1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel1.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u dat ook wel eens gehad, een herkenning van een bepaalde situatie.
Om de indruk te hebben dat u een bepaalde situatie kan plaatsen door een vroegere ervaring?
Die herkenning is vooral bij Christelijke getrouwen vaak aanwezig, die gedurende vele beproevingen Gods stem altijd hebben gevolgd. Om die reden van herkenning wordt er ook wel eens gezegd: ‘de geschiedenis herhaalt zich’.
De Geest van God leidt tot kennis van de geschriften en door het toepassen van de kennis  tot wijsheid:

(Daniël 1:17) 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

In deze artikelenreeks willen we aan die beide aspecten, aan kennis en wijsheid, aandacht schenken.
We willen u graag meenemen op een verhelderende ontdekkingsreis door een oud boek.
Het vooral in deze huidige periode volledig actuele boek Daniël:

(Daniël 12:9) 9 Toen zei Hij (de Man gekleed in linnen): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Het is onze overtuiging dan ook dat het boek Daniël geschreven is met een tijdloos uitgangspunt.

Thema: Het boek Daniël, een handboek voor Christenen in de laatste dagen

Het toenmalige Joodse volk was vanwege het verlaten van God en hun afgoderij in slavernij terecht gekomen van Babylon. Deze slavernij overkwam helaas ook de getrouwe Joden.
Het boek Daniël is geschreven voor de ondersteuning van deze getrouwen,  wiens geloof niet te vergelijken is met het huidige Talmoed- en Kabbala-Jodendom.

De Talmoed bevat de Misjna, de commentaren op de Tenach en discussies over de Misjna.
Het waren deze mondelinge overleveringen waar Jezus zo sterk tegen gekant was. (Matt.  15:1-9)
De Kabbala betreft hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen. Het belangrijkste boek van de kabbala is de Zohar. Het betreft een verzameling boeken met zeer cryptische en soms erotische taal. Veel Joden weten volgens diverse onderzoekers niet, dat het Kabbalistische Jodendom  Satanisme is.

Dat Babylon een oord was van afgoderij, wordt zowel in Daniël als in Jeremia beschreven:

(Daniël 3:12) 12 Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.
(Jeremia 50:2) 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

De Christelijke grote afval is vanwege afgoderij en het verlaten van God in slavernij  geraakt van het grote Babylon, de financiële geldzuchtige en hebzuchtige wereld (Op. 17:5 – de moeder van de hoeren en de gruwelen der aarde). Het boek Daniël is zeker ook geschreven voor de ondersteuning van getrouwe Christenen (sinds Jezus prediking  Gods volk), die hier de dupe van zijn.
Datzelfde grote Babylon dat nu een grote stad in Saoedi-Arabië financiert (NEOM), wat een wereldcentrum gaat worden voor gentherapie, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.
Oftewel alles wat ingaat tegen de Schepper met Zijn grandioze en volmaakte schepping.
De grote Christelijke afval heeft zich reeds geopenbaard en net zoals in de dagen van Jeremia heeft God zijn beschermende handen van velen van Zijn volk afgenomen, van afvalligen,  omdat ze afgodische praktijken beoefenen en niets meer willen weten van hun Schepper (2 Thess. 2:3,7).
Deze afvalligen, die zijn gaan geloven in 57 geslachten, terwijl God er echt maar 2 geschapen heeft. Die zijn gaan geloven dat de Schepper niet bestaat, omdat volgens hen de grandioze schepping vanzelf door evolutie is ontstaan. Die geloven dat blijven wisselen van partner getolereerd wordt en die abortus accepteren. Deze afvalligen geloven niet meer in het huwelijk of in een stabiel Christelijk gezin en stellen hun geloof op geld, goud en zilver, wat afgoderij is.

————————————————————————————————————–
Eerst nog een korte beschouwing van het vaak matig vertaalde 2 Thessalonicenzen 2:7.
Er is niet iemand anders die de Antichrist weerhoudt. Dat bedwingt hij helemaal zelf:

(2 Thessalonicenzen 2:3,6-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

2 Thessalonicenzen 2:7b
Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn.

(zie ook Strong’s Concordance:   1096 ginomai;   genētai is een vervoeging van het werkwoord ginomai)

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:3,6-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

Uit vers 3 kunnen we weten dat met de huidige grote afval ook de Antichrist spoedig zal verschijnen.
————————————————————————————————————–

Maar waarom begonnen we in dit artikel dan met de opmerking dat de geschiedenis zich herhaalt?  We zullen dat verduidelijken met grote delen uit het boek Daniël.

De slag bij Karkemish
De slag bij Karkemish was een veldslag tussen het Egyptische leger en de Babyloniërs onder Nebukadnezar. De slag vond plaats bij de grens van Syrië aan de Eufraat in +/- 605 v.Chr. en was een beslissende overwinning voor Babylon op het Egyptische leger dat hier een zware nederlaag leed.
Juda werd hierna schatplichtig aan Babylon in plaats van aan Egypte.

(2 Koningen 24:1) 1 In zijn dagen trok Nebukadnezar, de koning van Babel, op, en Jojakim werd gedurende drie jaar zijn dienaar. Daarna kwam hij (Jojakim) opnieuw tegen hem (Nebukadnezar) in opstand.

De koningen van Juda wilden hun schatplichtige belasting niet afdragen aan Nebukadnezar.
Zedekia (Mattanja) was de laatste koning van Juda in de lijn van David:
(Zie hiervoor: 2. Aanbidding van het ‘beeld’)

(2 Kronieken 36:12-13) 12 Hij (Zedekia) deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de HEERE. 13 Bovendien kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar, die hem een eed had laten afleggen bij God. Hij was halsstarrig, en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de HEERE, de God van Israël.

Met de afgoderij en het verlaten van God kwamen ook de profeten om het volk te waarschuwen.
De waarschuwingen van de profeet Jeremia in Jeruzalem, voorafgaande aan de ballingschap:

(Jeremia 25:6-11) 6 Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek Mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal Ik u geen kwaad doen. 7 Maar u hebt naar Mij niet geluisterd, spreekt de HEERE, zodat u Mij tot toorn verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. 8 Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, 9 zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. 10 Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. 11 Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking.

Het is vrijwel zeker dat zowel Daniël als Ezechiël in hun jonge jaren over Jeremia hebben gehoord, toen hij de waarschuwingsboodschappen profeteerde in Jeruzalem.

(2 Koningen 25:1,6-7) 1 Het gebeurde in het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij belegerden de stad en bouwden er rondom schansen tegenaan…… 6 Toen grepen zij de koning en brachten hem naar de koning van Babel, naar Ribla. En zij spraken het vonnis over hem uit. 7 Zij slachtten de zonen van Zedekia voor diens ogen af. Verder maakte men de ogen van Zedekia blind en men bond hem met twee bronzen ketenen en bracht hem naar Babel.

De tempel van Jeruzalen, de plaats van aanbidding, verwoest rond 586 v.Chr.
(2 Koningen 25:9-10,13-15) 9 Hij (Nebukadnezar) verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur. 10 Het hele leger van de Chaldeeën dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich had, brak de muren rondom Jeruzalem af….13 En de koperen pilaren die in het huis van de HEERE waren, de onderstellen en de koperen zee die in het huis van de HEERE waren, braken de Chaldeeën stuk. Het koper daarvan voerden zij naar Babel. 14 Ook namen zij de potten, de scheppen, de messen, de offerschalen en alle koperen voorwerpen waarmee men de dienst deed, mee. 15 De bevelhebber van de lijfwacht nam de vuurschalen en de sprengbekkens mee – al wat geheel van goud en geheel van zilver was.
(2 Kronieken 36:18-19) 18 Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de HEERE en de schatten van de koning en zijn vorsten: dat alles bracht hij naar Babel. 19 Zij verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht.

Voor de Antichrist zal een nieuwe in tempel in Jeruzalem worden gebouwd (2 Thess. 2:4) door de chassidische ultraorthodoxe Joden.
(Zie ter ondersteuning: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?)
Maar met de grote afval van Christenen zal Gods geestelijke tempel worden verwoest:

(1 Korinthe 3:16) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
(2 Korinthiërs 6:16) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Daniël hoofdstuk 1
Ballingschap en onderwerping van het Joodse volk aan Babylon.
Tegenbeeldige onderwerping van Christenen aan het grote Babylon in de laatste dagen.

Het boek Daniël hoofdstuk 1 beschrijft dat Nebukadnezar Judea had overwonnen en dat hij wilde, dat enkele jonge mannen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen dienst deden in het paleis van de koning in Babylon.
Daniël werd samen met Hananja, Misaël en Azarja (hun Joodse namen) in +/- het derde regeringsjaar van Jojakim weggevoerd door de Babyloniërs en opgeleid aan het hof van Babylon:

(Daniël 1:1-4) 1 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. 2 En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god. 3 Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 4 jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.

Daniël en de jongemannen wilden zich houden aan de voorgeschreven Joodse spijswetten en wilden niet zondigen door verboden vlees te eten. Daniël vroeg aan het hoofd van de hovelingen, om hen plantaardig voedsel te geven:

(Daniël 1:5,8) 5 De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk….8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk….

Na 10 dagen zagen ze er gezonder uit dan de andere jongemannen (Dan. 1:15).

Daniël hoofdstuk 2
De overheersing door heidenen van Gods volk, in die dagen het Joodse volk, tot aan het besluit.
De tegenbeeldige overheersing van Gods volk, nu de Christenen, tot aan het besluit, tot Gods Koninkrijk.

De Chaldeeuwse magiërs, bezweerders en tovenaars konden de droom van Nebukadnezar niet reproduceren of verklaren (Dan. 2:12). Alleen Daniël kon dat wel, door zijn sterk geloof in zijn God (YHWH). De eerste droom van Nebukadnezar, die door Daniël in een visioen werd ontvangen, en vervolgens aan Nebukadnezar werd verklaard:

(Daniël 2:31-33) 31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

Koning Nebukadnezar met zijn Babylonische rijk vertegenwoordigde het gouden hoofd:

(Daniël 2:37-38) 37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.

Na het Babylonische rijk zou een rijk het zilver vertegenwoordigen, daarna een rijk het brons, daarna een rijk het ijzer. Gevolgd door een verdeeld koninkrijk, het ijzer vermengd met leem en als laatste de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem:

(Daniël 2:39-43) 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. 40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. 41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. 42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. 43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 

Al deze wereldmachten of koninkrijken zouden er komen, te beginnen met Babylon vanaf de laatste koning van Juda, Zedekia, totdat de God van de hemel een eeuwig koninkrijk zal  doen opkomen, dat al deze koninkrijken zal verbrijzelen:

(Daniël 2:34-35) 34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.
(Daniël 2:44) 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

(De wereldmachten beschreven in Daniël en hun invulling en de 7 wereldmachten in Openbaring komen we in een volgend artikel nog uitgebreid op terug)
Het Medo-Perzische rijk vertegenwoordigde het zilver, het Griekse rijk vertegenwoordigde het brons, en het Romeinse rijk het ijzer. Gevolgd door een verdeeld koninkrijk, het ijzer vermengd met leem, de VS. En als laatste de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat 10 tenenkoninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos (Dan. 2:42).
Het Romeinse rijk werd afgebeeld als ijzer, het was dan ook het meest meedogenloze rijk van al die rijken die voor hen hadden bestaan.
De benen van het beeld waren van ijzer, maar de voeten van ijzer en leem en bestaan dus uit twee ingrediënten, die niet kunnen worden gemengd, die alleen aan elkaar kunnen plakken.
Het Romeinse rijk is al lang geleden opgehouden te bestaan. Wat wordt er dan bedoeld met ‘opnieuw’ een rijk (de voeten) dat gesymboliseerd wordt door ijzer, maar nu vermengd met leem?
Wat betreft dit nieuwe rijk van ijzer maar nu gemengd met leem (de voeten van ijzer met leem), daar over wordt gesproken in Openbaring. Van een kop of wereldmacht die is genezen en weer tot leven is gekomen:

(Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen…..

Volgens ons onderzoek zal de 7e wereldmacht – de VS – eerst compleet bankroet gaat en vervolgens (financieel) wordt geholpen om zich weer als de 7e  wereldmacht te kunnen presenteren.
(Zie ter ondersteuning: 7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’)

Pas na de rehabilitatie (de genezen kop) wordt de Antichrist gepresenteerd als ‘het andere beest met twee hoorns als die van het Lam, maar die sprak als de draak’ (Satans woorden):

(Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Wat zal het kenmerk zijn van het voeten-rijk van ijzer en leem?
De tekst in Daniël 2:41 verteld ons: ‘Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem’.
Is het Amerikaanse rijk, de voeten van ijzer en leem, een verdeeld rijk en heeft het iets van de hardheid van ijzer?
Zoals het Romeinse rijk (van ijzer) meedogenloos was, zo meedogenloos is het Amerikaanse rijk in de wereldgebeurtenissen met hun oorlogshandelingen, zoals ze recent aanwezig waren of nog zijn in Irak, Afghanistan, Lybië en Syrië.
De VS heeft ongeveer 900 militaire basissen wereldwijd en militair personeel in 130 landen. Is het ook een verdeeld rijk? Volgens de Schrift staat ‘leem’ voor het gewone volk:

(Jesaja 64:8) 8 Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.
(Job 33:6) 6 Zie, ik ben voor God net als jij; ook ik ben maar uit leem gevormd.

Uit Daniël 2:40 – ‘Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles’ – blijkt, dat het ijzer, de machthebbers en elite, op macht belust zijn en hebzuchtig en liefdeloos zijn. En uit Daniël 2:43 – ‘ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten’ – blijkt, dat het over menselijke verschillen gaat.
De VS is als land allang niet meer één. De democraten zijn gekant tegen de republikeinen en de zwarte bevolking staat gewelddadig op tegen de blanke bevolking.
De Amerikaanse elite van miljardairs heeft de MainStreamMedia in hun hand en kan met hun berichtgeving de bevolking misleiden, zoals de berichtgeving over de oorlog in Irak vanwege ‘weapons of mass destruction’ of over de precaire situatie in Libië of het gebruik van gifgas in Syrië.
Het Amerikaanse volk zelf wordt vervolgens door hun eigen rijk – met zijn kostbare militaire industrie – financieel compleet uitgewrongen.

De tekst in Daniël 2:42 – En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos – gaat over de opkomst van het 10 tenenrijk in de laatst dagen.
Zoals het Amerikaanse rijk een hebzuchtige en liefdeloze macht is, zo zal ook het rijk van de 10 tenen van ijzer en klei een hebzuchtig en liefdeloos rijk zijn dat meedogenloos is.
Volgens ons onderzoek in Openbaring bestaat het 10 tenenrijk uit de 8e wereldmacht, het rijk dat was en niet is, uit een financieel rijk, met de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken:

(Openbaring 17:7-8,11-12) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest (geldeconomie) dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Waarom is dit 10 tenenrijk van ijzer en leem dan sterk maar tevens broos (Daniël 2:42)?
Ze sleuren de hele wereld mee in hun bankiers-trucs met rente heffen op fiat geld, geld dat niet door goud of andere waarde gedekt is en dus makkelijk ‘bijgedrukt of gegenereerd’ kan worden.
Het geldzuchtige centrale banken rijk introduceert tevens een klassenstrijd tussen de (super) rijken en de armen. Het rijk van centrale banken is ook broos, omdat de staatsschulden opkopen niet oneindig kan blijven doorgaan, of beter vertaald, om door te gaan de rijken nog rijker te maken.
Het is zoals Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’: zoals de 10 plagen van Egypte, de 10 slaven met 10 minen om zaken mee te doen, de 10 maagden met olielampen en zoals de 10 tenen van leem en ijzer van het beeld uit Daniël 2:31-45.

Tot slot:

Daniël trad op als ‘uitlegger van dromen’ en werd in een hoge positie opgenomen aan het hof van Babylon. (Daniël 2:48)

Samenvatting deel 1:
De tempel van Jeruzalem, de plaats van aanbidding van God, verwoest rond 586 v.Chr.
Met de grote afval van Christenen wordt in deze dagen Gods geestelijke tempel verwoest.
Het toenmalige getrouwe Joodse volk, die vanwege dat de afvallige Joden hun God verlieten en zich overgaven aan afgoderij, raakten eveneens in slavernij van Babylon.
Vanwege de grote Christelijke afval door het verlaten van God, zijn getrouwe Christenen eveneens in slavernij geraakt van het grote Babylon, het rijk van de financiële  wereld.
De overheersing door heidenen van Gods volk, in die dagen het Joodse volk, tot aan het besluit.
De tegenbeeldige overheersing van Gods volk, nu de Christenen, tot aan het besluit.

In het volgende deel (deel 2) worden de geheimen van Daniël hoofdstuk 3-6 ontrafeld.
Het is frappant hoe dit deel opnieuw geschreven is als een ondersteuning voor Christenen om de moeilijke tijden in de laatste dagen te doorstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *