2. Wat te doen als de Antichrist komt

Als de Antichrist komt Deel 2.pdf

(Hebreeën 5:10) 10 Door God is Hij (Jezus) Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Twijfel niet en laat het geloof in onze Koning en Hogepriester Jezus nooit los.
Een uitleg aan de hand van het boek Hebreeën (alle aanhalingen uit de Herz. Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Wees niet goedgelovig in deze wereld, maar kritisch.
Weet dit, de MainStreamMedia is niet meer dan een propaganda portaal, aangestuurd via slechts enkele kanalen. Zie hiervoor ook: 4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!
Vraag u af; Is het recente nieuws gebaseerd op doelbewust gekweekte angst?
Waar angst regeert, daar is paniek en onderling verraad in de buurt.
In deze laatste dagen zal de leugenpartner van Satan (Joh. 8:44) verschijnen, de Antichrist:

(1 Johannes 2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

De grote leugen (Duits: Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn boek ‘Mein Kampf’ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou kunnen doen. Zie hiervoor ook: 7. Geen deel van de wereld

In het vorige artikel hebben we gesproken over de heerlijkheid van Jezus in de hemel, het verlangen naar het Hogepriesterschap van Jezus en om geen ongelovig hart te ontwikkelen.

Het thema van dit artikel is; Hoe we ons geestelijk kunnen wapenen tegen de leugenaar, de komende Antichrist en een verdere beschouwing van Jezus taak als de door God aangestelde Hogepriester naar de samenstelling van taken van Melchizedek.

Het wereldwijde coronavirus lijkt – naar het zich laat aanzien – op een agressieve griep.
Maar een stevige griep was er in 2017 – 2018 ook, met alleen al in de VS ongeveer 80.000 doden. Tot dusver zijn er dit griepseizoen alleen al in de VS 23.000 mensen gestorven volgens het CDC, Centers for Disease Control and Prevention.
CDC estimates that so far this season there have been at least 38 million flu illnesses, 390,000 hospitalizations and 23,000 deaths from flu.
De prognose voor dit jaar in de VS: Het aantal griepdoden zal tussen 23.000 en 59.000 liggen.
Covid-19 moet zeker niet onderschat worden, maar laat u niet bang maken door de grote aantallen mensen (vooral ouderen) die momenteel sterven. Door ouderdom of ziektes sterven zowel ouderen en zieken ieder jaar in grote aantallen.
Jezus spreekt over besmettelijke ziektes (meervoud Mattheüs 24:7, Lukas 21:11), er komen er waarschijnlijk nog meer. Als we op de nieuwe aarde leven is dat gelukkig allemaal voorbij.

Genetische modificatie, ingaan tegen Gods unieke schepping

De wereld zal naar NEOM (een nieuwe grote stad in Saoedi-Arabië) kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.

De multimiljardair Bill Gates, de vaccinatie en ‘genetische modificatie’ specialist is hiervoor al benaderd. (zie bovenstaande foto)
Over ‘The Bill & Melinda Gates Foundation’ hebben we – met de toen beschikbare informatie – al eens uitvoerig geschreven. (zie: 2. De valse profeet https://www.dojc.nl/?p=3033)
Hij heeft een aanzienlijk belang in Monsanto, van wie de naam besmet raakte door het middel ‘Roundup’ en de genetisch gemodificeerde zaden. Het is inmiddels overgenomen door Bayer.
Zijn vaccinatie programma, waar alleen Afrikaanse vrouwen tegen tetanus werden gevaccineerd (voor het trappen in roestige spijkers?), veroorzaakte sterilisatie bij de vrouwen:

Tetanus vaccins gevonden die verrijkt waren met chemische sterilisatie om een ras-gebaseerde genocide uit te voeren tegen Afrikanen:
http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html#

Nu heeft hij weer een voorstel voor een ‘digitaal’ vaccinatie certificaat voor alle mensen.
Anders gezegd, een nanochip implanteren via de vaccinatienaald.
Wat hij wil is dat regeringen – na de bangmakerij – het vaccineren gaan verplichten.
Deze nanochip gaat veel verder dan alleen vaccinaties. Alle sociale, medische en financiële activiteiten worden erin vastgelegd. Het is een uniek ID, een merkteken van slavernij.

RFID chip                                                    Nano chip

Dieren hebben – in onderworpenheid – kaartjes aan de oren bevestigd gekregen. Zoals slaven, die in vroeger tijden een gaatje met een priem in het oor kregen of een brandmerk.
Maar Christenen zijn vrij en zijn geen slaven van de materieel rijken op deze aarde:

(Johannes 8:32,36) 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken….36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
(Psalm 49:6-8) 6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.

De lock-down, mensen mogen niet of nauwelijks meer naar buiten. Demonstraties en grote samenscholingen zijn verboden. De kleine en middelgrote bedrijven krijgen het heel moeilijk.
Ook voor de geestelijk minder bedeelden is het heel moeilijk, die niet begrijpen waarom papa en mama niet meer op bezoek mogen komen:

(Mattheüs 5:3) 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Of de situatie van onze ouderen in de verzorgingstehuizen, waar geen bezoek mag komen:

(Efeze 6:2-3) 2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

Christen richten zich met hun hele leven op wat onze Hogepriester aan ons gevraagd heeft.

De taken van de Hogepriester

Hebreeën hoofdstuk 5
De voornaamste taak van de Hogepriester was om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. (Hebr. 5:1-3) Aäron was de eerste Hogepriester en zijn 4 zonen waren priesters. (Ex. 28:1, Lev. 21 :10-15)
Twee van zijn zonen, Nadab en Abihu, werden door God door vuur verteerd toen ze als priesters ongevraagd een vreemd vuur brachten voor het aangezicht van God (Lev. 10:1-2).
Hogepriester zijn was een taak voor het leven (Num. 35:25-32) en de opvolger (de oudste levende zoon, in Aärons geval Eleazar) mocht geen enkel gebrek hebben (Lev. 21:17-23).
Jaren later werd Abrahams achterkleinkind Levi, de zoon van Jacob en Lea, door God uitverkozen om de stamvader van de priesterlijke lijn te worden (Num. 3 :12).
De stam Levi werd verkozen, omdat deze zich – na de afgoderij met het gouden kalf – getrouw aan God (YHWH) had betoond (Ex. 32 :24-26).
Hun (erfelijk) aandeel was geen stamgebied in het beloofde land, maar ze kregen 48 steden met weidegronden voor hun vee (Num. 35 :1-7).
Ook ontvingen zij alle tienden van het zaaigoed van het beloofde land alsook van de vruchten van de bomen, alle tienden van runderen en kleinvee en delen van de offergaven (Num. 18:20-24)(Lev. 27:30,32). De stam Levi bestond uit:

  • De Hogepriester, door wie alleen de dienst in het Allerheiligste kon worden verricht.
  • De Priesters, die de dienst in het Heilige gedeelte en op het offeraltaar uitvoerden.
  • De Levieten die geen priester waren, maar die als dienaren van de priesters de overige heilige taken – die niet tot de offergavedienst behoorden – uitvoerden.

De Hogepriester werd gewijd door eerst gewassen te worden, de speciale kleding zoals de efod (schort uit 2 stukken of korte mantel) aan te doen met de borsttas met de 12 edelstenen  (Ex. 28:29) en de zalving over het hoofd met de speciale heilige zalfolie (Lev. 8:12)(Ex. 30:22-25, 30-33). Daarna volgde het offeren van een jonge stier en twee rammen samen met de mand met ongezuurde broden (Lev. 8:2).

De Christus is als Hogepriester aangesteld naar de samenstelling van taken van Melchizedek:

(Hebreeën 5:4-6) 4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. 5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
(Psalm 110:4) 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Jezus is de grotere Aäron en zal tot in de eeuwigheid Koning-Priester zijn naar de orde van Melchizedek.
Het koninkrijk van Melchizedek, de koning-priester van Salem, was met zijn koninkrijk een profetische afbeelding van het komende Messiaanse koninkrijk.
Jeruzalem behoort tot de oudste steden ter wereld en heeft volgens de Schrift zijn oorsprong in de Kanaänitische stad Salem, want uit Psalm 76 blijkt dat Salem staat voor de stad Jeruzalem:

(Psalm 76:2-3) 2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. 3 In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

Niet alle angst is altijd te voorkomen, zoals de angst om onder zware beproeving gehoorzaam te blijven aan de almachtige God (YHWH). Maar Jezus werd door smeekbeden hierin verhoord:

(Hebreeën 5:7) 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
(Lukas 22:42-44) 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

Jezus overwon Zijn angst door gebed en bleef trouw aan Zijn hemelse Vader.
Paulus waarschuwt dat Christenen soms terugvallen in hun kennis en begrip van de Schrift:

(Hebreeën 5:12-14) 12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. 13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

Voor sommige Christenen die weinig studeren en moedeloos worden is ‘de melk’ bedoeld, de eerste basisbegrippen. Voor Christenen die regelmatig studeren is ‘het vaste voedsel’ bedoeld.

De beloning voor getrouwe Christenen

Hebreeën hoofdstuk 6
Alle Christenen die met Heilige Geest vervuld zijn en afvallig worden, die laten Jezus opnieuw de marteldood sterven. Het is onmogelijk hen opnieuw te bekeren:

(Hebreeën 6:4-6) 4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, 5 en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, 6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

Wie zich volledig inzet om Gods werk uit te voeren zal niet vergeten worden:

(Hebreeën 6:10) 10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.
(Lukas 12:19-21) 19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

God zweert bij Zichzelf met een keiharde belofte aan Abraham voor een talrijk nageslacht, God kan bij niets hoger zweren dan Zichzelf:

(Hebreeën 6:14-15) 14 Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen. 15 En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.
(Genesis 22:16-17) 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is….

Met een eed heeft God, die niet liegen kan,  bekrachtigd dat er twee onherroepelijke zaken zijn;

  • Er is 1 nageslacht in de belofte aan Abraham. Dat is Christus de Hogepriester (Gal. 3:16)
  • Alle kinderen van God, de Christenen, behoren tot dat nageslacht (Gal. 3:26-29)

(Hebreeën 6:17-20) 17 Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, 18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
(Galaten 3:16, 26-29) 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus….26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte, erfgenamen.

Die hoop als nageslacht hebben we volgens Paulus als een anker voor de ziel omdat onze Hogepriester Jezus In het Allerheiligste van de hemel reeds is binnengegaan (Hebr. 6:19-20).

De taken en eigenschappen van Jezus als Hogepriester

Hebreeën hoofdstuk 7
Salem was een stad die in de Schrift ook ‘vrede’ werd genoemd. In de Schrift wordt Salem  voor het eerst genoemd tijdens de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek:

(Hebreeën 7:1-2) 1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. 2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.
(Genesis 14:18-20) 18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Melchizedek was koning van de rechtvaardigheid en zegende Abraham.
Er was niets vastgelegd over het begin of einde van Melchizedeks leven. Dat heeft overeenkomsten met de Zoon van God Wiens tijdstip van verwekking onbekend is en Die eeuwig zal regeren:

(Hebreeën 7:3) 3 Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester.
(Nehemiah 7:64) 64 Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd.

Wat de Joden betreft was het belangrijk dat de lijn van hun priesterschap zorgvuldig werd opgeschreven en bewaard, zoals beschreven in Nehemia.
Opmerkelijk genoeg gaf Abraham na zijn zegening een tiende deel van de buit aan Melchizedek:

(Hebreeën 7:4,7,11) 4 Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft….7 Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is….11 Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan,….

Jezus zal een Hogepriester zijn naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aäron. Volgens de wet van Mozes zou Jezus geen Hogepriester kunnen worden. Jezus was uit de stam Juda (Op. 5:5).  Volgens Paulus heeft de wet niets tot volmaaktheid gebracht, maar met Christus als Hogepriester wordt ons een nieuwe en betere hoop gegeven en die brengt ons wel dichter bij God:

(Hebreeën 7:19,22,26) 19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel….22 in zoverre is Jezus borg (of garantie) geworden van een zoveel beter verbond….26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

Na Zijn volmaakte offer hoeft Jezus als Hogepriester de dagelijkse offergaven niet meer te brengen:

(Hebreeën 7:27) 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.

Onze Hogepriester Jezus gehoorzamen in het Nieuwe Verbond

Hebreeën hoofdstuk 8
Jezus is onze Hogepriester en zit nu als Hogepriester aan de rechterhand van God op de troon:

(Hebreeën 8:1-2) 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit:  Zo’n Hogepriester hebben wij,  Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. 2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.

Jezus is nu als Hogepriester in het ware tabernakel en de offergave is Zijn eigen vlees en bloed. De 144000 heiligen vormen volgens de Schrift het nieuwe priesterschap:

(1 Petrus 2:5) 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

De hogepriester en priesters op aarde doen dienst in een schaduw van de hemelse uitvoering:

(Hebreeën 8:5) 5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
(Exodus 25:40) 40 Zie dan erop toe dat u het maakt naar Zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is.

Jezus is onze Middelaar van een veel beter verbond als het onvolmaakte eerste verbond van de wet.
Dit nieuwe verbond of overeenkomst brengt ons veel dichter tot onze God YHWH tot in eeuwigheid:

(Hebreeën 8:8-9) 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
(Jeremia 31:31-32) 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben,….

Het Avondmaal van de Heer of het Gedachtenismaal is het begin van het Nieuwe Verbond:

(Mattheüs 26:28) 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Het nieuwe verbond wordt in het verstand gegeven en in het hart van Christenen geschreven:

(Hebreeën 8:10) 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
(Jeremia 31:33) 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

Het oude verbond, de wet van Mozes, is door het nieuwe verbond van het geloof in de waarde van Jezus offer, de vergeving van zonden, vervangen.
Met de dood van Jezus schuurde het voorhangsel tussen het Heilige en Allerheiligste gedeelte van de tempel in tweeën. De toegang tot God via onze Middelaar en Hogepriester was vanaf toen geopend:

(Markus 15:38) 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Door het voorhangsel werd aangeduid dat de mens door de zonde van God was afgescheiden:

(Jesaja 59:2) 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

Het gescheurde voorhangsel wees er op dat het aardse tabernakel, het Heilige der Heilige, de aardse priesters en de offers niet meer nodig waren.
Het symboliseert ook dat Jezus offergave, het vergieten van Zijn eigen bloed, een volkomen geaccepteerd offer voor de zonden van de mensheid was.
Dus niet voor Jezus is het voorhangsel gescheurd, maar voor ons.
Op ‘de nieuwe aarde’ zal het nieuwe verbond zijn volledige vervulling krijgen:
(zie hiervoor ook  5. Toekomst  https://www.dojc.nl/?p=5500)

(Jesaja 54: 13-14) 13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. 14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.
(Zacharia 2: 10-11) 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen….

Wanneer we geloof stellen in Jezus offer zal God ons vergeven, dan worden onze zonden niet meer herdacht:

(Hebreeën 8: 12) 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
(Jeremia 31:34) 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Tot slot:

Het Talmoed Jodendom wil de rijkdom van alle landen bezitten.
En wel zodanig dat wanneer de tijd van hun Messias (de Antichrist) komt, alle mensen in slavernij zullen zijn:

(Jesaja 61:5-6) 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.

Helaas is het gedeelte in Jesaja geschreven voor ‘de nieuwe aarde’, zeker niet voor hen.
Samen met zijn Antichrist zal Satan het Christenen zeer moeilijk maken om getrouw te blijven.
De wereld zal bewust naar chaos toe geleidt worden, met de bedoeling om de ‘orde uit de chaos’ te laten herstellen door de voorzegde Antichrist.
Bedenk steeds dat het Christelijke geloof voor een groot deel zal verdwijnen, de voorzegde grote afval (2 Tess. 2:3). Christenen, voorkom om in opstand te komen:

(Efeze 6:11) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen [kuiperijen] van de duivel.
(Lukas 12:4-5) 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!

In het derde deel gaan we verder met Jezus als Middelaar, de vergeving van zonden en het geloof van onze voorouders in een nieuw vaderland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *