Avondmaal des Heren 2020

Gedachtenisviering 2020.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2020

Waarom is het zo belangrijk om het avondmaal van de Heer te vieren?
Dit artikel geeft een samenvatting van alle relevante gebeurtenissen die met het avondmaal van Jezus te maken hebben.

In het paradijs begon de ongehoorzaamheid en zonde van de eerste mensen door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, waardoor ze zeker zouden sterven (Gen. 2:17).
Het Goddelijke plan voor de eerste mensen, om voor eeuwig in het paradijs op aarde te wonen was toen voorbij:

HerzSt (Romeinen 5:12) 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

De aankondiging aan Satan

Directe na de zonde van Adam en Eva volgde de allereerste aankondiging aan Satan  van een zeer ingrijpende gebeurtenis:

CSB (Genesis 3:15) 15 Ik zal vijandigheid stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal uw hoofd vermorzelen, en u zult Zijn hiel vermorzelen.

De (hemelse) vrouw is een afbeelding van het hemelse Jeruzalem (Op. 12:1, Matt. 25:31), een hemelse organisatie met zijn zeer groot aantal engelen (Op. 5:11, Hebr. 12:22).
Met het zaad van de vrouw wordt het aan haar toebehorende nageslacht bedoeld. Dat zijn de kinderen van God, waar we nog op terug zullen komen.
Jezus komt hier als de Zoon van God voor de eerste keer in beeld, satan zal Jezus in de hiel vermorzelen.

Met het kiezen van Abraham kwam de oplossing voor de hopeloos verloren mensheid.
Op hoge leeftijd, Abraham was 99 jaar oud en Sara was 90 jaar oud, kreeg Abraham van God de verzekering dat Sara een kind zou baren (Gen. 17:1-2, 15-19):

HerzSt (Genesis 17:7) 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.

Later vroeg God aan Abraham om zijn enige zoon Izaak te offeren, wat op het allerlaatste moment door een engel werd verijdeld (Gen. 22:2, 10-12).
Het offer dat Abraham moest brengen was een voorafschaduwing van het offer van Gods enige Zoon dat God (YHWH) als Vader zou moeten dragen:

HerzSt (Genesis 22:16-18) 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Het nageslacht van Abraham zou zeer talrijk worden en door iemand uit Abrahams nageslacht (Jezus) zouden alle volken van de aarde gezegend worden.
In opdracht van God bevrijdde Mozes het Joodse volk van de slavernij.
Ieder Joods gezin moest in Egypte een mannelijk lam (zonder gebrek) slachten en het vlees die nacht eten, waarbij ook wat bloed van het offerlam aan de deurposten werd gestreken voor hun bescherming.
Het geloof in het bloed en vlees van het geslachte lam was de voorafschaduwing van het geloof in het bloed en vlees van Jezus:

HerzSt (1 Korinthe 5:7) 7 ….want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
HerzSt (1 Petrus 1:19) 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

De gemaakte belofte voor een nageslacht

Volgens Galaten is de belofte aan Abraham van een nageslacht uiteindelijk bedoeld voor allen die zich met Christus hebben ‘bekleed’. Dus de belofte heeft betrekking op alle gedoopte Christenen:

HerzSt (Galaten 3:26-29) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte, erfgenamen.

Met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in de 1e eeuw met zijn offeraltaar, was voor de Joden de plaats vernietigd waar het Joodse bevolking hun jaarlijkse Pesach Lam moesten laten slachten. Na Jezus volmaakte offer als het Lam Gods was dat offer ook niet meer nodig:

HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester (Jezus) is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Jezus verzekerde ons dat Hij met ons is, al de dagen tot de voleinding van de wereld.
Om die reden is Jezus ook ons Hoofd van het lichaam van Christenen, de Christelijke gemeenschap:

HerzSt (Mattheüs 28:20) 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente,…

Alle Christenen samen vormen het lichaam van Christus

Samen vormen Christenen het lichaam van Christus, iedere Christen vormt een deel hier van:

HerzSt (1 Korinthe 12:12,27) 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus…….. 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (zie ook Romeinen 12:5)

Gedoopte Christenen vertegenwoordigen al Jezus eigenschappen en liefde voor onze medemensen en Jezus is het hoofd van dit Christelijke lichaam.
Het is net als bij een letterlijk lichaam, waarbij het hoofd sturing geeft aan al de ledematen.
Maar wat het nuttigen van de symbolen betreft zullen sommige Christenen zeggen;
‘We mogen geen gebruik van maken van de symbolen. Dat is alleen voor de priesters of dominees of oudsten of heiligen bedoeld. Zo hebben onze leraren dat aan ons verteld.’

Jezus is de grootste profeet, de grootste heilige en de grootste leraar die er op aarde is geweest. Het volgende zei Jezus over belangrijk willen zijn:

HerzSt (Lukas 22:24-26) 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. 25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.

De gedachtenisviering heeft dan ook niets te maken met bevoorrechte taken van de heiligen, de pastors, de profeten of de leraren.
Het nemen van de symbolen heeft te maken met de zonden van de eerste mensen en de belofte die aan Abraham is gemaakt.
De viering is een herinnering aan het loskoop-offer dat is gebracht voor alle mensen, die anders allemaal door hun zonden als compleet verloren konden worden beschouwd:

HerzSt (1 Korinthe 15:22) 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Eten van Jezus ‘symbolische vlees’ geeft leven tot in de eeuwigheid  (Joh. 6:51) en drinken van Zijn ‘symbolisch bloed’ geeft redding of opstanding op de laatste dag:

HerzSt (Johannes 6:53-56) 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Het eten van Jezus vlees en drinken van Zijn bloed

In Jezus dagen op aarde begrepen veel discipelen uit Zijn woorden dat Jezus hen vroeg om Hem ‘letterlijk’ op te eten:

HerzSt (Johannes 6: 60,66) 60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?….66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.

Maar Jezus sprak in Joh. 6:54,56 echter niet  over het ‘letterlijk’ eten van Zijn lichaam. Bij het laatste avondmaal  werd duidelijk dat Jezus woorden gingen over het eten van Zijn ‘symbolische’ lichaam door het delen en eten van het ongezuurde brood:

HerzSt (Lukas 22:19) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Jezus sprak ook in Joh. 6:54,56 niet over het ‘letterlijk’ drinken van Zijn bloed.
Tijdens het laatste avondmaal bleek ook hier dat Jezus woorden gingen over het drinken van Zijn ‘symbolisch’ bloed:

HerzSt (Mattheüs 26:27-28) 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Het Nieuwe Verbond

Jezus spreekt over het bloed van het Nieuwe Verbond en verwijst met Zijn symbolisch bloed rechtstreeks naar de profetie van Jeremia, die ging over het Nieuwe Verbond:

HerzSt (Jeremia 31:31-32) 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben…(zie eveneens Hebreeën 8:8-10)

Alle bewust gedoopte Christenen zijn het nageslacht van Abraham, kinderen van de belofte en daarmee de kinderen van God:

HerzSt (Romeinen 9:8) 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

En al zijn we dan zondige mensen, onze hemelse Vader heeft al Zijn kinderen zo lief.

Jezus volmaakte bloed is nodig, zodat we gered kunnen worden

Jezus is het middel van redding voor de verloren mensheid, het middel tot verzoening:

HerzSt (Romeinen 3:25) 25 Hem (Jezus) heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.

Zonder het volmaakte bloed van Jezus is er geen vergeving mogelijk van onze zonden:

HerzSt (Hebreeën 9:22) 22 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van (Jezus volmaakte) bloed vindt er geen vergeving plaats.
HerzSt (Kolossenzen 1:14) 14 In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Gedurende de jaarlijkse viering gedenken Christenen Jezus offer, waarbij Jezus van tevoren wist wat voor martelingen Hij moest ondergaan. Maar uit liefde voor ons heeft Jezus Zijn leven gegeven.
We gedenken Jezus offer en dood, tot aan Zijn wederkomst toe:

HerzSt (1 Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

De datum 14 Nissan volgens de Hebreeuwse Kalender:

In 2020 valt de Avondmaaltijd van de Heer (14 Nissan) op woensdag 8 april 2020, na zonsondergang.

Gods zegen voor al onze Christelijke broers en zussen om als ‘het lichaam van Christus’ samen onder gebed en in diep respect deel te nemen aan het Avondmaal van de Heer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *