6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoon

Wij hebben onze keuze al gemaakt.pdf

(Lukas 10:41-42) 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Christenen hoeven geen angst te hebben en zeker niet in paniek te raken door deze wereld, door de praatjes van de kinderen van Satan. Praatjes gebaseerd op verdraaiingen van statistieken door het bewust opkloppen van cijfers van Covid-19 overledenen en angst zaaien met het aantal geïnfecteerden. Bij ieder influenza en corona virus worden zeer veel mensen geïnfecteerd.
We hebben van onze Schepper een krachtig immuunsysteem hiervoor gekregen. Dat werkt al duizenden jaren voor allerlei soorten virussen.
Onwetende mensen worden overstuur gemaakt door pure misleiding, door ongekende propaganda van angst en surrogaatveiligheid zoals social distancing. Dit is tot in detail al jaren voorbereid.
Bevrijd u zelf van deze wereld. Doe het en ga onderzoek doen naar de liefde van Jezus.
Ervaar die liefde van Jezus, dan begrijpt u dat niemand u met die praatjes kan overwinnen:

(Johannes 15:9) 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Want de woorden van Jezus – de Woordvoerder van God (Joh. 1:1) – zijn een lamp voor onze voeten:

(Psalm 119:105) 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Thema: Christenen hoeven geen angst te hebben, we hebben onze keuze allang gemaakt.

Huis door waterstromen ingestort; paniek!

.                           WIKIMEDIA

(Mattheüs 7:24-27) 24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Christenen worden beschermd door Gods woord en kunnen daardoor de ‘paniekgolven’ standvastig doorstaan. Christelijke fundamenten zijn gebaseerd op ‘een betrouwbare Rots’, onze hemelse Vader:

(Psalm 31:4) 4 Want U bent mijn rots en mijn burcht!

In het vorige artikel ‘20. Wordt – onder druk – geen verrader’ hebben we gesproken over het Covid-19 virus als een revival van ‘het gouden kalf’. De angst voor de dood oplossen met de komst van een bedenkelijk vaccin. Het heeft alle kenmerken van een afgodisch gebruik.
De strijd tegen afgodische gedachten en religies zien we terug bij twee grote profeten.
Zoals aangegeven zijn afgodische gedachten ook nu weer helemaal actueel.

De berg Sinaï, de berg waar God aan twee grote profeten verscheen

Er zijn twee bergen in de Schrift die groot respect verdienen. Dat zijn de berg Moria, de berg waar Gods tempel stond en de berg Sinaï, waar God aan Mozes en aan Elia verscheen.

We beginnen met de geschiedenis van Mozes op de berg Sinaï:
(Exodus 3:1-2) 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef; De berg Sinaï (Jebel al Lawz) is de hoogste berg in de nabijheid van de stad Al Bad. De stad Al Bad was de stad van Jethro, de schoonvader van Mozes, waar Mozes naar toe vluchtte, ver weg van Egypte.
Over de locatie van de berg Sinaï schreef Paulus in Galaten 4:25; ‘Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, ….’. Ook volgens Paulus lag de berg Sinaï in Arabië, wat nu Saoedi-Arabië heet.
Wat de bergketen Horeb betreft, zie ook Ex. 17:6, Deut. 4:15, Deut. 9:8, Psalm 106:19.

(Psalm 106:19) 19 Zij maakten een kalf bij de Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld.

De berg Sinaï of ‘Jebel al Lawz’ is een onderdeel van de bergketen Horeb.
NEOM is de nieuwe ‘grote stad’ die nu in Saoedi-Arabië gebouwd wordt. ‘Jebel al Lawz’ of de berg Sinaï valt binnen deze nieuwe ‘grote stad’ NEOM.

 
.                                                                                kader: NEOM

Zie voor de verdere ondersteuning van de berg Sinaï in Saoedi-Arabië:  3. Aanbidding van het ‘beeld’

De tien geboden of basisregels
Mozes werd geroepen om de twee stenen tafelen met de tien geboden op de berg Sinaï in ontvangst te nemen:

(Exodus 20:2) <eerste gebod> 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
(Exodus 20:3-5) <tweede gebod> 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, …..

Voordat Mozes van de berg Sinaï terugkwam met de 2 stenen tafelen had zijn broer Aäron al ter plekke een gouden kalf gemaakt op verzoek van het Joodse volk en ook een altaar opgericht:

Exodus 32: Het gouden kalf

.                              WIKIMEDIA
1 Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aäron, en zij zeiden tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft – wij weten niet wat er met hem gebeurd is. 2 En Aäron zei tegen hen: Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben, af, en breng ze bij mij. 3 Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden, af en zij brachten ze bij Aäron. 4  Hij nam ze van hen aan, van hen aan hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, 5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE!

Het Joodse volk dat was gered uit Egypte dacht dat Mozes niet meer terugkwam en dacht allang niet meer aan de grandioze redding uit Egypte en de scheiding van de golf van Aqaba (de Rode Zee).
Ze wilden een afgod, een surrogaatveiligheid, om daar zekerheid bij te zoeken door deze afgod te vereren. Aäron stemde hier mee in en bouwde tevens een altaar voor het gouden kalf.
God wilde het volk voor zoveel ondankbaarheid en afgoderij liever vernietigen:

7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, 8 Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: 8 Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 9 Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk. 10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 11 Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt?

Zelfs Mozes werd het teveel toen hij zag dat het volk aan het reidansen was voor het kalf:

19 En het gebeurde, toen hij (Mozes) in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de reidansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. 20 En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken.

Drieduizend afgodendienaren werden op bevel van Mozes gedood:

25 Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was – want Aäron had het losgelaten – tot leedvermaak van hun tegenstanders, 26 ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: Wie bij de HEERE hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. 27 Hij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort door gaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. 28 De Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer drieduizend man.

De Levieten werden door God (vanwege hun keuze) voor de priesterlijke dienst verkozen (Num. 3 :12).
Mozes mocht verder met het overgebleven volk, wiens zonde echter niet vergeten werd:

32 Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij (Mozes) alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. 33 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek schrappen. 34 Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb. Zie, Mijn engel zal voor u uit gaan. Maar op de dag van Mijn vergelding zal Ik aan hen hun zonde vergelden.

Het altaar van het gouden kalf, met inscripties van Egyptische runderen:

Bent u net zo standvastig als de Levieten in hun dagen?

De geschiedenis van Elia op de berg Sinaï:
In het vorige artikel ‘20. Wordt – onder druk – geen verrader’ hebben we gesproken over een ernstige droogte in Samaria gedurende Elia’s dagen vanwege (Satanische) afgoderij.
Elia had de profeten van de Baäl laten doden (1Kon. 18:40) nadat zijn offer door God YHWH door vuur was verteerd. (1Kon. 18:19 …..de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl….)
Izebel was de echtgenote van koning Achab van het noordelijke tienstammenrijk Israël waar Samaria toe behoorde. Zij was afkomstig van het koningshuis Tyrus (Tyre) en Sidon.
(1 Koningen 16:30-31) 30 Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. 31 En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog.

Alhoewel Achab – na de machtige vertoning met vuur van God op de berg Karmel – wist dat Elia een profeet van God was en dat Elia had geprofeteerd dat er nu overvloedige regen zou komen (1 Kon. 18:41), vertelde hij alles wat Elia met de profeten had gedaan aan Izebel:

(1 Koningen 19:1-2) 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen.

Izebel was in die dagen een nietsontziend aanbidster en profetes van Baäl en Astarte en ze drong de aanbidding hiervan op aan het tienstammenrijk Israël:

(1 Koningen 18:4) 4 Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de profeten van de HEERE uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield.

Het door vuur verteerde offer van Elia had Izebel tot inkeer moeten brengen.
Maar integendeel, Izebel had geen berouw of spijt en werd wraakzuchtig naar Elia toe.
Het feit dat Elia al de profeten van de Baäl had laten doden maakte Izebel woedend.
Ze stuurde een boodschapper en liet Elia weten dat ze Hem binnen vierentwintig uur zou laten doden. Elia dacht hij geen hulp van anderen meer had en er helemaal alleen voor stond.
Een groot profeet die ging wankelen, wat ons als mens ook kan overkomen.
Pure paniek voor de boodschap van Izebel deed Elia vervolgens op de vlucht slaan.
Elia’s vlucht leidde naar Berseba in Juda (1Kon. 19:3) en daar wilde hij sterven:

(1 Koningen 19:4) 4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

Door een engel van God werd Elia gesterkt en voorzien van voedsel en water voor een lange reis.
Hij liep veertig dagen en veertig nachten tot aan Gods berg in de bergketen Horeb (1Kon. 19:8).
De grot van Elia in de bergketen Horeb lag in het toenmalige land Midian (Arabië).

(1 Koningen 19:9) 9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er….

Links: De zwarte top van de berg Sinaï               Rechts: De grot van Elia.

(1 Koningen 19:9-10) 9….En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 10 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.

God kwam Elia in de grot aanmoedigen en vroeg hem om naar buiten te gaan voor het aangezicht van de Heer (1Kon. 19:11). Eerst kwam er een sterke wind die rotsen in stukken brak, dan een aardbeving en daarna een vuur. Na het vuur volgde een zachte fluisterende stem:

(1 Koningen 19:15-18) 15 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië. 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. 17 En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. 18 Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.

God (YHWH) liet Zijn macht aan Elia zien en liet daarmee zien dat Elia niet aan God hoefde te twijfelen en geen moment angstig hoefde te zijn of in paniek te raken. Ook gaf God de verzekering dat hij er niet alleen voor stond maar dat er in het tienstammenrijk Israël nog 7000 trouwe dienstknechten waren. Elia begon toen te begrijpen dat hij Gods volledige ondersteuning had en er sterk voor stond. Hij had weer moed en ging doen en profeteren wat God aan hem gevraagd had:

(2 Koningen 9:36-37) 36 Toen kwamen zij terug en vertelden het hem (Jehu). Hij zei: Dit is het woord van de HEERE dat Hij gesproken heeft door de dienst van Zijn dienaar Elia, de Tisbiet, die zei: Op het stuk land van Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel eten. 37 En het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld, in het stuk land van Jizreël, zodat men niet zal kunnen zeggen: Dit is Izebel.

Bent u net zo standvastig als de 7000 trouwe  dienstknechten uit Israël in hun dagen?

Christenen worden nu aangevallen

Er woedt een ongekende psychologische oorlogsvoering door onophoudelijke propaganda en angstgolven. Superrijke kinderen van Satan gebruiken het gezondheidssysteem als wapen. Ze zijn begonnen om politici, media, overheidspartijen, politie en leger te selecteren via perversie, omkoping, chantage en intimidatie. Deze rijke elite wil een systeem van slavernij met behulp van eugenetica. Ze willen met het DNA van mensen gaan knoeien.
En ‘vaccineren’ is daarbij het toverwoord, want dan (dat is wat velen in de wereld geloven) hebben we weer zekerheid.
(Eugenetica is het onderzoek om de genetische samenstelling van de mens te veranderen).
Voor Gods kinderen is de mens de kroon op de schepping (Genesis 1:26-31).
Sommigen in de wereld noemen het manipuleren van het DNA onethisch, maar voor Christenen druist het in tegen de unieke grandioze schepping van God.
Het is het vernederen van onze Schepper, onze Rots, onze Koning der Koningen.

Het eerder genoemde Neom beschrijft op hun site hun perverse doelstellingen, zoals Biotech:
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.’

Het is te verwachten dat in NEOM een wereldwijde overkoepelende gezondheidsorganisatie van Biotech zal worden gehuisvest. Het volgende schrijft de Schrift over ‘het grote Babylon’:

(Openbaring 18:4-5) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar (het grote Babylon) weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Maar wordt van deze superrijke elite dan ook het DNA ‘veranderd’?
Nee, wij (de rijke elite) en onze kinderen niet! Dat is alleen voor die anderen…
Mensen in de wereld hebben zich diep in de schulden gestoken en kunnen geen kant op. Te veel mensen zijn er ook, die geen geloof stellen in God en alleen maar angst voor de dood hebben.

Boot door storm in de problemen; paniek!
.                                WIKIMEDIA

Willibr. (Mattheüs 8:23-26) 23 Toen Hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen Hem.  24 Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen; Hij echter lag te slapen.  25 Zij gingen naar Hem toe en maakten Hem wakker met de woorden: “Heer, red ons, wij vergaan!”  26 Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?” Dan stond Hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. 

Christenen worden beschermd, altijd. En mochten we twijfelen, dan kunnen we als Christenen alle hulp krijgen die we nodig hebben. Dat is ons gegarandeerd door Jezus.
Ga in gebed tot uw Vader YHWH en u zult beslist geholpen worden:

(Lukas 11:10-13) 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

De hoogste tijd om ons voor te bereiden

Nog 1 maal zal er binnenkort een geweldig wereldwijd getuigeniswerk worden uitgevoerd.
Door de menselijke geschiedenis heen was het gebruikelijk om een bode de komst of bezoek van de koning te laten aankondigen.
Zo’n bode moest niet alleen aankondigen dat de koning in aantocht was, maar had ook de taak om alle voorbereidingen te treffen, zodat de komst goed voorbereid was. Johannes de Doper had als ‘bode’ de taak om de komst van de Koning Jezus voor te bereiden als Messias.
De twee getuigen zijn de ‘boden’ voor de komst van de Koning Jezus als redder van zijn discipelen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen oftewel gedurende de in Op. 11:2 eerder genoemde 42 maanden (van ieder 30 dagen) werkzaam zijn en in zakken gehuld.
In zakken gehuld betekent dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past.
Volgens Openbaring 11:6 krijgen de twee getuigen de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. Het is een herhaling van de droogte in Samaria door Elia.
Zie voor verdere informatie: 3. De twee getuigen

Wees niet angstig en raak door de angstgolven niet in paniek. Laat uw leven niet door angst bepalen. Blijf trouw aan uw keuze.
Angst is een slecht raadgever. Christenen hoeven nooit te twijfelen, want Christenen halen hun hulp en raad bij hun betrouwbare Schepper. Daar vinden Christenen hun zekerheden.
Bedenk dat de vijanden van God vernietigd zullen worden, God (YHWH) zal niet toestaan dat Hij bespot zal worden:

(Spreuken 1:27-33)  27 wanneer uw angst (van de goddelozen) komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. 28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, 29 omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen. 30 Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen. 31 Zij zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden van hun eigen opvattingen,  32 want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. 33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *