2. Hoe we de wederkomst van Jezus kunnen onderscheiden

De wederkomst.pdf

(Mattheüs 24:23-24)  23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.           (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvert.)
————————————————————————————————————-

Waarom waarschuwt Jezus zo uitdrukkelijk voor valse profeten?
Jezus spreekt in Matt. 24:7-8 over het begin van de weeën. Zie ook: 1. Het begin van de weeën
Wat er allemaal hierna komt, zal nog veel heftiger zijn.
Mensen die het slechte zaad vormen, Satans zaad, zullen nu gaan doorpakken.

De VS is door de staatsschuld compleet failliet. De world reserve currency, de petrollar, staat onder grote druk. Door de lock-down moeten mensen in hun huizen blijven en velen verliezen hun baan.
Er zullen waarschijnlijk gewelddadige rellen komen voor voedsel en voor brandstof.
Gewone banken zullen ook onderuit gaan. Mensen worden compleet afhankelijk gemaakt van de overheid, die zich vanwege de schulden zal moeten conformeren aan de Joodse eigenaars van de centrale banken van de NieuweWereldOrde. De 8e wereldmacht regeert.
Wijlen Allen Meltzer was professor politieke economie aan de Carnegie Mellon University.
Hij schreef het driedelige ‘A History of the Federal Reserve’:  ‘Het zal allemaal slecht aflopen’
We bevinden ons volgens Allen Meltzer in de grootste puinhoop sinds de jaren dertig.
Kleine en middelgrote bedrijven moeten failliet gaan en zullen worden opgeslokt.
De vooringenomen MainStreamMedia bewerkt de mensen:  4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!
Dat kunnen Christenen niet voorkomen. Wat wel heel belangrijk is, is dat we de angst gaan verlaten. Wees niet bevreesd voor zulke mensen, want al deze dingen moeten gebeuren (Luk. 21:9-13).  Angst is een aanslag op onze gezondheid. Christenen willen onze medemensen vertellen over Jezus woorden, om hen discipelen van Jezus maken en om hen te laten dopen (Matt. 28:19).  Christenen vertrouwen volledig op onze hemelse Vader, wat kan een mens ons doen? (Hebr. 13:6)

Thema van dit artikel: Het onderscheiden van Jezus parousia of wederkomst

Waarom die waarschuwing voor valse profeten?

Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die beweerden profeten van de almachtige God YHWH te zijn. Volgens Jezus zullen er vele personen komen die Christenen proberen te misleiden en beslist niet door God aangesteld zijn als profeet:

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Jezus wil geen enkel mens verloren laten gaan. Wie de Zoon des mensen gelooft, die heeft eeuwig leven. Iedere discipel wordt gered uit de verdrukking of is verzekerd van de opstanding uit de dood:

(Johannes 6:39-40) 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

In de dagen van de apostelen is het tijdperk van de antichristen of tegenstanders van de Christus begonnen. Binnenkort zal de wetteloze geopenbaard worden, DE antichrist of valse profeet:

(1 Johannes 2:18) 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
(2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
(Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden….

Spotters zullen de wederkomst van de Messias belachelijk maken en zullen proberen Christenen te verwarren en te ontmoedigen. Deze goddelozen zullen op de dag van oordeel worden weggevaagd:

(2 Petrus 3:3-4,7) 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping….7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Wat zal de wederkomst kenmerken?

De discipelen vroegen aan Jezus hoe de wederkomst er uit zou zien:

(Mattheüs 24:3) 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

De zon, maan en sterren zullen verduisterd worden. Heftige reacties aan de hemel zullen zich voordoen. Jezus komst is te vergelijken met een felle bliksemschicht, van oost naar west:

(Handelingen 2:19-20) 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.
(Mattheüs 24:26-27, 29-30) 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…..29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen;
(Lukas 17:23-24) 23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. 24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.

Jezus parousia of wederkomst wordt ook beschreven als ‘op, in of met’ de wolken van de hemel. Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst:

(Mattheüs 24:30-31) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (engelen;  zie ook – Markus 8:38, Lukas 9:26)
(Lukas 21:27) 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
(Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben….

(Handelingen 1:9-11) 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen  terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Elk (levend) oog zal het teken van Jezus in de hemel zien:

(Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.

Johannes schrijft dat zij die Hem doorstoken hebben Hem zullen zien. Dat zullen de nakomelingen van het huis van David zijn, de Joodse gemeenschap:

(Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,

Jezus wederkomst of parousia zal voor velen als een volslagen verrassing komen:

 (Lukas 17:26-30) 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
(1 Thessalonicenzen 5:2,4) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht….4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
 (Openbaring 16:15) Zie, Ik kom als een dief….

Wat kunnen we verwachten van de Antichrist?

Wanneer de Antichrist komt, zal dat met groot vertoon zijn:

(2 Thessalonicenzen 2:9) 9 hem (de wetteloze), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…

Het decennium van de laser projectie systemen
Al geruime tijd kennen we holografische laser projectie systemen.
De laser moet op een medium schijnen om zichtbaar licht te kunnen projecteren zoals een scherm, wolk, waterdamp enz.
Hologrammen lijken driedimensionaal, maar het gebeurt op een 2D-oppervlak. Om die reden hebben deze projecties ook beperkte hoeken om de hologrammen te observeren.
Video:  Show in Jeruzalem.  (Video werd gedurende 2 uur live uitgezonden in Jeruzalem)

Maar er is een andere ontwikkeling.
Volumetrische displays in de vrije ruimte, of displays die lichtgevende beeldpunten in de ruimte of lucht creëren. Met dergelijke laser projectie systemen kunnen in lucht afbeeldingen geproduceerd worden die vanuit vrijwel elke richting zichtbaar zijn.
Recent is de femtoseconde laser (10 tot de macht -15 sec) gepresenteerd om luchtplasma hologrammen te projecteren door kleine luchtdeeltjes heel kort te verwarmen en te ioniseren. Door de korte pulsjes voelt de geïoniseerde lucht aan als schuurpapier.
Door interactieve camera’s te gebruiken kunnen de projecties worden ‘aangeraakt’.

Video: projectie van verschillende dieren   Museum Malakka
Video: walvis in sportzaal

Laat u niet misleiden met imponerende projecties van zgn. buitenaardsen, UFO’s of andere schouwspelen aan de hemel zoals mensen die in de hemel worden getild.
De laserprojecties zullen nog veel indrukwekkender en realistischer worden.Zoals de projectie van afgodische en perverse afbeeldingen.
De Antichrist zal alle registers opentrekken om Christenen te misleiden.

De grote stad NEOM (Saoedi Arabië), in welke stad ook de berg Sinaï ligt
Met speciale effecten, zoals toegepast in Hollywood films, is het makkelijker om mensen te overtuigen of te misleiden.
De valse profeet zal opzienbarende tekenen doen, zoals vuur uit de hemel:

(Openbaring 13:11, 13) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak…..13 En het (beest) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Dat zou hij zomaar kunnen doen op Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï, om hiermee God te evenaren.

In het midden Jebel al-Lawz, of zoals hoogstwaarschijnlijk de berg Sinaï. De getoonde berg, in het noordwesten van Saoedi-Arabië, heeft een zwartgeblakerde top. (Exodus 19:18)

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (Mattheüs 10:22)

We gaan een walgelijke tijd van chaos en verdrukking tegemoet. Christenen zijn gewaarschuwd voor deze verdrukking die in alle hevigheid over allen moet komen:

(1 Petrus 4:12-13) 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Satan zal er voor zorgen dat Christenen grondig beproefd worden.
Al in de eerste eeuw waarschuwde Jezus zijn discipelen in Smyrna (en Pergamus) voor Satan-aanbidding (Op. 2:9-13):

(Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

In de brief aan Smyrna (nu Izmir – Turkije) werden de Christenen geprezen en gezegd dat ze tijdelijk gevangengezet zouden worden vanwege hun geloof:

(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Niemand kent de dag van Jezus komst, alleen de Vader in de hemel:

(Markus 13:26, 32) 26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid….32 Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.
(Mattheüs 25:13) 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Door ons geloof hebben we, als zondaars,  genade ontvangen en vanwege ons standvastig geloof in Jezus Christus worden we gered:

(1 Petrus 1:13) 13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Moed houden onder verdrukking
Jezus vertelde ons dat de verdrukking enorm zal zijn:

(Markus 13:19) 19 Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.

Veel ongelovige en oudere mensen zullen liever dood gaan dan door te leven als dit hun toekomst is:

(Openbaring 9:6) 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

Gelukkig worden die dagen verkort, om Christenen te redden:

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Blijf in de Christus ondanks alle verdrukking:

(Johannes 14:20) 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
(1 Johannes 2:28) 28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.

Niets kan ons scheiden van de Christus
Onze volhardende gebeden en liefde voor de Christus en voor God (YHWH) zullen ons beschermen:

(Romeinen 8:35) 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Romeinen 12:12) 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
(1 Korinthe 1:8) 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.

Berichten en verdrukking kunnen ons even laten twijfelen, maar we worden nooit wanhopig:

(2 Korinthe 4:8) 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
(2 Thessalonicenzen 2:1-2) 1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Liefde voor elkaar blijft ons geestelijke hart versterken:

(1 Thessalonicenzen 3:12-13) 12 En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

Het is gedurende de grote verdrukking een voorrecht om een Christen te zijn:

(Lukas 6:22-23) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel….
(Lukas 12:37) 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

Wees vooral geduldig tot de komst van de Heer, om door Jezus met Zijn engelen gered te worden:

(Jakobus 5:7-8) 7  Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.
(1 Petrus 1:7) 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de wederkomst     

Hoe ziet de wederkomst er uit?

Het teken van de Zoon des mensen verschijnt, de wederkomst:
Matt. 24:30, Luc. 21:27, Op. 1:7; Teken van de Zoon des mensen in de wolken.
Na het uitgieten van de 6e schaal begint de strijd te Armageddon. Na het uitgieten van de 7e schaal is ‘het geschied’ en zullen de boeken geopend worden:
Op. 16:12,15-17 De zesde engel giet zijn schaal uit. De strijd te Armageddon wordt gevoerd om Jezus discipelen te redden, die waakzaam moeten blijven want Jezus komt onverwacht.

Zijn alle huidige discipelen van Jezus alert en in afwachting van Jezus 2e komst?
Alle Christenen geloven gelukkig wel allemaal in Jezus woorden, maar niet allen zien vurig uit naar de wederkomst of parousia van de Christus:

(Lukas 13:24) 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,…

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat de opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom en Gomorra:

(Lukas 17:26, 28-30) En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen….28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. (Zie ook Mattheüs 24:37-42)

Jezus vergelijkt zijn wederkomst in Lukas dus met de vlucht van Lot en zijn gezin.
Er waren luide klachten over Sodom en Gomorra (Genesis 18:20-21):

(Judas 7) 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Vlak na de aankomst van Lot’s gezin in Zoar, keek Lot’s vrouw achterom en terstond veranderde ze in een zoutpilaar:

(Genesis 19:26) 26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.

Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of stoppen. (Gen. 19:17)
Dat achterom kijken heeft beslist betrekking op de keuze, die in haar hart gemaakt moest worden. Zij had gebrek aan waardering voor haar redding en dat werd haar fataal:

(Lukas 17:31-33) 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Christenen ontlopen op alle mogelijke manieren de problemen, maar weten dat ze uiteindelijk wel een keuze moeten maken. Wie dan kiest om zijn leven te behouden zal het verliezen.
Dan zal Jezus echter tegen hen zeggen: Ga weg van mij, Ik heb u nooit gekend! (Matt. 7:23)
Het komt dus uiteindelijk neer op een onwankelbaar vertrouwen in onze hemelse Vader en Zijn Zoon, om waakzaam te blijven en zonder aarzelen direct mee te gaan:

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Tot slot:

Het laatste wereldwijde predikingswerk zal met groot vertoon gebeuren (Op. 11:6) onder leiding van de 2 getuigen / heiligen. Het predikingswerk van de twee getuigen zal – net als de prediking van Jezus – gedurende 1260 dagen of drie en een half jaar zijn. Daarna zal Gods koninkrijk een aanvang nemen (Op. 11:15) en Satan uit de hemel geslingerd worden (Op. 12-7-8). Na de grote verdrukking zullen de zon en maan hun schijnsel niet meer laten zien en dan zal de Zoon van de mensen met een trompet van God (1Tess. 4:16) uit de hemel neerdalen:

(Mattheüs 24:30-31) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wanneer zij zeggen; ‘Er is vrede en veiligheid’; dan zal dat het sein zijn voor de wederkomst:

(1 Thessalonicenzen 5:2-3) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Mensen die bewust geen geloof stellen in de Christus en YHWH, de goddelozen, zullen extreem bang worden en gewelddadig. Dit zal strijd geven in gezinnen, tussen ouders en kinderen (Matt. 10:21).
Maar dan zal de langverwachte vergelding komen door God voor de onrechtvaardige goddelozen:

(Johannes 12:48) 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
 (2 Thessalonicenzen 1:5-8) 5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. 6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
(Jacobus 5:1-3) 1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.

Blijf waakzaam. Als de genoemde tekenen er zijn, wees dan voorbereid op Jezus komst:

(Lukas 12: 35-37) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

De getrouwe Christenen die hebben volhard zullen dan in reinheid hun beloning ontvangen:

(Openbaring 7:14) 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *