4. Sta vast in de vrijheid

Sta vast in de vrijheid.pdf

(Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
.                      Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————–

Nee, vrijgemaakt worden is iets anders als niet meer vervolgd worden of om niet meer in de gevangenis te belanden. Als Christenen Jezus woorden geloven en naar Hem luisteren, zullen ze de waarheid kennen en door de waarheid weten, hoe de leugens van deze wereld ontmaskerd kunnen worden.
We zijn als Christenen door Jezus woorden vrijgemaakt om geen deel van deze zondige wereld meer te zijn. Jezus heeft het eenmalige volmaakte offer gebracht voor onze zonden (Matt. 26:28, Gal. 1:4).  Christenen leven nu vrij van zonden (Rom. 6:18) in een nieuw verbond en we zijn door Jezus offer vrijgemaakt om onze naasten lief te hebben (Gal. 5:14):

(1 Petrus 1:17-19) 17 En als u Hem (YHWH) als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

En al zijn we als Christenen liefdevol voor onze naasten, voor de wereld zijn we uitgestotenen:

(Lukas 6:22) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Christenen zullen zeker vervolgd worden, maar gelukkig hebben we Gods zegen, ondersteuning en bescherming door het geloof in Jezus woorden:

(2 Korinthe 4:7-9) 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

Thema: Sta vast in de vrijheid waarmee we vrijgemaakt zijn

De bespotting van Christenen is te vergelijken met de verhouding tussen de zonen van Abraham.
Abraham had een zoon bij de  Egyptische slavin Hagar en een zoon van de belofte (Izaak) bij Sara:

(Genesis 21:9) 9 En Sara zag dat de zoon (Ismaël) die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was.
(Galaten 4:29) 29 Maar zoals destijds hij (Ismaël)  die naar het vlees geboren was, hem (Izaak) vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu.

Zoals Paulus schrijft: In die dagen spotte de zoon van slavernij met de zoon van de belofte, Izaak.
Zo zal het nu ook gaan met ‘het volk van de belofte’ aan Abraham, de Christenen:

(Galaten 3:16, 26-29) 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus….26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Christenen zullen worden gehaat omdat ze tot Gods volk behoren en niet tot Satan als slaaf toebehoren. Jezus vertelde dat Christenen door allen zullen worden gehaat:

(Lukas 21:17) 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

Door toedoen van de Antichrist zullen in de laatste dagen werkelijk allen Satan geloven en ook aanbidden. Alleen niet de Christenen. Zij zullen het mikpunt worden van alle medemensen.
Er wordt in het verborgene door demonen of gevallen engelen al jaren voorbereidingen getroffen.
Demonen gaan nu de wereld rond zodat praktisch alle koningen en politici van de wereld de bevolking in staat van beleg  locken en er rellen en opstanden oplaaien. Deze verzonnen en gecreëerde chaos wordt aangewakkerd en moet de bevolking verdelen en opjutten. Voor de demonen moet de druk op de ketel van chaos blijven en niet verslappen. Ze willen naar een deprimerende toestand, waarin geen goed nieuws bestaat en waar geen hoop meer bestaat:

(Openbaring 16:14) 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Nu is het weer dat de rassenstrijd aangewakkerd wordt. Straks misschien een echt dodelijk virus om daarna met regelgeving de voedselproductie te smoren waarna er hongersnoden optreden.
Omdat Satan de wereldheerser is, verlangen Christenen vurig naar de beloofde heerlijkheid:

(Romeinen 8:19-21) 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Slavernij aan Satan, het Satanisme

De aanhangers van Satan onderwerpen de wereld en zijn daarom beslist niet onschuldig.
Deze lieden zoeken steeds naar nieuwe manieren om mensen te dwingen of bang te maken.
Nu is de vaccin industrie met het coronavirus de nieuwe manier, met hun vaccins.
Bid tot God en vraag of Hij u kracht en standvastigheid wil geven.
Want eenieder die ergens om bid en gelooft dat te zullen ontvangen, die ontvangt (Markus 11:24):

(Lukas 18:1-7) 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?

Stem uw leven af op uw Schepper en Zijn Zoon

Geniet daarentegen van de kleine en wonderlijke dingen in uw leven en laat u niet door negatieve berichten ontmoedigen. Wat er nu in de wereld gebeurt, is nl. slechts het begin van de verdrukking.
De grote verdrukking is voor Christenen als een dystopie,  een samenleving met alleen maar negatieve eigenschappen waarin men beslist niet wil leven.

Probeer net als God volmaakt te zijn:

(Mattheüs 5:48) 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Neem de geboden in acht van onze goede en rechtvaardige God YHWH:

(Mattheüs 19:16-17) 16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? 17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.

Wees volgzaam naar Jezus woorden, maar verhef u niet:

(Lukas 6:40) 40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
(Joël 2:13) 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid,

Streef het na, om goed te doen:

(3 Johannes 1:11) 11 Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Christelijke vergevingsgezindheid, gastvrijheid en ‘hulp bieden’ zijn de sleutel tot succes.
Satans plan is om de hele sociale en economische structuur van de wereld te veranderen, om vanaf de basis een nieuw communistisch systeem op te zetten.
De nasleep van de corona campagne zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken.
De bedoeling is om met nieuwe technologie over iedere persoon totale controle te hebben.
De mensen als slaven te onderwerpen om uiteindelijk hem (Satan) te aanbidden.
Maar eerst zullen er opstanden, hongersnoden en nog meer besmettelijke ziekten (meervoud) komen, net als aardbevingen:

(Mattheüs 24:7) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Het rampjaar 2020

Er is voor 2020 weinig goed nieuws. We gaan een verschrikkelijke depressie tegemoet.
Het aantal zelfmoorden neemt nu al toe. Niet alleen door mensen die suïcidaal zijn, maar ook door mensen die hun bedrijf verloren hebben, die wanhopig en radeloos zijn geworden.
Of buitenlanders die geen geld meer verdienen en hun geld niet meer naar hun familie in het thuisland kunnen sturen, waardoor daar gebrek komt. Veel noodzakelijke ziekenhuis behandelingen zijn vertraagd of uitgesteld door de prioriteiten te verleggen. Daarbij komt dat veel arme mensen gewoonweg honger lijden of slecht voedsel eten. De burgerlijke onrust begint te komen met rellen en het plunderen van winkels.

Goede overheden zorgen dat de bevolking hun voedsel kunnen ontvangen, schoon water kunnen nemen en toegang hebben tot andere basis benodigdheden. Water is nooit schaars omdat al het water op aarde een gesloten systeem vormt, het kan niet ontsnappen.
Helaas, hoe diverse overheden de eigen bevolking in 2020 behandelen is nauw verwant aan machtsmisbruik, aan wanpraktijken.
Dit is ook het geval bij de kwaadaardige liefdadigheid van zogenaamde filantropen met hun stichtingen in vaccinaties. Deze vaccins bevatten chemische hulpstoffen en metalen zoals kwik of aluminium hydroxide. Soms ook de bedenkelijke stof formaldehyde en genetische cellen van geaborteerde foetussen en/of ander dierlijk RNA en DNA materiaal.  Het zijn dezelfde filantropen die levende cellen en zaden van Gods voortreffelijke schepping genetisch manipuleren voor eigen gewin en daarmee de schepping vervuilen:

(Romeinen 1:29) 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid….

Die een wereld van biometrische identificatie (digitaal certificaat of chip in het lichaam) willen voor de totale sociale controle. Ze willen een digitaal betalingssysteem, waardoor alle mensen afhankelijk worden van toegang en dus ook geblokkeerd kunnen worden (Op. 13:17). God zal het vergelden en wraak nemen op zulke kinderen van Satan:

(Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Christenen stapelen door hun goede gedrag vurige kolen op de hoofden van deze vijanden:

(Romeinen 12:20) 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.

Het uiteindelijke plan voor een machtsovername

Uit de psychologie weten we dat wanneer een bevolking bang en gespannen is het dan makkelijker is om de bevolking te laten doen wat je wilt.
Men maakt nu van de gelegenheid (het coronavirus) gebruik om die staatsgreep door te voeren. De corona maatregelen hebben het begin van de gewenste chaos veroorzaakt.
Alle maatregelen zijn gebaseerd op mathematische modellen die onnauwkeurig zijn.
Waarvan de input ook nog eens vragen oproept door de gebruikte PCR test met een wattenstaafje of antilichamen test met een bloeddruppel.

Na de verwoesting van de economie volgt de overname van de macht door enkele rijke Joodse bankiers en multinationals m.b.v. het communisme. Mogelijk naar Chinees voorbeeld.
We hebben te maken met een staatsgreep in de nieuwe betekenis, dus niet met militairen.
De ene na de andere grondwet wordt gewijzigd om alle ‘noodmaatregelen’ legaal te maken en dus blijvend, naar de totale controle toe. Het traject heeft veel overeenkomsten met het draaiboek van een overgelopen KGB-propagandist.

Voormalig Overgelopen KGB-expert voor Sovjet propaganda: Yuri Bezmenov

Video: ‘De ondermijning van een staat’

.                               Yuri Bezmenov (Tomas Schuman)

 ‘De hoogste kunst van het oorlogvoeren is helemaal niet om te vechten, maar om zaken van waarde in het land van je vijand te ondermijnen. Of het nu morele tradities, religie, respect voor uw autoriteit en leiders, culturele tradities, wat dan ook zijn.’

‘Neem dan gewoon het land en de crisis komt.’

Het communisme is volgens Yuri een verrot en onwerkbaar systeem, een Satanistisch systeem dat totale controle wil en om die reden ook andere regimes omver wil werpen.
Naar buiten toe gepresenteerd als een arbeidersparadijs, maar in het echt een brute politiestaat.
Met beginfases als Demoralisering en Destabilisatie voor een omverwerping van regimes:

We zitten nu ook in een Destabilisatie fase van alle menselijke relaties.
De Destabilisatie is te beschouwen als een grote aanval op de bevolking, een psychische of geestelijke oorlog van onze leiders met hun virusmaatregelen.
De sociale isolatie is voor hen ideaal, maar de geestelijke gezondheid lijdt onder de lock-down. Al deze tirannieke beperkingen hebben al schade aangericht aan de psyche van de bevolking. Alle menselijke relaties zijn ernstig beperkt of verbroken.
Wereldwijd worden mensen van hun rechten, waardigheid en creativiteit beroofd.
Familierelaties, kennissen en Christenen worden van elkaar vervreemd door deze ‘social distancing’ maatregelen  en door het toenemen van de wetteloosheid zal de liefde verkoelen (Matt. 24:12).  Het is onnatuurlijk om afstand te houden van elkaar:

.             Wikimedia Commons

.            Wikimedia Commons

Een kenmerk dat verwacht kan worden is een radicalisering van groepen en van onlusten.
Als vechten beschouwd wordt als normaal gedrag, dan komt de echte crisis er snel aan:

  • De Crisis, de maatschappij functioneert niet meer, duurt ongeveer 6 weken

De ontstane chaos geeft voedselproblemen voor de bevolking.
Een sterke man, leider, redder of messias wordt gewenst door de bevolking.

  • De Normalisatie, overname door geweld, duurt verscheidene jaren

De zelf aangestelde leider(s) willen dan geen oorlog meer, ze willen terug naar stabiliteit.
Alle uitzonderlijke organisaties en afspraken die voorheen golden mogen meteen niet meer.
Mensen wordt verteld dat er vrede is, als ze maar doen wat er gevraagd wordt.
Dan ontstaat er bovenmatige controle en mensen gaan elkaar verraden. Opstand tegen de tirannie zal niet worden getolereerd en met dodelijk geweld worden onderdrukt.

De vermogende Joodse bankiers zullen dan hun Antichrist naar voren schuiven als messias. Jarenlang hebben deze de rassenoorlogen als wapen ondersteund. (volgens Henry Makow)
Christenen kunnen geen onderdeel vormen van actiegroepen als BlackLiveMatters.
Alle mensen zijn naar Gods beeld gevormd en zijn één menselijke familie en allemaal astammelingen van Adam en Eva.
Al deze rellen zijn een opmaat voor een ‘echte staat van beleg’ waar andere regels gelden.
Mensen over de wereld worden nu tegen elkaar uitgespeeld door aanhangers van Satan.

Er komt helaas veel leed aan voor Christenen, stabiliteit en een sterk geloof in de hemelse Vader is nu hard nodig. We moeten ons best doen om onder verdrukking geduldig te blijven:

(Romeinen 12:12) 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
(Jakobus 5:7-8) 7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Christus heeft ons door Zijn offer volledig bevrijd, ook van de wet van Mozes

(Galaten 5:1) 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Dit is een ‘andere vrijheid’ als door het geloof in Jezus woorden geen deel meer van de wereld te zijn. We zijn als Christenen door Jezus offer ook vrijgemaakt van de  wet van Mozes, die niemand (uitgezonderd Jezus) door offers tot volmaaktheid kon brengen (Hebr. 7:19, 10:1).
Waar iemand toe behoort, daar is iemand de slaaf van.
Gelooft iemand Satan, dan is die persoon slaaf van Satan.
Maar is iemand bevrijdt door Jezus, dan wordt die persoon ook slaaf van Jezus:

(1 Korinthe 7:22) 22 Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.

Slaaf zijn van Jezus en het dragen van het juk van Jezus is echter zegenrijk:

(Mattheüs 11:29-30) 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Het nieuwe verbond van liefde dat Jezus sloot, is daarmee ‘de wet van de vrijheid’:

(Jacobus 2:12-13) 12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

Ieder mens die door Jezus is vrijgemaakt, iedere discipel, wordt gewaarschuwd voor valse profeten of valse leraren:

(2 Petrus 2:14,18-19) 14 Hun ogen (valse profeten) zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het….18 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. 19 Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Wie standvastig blijft in Jezus woorden, ontvangt met zekerheid het eeuwige leven:

(Romeinen 6:22) 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Helaas zullen sommigen in de laatste dagen door valse leringen afvallig worden:

 (1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Hoe zal de huidige aanval tegen de Christenen verder verlopen?

Niet alleen de geplande chaos voor een Nieuwe Wereld Orde zal een strijd ontketenen.
Er zal ook een godsdienstige oorlog uitbreken door de Islam en door ‘het Talmoed Jodendom’.
Het blijkt dat sommige Christenen naar een universele oecumene streven, om weer een deel van deze wereld te worden. Ze maken er geen bezwaar tegen om zich met niet-christelijke geloven te verzoenen om gezamenlijk ‘de god van deze wereld’ te aanbidden.
(zie de geplande nieuwe tempel in Jeruzalem:  1. Wat te doen als de Antichrist komt)

(2Korinthe 4:1-4) 1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. 2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. 3 Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Christenen beschermen zich tegen ‘de god van deze eeuw’ met de hele wapenuitrusting van God:

 (Efeze 6:11-13) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Het begin van de Antichrist als een kleine hoorn of koning

De kleine horen heeft een plaats tussen de koningen van de laatste wereldmacht, de VS:

(Daniël 7:8) 8  een andere kleine horen rees daartussen op (tussen de koningen)….
(Daniël 7:24) 24 Die zal verschillen van die er eerder geweest waren.

De verdere beschrijving van deze kleine horen of koning is opmerkelijk:

(Daniël 11:21) 21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.

Deze verachtelijke persoon is geen echte koning van de VS, maar is wel een soort koning met koningsmacht. Na de afval verschijnt deze koning of Antichrist:

(Daniël 8:23) 23 wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan
(2 Thessalonicenzen 2:3) 3 …Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….

Hij is een tegenstander van God, die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt:

(Daniël 11:36-37) 36  Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god…..37….Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.
(2 Thessalonicenzen 2:4) 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten…

De kleine horen of koning heeft een mond vol grootspraak en godslastering:

(Daniël 7:8) 8  ….in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken….
(Daniël 8:25) 25 tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan,…
(Daniël 11:36) 36 ….Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken….
(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak (als Satan).

Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking; vergelijk hiervoor Op. 13:18 met 1Kon. 10:14,15
In de serie: de Antichrist deel 1-4 worden de daden en de vernietiging van hem besproken.

Tot slot:

Christenen zijn standvastig in de gegeven vrijheid en vertrouwen volledig op hun Schepper:

(Psalm 32:7) 7 U (YHWH) bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.

Ze geloven de woorden van waarheid van onze Koning Jezus.
Satan heeft geen vat op getrouwe kinderen van God, de Christenen:

(1 Johannes 5:18) 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

Het zal van onze standvastigheid in de ontvangen vrijheid afhangen, hoeveel getrouwe discipelen Jezus nog zal aantreffen bij Zijn wederkomst:

(Lukas 18:8) 8….Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *