8. Geef aan God wat God toekomt

Geef aan God wat God toekomt.pdf

Willibr. (Mattheüs 22) 21 ….Daarop sprak Hij tot hen: Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

(Johannes 19:10-11) 10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;….

Onze hemelse Vader is een God van orde en vrede:

(1 Korinthe 14:33) 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

De gemeenten zijn hierin een afbeelding van het toekomstige koninkrijk van God.
Geen enkele politicus van welke stroming dan ook kan vrede en rechtvaardigheid bewerkstelligen, alleen met Gods koninkrijk zal die vrede bereikt kunnen worden.

Thema: Laat u niet misleiden, geef aan God wat God toekomt.

Maar hoe kan het dan dat er structuur en orde is, als Satan de heerser van deze wereld is?

De grote strijdvraag

(Zie hiervoor ook: De weeën  3. In Jezus voetsporen)
In het paradijs ging het om de vraag of God als Schepper het recht had om van al zijn schepselen, met al hun vrijheid, ‘onvoorwaardelijke gehoorzaamheid’  te verlangen.
Alle engelenzonen waren hier getuige van, het was een belangrijke vraag, een strijdvraag.
Satan heeft vervolgens de heerschappij ‘afgedwongen’ om te kunnen bewijzen dat mensen niet op een vrijwillige basis voor gehoorzaamheid aan God en Zijn Zoon hoeven te kiezen.
God YHWH heeft in het paradijs dus de rechtmatige heerschappij afgelegd:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt….

Maar God heeft de heerschappij slechts ‘tijdelijk’ aan Satan overgegeven, totdat de periode van bewijs leveren verstreken is, wanneer de mensenwereld in chaos en ellende is verzand.
Dat God de rechtmatige Grote Koning is, wordt aangetoond in de beproeving van Nebukadnezar:

(Daniël 4:32) 32 Men zal u uit de mensen wereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

Nebukadnezar moest weten en ondervinden dat de Schepper de rechtmatige bevoegdheid heeft, om het koningschap in te trekken. Dat Satan nu de heerschappij is gegeven, maakt daarin geen verschil.
God wenst orde en door de bepalingen van God (YHWH) is er structuur en orde op aarde:

(Spreuken 8:13-16) 13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 14 Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. 15 Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. 16 Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.

YHWH heeft door de hele geschiedenis heen  een regeling getroffen voor rechtspraak voor zijn volk:

(Leviticus 19:1,15) 1 De HEERE sprak tot Mozes:….15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.

Ook de 144.000 heiligen zullen in rechtvaardigheid oordelen:

(Mattheüs 19:28) 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
(1 Korinthe 6:2-3) 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Onze strijd voor rechtvaardigheid is daarom niet tegen mensen persoonlijk gericht, maar wel tegen de geheime agenda en de machtsinvloed van Satan en het gedrag van Satans kinderen:

(Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De cherub Satan
In Ezechiël wordt gesproken over een boodschap aan de koning van Tyrus, maar in werkelijkheid wordt er over Satan geschreven:

HerzSt (Ezechiël 28:14-16) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

Een cherub is een engel van een hoge orde die heilige taken voor het aanzien van God vervult en zich hiermee van de andere engelen onderscheidt. Satan is een cherub, een engel met vleugels.
Oneerlijke handel blijkt zijn oorsprong te hebben bij Satan. Daar is hij blijkbaar heer en meester in, met handelspartners die met geweld zijn gaan meedoen. Sommige mensen hebben zich geïnfecteerd met Satans gedachtegoed van onrechtvaardige handel, ze zijn hiermee kinderen van Satan geworden:

(1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,….

Het zijn mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed (2 Tim. 3:3), mensen die bewust hun keuze hebben gemaakt voor Satan. En keer u van hen af (2 Tim. 3:5).
De tegenstander van God is ook de (indirecte) moordenaar van de rechtvaardige Abel en van Jezus. Hij zal niet aarzelen om ook Christenen te laten elimineren:

(Johannes 8:44) 44 ….die was een mensenmoordenaar van het begin af…..

Centrale Banken
Satan is ook het meesterbrein achter het oneerlijke geldsysteem van centrale banken, waar sommigen van zijn kinderen door het fiat-geld exorbitant rijk van zijn worden.
Centrale banken worden daarom (op de achtergrond) geleid door Satans kinderen, zoals eerder aangehaald, mensen zonder natuurlijke liefde en barmhartigheid (zie ook Romeinen 1:31).

De overheid als dienares van God
(Romeinen 13:1-2) 1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.
(Titus 3:1) 1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn,….

Belastingen betalen, verkeersregels naleven, naar de gezagsdragers toe beleefd zijn. Christenen zoeken geen strijd of ruzie en gehoorzamen de overheidsregels over Covid-19. Maar Christenen hoeven niet te gehoorzamen als de gehoorzaamheid aan God of de aanbidding van God in het gedrang komt of als de beschikking over hun eigen lichaam wordt ontnomen. Christenen willen rein blijven, zonder ingebrachte giftige stoffen of cellen van geaborteerde foetussen of van dieren.
Of om het walgelijke merkteken te accepteren (Op. 13:16-17).

Het nihilisme

Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om aan te duiden dat er geen betekenis of waarde in de wereld bestaat. Het Latijnse woord ‘nihil’ betekent letterlijk ‘niets’. Friedrich Nietzsche heeft ‘nihilisme’ uitgebreid behandeld, het is ‘het geloven in niets’.  Het is dus tevens het ontkennen van de mogelijkheid om ‘de waarheid’ te leren kennen, door alles te blijven relativeren. Nihilisme is helaas ook een ontkenning van morele waarden, het brengt wetteloosheid.

We komen onder andere door het nihilisme terecht in een wetteloos systeem.  Zoals een beurs die niet overeenkomt met de echte economie en zoals ook het ontbreken van respect voor beginnend menselijk leven.
In het vorige artikel 7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ hebben we gesproken over BlackLiveMatters en welke grote bedrijven deze organisatie financieel ondersteunen.
Het zijn deze grote bedrijven die zich uiteindelijk willen verrijken als andere bedrijven sneuvelen.
De superrijken gebruiken investeringsmaatschappijen als Blackrock, om deze bedrijven als met een sleepnet voor een grijpstuiver op te kopen als de economie onderuit gaat.
Het eindresultaat van al deze financiële reddingsoperaties (quantitative easing – QE) zal een snelle grootschalige overdracht van macht, controle en eigendom zijn.
Ditmaal een overdracht aan de globale wereldregering en vooral aan de eigenaren van het centrale bankenkartel. De globale wereldregering is een afspiegeling van de grote bedrijven.

Zelfbeheersing tonen bij het zien van zoveel onrecht
Bij het zien van zoveel onrecht in de wereld kunnen Christenen toornig worden.
Wees toornig, maar zondig niet:

(Psalm 4:5-6) 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.

Ga bij onrecht in gebed en vertroost met Christelijke liefde mensen die onrecht is aangedaan .
Bedenk, onze almachtige God YHWH neemt voor ons de wraak:  14. Mij komt de wraak toe!

Het zwarte paard

(Openbaring 6:5-6) 5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.  

     WIKIMEDIA

Hongersnood staat wereldwijd voor de deur.
Met de kwantitatieve versoepeling (QE) is er door het printen van geld kans op hyperinflatie.
Dit kan gepaard gaan met hogere voedselprijzen als gevolg van een tekort aan aanbod en stagnerende lonen.
Goldman Sachs is een grote speler in de speculatie op de voedselmarkt. Door op bepaalde momenten grote hoeveelheden voedsel op te kopen en te verkopen, weet men schaarste of overvloed te creëren. Door de schommelingen in prijzen die dit teweeg brengt, weten de financiële instituten enorme winsten te maken.
Het coronavirus zal hongersnoden van ‘Bijbelse proporties‘ veroorzaken volgens de VN.
Het zal echter niet het coronavirus zijn, maar de regelgeving om de voedselindustrie en distributie als eerste erg vaak te testen met de dubieuze PCR test en vervolgens te sluiten. Ook hebben we afgelopen jaar buitengewone sprinkhanenplagen gehad..

De exorbitant rijken hebben niet alleen veel geld verdiend door QE, ze hebben ook hun greep op het complete geldsysteem verstevigd zoals de invloed van Blackrock op de FED. En daarmee zullen ze de zaken van werkelijke waarde op aarde opkopen; grondstoffen, mijnen, vruchtbare grond, alles met een harde waarde.
De bevolking blijft achter met het ongedekte fiat geld, gedrukt papier. Ze verliezen hun banen en moeten door betalingsproblemen vaak hun bezittingen verkopen aan dezelfde superrijken.
De vernietiging van de economie is daarom een noodzakelijk deel van het plan om mondiaal bestuur te bewerkstelligen waar ze deel van willen uitmaken. Hoe meer mensen zonder werk en afhankelijk worden van de overheid, hoe eenvoudiger ze te controleren zijn. Armoede is er nu al, en als de voedselvoorraden (gecontroleerd) verder afnemen en velen niet meer in staat zijn om hun gezin te onderhouden, komt er  hongersnood.
Dit zal de manier zijn hoe deze dictators (de kinderen van de grote leugenaar) het mondiale economische systeem in hun voordeel willen  herstructureren.

De exorbitant rijke Joodse bankiers van de centrale banken hebben echter een andere agenda.
Ze willen het Talmoed Jodendom als leidende wereldreligie invoeren met de Antichrist als hun messias. Met een nieuwe tempel in Jeruzalem (2 Thess. 2:3-4).
(Zie voor de nieuwe tempel: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?)

Het decennium van de spindoctors

Google is een machtig bedrijf geworden die kan manipuleren met gegevens die mensen opzoeken. Niet alleen door te censureren, maar vooral in de mate van volgorde presenteren.
En zo is het ook in de MSM, die alleen de gegevens laat zien die ze willen dat anderen mogen zien.
In het recente verleden controleerde en beïnvloedde de CIA de media door ongeveer 3000 betaalde stromannen en 400 journalisten. Het was de operatie ‘Mockingbird’.

De huidige wereldmacht, de VS, gebruikt drie belangrijke persagentschappen: Reuters (in bijna 200 landen gevestigd), Associated Press en in Frankrijk is er nog het AFP agentschap.
De grote wereldwijde berichten worden door deze persagentschappen vaak uitbesteed aan  marketingbureaus. (Zie ook 4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!).
De realiteit wordt hiermee gehacked door gefabriceerde berichten om de mening van mensen te veranderen. Het gaat om de perceptie, door een draai te geven aan de werkelijkheid.
De nieuwsberichten worden in de VS en over de wereld gedistribueerd via 6 grote Amerikaanse nieuwsbedrijven:

Fact-checkers en spindoctors van de MainStreamMedia zijn politieke spindoctors geworden, onderworpen aan hun opdrachtgevers en financiers. Ze werken met psychologische data en inventariseren waar mensen bang voor zijn. De bedoeling is om dit gevoel letterlijk aan te spreken door bepaalde zinnen te gebruiken of door via een (politieke) tussenpersoon dreigingen uit te laten spreken.
Een basis taak is voor hen het censureren van content die hun opdrachtgevers niet uitkomt, zoals Facebook, Google-Youtube, Twitter, LinkedIn, enz.

Trap er niet in; Propaganda = leugens; psychopatentaal of spindoctortaal is leugentaal.
Iemand die zich rechtvaardig gedraagt hoeft niet te zeggen: ‘Ik ben geen dictator’.
Spindoctors zijn huichelaars, glad van tongriem met hun leugens, om op een (doordachte) manier een verkeerde voorstelling van zaken te geven, zodat mensen gaan twijfelen. Hun berichten worden altijd gebracht met een van te voren bedachte ‘claim van onschuld’ en worden zo vaak herhaald, totdat mensen gaan geloven dat hun leugens echt waar zijn.
Bij mensen treedt vervolgens het overlevingsmechanisme in werking.
Een gebruikelijke naam voor dit proces is een psy-op, een psychologische operatie.
Psy-ops (psychologische terreur) vormen onderdeel van het normale militaire arsenaal.

De huidige aanval is gericht op uw Christelijke vrijheid, op uw aanbidding van YHWH.
Maar we hebben onze keuze al gemaakt voor YHWH en Zijn Zoon en zullen nooit vrijwillig meegaan in hun leugens. Zoals nu met het vervolg van het Covid-19 verhaal of stappenplan.

Psychopaten beleven er plezier aan om mensen te mishandelen, te laten lijden, te laten verhongeren in armoede. Dat geeft hen blijkbaar een machtig gevoel.
Het is hetzelfde soort mensen, die andere mensen met geweld willen onderwerpen.
Door vuurwapens te gebruiken, door marteling, door mensen doodsbang te maken met Covid-19.
Mensen kunnen niet meer helder denken als ze angst hebben
Kritische mensen, die het beste willen voor hun kinderen en kleinkinderen  worden  weggezet als complotdenkers, achterdochtige mensen, extreem rechtsen.
Televisie, kranten, nieuws, het zijn slechts illusies door mensen ontworpen.
Betrouwbare Christenen met hun leefwijze zijn de werkelijkheid, de enige werkelijkheid die telt.

De smalle weg nemen
Veel Christenen zijn zich (nog) niet bewust naar wat er zich momenteel voor hun ogen afspeelt.
Agenda 21 voor een globale Nieuwe Wereld Orde wordt op dit moment geraffineerd uitgerold.
Wij (doJC) vinden het enorm belangrijk om zoveel mogelijk Christenen te kunnen bereiken, zodat allen getrouw kunnen blijven onder deze beproeving. Misschien kunt u helpen deze artikelenreeks (de weeën) te verspreiden bij andere Christenen?
Als Christenen zijn we baas over onze eigen bestemming of keuze:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Wie een horend oor heeft, wie Jezus woorden wil horen, is van harte welkom.
Want om gered te worden is geloof in Jezus onlosmakelijk nodig:

(Johannes 3:17-18) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
(Johannes 10:9) 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Volgens Jezus zal er echter geen eindeloos geduld zijn en komt er een eind aan de mogelijkheid voor redding:

Willibr. (Lukas 13:23-27) 23 Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’ Hij zei tegen de mensen: 24 ‘Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. 25 Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: “Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?” 26 Dan zult u zeggen: “We hebben met U gegeten en gedronken, en in onze straten hebt U onderricht gegeven.” 27 En Hij zal tegen u zeggen: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”

We zien verlangend uit naar Gods koninkrijk maar moeten deze beker leegdrinken om te bewijzen dat we uit vrije wil onze hemelse Vader (YHWH) en Zijn Zoon trouw blijven:

(Mattheüs 5:10) 10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Bescherming voor hongersnood en besmettelijke ziektes

Als Christenen zijn we verzekerd dat God ons beschermt voor hongersnood en besmettelijke ziektes:

(Psalm 91:1-9) 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
(2 Kronieken 20:9) 9 Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.

Of zoals Jezus het tegen Zijn bezorgde discipelen zei:

 (Lukas 12:22-24,29-32) 22 En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. 23 Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven? ….29 En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. 30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. 31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

De drie weeën (Openbaring 9:1-21, 11:15-19), het blazen op de 5e, 6e en 7e trompet

Zie voor de beschrijving van de drie weeën: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten
De twee getuigen profetie zal binnen deze drie weeën plaatsvinden (Op. 11:1-14).

De Antichrist (samen met de 8e financiële wereldmacht, de centrale banken) gaat een cruciale rol spelen in de vervolging van Christenen:

(Daniël 8:23-24) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan [Antichrist], bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [door de 10 koningen; het financieel systeem van centrale banken (Op. 17:12-14)].  Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk [vervolging van Christenen]. 

Na de 7e trompet neemt God het koningschap weer op zich, samen met Zijn Messias:

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
(Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

De grote strijdvraag is dan beantwoord. Alle Christenen en engelen in de hemel zijn getuigen. Satan heeft met zijn wereld van afgoderij en onrechtvaardigheid gefaald in alle opzichten. Christenen hebben dan duidelijk bewezen om – in volledige vrijheid – trouw te blijven aan de rechtvaardige God van liefde en vrede en aan Zijn Zoon.
Satan staat klaar om het Kind te verslinden dat de zwangere vrouw wil gaan baren:

(Openbaring 12:3-4) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Het symbolische Kind wordt snel naar Gods troon gebracht en is als organisatie de vervanging van het ‘oude’ hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder.
Het ‘symbolische’ pasgeboren Kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoek fundamentsteen (Ef. 2:19-20) (1 Petr. 2:6) (Op. 21:14).

Tot slot:

We leven als fantastische schepselen op een prachtige ontworpen aarde. We laten ons niet aanpraten dat de Schepper slecht werk geleverd heeft. Spindoctors zijn praatjesmakers, laat u geen angst aanpraten.
Angst en stress zijn een aanslag op uw gezondheid en op de gezondheid van uw kinderen:

(Spreuken 3:19-26) 19 De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. 20 Door Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van dauw. 21 Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. 22 Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. 23 Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. 24 Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. 25 Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt, 26 want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap.

Dan zal Gods koninkrijk een aanvang nemen en Satan uit de hemel geslingerd worden (Op. 12:7-9,12). De voorzegde Christenvervolging zal dan in alle hevigheid losbarsten:

 (Mattheüs 24:9-14) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Als climax zal de Zoon des mensen met een trompet van God (1Tess 4:16) uit de hemel neerdalen, wat de wederkomst of parousia is. En de grote menigte zal na de verdrukking van die dagen voor Gods troon staan:

(Openbaring 7:9,13-15) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. ….13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Christenen zijn geen nihilisten, maar diepgelovig en overtuigd van de waarheid van Gods woorden en geven er altijd de voorkeur aan om Gods werken te doen. Geef God wat God toekomt.
Zoek de oplossingen nooit bij politici, maar in Gods beloofde rechtvaardige Koninkrijk.
Laat die belofte, geloof en die hoop nooit van u afnemen!

Einde van de artikelreeks ‘de weeën’.

P.S. Op de site ‘Disciples of Jesus Christ’ staan meer inhoudelijke Christelijke artikelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *