4. Wat te doen als de Antichrist komt

Als de Antichrist komt Deel 4.pdf

(Hebreeën 5:10) 10 Door God is Hij (Jezus) Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Twijfel niet en laat het geloof in onze Koning en Hogepriester Jezus nooit los.
Een uitleg aan de hand van het boek Hebreeën (alle aanhalingen uit de Herz. Statenvertaling)
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de toegang tot God door Jezus offer en het geloof van onze voorouders in een nieuw vaderland.
In het artikel ‘16. Het begin van de weeën’ beschreven we het door Jezus voorzegde eerste begin van angst, radeloosheid en chaos. Christenen zijn hier gelukkig voor gewaarschuwd:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

De aankomende  2 getuigen profetie (Op. 11:1-13) zal een wereldwijde prediking zijn (Matt. 24:14). Nadat deze profetie na 3,5 jaar (Op. 11:3) is beëindigd zullen discipelen van Jezus zwaar worden vervolgd (Matt. 24:9-10).  Zie voor de vervulling van de twee getuigenprofetie: 3. De twee getuigen

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Ook voor Christenen is deze tijd bepalend, want Christenen moeten in deze laatste dagen gereinigd worden, zoals goud en zilver bij het smelten gezuiverd worden.
Ze moeten bewijzen getrouw te blijven. Getrouwe Christenen hoeven in het geheel geen angst te hebben.
Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen echter voor getrouwe Christenen een beproeving vormen. (Rom. 16:17-18)

De strenge wereldwijde lock-downs is een aanslag op de geestelijke gezondheid van de bevolking.

 ‘It’s Super Painful’ – Bill Gates Urges 10-Week Nationwide Lockdown.
Het is opmerkelijk dat een rijke software-engineer die een handel begint met vaccinaties en genetisch gemodificeerde zaden dergelijk ingrijpend advies geeft.
Infectioloog Prof. Dr. Sucharit Bhakdi geeft namelijk een heel ander advies:
‘Als emeritus van de Johannes-Gutenberg-Universiteit in Mainz en voor lange tijd directeur van het Institute for Medical Microbiology, voel ik me verplicht kritisch te twijfelen aan de verreikende beperkingen op het openbare leven die we momenteel op ons nemen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus’.  Open brief van Prof. Dr. Sucharit Bhakdi  (nederlands vertaald dmv Google translate)

Ouderen en zieken sterven helaas nu eenmaal in aantallen, met of zonder virussen zoals griep, nora of corona.  Zowel ouderen en zieken hebben beschermende zorg nodig maar ook ons persoonlijk bezoek.

Het thema van dit artikel is; Het geldsysteem zal veranderen, de wedloop van het Christelijk geloof om beproevingen te weerstaan en wapen u met Christelijke waarden.

Volgens de Schrift zal het geldsysteem zoals we dat nu kennen verdwijnen

Kleine bedrijven, de middenstand en middelgrote bedrijven komen in grote problemen ondanks de extreme stimulatie pakketten van de centrale banken. Daarna komen de gewone banken aan de beurt. Velen zullen bezwijken onder de druk zoals Deutsche Bank met hun derivatenhandel en door gemeenschappelijke belangen andere banken meeslepen:

(Openbaring 17:3,5) 3 …..En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens….5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Wie is deze vrouw? (Zie hiervoor ook:  6. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
Deze vrouw of hoer staat volgens ons onderzoek voor de financiële instituten zoals banken, hedge funds, investeringsmaatschappijen en andere financiële partijen en beursbeleggers. Deze vrouw heeft buitengewoon grote liefde voor de mammon (geld of rijkdom). Zij heeft Gods dienstknechten met haar geld en haar afgodische belangen geschaad en is door haar hoererij overspelig tegenover God (YHWH).
Maar deze hoer, de financiële instituten, zal vernietigd worden:

(Openbaring 18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Het zal dus niet goed aflopen met deze hoer, die alle mensen met financiële trucs van geld heeft voorzien, de mensen financieel heeft uitgewrongen en hun geld weer afhandig maakt.
De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het onderliggende financiële geldzuchtige systeem uiteindelijk haten en vernietigen:

(Openbaring 17:16) 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

Dan wordt de Satanische Nieuwe Wereld Orde geïmplementeerd, met zijn merkteken om te kunnen kopen of verkopen. Dit betekent totale controle voor de mensheid met de valse profeet of Antichrist als god en koning.
Alle mensen zullen gedwongen worden door de voorzegde valse profeet, de Antichrist, om een ‘beeld of afbeelding’ te aanbidden en een gezamenlijk betaalmiddel te accepteren:

(Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Zie voor de uitleg van het beeld van het beest: 5. Aanbidding van het ‘beeld’
Kopen of verkopen kan alleen als iemand toegewijd is aan ‘het beeld’ van de huidige wereldmacht, ‘de afbeelding’ of het gedrocht (=Satan) dat levend is gemaakt en zelfs kan spreken (Op. 13:15).

Het nieuwe geldsysteem zal hoogstwaarschijnlijk zijn gebaseerd op blockchain technologie.
Blockchain is het nieuwe grootboek en e-money is de nieuwe valuta. Er zijn voor blockchain ook geen tussenbanken meer nodig (rechtstreekse transacties, peer-to-peer). De geldtransacties worden door middel van het merkteken geregistreerd, alle geldtransacties gaan met ‘digitaal’ geld.
Hoe kunnen we als Christenen dat merkteken weigeren en overleven in zo’n wereld?

De wedloop van het Christelijk geloof om beproevingen te weerstaan

Hebreeën hoofdstuk 12
Paulus vergelijkt onze Christelijke strijd met een wedloop, onze persoonlijke strijd tegen zonden en beproevingen met als voorbeeld de verdraagzaamheid van de Christus voor zondaars:

(Hebreeën 12:1-3) 1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand 3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
(1 Korinthe 9:24) 24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.
(2 Timotheüs 2:5) 5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

Ook voor uzelf kunt u vergeving nodig hebben, door uw eigen fouten te erkennen als u zelf een zondaar bent. En wanneer u uw fouten belijdt tegenover God, zal Hij ook u vergeven op basis van het offer van Jezus:

(Hebreeën 12:5-6) 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.
(Openbaring 3:19) 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Eenieder die God liefheeft, wordt ook door God gecorrigeerd.
Christenen worden dringend gevraagd hun best te doen om vrede in hun leven na te jagen:

(Hebreeën 12:14) 14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
(Mattheüs 5:9) 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Geef een liefdevol en rechtvaardig voorbeeld naar uw broeders en zusters toe. Vergeef elkaar:

(Hebreeën 12:16) 16 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.
(Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Paulus geeft vervolgens een inkijk in de toekomst van het Joodse volk in de dagen van Mozes. Dat Mozes in dat visioen was genaderd tot de (rechtvaardige) aartsvaders en profeten die al rond de troon van de almachtige God zaten en tot de (grotendeels) Hebreeuws Christelijke 144.000 heiligen als eerstgeborenen uit de dood als koningen en priesters. En ook tot de hele grote groep rechtvaardigen samen met onze Middelaar Jezus. Hiermee geeft Paulus een inkijk in het Nieuwe hemelse Jeruzalem:

(Hebreeën 12:21-24) 21 En wat zij (het Joodse volk) zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. 22 Maar u (Mozes op de berg Horeb) bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus,…
(Exodus 19:16) 16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.
(Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Nog eenmaal zullen de hemel en aarde worden vernieuwd, voor een ‘nieuwe’ hemel en aarde:

(Hebreeën 12:26-27) 26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. 27 Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.
(Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
(2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
(Openbaring 21:1,5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer….5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar,…

Christenen staan niet meer onder de wet, maar vallen onder de genade van God.
Vrees voor God betekent ontzag en eerbied voor God (YHWH). God laat niet met zich sollen:

(Hebreeën 12:28-29)  28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 29 Want onze God is een verterend vuur.

Wapen u met Christelijke waarden

Hebreeën hoofdstuk 13
Wees altijd gastvrij, zoals Abraham en Sara dat waren (Gen. 18:2-8):

(Hebreeën 13:2-3) 2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. 3 Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.
(Mattheüs 25:43) 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.

Mannen moeten hun eigen vrouw net zo liefhebben als zichzelf en vrouwen moet ontzag hebben voor hun man (Efeze 5:33):

(Hebreeën 13:4) 4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.
(2 Petrus 2:14) 14 Hun ogen (van de onrechtvaardigen) zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.

Christenen mogen niet hebzuchtig zijn of liefde voor geld hebben:

(Hebreeën 13:5) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
(Lukas 12:15) 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
(2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Christenen weten echter dat echte rijkdom opgebouwd wordt in de hemel:

(2 Korinthe 6:10) 10 als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.
(Lukas 6:20) 20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

Wie gelooft en ontzag en eerbied heeft voor God, hoeft geen angst te hebben voor mensen:

(Hebreeën 13:6) 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
(Matt. 10:28) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
(Psalm 118:5-6) 5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. 6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?

De Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen (1 Tim. 4:1) :

(Hebreeën 13:9) 9 Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
(1 Timotheüs 6:3-5) 3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.
(Romeinen 16:17) 17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

We hebben allen als zondaars onverdiend de genade ontvangen door het offer van Jezus.
Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade schrijft Paulus (Hebr. 13:9) :

(Romeinen 3:23-24) 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
(Johannes 1:17) 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Efeze 2:8) 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;

Toch hebben sommigen, die de genade van God hebben ontvangen, deze genade misbruikt:

(Judas 1:4) 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

Degene van de Joodse priesters die in de tempel dienden  mochten niet van het jaarlijkse zoenoffer eten, maar Christenen mogen ieder jaar van het volmaakte symbolische zoenoffer eten:

(Hebreeën 13:10-11) 10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. 11 Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
(Leviticus 16:27) 27  De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden.
(Lukas 22:19) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Jezus is buiten de stad Jeruzalem op de berg Golgotha gemarteld tot de dood erop volgde.
De Hebreeuwse Christenen hadden dan ook geen speciale binding meer met deze stad met zijn tempel en droegen het offer van Jezus in hun hart, als vreemdelingen en bijwoners:

(Hebreeën 13:12-14) 12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. 13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. 14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
(Openbaring 3:12) 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Door de dood van Jezus is het steeds terugkerende offer weggenomen waarover in Daniël 9 wordt gesproken. Het ultieme offer, waarna geen offer meer nodig was:

(Daniël 9:27) 27 Hij (Jezus) zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden…….
 (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem (het Romeinse rijk) krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen (Jeruzalem verwoesten)  en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen (een omheining met puntige palen).
(Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Eerst volgde een aanval op Jeruzalem door Cestius Gallius, maar die trok zich terug. Daarna kwam de aanval door de Romeinse generaal Titus waarbij Jeruzalem met zijn tempel totaal vernietigd werden:

(Mattheüs 23:37-38) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
(Mattheüs 24:15-16) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
(Lukas 21:20) 20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.

Toen de brief aan de Hebreeën werd geschreven gold de waarschuwing nog steeds. Niet alleen voor de Christenen in Jeruzalem, maar voor de Christenen in heel Judea.
Nadat Jezus in de 1e eeuw het ultieme offer had gebracht, was het ‘nieuwe’ steeds terugkerende offer het spreken over Jezus woorden geworden, over het evangelie:

(Hebreeën 13:15-16) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. 16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
(Galaten 6:10) 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

In het artikel 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat? hebben we gesproken over de ontwikkelingen van een nieuwe tempel, die Talmoed Joden binnenkort willen gaan bouwen.
De Antichrist, de valse profeet, de zoon van het verderf, zal proberen een groot aantal Christenen te misleiden voor valse aanbidding of afgoderij:

(2 Tess. 2:3) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,….

Christenen in deze tijd moeten net als de Hebreeuwse Joden in de 1e eeuw  waakzaam zijn hiervoor. Wij zijn bevoorrecht, omdat de God van vrede onze Koning Christus uit de doden heeft opgewekt.
Op basis van Jezus vergoten bloed en Zijn offer ontvangen Jezus getrouwe discipelen ook leven:

(Hebreeën 13:20-21) 20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 21 moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
(Johannes 10:11) 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Jezus wordt in de Schrift de goede of grote Herder genoemd.
De genoemde valse profeet zal alle moeite doen om Christenen als schapen uiteen te drijven:

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

In de grote stad NEOM (zie 3. Aanbidding van het ‘beeld’)  zal het levende beeld of afbeelding van   Satan aanbeden moeten worden en de Christenen die dat niet doen zullen vervolgd worden:

(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Bent u volledig overtuigd dat Jezus de beloofde Messias is, onze Hogepriester en Middelaar?
Want Christenen kunnen in de laatste dagen een beproeving verwachten als in het geval van Job:

(Hebreeën 13:22) 22 Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven.
(2 Timotheüs 4:1-2) 1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Tot slot:

Jezus waarschuwde ons voor  misleidende profeten, valse profeten die in schaapskleren tot ons zullen komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn:

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Die waarschuwing geldt in overtreffende mate voor DE valse profeet van het laatste uur, de zoon van het verderf, de Antichrist.
Enkele vermogende internationale Joodse bankiers, die nu al de centrale banken beheren, nemen het hele geldsysteem en privé eigendom in beslag omdat ze de hele wereld economisch en politiek willen regeren. Het zal samengaan in hun wereld, samen met de installatie van het Talmoed Jodendom.
De Talmoed met zijn overleveringen inclusief het boek Zohar met de mystieke overlevering.
Mogelijk dat enkele grote natiën zoals Rusland en China hiervan bespaard blijven (Daniël 11:40-45).
Zie hiervoor ook: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Enkele kenmerken van de Antichrist van het laatste uur:

  • Hij zal een (crypto-)Jood zijn, in de lijn van koning David (Psalm 132:11)(Deut. 18:15)
  • Hij zal zeer veel middelen ter beschikking hebben (vergelijk Op. 13:18 met 1Kon. 10:14,15)

Verwacht geen oplossing van onze leiders of van machtige mensen, vertrouw op God (YHWH).
Het is nu de hoogste tijd om ons te wapenen voor de aanval van de Antichrist, om de vrede en rust in ons hart te behouden:

(2 Korinthe 6:4-7) 4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 5 in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, 6 in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, 7 in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde;

Blijf loyaal en ontwikkel een sterk geloof en vertrouwen in onze hemelse Vader en onze Hogepriester. Ga in gebed, dat zal u zeker sterken en vertroosten:

(Johannes 4:23) 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

Christenen behoren tot Gods kinderen, het goede zaad (Mattheüs 13:24-30).
Er zijn nog mensen te vinden van goede wil, ga ze zoeken en ontvang uw beloning:

(2 Korinthe 5:6-9) 6 Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

(Hebreeën 13:25) 25 De genade zij met u allen. Amen

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *