7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ 

Kinderen van ‘de grote leugenaar’.pdf

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

Er zijn zoveel politici, leiders, hoofden van politie en leger, kinderen van Satan, die onredelijk gedrag opleggen aan de medemensen, net als de Schriftgeleerden en de Farizeeën in hun dagen:

(Lukas 11:46) 46 Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.

Hetzelfde zien we terug in de Covid-19 periode, waarbij deze kinderen zelf doen ‘alsof’ voor het oog van de wereld. Het zijn deze mensen die zichzelf hoog verheven voelen boven hun medemensen:

(Mattheüs 23:27) 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Sinds de afval van het geloof in Jezus woorden (2 Thess. 2:3) zijn de meeste mensen als schapen zonder herder en geloven ze helaas vaak de kinderen van Satan.
Het lijkt wel alsof niet hun autoriteiten, maar alleen hun medemensen een groot gevaar vormen:

(Mattheüs 15:10-11) 10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

Zo spreken deze autoriteiten liever over ‘besmettingen’ omdat dat paniekeriger klinkt dan dat ze spreken over ‘positief getest’ met de uiterst discutabele PCR test (polymerase chain reaction-test) of antilichamentest met een bloeddruppel. Het positief testen is zeker geen vaststelling dat iemand ziek is, maar is een indicatie van immuniteit voor rhino-, influenza-  of corona-virussen. Ook de toeloop op de ziekenhuizen is er niet. Of iemand besmet is, vergt nader grondig onderzoek. Dat kan iedere epidemioloog bevestigen. Een PCR-test kan niet aantonen dat iemand nog met een virus geïnfecteerd is of nog iemand kan besmetten. En nee, hiervoor vaccineren is geen solidariteit en ook geen naastenliefde tonen, maar toegeven aan de propaganda en leugens van de kinderen van de grote leugenaar. Want de propaganda, die nog zal volgen voor de aanbidding van Satan (Op. 13:15), zal nog veel erger zijn:

(Psalm 26:3-5)  3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.

Thema: De leugens en propaganda van de kinderen van de grote leugenaar onderscheiden.

De wereld wordt momenteel overspoeld met Satanisch gedrag, zoals verklede personen in extreem overdreven vrouwenoutfit (drag queen) die uitgenodigd worden om kleine kinderen een boekje voor te lezen. Voor kleine kinderen moet dit na enkele voorlees sessies als ‘normaal’ gaan gelden.
Of minachting en disrespect aankweken bij jongeren voor vertederende, pasgeboren babies.
Zoals de schokkende en walgelijke video die vertoond is op kinder-tv: Prebirth

De ongastvrije Farizeeër Simon

Door social distancing wordt de gastvrijheid geweld aangedaan, zoals het schudden van handen, een begroetings-kus of andere uitingen van naastenliefde. Leer van Jezus onderwijs.
Bij een bepaalde gelegenheid werd Jezus uitgenodigd door een nieuwsgierige Farizeeër om een hapje te komen eten:

(Lukas 7:36-39) 36 En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. 37 En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. 38 En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. 39 Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.

De Farizeeër meende dat Jezus geen profeet kon zijn, omdat Jezus de zondige vrouw niet berispte. Jezus had dat door en kwam vervolgens met een opmerkelijke vraag:

(Lukas 7:40-48) 40 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. 41 Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. 42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? 43 Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. 44 En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; 45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; 46 met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.

Jezus liet met dit voorbeeld de Farizeeër over zijn gedrag nadenken, om veranderingen aan te brengen in het tonen van gastvrijheid. Om nooit de liefde te verzaken, ook niet door Covid-19.

Voorzegde oorlogen

De vrede op aarde zal verdwijnen
Een van de 4 ruiters in Openbaring, een ruiter op een rood paard, krijgt de macht om de vrede van de aarde weg te nemen:

(Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

Deze ruiter op het rode paard staat symbool voor de oorlogen tussen de natiën en de religies.
(Zie als ondersteuning hiervoor ook: 10. De grote oorlog te Har–Mágedon )

We leven nu dus in de fase, dat de ruiter op het rode paard met zijn zwaard aan het rijden is.
Eenieder kan zelf zien, hoe de vrede van de wereld op dit moment wordt weggenomen.
Hoe de spanningen oplopen tussen de wereldmacht de VS met China en met Rusland.

De aanval van de Islam
Dan gebeurt er in de allerlaatste dagen iets opmerkelijks, de koning van het zuiden zal de koning van het noorden (de huidige wereldmacht, de VS) aanvallen:

(Daniël 11:40-41) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem (de VS) met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen….

De koning van het noorden (de VS) zal het Sieraadland binnenvallen om het te beschermen tegen de koning van het zuiden. Israël is in de Schrift het sieraadland:

(Ezechiël 20:6) 6 Op die dag hief ik mijn hand [in een eed] tot hen op om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen verspied had, vloeiend van melk en honing. Het was het sieraad van alle landen.

Hypothese koning zuiden: Deze koning van het zuiden zal vrijwel zeker een Islamitisch land met zijn koning zijn, omdat de aanval uiteindelijk is bedoeld om het Joodse Israël aan te vallen.

Dan zullen er geruchten komen uit het oosten en uit het noorden en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken:

(Daniël 11:44-45) 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland verslagen worden en niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden.

Hypothese land uit het oosten:
China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar.
Het zal allemaal beginnen met de val van het huidige geldsysteem.
Dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.
In die periode zal China zich bedrogen voelen.
Maar het zijn niet alleen de schulden met China die gaan opbreken.
Want er is een groeiend conflict tussen de twee grootste machten op aarde, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten van Amerika.
Washington heeft het Chinese consulaat in Houston gesloten en China heeft het Amerikaanse consulaat in Chengdu gesloten, beide partijen hebben de maatregelen opgevoerd.
Chinese hightech- en software-bedrijven zijn verboden in de VS, militaire acties van zowel de VS als China in de Zuid-Chinese Zee als bestemd voor Taiwan zorgen voor toenemende spanning.
Daarbij komt dat de VS een torenhoge staatsschuld heeft van ongeveer 27.500 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/
Daar zijn de schulden van de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en credit cards nog niet bij opgeteld.
Ook de dollar die aan de oliehandel is gekoppeld, de petrodollar, staat onder druk.
Rusland zegt dat het in dollars afgewikkelde aandeel van de handel tussen Rusland en China is gedaald tot onder de 50% (In 2015 was dit nog 90%).

De private centrale bank van de VS, de FED, heeft door de quantitative easing (QE) programma’s op zijn balance sheet de waarde van passieve en actieve schulden alleen al in 2020 laten oplopen van 4M naar 7M (naar 7.000 miljard dollars).

Hypothese land uit het noorden: Rusland wordt door de VS en de NAVO tot aan hun grenzen belaagd en heeft ook te maken met een handelsoorlog. Rusland ziet zijn olie- en gas-belangen geschaad. Wanneer China in oorlog komt met de VS is het heel goed mogelijk dat Rusland zich zal willen aansluiten. (zie ook: eindtijd 1. Het boek Daniël  )

De bankencrash

In het vorige hoofdstuk, onder de kop ‘Hypothese land uit het oosten’ hebben we beschreven dat de VS financieel in zwaar weer terecht is gekomen. En niet alleen de VS, het is de vooravond van een wereldwijde bankencrash. Een bankencrash die door de Bijbel is voorzegd.

De 7e en laatste wereldmacht, de VS
(Openbaring 13:1-3) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.              (zie voor de uitleg van de 7 wereldmachten: 1. Afbeeldingen)

Onder de kop ‘Hypothese land uit het oosten’ zagen we ook hoe de spanningen oplopen tussen de VS als wereldmacht met zowel China als met Rusland.
Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen. Als de schuld of het krediet nog opgebracht kan worden.
Dan is er ook nog de gewelddadige BlackLivesMatter (BLM)-beweging die door (belanghebbende) grote bedrijven financieel wordt ondersteund. Ze blijken dus een proxy-leger van de gevestigde orde te zijn. Gefinancierd door Google, Facebook, Amazon, Apple, Walmart, Target, Home-Depot, Nike, Youtube, Twitter, Microsoft, Netflix, Airbnb, alle grote mobiele aanbieders en de lijst gaat maar door.
Het is een geplande vernietiging van de VS volgens onderzoeksjournalist Spiro Skouras.
Door de lock-down verliezen velen hun baan. Kleine bedrijven, de middenstand en middelgrote bedrijven komen in grote problemen ondanks de extreme stimulatie pakketten van de centrale banken. Er zullen hoogstwaarschijnlijk gewelddadige rellen ontstaan voor voedsel en voor brandstof.

Er wordt maar eindeloos geld geprint met schuldpapier door de centrale banken. Veel mensen zullen niet productief meer zijn in de maatschappij en door robotisering en automatisering ook niet meer worden. Dat zien zowel de hebzuchtige en machtszuchtige gevestigde orde als de Joodse bankiers. Zoveel slaven hebben ze niet nodig. Daarna zullen de gewone banken omvallen.
(Zie voor het omvallen van de gewone banken: https://www.dojc.nl/?p=8644)

We hebben daarom in ons onderzoek van de Schrift onze onderzoeksresultaten bijgesteld.

Dit was voorheen de redenatie: ‘Het genezen van deze kop kan zo worden uitgelegd dat het imperialisme (de uitbreiding van de macht door het Romeinse rijk) na vele eeuwen weer door de Westerse landen (het voormalige West Romeinse rijk) werd opgepakt door kolonisatie. Daniëls genoemde voetenrijk (Daniël 2:41) blijkt nu, in deze dagen, het Amerikaanse rijk te zijn, een voormalige westerse kolonie’.

Het is volgens ons onderzoek mogelijk dat de 7e wereldmacht – de VS – eerst compleet bankroet gaat en vervolgens (financieel) wordt geholpen om zich weer als de 7e  wereldmacht te presenteren.
Of zoals Op. 13:3 schrijft: ‘als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen’.
Dat betekent dat ‘een van zijn koppen als dodelijk gewond’ niet de 6e kop is, het Romeinse rijk, maar dat het de aanduiding is van de 7e kop en laatste wereldmacht, de VS.

Als het bovenstaande de zuivere betekenis is, dan staat het bankroet van de VS vlak voor de deur.
Want pas na de rehabilitatie (de genezen kop) wordt de Antichrist gepresenteerd als ‘het andere beest met twee hoorns als die van het Lam, maar die sprak als de draak’ (Satans woorden):

(Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

En ook pas na de rehabilitatie moet het beruchte beeld of afbeelding gemaakt worden en worden aanbeden om niet gedood te worden, als onderdeel van het nieuwe geldsysteem:

(Openbaring 13:14-17) 14 En het (misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het (zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

De Joodse eigenaars van de centrale banken van de NieuweWereldOrde, in de Schrift de 8e wereldmacht genoemd, regeert. (Zie als ondersteuning hiervoor: 8. De visioenen van Daniël)    Maar dan wordt er iets gezegd over de regeerperiode van de centrale banken:

(Openbaring 17:12) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Deze 8e wereldmacht, de centrale banken, is onafhankelijk en bepaalt zelf de financiële regels en heeft de wereld economisch in zijn greep. Bijna alle centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.
De tekst in Daniël 2:42 (En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos) gaat over de opkomst van het tien-tenen-rijk in het laatst der dagen.
Waarom is dit rijk dan zo meedogenloos maar tevens broos (Daniël 2:42)?
Ze sleuren de hele wereld mee in hun bankiers-trucs met rente heffen op fiat schuldgeld, geld dat niet door goud of andere waarde gedekt is en dus makkelijk ‘bijgedrukt of gegenereerd’ kan worden.
Het rijk is broos omdat iedereen kan begrijpen dat blijven printen niet eindeloos door kan gaan.

Het is zoals Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’, zoals de 10 plagen van Egypte, de 10 slaven met 10 minen, de 10 maagden met olielampen enz.
(Zie voor 1 Bijbels uur van de centrale banken: 8. De visioenen van Daniël)

De twee getuigen

Het grote wereldgetuigenis
In het vorige artikel ‘6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoonhebben we aangehaald dat er nog een wereldwijd getuigeniswerk zal worden uitgevoerd:

(Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Het predikingswerk van de twee getuigen zal op zijn minst een tweeledige boodschap bevatten.
Een boodschap om berouw te tonen t.a.v. de Schepper en Zijn Zoon en een boodschap gericht tegen de afgoderij:

(Openbaring 11:7-8)  7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt , oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

De twee getuigen zullen worden gedood door het beest dat uit de afgrond komt, dat is de Antichrist (Op. 13:11 – het beest uit de aarde met 2 hoorns) die spreekt als de draak of Satan.
Het was Sodom, waar God de ergste vorm van immoraliteit – sodomie –  moest verdragen.

(Genesis 13:13) 13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.
(Genesis 19:1,4-5) 1 De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde….4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.

Het was Egypte, waar God moest verdragen dat zijn volk in slavernij moest lijden:

(Exodus 6:6) 6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren.
(Exodus 20:2) 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

Deze grote stad is een afbeelding van ‘Jeruzalem’ in Jezus dagen, dat beweerde God te aanbidden maar deel was geworden van afgoderij.
Het was dus in die stad, waar God moest verdragen dat Zijn Zoon werd gedood. Het is in deze grote stad, het grote Babylon, waar de twee getuigen eveneens zullen profeteren.
Want het is ook in NEOM waar de twee getuigen dood op straat zullen liggen (Op. 11:8) :

(Openbaring 11:9-10) 9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun (van de 2 getuigen) dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

Het is een schande en vernedering om gestorven onschuldige mensen niet te begraven. Alleen verachte misdadigers werden niet begraven, maar op de vuilnisbelt van Gehenna (dal van Hinnom) met fosfor verbrand. De mensen op aarde zijn vrolijk over hun dood en gaan elkaar geschenken geven. Eindelijk zijn de plagen (Op. 11:6) gestopt:

(Openbaring 11:11-13)  11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.
(Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar (het grote Babylon) weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Na 3,5 dag krijgen de twee getuigen een opstanding en de mensen worden zeer bevreesd omdat ze een groot teken van God zien. Er worden na de hemelopname van de twee getuigen 7000 bekende mensen gedood door een grote aardbeving. Zoals altijd laten allerlei beroemdheden, atleten en de gevestigde orde zich gebruiken om afgoderij te ondersteunen. De overigen zien in grote angst de vernietiging van deze 7000 bekende personen aan en begrijpen dat het een actie van God is.

NEOM, het grote Babylon

Eerst iets over de onderliggende agenda, over de VN-agenda 2030
Agenda 21 van de Verenigde Naties (VN) wordt ook wel eens ‘duurzame ontwikkeling’ genoemd, maar dat is slechts de verpakking voor een wereldregering met nu de inventarisatie van alle voorraden, van alle onroerend goed, delfstoffen en watervoorraden op aarde. Zelfs het DNA van iedereen. Covid-19 is het wapen om mensen doodsbang te maken en alles te accepteren. Iedereen is voor elkaar de vijand geworden. Voor de VN moet in 2050  de hele globale agenda uitgerold zijn.
Het World Economic Forum in Davos noemde het onlangs ‘de grote reset’ of ‘de vierde industriële revolutie’.
Allemaal met hun mooie dubbelzinnige zegenende vooruitzichten voor de mensheid wat armoede, ziekte en honger  betreft, maar in werkelijkheid is het de transitie naar een absoluut onwenselijke en brute politiestaat met veel elektronische lokalisatie tracering door camera’s met gezichtsherkenning en gedragsherkenning. Maar ook uitgebreide sociale controle die door elektronische apparatuur, door robots en door automatische drones zal plaatsvinden.
En zoals het zal zijn in het grote Babylon, zo is het ook nu. Ook nu laten allerlei beroemdheden en atleten zich gebruiken om de VN-agenda 2030 te promoten (wat een mijlpaal-jaar voor agenda 21 is).

De moeder van de hoeren
(Openbaring 17:5) 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

De beschreven vrouw of hoer op het scharlakenrode beest wordt vergeleken met de grote stad, het verderfelijke financiële machtsstelsel van de ‘gewone’ banken. De locatie NEOM, waar de financiële instituten (de vrouw) fors in zullen investeren om een hoog rendement te halen:

(Openbaring 17:3,18) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns….18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.
(Zie als ondersteuning van het financiële machtsstelsel ook:  5. Aanbidding van het ‘beeld’)

NEOM bevat een woestijn en is gesitueerd aan het water
(Exodus 3:1) 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.

In de buurt van de berg van God, Sinaï (in de Horeb bergketen), ligt een woestijn.
Ook is NEOM gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Akaba:

(Op. 18: 17-18) 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

De locatie waar dat gaat plaatsvinden is dus NEOM, het grote Babylon, het wereldwijde centrum van verheffing, van minachting voor de schepping van God en aanbidding van het ‘beeld’.
(Zie voor NEOM ook:  4. Aanbidding van het ‘beeld’)
Gelukkig zal deze verdorven stad, het grote Babylon of NEOM, compleet vernietigd worden:

(Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
(Openbaring 16:18-19) 18 …. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.
(Openbaring 18:21) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden;

Want het zullen de beslissingen uit deze stad zijn, afgedwongen door de financiële partijen (de vrouw), die de vervolging en het doden van Gods volk zullen ondersteunen:

(Openbaring 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus….
(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Tot slot

Dit artikel (zoals de genoemde oorlogen)  gaat grotendeels nog steeds over het begin van de weeën:

(Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
(Lukas 21:9) 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

Wees niet bevreesd voor de kinderen van de grote leugenaar, want deze rampen moeten gebeuren:

(Psalm 57:2) 2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Heb een  grenzeloos vertrouwen in uw hemelse Vader, wat kan een mens ons doen? (Hebr. 13:6):

(Psalm 18:3) 3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Want Gods eigenschappen en Goddelijkheid zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in al Zijn werken, er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn:

(Romeinen 1:20) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

We hebben nog tijd, als vissers van mensen (Mattheüs 4:19).
Christenen willen onze medemensen vertellen over Jezus woorden, om hen discipelen van Jezus te maken en om hen te laten dopen (Matt. 28:19).
Laat iedere dag woorden vallen over de schepping of hoe bijzonder alle leven gemaakt is.
Vertel over de rust  van mensen, die hun hart vullen met Gods goede en betrouwbare woorden.
Als dat nog geen gewoonte is, begint U er dan vanaf vandaag gewoon mee.
Spreek ook bedachtzame woorden tegen degenen die uw vaste overtuiging in Gods woord tegenstaan. Dat kunnen zelfs uw buren, familie of kinderen zijn.
Liefde is hier het sleutelwoord (Mattheüs 5:44).

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *