vloeiend van melk en honing. Het was het sieraad van alle landen.

Hypothese koning zuiden: Deze koning van het zuiden (geografisch ten zuiden van Israël) zou Saudi-Arabië kunnen zijn, maar mogelijk ook het sjiitische Iran. Alle mensen moeten het beeld en daarmee de Antichrist met het Talmoed Jodendom aanhangen.
De messias van de Joden zal leugens verkopen als zijnde de echte Messias. Hij zal Mohammed en Jezus verheerlijken als profeten om de mensen te misleiden en zal grote tekenen doen.
Ook de Islam zal volgens de Joden niet-Joods en ‘goyim’ zijn. De moslims zullen zich verraden voelen.
Satan maakt het niets uit dat moslims tegen Joden gaan strijden en elkaar gaan doden.
Hypothese koning noorden: Deze koning van het noorden zal hoogstwaarschijnlijk de laatste en 7e wereldmacht zijn, de VS, mogelijk samen met de NAVO.

Geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen de koning van het noorden schrik aanjagen:

HerzSt (Daniël 11:44-45) 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland verslagen worden en niet geholpen worden.

Hypothese land uit het oosten: China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar.
Nu met de recente handelsoorlog en tegenwerking door de VS kan China zich bedrogen voelen en de oorlog willen verklaren aan de 7e wereldmacht, de VS.
Hypothese land uit het noorden: Rusland wordt door de VS en NAVO tot aan hun grenslijn belaagd en heeft ook te maken met een handelsoorlog. Rusland ziet zijn olie- en gas-belangen geschaad, de VS heeft speciale banden met Saoedi-Arabië en Qatar als olie en gasleveranciers. Wanneer China de oorlog verklaart aan de VS is het heel goed mogelijk dat Rusland zich zal willen aansluiten.
(zie ook: eindtijd 1. Het boek Daniël  https://www.dojc.nl/?p=1724)

Ook de 8e financiële wereldmacht, de centrale banken, komt aan zijn einde:

HerzSt (Daniël 8:23-25) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan [Antichrist en het financieel systeem van centrale banken], bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [door de 10 koningen samen met het beeld van het wilde beest].  Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk [vervolging van christenen]. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. [de 8e wereldmacht is vol van godslasterlijke namen (Op. 17:3)] In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. [hij zal samen met de 10 koningen oorlog voeren tegen de Christus en Zijn leger, maar door Jezus vernietigd worden]
HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Op dat moment zal de echte Messias komen en zullen de getrouwe Christenen worden gered:

HerzSt (Lukas 21:25-28) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Tot slot:

Wees niet lauw, lauwe Christenen zullen bij Jezus komst worden uitgespuwd (Op. 3:16):

HerzSt (Lukas 18:8) 8 …. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
HerzSt (Spreuken 27:11) 11Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, dan heb ik wie mij smaadt, iets te antwoorden.

Nooit mogen we vergeten dat de Zoon van God Zijn leven heeft gegeven voor ons (Rom. 5:8-9), voor zondaars. Die liefde voor ons is onbetaalbaar want we worden gerechtvaardigd door Jezus bloed.
Laat u daarom nooit ontmoedigen. Op Christenen wordt meteen een etiket geplakt van onwetenden, zwakkelingen en religieuze fanaten omdat ze vast in Jezus woorden geloven:

HerzSt (Efeze 2:1-3) 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.
HerzSt (Matt 10:22 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Het gewone Joodse volk zal zich bij de wederkomst realiseren dat hun leiders destijds de echte Messias niet onderscheiden hebben. Ze zullen over Jezus  rouw bedrijven:

HerzSt (Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Laat u niet meesleuren door Talmoed propaganda of door Joodse rijkdom. Christenen zijn niet geïnteresseerd in financiële rijkdom maar in geestelijke rijkdom  (Matt. 6:19-20).
Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, niet tegen de Talmoed Joden of tegen de moslims, maar tegen Satan en zijn demonen (Efeze 6:12). Ook de Joden en de moslims worden bedrogen. God zal alle mensen oordelen, ook de kinderen van Satan (Nieuwsbrieven: 14. Mij komt de wraak toe! https://www.dojc.nl/?p=7594). Toon geen kwaadheid of wraak, maar toon juist vergeving:

HerzSt (Mattheüs 6:14-15) 14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.
HerzSt (Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Heb ook elkaar als Christenen lief zoals Jezus ons heeft liefgehad (Joh. 13:34).
Een eeuwige beloning wacht voor liefdevolle Christenen:

HerzSt (Jesaja 60:21) 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.
HerzSt (Openbaring 7:17) 17….En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *