3. In Jezus voetsporen

In Jezus voetsporen.pdf

(1 Petrus 2:21) 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
.                                  (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Waarom moeten we onder verdrukking en vervolging bewijzen dat we goede discipelen zijn?
We laten nu toch al zien dat we van goede wil zijn?
Zo zouden Christenen kunnen redeneren, het is echter veel gecompliceerder.
Met Satan is een verderfelijk gedachtegoed begonnen en de grote strijdvraag.

Thema: Waarom Christenen in Jezus voetsporen treden als antwoord op de strijdvraag

In dit artikel willen we eerst iets uitleggen over de Christelijke doop.
Sommige Christenen denken iets te beperkt over de doop.
Want de doop is niet iets procedureel, maar is een lots-verbinding met Jezus:

(Galaten 3:27) 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

Wie een gedoopte discipel van Jezus en getrouw is, zal net als Jezus worden gehaat:

(Lukas 21:17) 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

De verbintenis door de Christelijke doop

 Als een Christen bewust geloof stelt in Jezus woorden, volgt gebruikelijk de doop:

(Markus 16:16) 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,….

Een gedoopte Christen is zich bewust van zijn uitzonderlijke positie als discipel van Jezus.
Voor Christenen zijn hun Schepper en hun hogepriester Jezus ‘als een anker van hoop’:

(Hebreeën 6:19-20) 19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

Gedoopte Christenen hebben na de doop ‘een nieuw leven’:

(Romeinen 6:3-4) 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
(Romeinen 12:2) 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Na de doop is het oude wereldse leven afgelegd voor het nieuwe Christelijke leven.

De grote strijdvraag tussen Satan en God

Het was Gods bedoeling dat mensen eeuwig in het prachtige paradijs mochten verblijven.

De eerste mensen mochten echter niet van de boom van kennis van goed en kwaad eten (Genesis 2:17), het enige waarmee ze onvoorwaardelijke loyaliteit konden bewijzen.
Door de zonden en de ongehoorzaamheid van de eerste mensen kreeg Satan de mensheid in zijn macht, ze hadden hem immers geloofd.
Uiteindelijk ging het hier om de vraag of God als Schepper het recht heeft om van al zijn schepselen, met al hun vrijheid, ‘onvoorwaardelijke gehoorzaamheid’ te verlangen.
Alle engelenzonen waren hier getuige van, het was een belangrijke vraag, een strijdvraag.
(zie voor de verdere uitleg hiervan: De heerser der wereld en De tegenstander van God)
Vanaf toen was er vijandschap tussen Satans zaad en het zaad van Gods kinderen:

(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;….

Satan heeft vervolgens de heerschappij ‘afgedwongen’ om te kunnen bewijzen dat mensen niet op een vrijwillige basis voor gehoorzaamheid aan God en Zijn Zoon zouden kiezen:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Joh. 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt….

< God YHWH heeft in het paradijs het rechtmatige Koningschap afgelegd >

In het boek Job lezen we over de grote beproeving van de rechtvaardige Job door Satan.
Satan zei in het geval van Job (Job 1:11-12): ‘Neem Job alles af en zie hoe hij U vervloekt.’

En over de Christenen zal Satan hoogstwaarschijnlijk zeggen: ‘En die Christenen dan?
Laat hen delen in de verdrukking en vervolgen en zie hoe ze U zullen vervloeken.’
Zijn er Christenen te vinden die onvoorwaardelijk trouw zullen blijven puur door gehoorzaamheid aan God (YHWH) en aan Zijn Zoon?

Christenen hebben hun hemelse Vader en Zijn Zoon lief en het is om die reden dat Satan het Christendom met wortel en tak wil uitroeien. Als Satan erin slaagt alle Christenen in afgoderij van het Christendom af te keren, zal de hele mensheid verloren zijn.

God is de almachtige God YHWH, niemand kan Hem evenaren

Over de almachtige God YHWH staat geschreven dat Hij als de Schepper de rechtmatige Koning is, de Koning der Koningen:

(1 Timotheüs 6:15-16) 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Zijn er goden te vinden die zelfs maar in de schaduw kunnen staan van YHWH?

(Jesaja 44:6-8) 6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

Of zoals Jakobus schreef over de Goddelijke wijsheid:

(Jakobus 3:17) 17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

De volgende belangrijke vraag stelt God aan Zijn kinderen:

(Spreuken 27:11) 11 Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, dan heb ik wie mij smaadt, iets te antwoorden.

Gods kinderen zullen hun loyaliteit bewijzen:

(2 Korinthe 6:4) 4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,….
Willibr. (1 Petrus 4:19) 19 Daarom moeten ook zij die onschuldig te lijden hebben, omdat God het zo toelaat, hun ziel aan hun Schepper toevertrouwen door te doen wat goed is….

De aankondiging van een Mensenzoon als de Messias

God laat gelovige en gehoorzame mensen niet zomaar over aan de afgoderij van Satan.
Een Messias werd door God aangekondigd als Redder voor alle mensen van goede wil.
De beloofde Mensenzoon werd voor de Joden al heel duidelijk in Jesaja en Daniël voorzegd:

(Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Één ding is zeker; Satan kan dan nu wel de heerser van de wereld zijn, maar dat zal weldra eindigen. De huidige wereld van Satan schudt al op zijn grondvesten. Hij zal nooit kunnen bewijzen dat alle mensen zullen kiezen voor onafhankelijkheid van hun Schepper.

Alle Christenen samen vormen het lichaam van Christus

Jezus is het Hoofd van het lichaam van Christenen, de Christelijke gemeenschap:

(Kolossenzen 1:18) 18 En Hij (Jezus) is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente,…

Samen vormen Christenen het lichaam van Christus, iedere Christen vormt een deel hier van:

(1 Korinthe 12:12,27) 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus…….. 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (zie ook Romeinen 12:5)

Gedoopte Christenen hebben er ‘bewust’ voor gekozen discipelen of leerlingen te zijn van Jezus. Omdat ze willen leren van Zijn liefde voor onze medemensen en om de Vader te aanbidden. Dat is waarom Christenen onrechtvaardigheid verdragen en verduren, omdat hun voorbeeld Jezus ook onrecht heeft verdragen en verduurd.

Een bekend gezegde luidt: ‘In nood leer je je ware vrienden kennen’

Hetzelfde geldt voor een ware Christen:
Getrouwe Christen hebt u honger, ik zal u te eten geven.
Getrouwe Christen hebt u dorst, ik zal u te drinken geven.
Getrouwe Christen hebt u geen onderdak, ik zal u gastvrij onthalen.
Getrouwe Christen hebt u naakt, ik zal u kleden.
Getrouwe Christen bent u ziek, ik zal u verzorgen.
Getrouwe Christen bent u gevangen genomen, ik zal u bezoeken.
(Mattheüs 25: 31-36, Jakobus 2:16)

(Mattheüs 25: 37-40) 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

De rechtvaardige Job werd gedurende zijn beproeving door zijn drie vrienden bespot:

(Job 16:20) 20 Mijn (drie) vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God.

Juist in tijden van nood leert men zijn ware vrienden en broeders kennen:

(Spreuken 17:17) 17 Een vriend heeft te allen tijde lief,….

Christenen verhogen hun manier van leven door – in het bijzonder onder verdrukking – vrede en onderlinge liefde na te jagen:

(Romeinen 14:17-19) 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

Jezus toonde zich ‘van goede wil’ en heeft voor ons geleden

Het ultieme offer heeft Jezus gebracht als genade-offer voor ons, voor zondige mensen.
Jezus wist wat Hem te wachten stond maar heeft Zijn marteling voor ons volbracht:

(Lukas 12:50) 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
(Lukas 22:44) 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

Jezus sprak tegen Zijn discipelen over wat Hij moest gaan lijden (Matt. 16:21), over alle profetieën in Jesaja die volledig vervuld moesten worden:

(Jesaja 53:3-5) 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Christenen willen precies in Jezus voetsporen treden en net zo verdraagzaam zijn als Jezus:

(1 Petrus 2:22-23) 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;…

Christenen willen trouw blijven aan hun Schepper en Zijn Zoon

De situatie van Christenen gedurende de verdrukking en die van Jezus gedurende zijn marteling heeft veel gemeenschappelijk.
Ook de discipelen van Jezus worden gehaat omdat ze niet van deze wereld zijn:

(Johannes 15:19) 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
(Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Christenen zijn kinderen van God en wanneer we (als lichaam van Christus) lijden net zoals de Christus heeft gedaan, zullen we ook net zoals Jezus verheerlijkt worden:

(Romeinen 8:17) 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
(2 Korinthe 1:7) 7 En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.

We hoeven geen angst te hebben voor wat we gaan lijden want we zullen gesterkt worden en met zekerheid de kroon van het leven ontvangen:

(1 Petrus 5:9-10) 9 Bied weerstand aan hem (de duivel), vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Het blijft ‘een keuze’ om tot het goede zaad te willen behoren of tot Satans zaad te behoren.
Paulus was zich bewust van zijn strijd om tot het goede zaad te blijven behoren:

(Romeinen 7:18-21) 18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. 21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.

Christenen leven volgens de vrucht van de Geest. Ze verdragen veel met zelfbeheersing:

(Galaten 5:22-26)   22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Zelfbeheersing tonen bij het zien van onrecht

Bij het zien van zoveel onrecht in de wereld kunnen Christenen toornig worden.
Er is over alle recente crisissen, zoals de huidige corona crisis, al heel lang nagedacht en voorbereidingen getroffen om de media, gezondheidsinstanties, politiek, politie, en de rechterlijke macht te beïnvloeden.
Door te chanteren, perverteren, om te kopen, te intimideren en door propaganda.
De volkeren van de wereld worden bewust doodsbang gemaakt met onjuiste informatie.
Het economische systeem moet onderuit voor de belangen en macht van enkele rijken.
De huidige situatie laat de slechte eigenschappen zien van de kinderen (zaad) van Satan.
Het zijn goddeloze en onrechtvaardige mensen die in geheime ontmoetingen deze zaken zo beslist hebben (Efeze 5:11-12). Wees toornig, maar zondig niet:

(Psalm 4:5-6) 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.

Ga bij onrecht in gebed en help mensen die onrecht is aangedaan met Christelijke liefde.
Bedenk, onze almachtige God YHWH neemt voor ons de wraak: 14. Mij komt de wraak toe!

De God van de Vrede zal mensen van goede wil voor eeuwig belonen

Jezus vraagt aan Zijn discipelen hetzelfde als wat Zijn Vader aan Hem vroeg:

(Johannes 20:21) 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Jezus discipelen van vrede zoeken mensen, die ook vrede nastreven:

(Lukas 10:5-6) 5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! 6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
(Romeinen 10:15) 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

Wie de vrede van God ervaart, zal verbaasd staan:

(Filippenzen 4:7) 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

< God YHWH neemt samen met Zijn Zoon het Koningschap weer op zich >

Gelukkig staat in Openbaring geschreven, dat God in het laatst der dagen het koningschap weer op zich zal nemen na het blazen op de 7e trompet:

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Na de tijden der heidenen (Lukas 21: 24) neemt God het koningschap weer op zich, samen met Zijn Messias. Gods Koninkrijk is dan eindelijk gekomen:

(Openbaring 11:16-17) 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

De grote strijdvraag is dan beantwoord. Alle Christenen en engelen in de hemel zijn getuigen.
Satan heeft met zijn wereld van afgoderij en onrechtvaardigheid gefaald in alle opzichten.
Christenen hebben dan duidelijk bewezen om – in volledige vrijheid – trouw te blijven aan de rechtvaardige God van liefde en vrede en aan Zijn Zoon.

Het einde van Satans kinderen of zaad, de goddelozen

Bedenk altijd, dat Satan aanbeden wil worden:

(Lukas 4:6-7) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

De Antichrist of valse profeet zal Christenen dwingen ‘het beeld’ of Satan te aanbidden:

(Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 ….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Dat zaad, de goddelozen en Antichrist, zal vernietigd worden na de wederkomst van Jezus.
Bij Jezus wederkomst zullen de boeken worden geopend en zal het oordeel worden geveld:

(Mattheüs 16:27) 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
(Mattheüs 13:40) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.
(2 Petrus 3:7) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
(Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet,…. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Tot slot:

Christenen blijven uit eigen keus trouw aan de Vredevorst en aanbidden uit eigen keuze hun Schepper. Ze maken de keuze ‘in vrijheid’ om de Christus in zijn voetsporen te volgen.
Om aan God (YHWH) te tonen om onder moeilijke omstandigheden God te blijven dienen.
Aan het einde van de verdrukking zal het bewijs onomstotelijk geleverd zijn.
Dat zal voor eens en altijd het antwoord aan Satan en aan zijn zaad zijn.

Nadat God (YHWH) het Koningschap op Zich heeft genomen, zal Jezus (Mijn Knecht David) tot in eeuwigheid Vorst of Onderkoning blijven op de nieuwe aarde:

NBG51 (Ezechiël 37:25) 25Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.

Na Satans vernietiging (Op. 20:7-10) wordt door bemiddeling van Jezus op de nieuwe aarde uiteindelijk de laatste vijand van de mens, de dood, tenietgedaan:

(1Korinthe 15:24-26) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Mensen van goede wil zullen eeuwig in het nieuwe prachtige paradijs mogen verblijven.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *