1. Het begin van de weeën

Het begin van de weeën.pdf

HerzSt (Johannes 16:21-22) 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.
——————————————————————————————————–

Jezus vergeleek de zwangerschap van een vrouw en de geboorte van een kind met Zijn vertrek naar Zijn Vader en Zijn wederkomst. Een hele toepasselijke vergelijking zoals uit dit artikel zal blijken.
Duizenden jaren zijn er voorbij sinds de Christus op aarde was.
Jezus vertelde ons in Zijn dagen op aarde over weeën, die de bewoonde wereld zouden treffen.
Nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de weeën.
Deze eerste weeën zijn de aankondiging van de geboorte die binnenkort zal volgen.
Johannes schrijft dat er een groot teken verscheen, een ongewone gebeurtenis. Het is daarom geen echte vrouw die een kind gaat baren, maar een ‘symbolische’ vrouw:

HerzSt (Openbaring 12:1-2) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger….

Het thema van dit artikel is het begin van de weeën van de hoogzwangere vrouw en de impact van de geboorte van het Kind.

foto: SVG SILH 

De weeën van de symbolische vrouw worden door de hele schepping gevoeld, zowel in de hemel als op aarde. De aardbewoners kunnen volgens Jezus weten wanneer de eerste weeën beginnen:

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
HerzSt (Lukas 21:11) 11 …. hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Wie is deze zwangere vrouw?

Satan weet bijzonder goed wie deze hemelse vrouw is. Dat blijkt uit Genesis:

HerzSt (Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;…..

Deze ‘symbolische’ vrouw is getooid met de zon en de maan is onder haar voeten en ze heeft een kroon van 12 sterren (Op. 12:1). Het getal 12 komt in de Schrift voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 apostelen. Maar in dit geval is het een afspiegeling van de 12 stammen van Gods verbondsvolk. De belofte van God die via Mozes tot de  Israëlieten werd gesproken van een koninkrijk van priesters, van een heilig volk:

HerzSt (Exodus 19:5-6) 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u (Mozes) tot de Israëlieten moet spreken.

Deze voorstelling met hemellichamen hebben we eerder gezien in een droom van Jozef in Genesis 37: 9. De ‘twaalf sterren’ verwijzen hier naar Jozef en zijn elf broers, de twaalf patriarchen van de twaalf stammen van Israël.
In profetieën worden vrouwen soms gebruikt voor organisaties, zoals ‘de bruid’ van Christus.
De beschreven zwangere vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, de ‘oude’ hemelse organisatie sinds de schepping.
De hemelse organisatie van vrijheid in tegenstelling tot het aardse Jeruzalem van slavernij:

HerzSt (Galaten 4:25-26) 25 Want deze (slavin) Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
HerzSt (Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het ‘oude’ hemelse Jeruzalem blijkt een organisatie van zeer groot aantal engelen te omvatten met hun taken. Getooid met de zon, de maan onder haar voeten heeft de betekenis van continu verlichting door de heerlijkheid van God en van het Lam, zoals ook beschreven in Op. 21:23 :

HerzSt (Openbaring 21:23) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

De door Jezus genoemde tekenen die het begin van de weeën aangeven

Al de tekenen waar Jezus in Lukas 21: 10-11 en Mattheüs 24:7-8 over sprak vormen dus het begin van de weeën van de zwangere vrouw in de hemel.
Volgens ons onderzoek zijn die genoemde tekenen nu onmiskenbaar waar te nemen:

Het ene volk staat op tegen het andere volk:
https://www.reference.com/world-view/many-wars-going-world-right-now-ffd6236450ccb7ae
De vier voortdurende conflicten met het grootste aantal slachtoffers (ten minste 10.000 doden per jaar) zijn de Syrische burgeroorlog, de burgeroorlog in Zuid-Soedan, de oorlog in Afghanistan en de Mexicaanse drugsoorlog. Degenen met meer dan 1.000 doden zijn de Jemenitische burgeroorlog, de Somalische burgeroorlog, het Koerdisch-Turkse conflict, conflicten in Nigeria, de oorlog in Darfur, de opstand van Boko Haram, de Libische crisis, de Sinaï opstand, het conflict in Zuid-Kordofan en de Zuid-Soedanese burgeroorlog. Daarbij de altijd complexe oorlog met terroristen over de hele wereld zoals IS en Al-Qaeda.

Hongersnoden zijn in aantocht door de ergste sprinkhanenplagen sinds 70 jaar:
https://www.wionews.com/south-asia/pakistan-facing-a-locust-crisis-more-than-40-crops-under-risk-263563
Pakistan onder aanval van sprinkhanen, meer dan 40% gewassen in gevaar.
https://www.globalcitizen.org/en/content/locust-swarm-threatens-food-security-kenya/
Sprinkhanenplaag in Kenia, Somalië en Ethiopië. Nu op weg naar Oeganda en Zuid-Soedan.
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/360-billion-locusts-and-growing-a-plague-of-biblical-proportions-is-destroying-crops-across-the-middle-east-and-africa
In Saoedi-Arabië zijn de zwermen soms zo dik dat ze het zonlicht blokkeren.
https://dearborn.org/171336/sardinia-hit-by-worst-locust-invasion-for-70-years/
Zwermen sprinkhanen hebben gewassen op het eiland Sardinië vernietigd, het ergst in 70 jaar.

Wikimedia Commons

Besmettelijke ziekten breken uit:
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/last-years-flu-broke-records-for-deaths-and-illnesses-new-cdc-numbers-show/2018/09/26/97cb43fc-c0ed-11e8-90c9-23f963eea204_story.html
Griep brak het record sterfgevallen in de VS, in 2017-2018 ongeveer 80.000 mensen.
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/4-plagues-are-marching-across-asia-simultaneously-coronavirus-african-swine-fever-h5n1-bird-flu-and-h1n1-swine-flu
Het coronavirus, de Afrikaanse varkensgriep, de vogelgriep (H5N1) en de Mexicaanse Griep (H1N1). De Afrikaanse varkensgriep die niet besmettelijk is voor mensen heeft het afgelopen jaar meer dan de helft van de Chinese varkenspopulatie gedood.  Meer dan 50 miljoen mensen zijn in quarantaine geplaatst in 16 steden in China. De Mexicaanse griep heerst in Taiwan.
https://www.rt.com/news/480073-saudi-arabia-bird-flu-virus/   H5N8: Saudi-Arabië meldt uitbraak van ZEER pathogeen (van biologische oorsprong) vogelgriepvirus.
https://dailypost.ng/2020/02/07/benue-killer-disease-a-mystery-its-not-ebola-lassa-fever-or-coronavirus-nigerian-govt/ moordenaar ziekte in Nigeria

Aardbevingen op een massale schaal:
National Geophysical Data Center
Stevige wereldwijde aardbevingen van magnitude 5.0 en hoger sinds 1960:

Tekenen vanuit de hemel:
Jan. 2008 South-Pole-Telescope; observatie van een object aan de zuidelijke hemel.
afbeelding planeet x = mini constellatie met planeten en manen (foto links)
Op de rechter foto een afbeelding van de mini constellatie (weercamera) bij ondergaande zon. Binnenkort zal deze mini constellatie op aarde veel duidelijker zichtbaar worden.

Hoe zal het volgens de Schrift verder gaan met de zwangerschap van de hemelse vrouw?

In Openbaring wordt ook over dezelfde hoogzwangere vrouw geschreven.
Er staan 3 weeën van deze vrouw beschreven, maar eerst worden de zeven zegels geopend. Vervolgens wordt er op de zeven bazuinen geblazen (vanaf Op. 8:7):

HerzSt (Openbaring 8:13) 13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

De 5e bazuin – (Op. 9:1) 1e wee De afgrond wordt geopend; de zon verduisterd, als rook uit een oven komen sprinkhanen (een paardenleger met staarten als schorpioenen Op. 9:7,10) en mogen de mensen die Gods zegel niet hebben 5 maanden pijnigen.

HerzSt (Openbaring 9:6,12) 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten….12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.

De 6e bazuin – (Op. 9:13) 2e wee Vier engelen laten een zeer grote groep ruiters los.
Door vuur, rook en zwavel (uit hun mond) wordt 1/3 deel van de mensen gedood.

<Op. 10:1–11:14 Het boekje dat Johannes op eet, in de mond zoet maar in de buik bitter –  de twee getuigen profetie – Mattheüs 24:14; daarna volgt een grote aardbeving>

HerzSt (Openbaring 11:14) 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.

De 7e bazuin – (Op. 11:15) 3e wee Na de tijden der heidenen (Lukas 21: 24) heeft God weer het koningschap op zich genomen, samen met Zijn Messias. Gods Koninkrijk is gekomen:

HerzSt (Openbaring 11:15-17) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.
HerzSt (Openbaring 12:2) 2 En zij (de hemelse vrouw) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

De 24 ouderlingen zitten eveneens rondom de troon van God voordat de zeven zegels geopend worden en voordat de vrouw heeft gebaard.
Zij zijn in ieder geval niet de 144.000 heiligen, want in Op. 5:8-10 wordt door de 24 ouderen een lied gezongen over de 144.000 die weldra in de hemel opgenomen zullen worden:

NBG51 (Openbaring 5:8-10) 8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Het ongeboren Kind wordt belaagd door Satan

Satan staat klaar om het Kind te verslinden dat de vrouw wil gaan baren:

HerzSt (Openbaring 12:3-4) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Uit Op.12:9 blijkt dat deze ‘vurig gekleurde draak’ de oude slang is, die duivel en satan wordt genoemd. Een groot aantal engelen (het derde deel) is onder invloed van Satan en wordt door Satan naar de aarde geworpen. Dan wordt het kind gebaard:

HerzSt (Openbaring 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon..

Het symbolische Kind wordt snel naar Gods troon gebracht en is als organisatie de vervanging van het ‘oude’ hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder.
Het ‘symbolische’ pasgeboren Kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Op. 21:14)
Deze hemelse organisatie zal de basis zijn voor de kinderen van de belofte (Gal. 4:28). Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke Kind – of nieuwe organisatie – zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf (Op. 12:5)(Psalm 2:9). Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn. Nooit meer zal de schepping van de komende ‘nieuwe aarde’ vernield worden door genetische modificatie en vervuild worden chemische en radioactieve middelen:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

Volgens Openbaring 12:5 wordt het mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’,  de 24 ouderen behoren hier ook bij en worden in veiligheid gebracht. Het Kind, deze organisatie, wordt volledig beschermd door God die zich hierover bekommerd.
De hemelse vrouw vlucht na de bevalling naar een veilige plaats (aangeduid als ‘woestijn’) nadat het Kind, het Nieuwe Jeruzalem, is geboren:

HerzSt (Openbaring 12:6-8) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Satan en zijn engelen worden na de geboorte door Michaël en zijn engelen uit de hemel geworpen.

De vervolging van de hemelse vrouw door Satan

Na het uit de hemel werpen van Satan is de kracht van het Koninkrijk gekomen en de macht van Christus (Op. 12:10). Satan is woedend:

HerzSt (Openbaring 12:12-13, 17) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had….17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Nu Satan naar de aarde is geworpen gaat hij Gods hemelse organisatie, de vrouw, vervolgen. Als Satan deze vrouw niet kan vernietigen, richt hij zich op het nageslacht of zaad van de vrouw, de kinderen van God op aarde.
Dit nageslacht zijn ‘de kinderen van de belofte ‘ (Gal. 4:28) die de geboden van God gehoorzamen en getuigenis over Jezus hebben afgelegd, tot de dood toe (Op.12:11).
Christenen, discipelen van Jezus, zijn sinds Jezus komst Gods volk geworden:

HerzSt (Romeinen 9:26) 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.
HerzSt (1 Petrus 2:9-10) 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (zie voor ‘niet mijn volk’ ook Hosea 1:10)

Het vervolgen van het overgebleven zaad betekent dus het vervolgen van de nog levende Christenen.

De hemelse vrouw heeft al een zoon gebaard voordat zij weeën krijgt van de andere zoon

De volgende profetie van Jesaja gaat over de genoemde hemelse organisatie:

HerzSt (Jesaja 66:7-10) 7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks (een korte tijd) weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 9 Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God. 10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt….

In bovenstaande Schriftplaats heeft Jesaja wel een punt. Eerst wordt er een zoon geboren, dan komen vervolgens de weeën en word er een andere zoon geboren.
Over de profeten of ouderlingen / oudsten is in de Schrift ook geschreven:

HerzSt (Lukas 1:70) zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,
HerzSt (Handelingen 3:21) 21 ….waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
HerzSt (Jesaja 24: 23) 23 ….als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Waarom profeteerde Jesaja dan dat er een zoon geboren werd voor de weeën begonnen?
Zoals reeds geschreven zitten de profeten al als 24 ouderlingen rond de troon van God, als het Kind wordt geboren en als de heiligen hun beloning ontvangen in het Nieuwe Jeruzalem .
Waarom wordt de andere zoon dan wel met weeën geboren?
Wanneer de 144.000 heiligen in de hemel opgenomen worden als koningen en priesters in het Nieuwe Jeruzalem is dat organisatorisch veel ingrijpender als de 24 profeten rondom de troon. Het begin van deze nieuwe hemelse organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw heeft (Op. 12:2). Dit zal door de hemelse engelenorganisatie als ‘zeer ingrijpend’ ervaren worden:

HerzSt (1 Korinthe 6:3) 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wie zullen er allemaal volgens de Schrift hun beloning ontvangen?

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Langs de geoordeelde doden worden er drie groepen genoemd, die een kostbare beloning zullen ontvangen: de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten. (zie ook 2. Toekomst https://www.dojc.nl/?p=5341)
Maar zij zijn niet allemaal ‘eerstelingen’ of eersten.
Eerstelingen genoemd worden betekent dat deze personen tot een groep behoren, die de eersten zullen zijn met betrekking tot een hemelse opstanding.
Jezus is de Eerstgeborene uit de doden, opdat Jezus in allen de Eerste zou zijn:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst, zijn eerstelingen.
Ook de profeten zijn heiligen, de eerstelingen van het Oude Testament.
Jezus is de allereerste, daarna de heilige profeten en daarna de 144.000 heiligen. De 144.000 heiligen gaan de Heer tegemoet in de wolken (1 Thess. 4:17).  Zij worden in de Schrift diverse malen eerstelingen genoemd:

HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven….. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. (zie ook Jakobus 1:18)

De Schrift spreekt over een opname van de heiligen in de hemel gedurende de laatste bazuin:

HerzSt (1 Korintiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Jezus zal Zijn uitverkoren heiligen bijeenbrengen, nadat de twee getuigen profetie een aanvang heeft gehad, dus na de grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:21,31) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal….31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

De opname van de grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, ook wel de grote schare genoemd.
De ‘grote menigte die niemand tellen kon’ is een groep die Gods naam vrezen, ‘de kleinen en de groten’ en die ook hun beloning ontvangen:

HerzSt (Openbaring 7:9,15) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand…. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

In de allerlaatste fase wordt de grote menigte Christenen opgenomen, als dienaren in de tempel. (zie hiervoor: Nieuwsbrieven 6. De opname in de hemel https://www.dojc.nl/?p=3337)

Tot slot:

Breng in uw gesprek met uw kinderen, kennissen en vrienden actuele onderwerpen ter sprake.
Verstik hen niet met grote drang, maar heb geduld.
Spreek b.v. over de schepping, over de genetische manipulatie van voedsel, over man en vrouw en geslachts verwarring in deze tijd of over rijkdom hebben op aarde of schatten in de hemel.
Dat in de MainStreamMedia de leugens moeilijk te onderscheiden zijn van de waarheid.
Sluit altijd af met woorden tot nadenken, zoals de zegeningen van Gods koninkrijk en de nieuwe aarde.

Nodig hen uit om de gedachtenisviering bij u thuis bij te wonen. Doe het gewoon.
Of nodig hen uit om onderwerpen te bespreken in uw eigen kleine huisgemeente (Rom. 16:5, 1 Kor. 16:19, Kol. 4:15, Filemon 1:2),  zoals relaties en huwelijk en wat de Bijbel daar over schrijft. De serie ‘de beloofde Messias’ is ook heel geschikt als basis.
Vertel hen dat we allemaal zondige mensen zijn en allemaal Jezus offer nodig hebben:

HerzSt (Mattheüs 28:19) Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *