5. Wordt – onder druk – geen verrader           

Wordt geen verrader.pdf

(Mattheüs 26:21) 21 En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.
.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Houdt moed en loochen en verraad niet je broeders, zelfs niet de geringste (Matt. 25:40).
Laat u niet murw maken door negatieve berichtgeving van mensen die tegen Christenen zijn en laat u ook niet onder druk zetten door een bruut gedrag van overheids-personeel.
De psychologische oorlog tegen de mensheid is op dit moment zo divers en zo aanwezig op diverse fronten, dat de meesten niet meer eens weten wie nu de tegenstander is. Met uitzondering van Christenen, die weten dat kinderen van Satan de wereld in hun greep hebben.
Bedenk daarom altijd om als Christen een rechtvaardige lichtdrager te zijn en niet een ‘vleiende leugenaar’, zoals zoveel politici. Die, volgens hun suikerzoete woorden, zo begaan zijn met de zwakkeren en ouderen in de samenleving. Alle Covid-19 maatregelen van deze politici zijn echter gebaseerd op het verbieden van ‘menselijke sociale contacten’, ze zijn desastreus voor zwakkeren en ouderen:

(1 Timotheüs 5:8) 8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
(Titus 1:16) 16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

Thema: Wordt geen verrader als rampen de mensheid treffen.

De grote verrader en verzoeker

Satan is de ondersteuner van het corrupte geldsysteem van centrale banken, die voornamelijk wordt beheerd door Joodse bankiers. Volgens de Schrift gaat het geldsysteem onderuit en er komt er een nieuw systeem (Op. 13:16-17). En niet alleen het geldsysteem, alle onroerend goed willen ze voor een habbekrats hebben als gevolg van de dramatische Covid-19 crisis. Dit nieuwe systeem is tevens een volledige overdracht van macht naar de Satanisten. Christenen, die met Christelijke beginselen over het corona gebeuren een andere (liefdevolle) mening geven, worden denigrerend afgeserveerd.

De bedoeling is dat iedereen hetzelfde denkt of anders zwijgt.

Het was Satan, die de Zoon van God onbarmhartig verzocht toen Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef  (Luk. 4:1-2), met zijn verraad aan de hemelse Vader door zichzelf te laten aanbidden:

(Mattheüs 4:1,8-10) 1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel…. 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Ook was het Satan die in Judas voer. Judas pleegde verraad, maar Satan was de echte verrader:

(Johannes13:26-27) 26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. 27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel.

Judas wilde daarna het verraad terugdraaien, maar zag geen andere oplossing als zich op te hangen:

(Mattheüs 27:3-5) 3 Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug 4 en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. 5 En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.

Satan probeert iedere keer opnieuw het sterke geloof van Christenen te ondermijnen:

(1 Thessalonicenzen 3:5) 5 Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest.
(Jakobus 1:2,12) 2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt….12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Ook Petrus liet zich meevoeren met wereldse gedachten, waarna Jezus hem ‘als Satan’ bestrafte:

(Mattheüs 16:21-23) 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! 23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U  bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Later toonde Petrus opnieuw zwakte door Jezus te verloochenen:

(Lukas 22:61-62) 61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. 62 En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.

Toch ontving Petrus van Jezus een leidende rol binnen de eerste Christelijke gemeenten:

(Mattheüs 16:18-19) 18 Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

De beschreven plagen in Openbaring worden veroorzaakt door Satan en zijn zaad

De voorzegde rampen worden afgebeeld door de ruiters van de Apocalyps.
De eerste van de 4 ruiters op het witte paard is Jezus in Zijn strijd.
De wereldoorlog die vanaf de komst van de Antichrist zal losbarsten, zal de effecten veroorzaken die worden afgebeeld door de laatste 3 ruiters van de Apocalyps. Oorlogen, hongersnoden en de dood.
De aarde met zijn dieren en planten is vernield door chemische bestrijdingsmiddelen, technologische projecten, radioactieve fall-out en vervuiling.  Ook de natuur is compleet uit balans.

De opening van de eerste zes zegels
(Openbaring 6:1-8) 1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. 3 En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. 5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. 7 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! 8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Zoals onthuld in Openbaring 13:11-18, zal de Antichrist uiteindelijk zijn macht van Satan ontvangen. Satan zal bewerkstelligen dat de wereld geregeerd zal worden door zijn messias, de Antichrist. Hij wil de hemelse Vader voorbijstreven die wil dat de wereld wordt geregeerd door de echte Messias.

Alle ellende die de wereld nu gaat treffen komt beslist niet van God:

(Jakobus 1:13-14) 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.

Door God (YHWH) buiten uw hart te plaatsen, raakt uw hart verwijderd van de bron van het leven.
Houdt vast aan de gave van leven van uw Schepper, met materiële tevredenheid:

(1 Timotheüs 6:6-10) 6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. 8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad…..

God is niet verantwoordelijk voor de rampen die mensen overkomen.
Zoals de hardvochtige Pilatus, die Galileeërs liet doden die offers brachten.
Of de toren in Siloam die instortte. Maar wie zich van God vervreemd zal wel dat lot ondergaan:

(Lukas 13:1-5) 1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Tegenslagen overkomen alle mensen, zowel gelovigen als ongelovigen:

 (Prediker 9:2) 2 Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen.

De getrouwen zullen leven of een opstanding ontvangen, maar God YHWH zal in het eindoordeel wel alle goddelozen oordelen en vernietigen:

(Judas 1:14-15) 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
(Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

De volgende stap in de wereldwijde beproeving, het tijdperk van het transhumanisme

The Wall Street Journal – June 20, 2020: Uitkijken naar het einde van de mensheid
Covid-19 heeft de belofte en het gevaar van ’transhumanisme’ onder de aandacht gebracht, het idee om technologie te gebruiken om ziekte, veroudering en dood te overwinnen.

Video: “Technological Resurrection” and the Future of Being

Een ingebrachte chip of implantaat bij iedereen; Het zal een zegen worden voor de mensheid
Dat zal de vleiende en misleidende uitleg zijn van de MainStreamMedia, die vergezeld zal gaan met euforische voorbeelden. De gekochte journalisten zullen er aanmoedigend over spreken en schrijven.
Er zullen voorbeelden komen, aan de lopende band, van verlamde mensen of  mensen die ledematen missen of niet werkende zintuigen hebben, die ineens weer mogelijkheden krijgen. Van medische problemen en ziektes die hiermee opgelost zullen worden om mensen maar te overtuigen hoe weldadig die technologie zal zijn. Er zal niet worden vermeld dat ze met deze technologie ook nog heel andere plannen hebben.
Met als voorbeeld de gepatenteerde biometrische identificatie technologie van Microsoft.
Het grotendeel van de mensheid zal deze technologie opnieuw voor zoete koek aannemen en neerbuigend en vol onbegrip zijn tegenover getrouwe Christenen.

.            Wikimedia

Het echte doel is, om met CRISPR-Cas9 (DNA-modificatie technologie) mensencellen te veranderen.
Daar wordt nu door globalisten (en Microsoft Calico – California Life Company) fors in geïnvesteerd.

Crispr introductie video: https://www.youtube.com/watch?v=UKbrwPL3wXE

De waarheid zal zijn dat deze rijke elite aan een reductie van niet productieve mensen denken. Waarbij sociale punten-systemen en uitsluitingen van sociale deelname en van het geldsysteem gemeengoed zullen worden.
Deze rijke elite die als kinderen toebehoren aan de god van deze wereld, Satan, willen samenwerken met hen die de Christus loochenen (1 Joh 2:22-23).
Dat is ook waar te nemen aan de 1,5 m social distancing, die is bedoeld om de mensen te dresseren als slaven. De bedoeling is om alle naastenliefde en empathie naar elkaar toe te ontnemen.
Laat u niet bang maken en meeslepen door deze kinderen van Satan. Het zijn praatjesmakers:

(Psalm 4:3) 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken?

Ze wanen zich onaantastbaar. Wat ze doen is mensen tegen elkaar opzetten en verdelen. Want mensen kunnen niet strijden tegen God, wél tegen Gods volk. Deze wereldwijde oorlog tegen God (tegen Gods volk, de Christenen) dat is wat de geestelijke handlangers van Satan, de demonen, nu wereldwijd aan het doen zijn (Op.16:14). En daar tref je God ten zeerste mee:

(1 Petrus 1:6) 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,….
(2 Petrus 2:9) 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Jezus sprak destijds over de zelfingenomen geldzuchtige Farizeeën als addergebroed:

(Mattheüs 12:34) 34 Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
(Lukas 6:45) 45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

In het vorige artikel ‘19. Sta vast in de vrijheid’  hebben we gesproken over het kenmerk van de  komende Antichrist.
Hij is een tegenstander van God, die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt.
Hij wil Gods schepping veranderen. De mensen herscheppen naar zijn denkbeelden:

(Daniël 11:36-37) 36  Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god…..37….Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.
(2 Thessalonicenzen 2:4) 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De Antichrist zal ieder mens willen chippen om ieders DNA te transformeren voor totale controle.
Dat mensen een soort van gehoorzame huisdieren worden, die zelf niet meer mogen denken.
Dat is het gevaar van deze hele vaccinatie propaganda, gentechnologie door mRNA beïnvloeding.
(mRNA; messenger RNA of boodschapper RNA die het overschrijven van een stuk DNA verzorgt)
Deze Antichrist droomt ervan dat alle mensen gekoppeld zijn aan het Internet der Dingen (IdD).
Dit zal een centrale digitale mega-machine zijn, gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI).
Om dit te bereiken is het geplande 5G telecom netwerk (voor hem) van zeer groot belang.
Onder invloed van Satan zal de Antichrist er geen enkel probleem hebben om onwillige, onproductieve of arme mensen te laten sterven en vooral Christenen te offeren  (Op. 20:4):

(Daniël 8:23-24) 23 wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.
(2 Thessalonicenzen 2:9) 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,….

Maar de Antichrist is een leugenaar, net zoals Satan de vader van de leugen is (Joh. 8:44):

(1 Johannes 2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Mensen worden gemaand energie-neutraal windmolens en zonnecollectoren overal te (laten) plaatsen, maar er valt geen woord over de energie slurpende computer- en datacentra en het zeer grote vermogen dat nodig is voor het massale 5G zendernetwerk.

Bijbelse waarschuwingen voor goddeloosheid

We hebben in Noachs dagen de zondvloed gehad als reactie op de slechte goddeloze mensen.
In Elia’s dagen was er een ernstige droogte vanwege (Satanische) afgoderij:

(1 Koningen 17:1-3,7-9) 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 2 Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: 3 Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt…..7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. 8 Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: 9 Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden.

Er ontstond vanwege de droogte een hongersnood in Samaria:

(1 Koningen 18:1-2) 1 En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem. 2 Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria.

Israëls aanbidding van de Baäl goden (Satan) was de reden dat God YHWH in actie kwam:

(1 Koningen 18:17-18) 17 En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18 Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent.

Zowel de Baäl priesters als Elia bouwden een altaar met een stier als brandoffer, maar Elia liet over zijn altaar 3 maal water gieten. Ze mochten beiden het vuur niet zelf ontsteken:

(1 Koningen 18:38-41) 38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 39 Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! 40 Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen daar af. 41 Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.

Verloochen nooit Jezus, de Messias

(Mattheüs 10:33) 33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

De mensen van deze wereld hebben zich veel laten aanleunen; seksuele anarchie, abortus, ontrouw en onderdrukking van het gezin, carrières na streven waardoor huwelijken sneuvelen, massale import van volkeren met een afgodisch geloof.
Nu zullen de mensen van deze wereld de gevolgen moeten dragen, nu de goddelozen de wereld  in hun macht hebben. De hulp van engelen zal ophouden voor alle goddeloze mensen:

(Lukas 12:9) 9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God.

De Schrift spreekt over verraders in de laatste dagen:

(2 Timotheüs 3:1,4) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig….4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Allen die geen geloof stellen zullen veroordeeld worden:

 (2 Thessalonicenzen 2:11-12) 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Alleen voor getrouwe Christenen is het beloofde Nieuwe Jeruzalem benaderbaar:

(Openbaring 21:23,27) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp….27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Het wordt de hoogste tijd voor Christenen om ons te verzamelen

Wat er nu in de wereld gebeurt met het Covid-19 virus is een revival van ‘het gouden kalf’.
Het is voornamelijk de perceptie, hoe angst voor de dood wordt opgelost met de komst van een bedenkelijk vaccin. Een vaccin dat niet zal werken omdat het virus maar blijft muteren.
Bij massale vaccinatie is de kans groot op een grote toename kanker gevallen en auto immuunziektes en zal het tegenovergestelde plaatsvinden van wat de filantropen en vaccin-industrie beweren.
(Bij auto-immuunziekten kan de afweer van het lichaam ofwel het immuunsysteem het verschil niet waarnemen tussen wat tot het lichaam behoort en wat ‘lichaamsvreemde’ indringers zijn.)
Gaat u mee in de propaganda van kwaadaardige filantropen en Big Pharma of maakt u een keuze om trouw te blijven aan Jezus woorden? Gaat u mee in de afgoderij aan de vaccinindustrie?
Het identificeren met de groep Christenen is nu van levensbelang om elkaar hier mee te helpen.
Of anders, leer opnieuw om ‘voor eeuwig leven’ op uw Vader in de hemel te vertrouwen:

(2 Korinthe 1:9) 9 Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.

Tot slot:

Wees er zeker van dat u als Christen geholpen zult worden in de grote beproeving of verdrukking:

(1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Blijf waakzaam en blijf onder druk een liefdevol Christen:

(Openbaring 3:3) 3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *