5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 5.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Het bleef niet bij de visioenen en profetieën die Daniël in de voorgaande artikelen heeft ontvangen. Daniël was door zijn vaste geloof een door God gekoesterde man (Dan. 10:11,19). YHWH had  volledige aandacht voor hem. Dat zal voor iedere standvastige Christen gelden.

Samenvatting deel 4:
De 1e vervulling van de 70 weken profetie kwam vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr. + 7 jaar = +/- 36 n.Chr. (3,5 jaar na Jezus dood) met het einde van uitstel van genade voor de Joden.
De 2e vervulling van de  70 weken zal zijn aan het einde van de twee getuigen profetie (na 42 maanden of 3,5 jaar) met het einde van uitstel van genade voor de ongelovige medemensen waarna Gods koninkrijk een aanvang zal nemen (Op. 11:15).

In het eerste regeringsjaar van Darius de Mediër als (mede-) koning van Babylon, vaardigde koning Kores van Perzië (Cyrus de Grote) het decreet uit om de tempel te herbouwen met een aantal Joden. (2 Kron. 36:22-23)(Ezra 1:1).
In het derde regeringsjaar over Babylon (Dan. 10:1) ontving Daniël na smekingen en rouwen het visioen voor latere tijden (Dan. 10:14), waarvan de vervulling ook voor ons weer zo belangrijk is.

Thema: Antiochus IV Epiphanes is het evenbeeld van de Antichrist in de laatste dagen.

Daniël hoofdstuk 10

  • Profetie over het volk van Daniël, over de grote strijd die nog moest komen

(Daniël 10:1) 1 In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen.

Daniël ging in gebed omdat er veel tegenwerking was voor de bouw van de tempel en de bouw maar langzaam vorderde (Ezra 4:1-5). Hij bevond zich aan de oever van de rivier de  Tigris en zag een opmerkelijke verschijning:

(Daniël 10:5-6,8,10) 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte…..8 Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over….10 En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde.

Vergelijk de verschijning aan Daniël eens met de verschijning aan Johannes in Openbaring:

(Openbaring 1:10,13-18) 10 Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin (Dan. 10:6),….13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek (Dan. 10:5), gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel (Dan. 10:5); 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw,  en Zijn ogen waren als een vuurvlam (Dan. 10:6), 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven (Dan. 10:6), en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren (Dan. 10:6). 16….en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht (Dan. 10:6). 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

In Openbaring wordt gesproken over de Mensenzoon, die dood is geweest en weer tot leven is opgewekt tot in eeuwigheid.
De linnen kleding (Daniël 10:5) herinnert ons aan de kleding van de hogepriester (Exodus 39: 27-30).
In het identieke verslag in Daniël is het dus vrijwel zeker de Mensenzoon die verschijnt. De Mensenzoon, Jezus,  zoals ook beschreven in Daniël 7:13-14 (en ook in Daniël 8:16-17):

(Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

De mannen die bij Daniël waren, zagen het visioen niet. Ze sloegen wel verschrikt op de vlucht (Daniël 10:7). Denk daarom onder verdrukking altijd aan de heerlijkheid en kracht van de Christus. De Mensenzoon zal onze kracht, ondersteuning en onze redding zijn.
Hebreeën 2:7 vertelt ons, dat Jezus – als mens – voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen:

(Johannes 17:24) 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

De Mensenzoon had in het visioen van Daniël de leiding over zowel Gabriël (Daniël 8:16, Daniël 9:21) als over Michaël (Daniël 10:13,21):

(Hebreeën 1:4-5) 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

Daniël was zo ondersteboven van de verheerlijkte Jezus dat hij tot driemaal toe aangeraakt en gesterkt moest worden door de Mensenzoon, zoals geschreven in Daniël 10:10, 16, 18.

  • De toekomst voor Daniël ontsloten

(Daniël 10:12) 12 Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.
Voordat de Mensenzoon als uitlegger van het visioen kon komen moest Hij eerst strijden met de prins, de demonenvorst, van Perzië, en met de hulp van Michaël lukte de komst. Het was een hemels tafereel, waaruit blijkt dat sommige demonen als vorsten regeren:

(Daniël 10:13-14) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. 14 Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.
Daniël was zo overmand door de indrukwekkende komst dat hij geen kracht meer over had.
Jezus wilde zeker weten dat Daniël het visioen begreep: ‘Ik zal het u precies vertellen’ (Dan. 10:20,21).

(Daniël 10:20) 20 Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen.
De Mensenzoon noemt opnieuw de strijd tegen de demonenvorsten van zowel Perzië als Griekenland. Zoals reeds aangegeven, geestelijke onzichtbare leiders die Jezus en Michaël  tegenwerkten (vers 21). Het zijn aangestelde vorsten door Satan, hun heerser. Via deze demonenvorsten leidt Satan vervolgens weer de koningen van de aarde. De vorst Michaël (uw vorst) regeerde destijds Gods volk, het Joodse volk. (Zie ook: 15. Engelen komen ons beschermen)
Dan wordt Daniël verteld wat over het Joodse volk en over de eindtijd is opgetekend in het boek van de waarheid:

(Daniël 10:21) 21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

Daniël hoofdstuk 11

Het zuiden tegen het noorden
In 331 v.Chr. veroverde Alexander de Grote, koning van Macedonië, het Midden-Oosten en werden ook de Griekse taal en cultuur ingevoerd. De Griekse cultuur wordt beschreven als het hellenisme met zijn filosofie en veelgodendom.
Na de dood van Alexander de Grote in 323 v.Chr., verdeelden 4 van zijn generaals het omvangrijke rijk, zoals geprofeteerd in Daniël 11:1-4.
De generaal Seleucus kreeg het bestuur over Syrië, Mesopotamië, Perzië en Klein-Azië.
Generaal Ptolemaeüs kreeg het bestuur over Egypte, Judea en Samaria.

Daniël hfdstk 11 (vers 5 tot vers 21) geeft een inkijk in de Ptolemeïsche en Seleucidische conflicten, van respectievelijk het noorden (Syrië) en het zuiden (Egypte). Ze streden om landen zoals Judea en Samaria, uiteindelijk gevolgd door de overrompeling van Judea door het Romeinse rijk.

==================================================================
In het vorige artikel hebben we de dubbele vervulling van de gruwel van verwoesting besproken in:

  1. Wat heeft Jezus in Zijn dagen op aarde voorzegd over de tempel van Jeruzalem
  2. De tweede gruwel van verwoesting en de tweede vervulling van de grote verdrukking

Volgens Daniël 11:21  zal in ‘die latere tijd’ een verachtelijk man opstaan, die het koningschap zal grijpen door vleierijen.
Het is volgens Bijbel commentatoren een beschrijving van Antiochus IV Epiphanes, de grote vervolger van de Joden. Hij wordt hier een verachtelijk persoon genoemd en is het evenbeeld van de Antichrist in de laatste dagen. Echter, in hoofdstuk 11 wordt als tijdsperiode van deze koning verschillende malen verwezen naar de tijd van het einde:

(Daniël 11:35,40) 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd…..40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten.

Volgens ons onderzoek heeft Daniël 11:21-45 op die basis een dubbele vervulling.
Als 1e vervulling wat het Joodse volk in later tijd zou overkomen met Antiochus IV als koning, en als 2e vervulling wat de Christenen in de laatste dagen zal overkomen, nu met de Antichrist als koning.
Dit wordt ook ondersteund door Daniël 11:31 waar opnieuw, net als in Daniël 9:27,  over ‘de verwoestende gruwel opstellen’ wordt gesproken:

(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.
==================================================================

  • De 1e vervulling, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV als koning:

Het gedeelte in Daniël hoofdstuk 11 (tot vers 21) geeft – zoals eerder aangegeven – een inkijk in de Ptolemeïsche en Seleucidische conflicten, van respectievelijk het noorden (Syrië) en het zuiden (Egypte):

(Daniël 11:21) 21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.

Daniël 11:21 is volgens Bijbel commentatoren de beschrijving van Antiochus IV Epiphanes. Hij werd een verachtelijk persoon genoemd, vanwege zijn immorele manier van leven en zijn daden. Hij had als bijnaam ‘Epimanes’, de krankzinnige.
Voordat hij de controle over het Seleucidische rijk overnam, werd hij in Rome als politiek gijzelaar vastgehouden vanwege de verloren strijd van zijn vader (Antiochus III de Grote) tegen de Romeinen. Hij werd vrijgelaten in ruil voor zijn neef. Onmiddellijk na zijn terugkeer werd zijn broer, koning Seleucus IV Philopator, de zittende heerser, vermoord door de raadsheer Heliodorus. Deze had een zoon die hem zou opvolgen. Antiochus IV Epiphanes was de jongere broer van Seleucus Philopator.  Antiochus riep zichzelf uit tot mederegent met zijn minderjarige neef. Hij bedroog vervolgens de zoon van zijn broer en eigende zich het koninkrijk toe zonder de toestemming van de mensen.
Hij stond ook niet in aanzien bij de bevolking.
Nadat Antiochus koning werd van het Seleucidische rijk – grotendeels het huidige gebied Syrië, Mesopotamië, Perzië en Klein-Azië – voerde hij oorlogen tegen het Ptolemeïsche Egypte.
In +/-198 v.Chr. viel Judea in handen van het Seleucidische Rijk. De Seleuciden zetten het toen gevoerde hellenisme voort. Orthodoxe Joden hadden veel bezwaren tegen beoefening van de hellenistische cultuur, die immers talloze goden kende.
In +/-168 v.Chr. beval hij om het altaar van Baäl Hasjamaïm (de Syrische naam voor Zeus) op te richten in de Joodse tempel te Jeruzalem.
Dat was voor getrouwe Joden de grootst mogelijk aanval op hun aanbidding van YHWH.
Antiochus IV liet vanwege de opstand door de Makkabeeën duizenden Joden ombrengen.
Het deutero canonieke (of niet geïnspireerde) boek Makkabeeën beschrijft deze wandaden:

Stat. Vert. (1 Makkabeeën 1:23-25, 58-61) 23 En hij ging met grote hovaardigheid in het heiligdom, en nam het gouden altaar, en de kandelaar des lichts, en alle gereedschap, en de tafel der toonbroden, en de sprengbekers, en de fiolen, en de gouden wierookschalen, en het voorhangsel, en de kronen, en het gouden sieraad, dat in de tempel gezien werd, en hij trok het alles af. 24 Hij nam het zilver en het goud, en de kostelijke vaten; en hij nam ook de verborgen schatten, die hij vond, en dit alles genomen hebbende trok hij naar zijn land. 25 En hij liet vele mensen vermoorden, en sprak met grote hoogmoedigheid…..58 En de vijftiende dag van de maand Chasleu in het honderdenvijfenveertigste jaar, bouwden zij een gruwel der verwoesting op het reukaltaar, en rondom in alle steden van Juda bouwden zij altaren. 59 En in de deuren van de huizen, en op de straten offerden zij reukwerk; 60 En verbrandden de boeken der wet, die zij vonden, nadat zij ze verscheurd hadden. 61 En waar bij iemand gevonden werd het boek des verbonds, en zo iemand de wet toestond, die doodden zij naar het bevel des konings, door hun geweld.

De Joodse priester Mattathias en zijn zoon Judas de Makkabeeër – Judas met de slaghamer – leidden een klein leger van Joden die tegen de Seleuciden streden en verdreven de Seleuciden in 165 v.Chr. uit Jeruzalem. De Mozaïsche eredienst in de Tempel van Jeruzalem werd door Judas de Makkabeeër hersteld. Vervolgens werd de tempel van Jeruzalem gereinigd van alle heidense elementen en opnieuw ingewijd. In Johannes 10: 22 lezen we over dit inwijdingsfeest, het feest van Chanoeka:

(Johannes 10:22) 22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.

Zowel Edom als Samaria werden door de Makkabeeërs als Joods gebied ingelijfd.
De Makkabeeën behielden de macht tot Romeinse troepen onder leiding van Pompeius in 63 v.Chr. het Seleucidische rijk tot een Romeinse provincie maakten en Judea (met Edom en Samaria) als een vazalstaat.

  • De 2e vervulling, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning:

Wat weten we tot nu toe uit het boek Daniël over de Antichrist ‘in het laatste uur’?

De andere kleine horen (koning) die ogen had en een mond vol grootspraak, de Antichrist:

Daniël gaf informatie over de verre toekomst, over een andere, kleine horen:

(Daniël 7:8) 8 Terwijl ik op de (10) horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
(Daniël 7:10-11) 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. 11 T oen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn (Antichrist) sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
(Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de andere kleine horen, de Antichrist) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten…..26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

Na de opsplitsing van het Griekse rijk, kwam uit 1 van de 4 horens van de 4 Macedonische generaals ook een kleine horen tevoorschijn:

(Daniel 8:9) 9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe.

Antiochus IV Epiphanes, een afbeelding van de Antichrist van het laatste uur:

Wat betreft de Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes, in Daniël 8:11 lezen we dat hij de Vorst van het hemelse leger, YHWH, zijn dagelijkse offers ontnam en Zijn heilige woning neerwierp. Het visioen van de kleine horen, de afbeelding van de Antichrist, heeft betrekking op de tijd van het einde:

(Daniël 8:17) 17 …. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.

Na de afval verschijnt een meedogenloze koning, de Antichrist:

(Daniël 8:23,25) 23 wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan….25…. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

In hfdstk 11 vanaf vers 21 beschrijft Daniël opnieuw de verachtelijke koning, de Antichrist:

NBG51 (Daniël 11:21-23,25) 21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken; 22 alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden, ja, ook een vorst van het verbond. 23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk….25 Ook zal hij zijn kracht en zijn hart opwekken tegen de koning van het zuiden,….
(Wat de verachte koning betreft in de eindtijd uit Daniël 11:21-30 die door slinkse streken koning wordt en daarna bedrog pleegt, hier komen we in het volgende en laatste artikel uitgebreid op terug)
De genoemde koning van het zuiden zal een Islamitische koning zijn, zoals zal blijken uit het vervolg:

(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem (de Antichrist) krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.
Christenen zijn in de eindtijd Gods tempel (1 Kor. 3:16-17). Net zoals de Romeinse invasiemacht in de 1e eeuw de tempel verwoestte, zo zal deze verachte koning of Antichrist het met zijn beschikbare macht zo bewerkstelligen, dat in de eindtijd Christenen vervolgd worden en niet meer kunnen spreken over het goede nieuws.  Het steeds terugkerende (lof-)offer (Hebr. 13:15) zal hierdoor worden weggenomen. De verwoestende gruwel van het merkteken – niet kunnen kopen of verkopen – zal worden opgesteld en Christenen worden opgedrongen (Daniël 11:31)(Op. 13:15-17).

(Daniël 11:32) 32 En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen.
Het was dit verbond waar Daniël voor bad, de heilige afspraak met God, het wetsverbond (Dan. 9:4).
Voor Christenen is dit verbond het ‘nieuwe verbond’ op basis van Jezus bloed (Matt. 26:28).
Ware christenen zullen het merkteken niet accepteren, omdat het de aanbidding is van het beeld van het wilde beest (Op. 14:9-10). Dan zal hij, de valse profeet, Christenen belagen door vleierijen en misleiding (1 Joh. 4:1-3). De getrouwen zal hij onbarmhartig vervolgen:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.
De twee getuigen profetie betekent een wereldwijde prediking. Nadat deze profetie na 3,5 jaar is beëindigd zal ook de zware vervolging van de discipelen van Jezus losbarsten (Matt. 24:9).

(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
(Een verdrukking van 10 dagen betekent een verdrukking die ‘volledig’ is, geen letterlijke 10 dagen)

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.
Christenen worden gelouterd in de eindtijd. Ze moeten hun loyaliteit bewijzen, dat ze in volledige vrijheid voor YHWH en Zijn Zoon kiezen.  Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen een beproeving vormen (Rom. 16:17).

(Daniël 11:36) 36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.
(2 Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

(Daniël 11:37-38) 37 En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.
Hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, hij zal een Satanist zijn, een afgodendienaar.
Volgens zowel ‘Strong’s Concordance’ als volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ betekent Antichrist ‘tegen Christus’ of ‘in plaats van Christus’.
Hij zal zowel de God de Vader YHWH als de Zoon van God, Jezus, loochenen (1 Joh. 2: 22).

De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn redeneringen volgens Paulus:
(2 Korinthiërs 10:4-5) 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af….

‘De god die zijn vaderen niet gekend hebben’ is de Mesopotamische maangod Allah of Sin genoemd.
Volgens onderzoekers Sjoberg en Hall aanbaden de oude Sumeriërs de maangod Allah – de god van de wassende maan – een van de goden in Mekka (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-god, Sin, PhD., 1985, University of Pennsylvania).
Door de Schrift heen hebben gouden en zilveren voorwerpen gediend voor deze afgoderij.
De valse profeet zal grote verwantschap of sympathie met de Islam hebben, maar wil ook zelf aanbeden worden (2 Thess. 2:4). ‘Hij zal niet letten op het verlangen van de vrouwen’ heeft volgens ons onderzoek betrekking op de rechten van vrouwen in de Islam.
Een vrouw in de Islamitische wetgeving erft slechts de helft van wat een man erft.
In een rechtbank is het getuigenis van 2 vrouwen gelijk aan dat van 1 man. Meisjes die heel jong uitgehuwelijkt worden, polygamie, vrouwen die door hun man verstoten mogen worden wanneer hij dat wil, vrouwenbesnijdenis, verplicht hoofddoeken en verhullende kleding moeten dragen.
De sharia-wetten verbieden ook vrouwen om te zingen of te dansen in het openbaar.

Giovanni Sartori, inwoner van Florence, 91 jaar oud, beschouwd als een van de toonaangevende experts in de politieke wetenschappen op internationaal niveau, is al jaren een aandachtige waarnemer van de belangrijkste kwestie van vandaag: De islam in Europa. (vertaald uit Il Giornale)
‘We staan ​​voor een catastrofe omdat we ons hadden voorgesteld de Islam te kunnen integreren.’

NBG51 (Daniël 11:39) 39 En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning.
Hij zal met valse redeneringen optreden tegen ‘de versterkte of Gods redeneringen’ met de hulp van een vreemde of buitenlandse god, dat is dus opnieuw op basis van de Koran van de Mesopotamische god Allah.
De Main Stream Media en socialistische politiek steunen de Islam onvoorwaardelijk.
(Islamitische) Koningen die hem zullen steunen zullen land en macht als beloning ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam. Volgens Daniël 11:39 wordt de Islam de dominante wereldreligie, ook omdat de Antichrist dat zal bewerkstelligen. Voor Christenen maakt iemands achtergrond niet uit. Christenen zoeken mensen die openstaan voor waarheid, om de enige ware God te aanbidden:

(Johannes 4:23) 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

(Daniël 11:40) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.
In de eindtijd zal er opnieuw een (religieuze) oorlog plaatsvinden in het Midden-Oosten.
Deze koning van het zuiden zal vrijwel zeker een Islamitisch land met zijn koning zijn, omdat de aanval uiteindelijk is bedoeld om het Joodse Israël aan te vallen. De VS, de koning van het noorden,  zal terugslaan en veel landen in het Midden Oosten overrompelen. De reden voor de aanval is dat de Antichrist als God vereerd zal worden (2Thess.2:3-4).

De ambassadeur van de VS, David Friedman, kreeg bij een bezoek op 28 mei 2018 aan Achiya, een ultra-orthodoxe liefdadigheidsgroep, een gefotoshopte plaat te zien van een nieuwe tempel op de plaats van de gouden koepel. (bron twitter) De moslim gemeenschap ging toen ook al door het lint.
Dat zal het sein kunnen zijn voor grote verbolgenheid onder de moslims die de tempelberg (met hun gebouwen als de gouden koepel en de Al-aqsa moskee) als heilig beschouwen.
De Islam wil namelijk voor hun religie werelddominantie, een wereldomvattend kalifaat.

Hypothese: Deze koning van het noorden zal de VS zijn, hoogstwaarschijnlijk m.b.v. de NAVO.
Hypothese: Deze koning van het zuiden zal een Islamitische koning zijn.

(Daniël 11:41-43) 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon. 42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. 43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden.
De koning van het noorden (de VS) zal Israël binnenvallen om het land te beschermen tegen de omringende landen. Israël is in de Schrift het sieraadland (Ezechiël 20:6).
Diverse omringende oorlogszuchtige landen zullen onderworpen worden.
In die periode zullen er geruchten komen (van machtige landen) uit het oosten en het noorden en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken:

(Daniël 11:44-45) 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.
De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland verslagen worden en niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden.
Het zal allemaal beginnen met de val van het huidige geldsysteem.
Dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.
In die periode zal China zich bedrogen voelen met zijn Amerikaanse staatsobligaties.
Daarbij komt dat de VS een torenhoge staatsschuld heeft van ongeveer 27.500 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/
Ook de dollar die aan de oliehandel is gekoppeld, de petrodollar, staat onder druk.
Rusland zegt dat het in dollars afgewikkelde aandeel van de handel tussen Rusland en China is gedaald tot onder de 50% (In 2015 was dit nog 90%).
De private centrale bank van de VS, de FED, heeft door de quantitative easing (QE – grootschalige financiële injecties) programma’s op zijn balance sheet de waarde van passieve en actieve schulden alleen al in 2020 laten oplopen van 4M naar 7M (naar 7.000 miljard dollars).
Maar het zijn niet alleen de obligatieschulden met China, die gaan opbreken.
Want er is een groeiend conflict tussen de twee grootste machten op aarde, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten van Amerika.
Washington heeft het Chinese consulaat in Houston gesloten en China heeft het Amerikaanse consulaat in Chengdu gesloten, beide partijen hebben de maatregelen opgevoerd.
Chinese hightech- en software-bedrijven zijn verboden in de VS. Er zijn militaire acties van zowel de VS als China in de Zuid-Chinese Zee. Ook de Chinese plannen om Taiwan over te nemen zorgt voor toenemende spanning op het wereldtoneel.

Hypothese land uit het oosten: China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar. Nu, met de recente handelsoorlog en de aanvaringen tussen de VS en China in de Zuid-Chinese Zee alsook de strijd om Taiwan, kunnen de verhoudingen escaleren en kan een oorlog oplaaien.

Hypothese land uit het noorden: Rusland wordt door de VS en de NAVO tot aan hun grenzen belaagd en heeft ook te maken met een handelsoorlog. De beschuldigingen van het gebruik van novitsjok-zenuwgas worden continu geopperd. Rusland ziet ook zijn olie- en gas-belangen ernstig geschaad, zoals het moeizame en door de VS tegengewerkte aanleg van de Nord Stream 2 gas pijplijn. Rusland kan zijn geduld verliezen en samen met China optrekken tegen de VS.

 

Eenieder kan zelf zien, hoe de vrede van de wereld op dit moment wordt weggenomen.
Hoe de spanningen oplopen tussen de wereldmacht de VS met China en met Rusland.

Tot slot:

Voor wie of wat moet je angst hebben?
Velen hebben angst voor de schepsels, voor de kinderen van Satan, maar niet voor de Schepper.
De woorden vrees en angst worden wel eens door elkaar heen gebruikt, maar in de Schrift heeft vrees voor God een heldere betekenis.
Vrees voor God betekent ontzag en eerbied voor God (YHWH):

(Hebreeën 12:28)  28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

Wie ontzag en eerbied heeft voor God, hoeft weinig of geen angst te hebben voor mensen:

 (Hebreeën 13:6) 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Samenvatting deel 5:
De 1e vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV Epiphanes als koning.
De 2e  vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning.

In het volgende en laatste artikel in deze reeks volgen de ‘onthullingen’ uit Gods woord over de laatste dagen, met name over de ontwikkelingen binnen de huidige wereldmacht, de VS.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *