6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 6.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

De profeet Samuel sprak Gods woorden uit tegen de knappe Saul (1 Samuel 9:2), dat Saul als koning de Amalekieten moest verslaan (1 Samuel 15:1-11) die Israël zo hadden tegengestaan na hun vlucht uit Egypte. Saul  liet – tegen Samuels woorden in – koning Agag en het vee in leven. Samuel moest van God een nieuwe koning gaan zalven in een gezin. De vader riep snel zijn zonen bij elkaar. In het betreffende gezin werden 7 zonen aan Samuel voorgeleid, maar Samuel kon de juiste niet vinden. Zijn dit alle zonen vroeg hij aan hun vader Isaï? Op de jongste na, die ontbreekt. Die is de schapen aan het hoeden. Die jongere werd door zijn vader te licht ingeschat, om als koning gezalfd te worden. Ga die dan meteen halen. De jongeman werd gehaald en terstond met olie gezalfd (1 Samuel 16:13). Dit was degene die later Gods volk verdedigde door de reus Goliath met een steen te vellen. Na Saul werd David koning, de voorvader in de lijn van de Zoon van God, onze koning Jezus.  God ziet namelijk iemands hart aan (1 Samuel 16:7). Dat geldt tevens voor iedere Christen.

Samenvatting deel 5:
De 1e vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV Epiphanes als koning.
De 2e  vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning.

Thema: De verzegeling van het boek Daniël verbroken, de geheimen geopenbaard.

 Hypothese:  de laatste en 7e wereldmacht, de VS

NBG51 (Daniël 11:21,23) 21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken….23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk.

 1. Door slinkse streken, door intriges, koning worden

De huidige frauduleuze verkiezingen in de VS, met de fraude gevoelige stemtelmachines en software die – volgens de advocaat Sidney Powell – in alle tabelstructuren van alle stemmachines verweven is. Daarlangs nog de omvangrijke fraude met de stemmen per post. Opmerkelijk is de keus van de Democraten om een afgevaardigde te kiezen met serieuze geheugenproblemen.

Het heeft alle kenmerken van een onbeschaamde staatsgreep, een revolutie. Het doel is opnieuw chaos. Mensen over de wereld worden nu tegen elkaar uitgespeeld. Het zijn de kinderen van Satan, het gezaaide onkruid tussen de tarwe (Matt. 13:25). Deze vrijmetselaars en/of Satanisten willen u meezuigen in hun slechtheid. Ze worden bestuurd door demonenvorsten (Daniël 10:13-14) en geloof ze niet:

(Efeze 6: 11-16) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

Joe Biden zal de verkiezingen waarschijnlijk winnen door intriges, door slinkse streken (Dan. 11:21). Chaos zal er komen in de VS door de interne strijd – mogelijk zelfs burgeroorlog  –  tussen de republikeinen en democraten, die dan gevolgd zal worden door een martial law, een staat van beleg. De staat van beleg is het opleggen van directe militaire controle en waar andere regels gelden.

 1. De Frankfurter Schule en het communisme

Dit is het resultaat van decennia lang Frankfurter Schule, marxistisch en goddeloos gedachtegoed onderwijzen dat begon op de universiteiten. In de eerste helft van de 20ste eeuw ontstond ‘De Frankfurter Schule’ , een Duitse sociologische en filosofische stroming die zich bezighield met de neomarxistische, kritische theorie (in de maatschappij overal kritiek op blijven hebben).

Aan de Russische wetenschapper Alexander Zinoviev  werd eens de vraag gesteld over een eventuele wereldregering: ‘Betekent dat dan niet, om het slachtoffer te zijn van waanideeën over wereldwijde samenzwering’
Het antwoord van Zinoviev was heel duidelijk: ‘Welke samenzwering? Er is geen samenzwering. De wereldregering wordt bestuurd door de hoofden van bekende supranationale economische, financiële en politieke structuren’.

Veel grote partijen hebben onlangs BlackLivesMatter financieel ondersteund; Google, Facebook, Amazon, Apple, Walmart, Target, Home-Depot, Nike, Youtube, Twitter, Microsoft, Netflix, Airbnb, alle grote mobiele aanbieders, enz. Zij hebben belangen bij deze chaos.  Christenen kunnen geen onderdeel vormen van rassenoorlogen en geweldadige actiegroepen als BlackLivesMatter. Alle mensen zijn naar Gods beeld gevormd en zijn één menselijke familie en zijn allemaal afstammelingen van Adam en Eva.

De ‘social media’ censureren steeds meer in het voordeel van het marxistisch gedachtegoed. Het communisme heeft zich in Amerika onder namen als socialisme, progessivisme, liberalisme en neo-bolsjewisme in een langzaam proces van tientallen jaren verbreid, nu naar Chinees model.

Volgens een overgelopen KGB expert voor Sovjet propaganda, Yuri Bezmenov (alias Tomas Schuman) is een kenmerk van een destabilisatie fase dat er een radicalisering van groepen en dat er onlusten verwacht kunnen worden. Als vechten beschouwd wordt als normaal gedrag, dan komt de echte crisis er snel aan:

 • De crisis, de maatschappij functioneert niet meer, duurt ongeveer 6 weken.

De ontstane chaos geeft voedselproblemen voor de bevolking.
Een sterke man, leider, redder of messias wordt gewenst door de bevolking.

 • De normalisatie, overname door geweld en duurt verscheidene jaren.

De zelf aangestelde leider(s) willen dan geen oorlog meer, ze willen terug naar stabiliteit. De bevolking wordt dan verteld dat er vrede zal zijn, als ze maar doen wat er gevraagd wordt:

(1 Thessalonicenzen 5:2-3) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Joe Biden heeft (samen met zijn zoon Hunter) al bedenkelijke grote zakelijke belangen met ‘The Bank of China’ en bij andere bedrijven van de Chinese Communistische Partij. Volgens De Amerikaanse senatoren Ron Johnson en Chuck Grassley is hij betrokken bij mogelijk criminele deals. Al snel zal blijken dat Joe Biden niet meer te handhaven is door zijn dementie en of corruptie. Na de inauguratie van Biden zullen we het volgens onze hypothese allemaal zien gebeuren.

 1. Een nieuwe Vice President

Biden zal na verloop van tijd moeten afhaken en Kamala Harris zal als Vice President vervolgens als President inaugureert worden. Volgens filmmaker Trevor Loudon heeft Kamala Harris een maoïstische (Chinees communistische) achtergrond. Haar ouders waren lid van de Afro American Association, de organisatie die model stond voor de Black Panter partij die nu weer model staat voor BlackLivesMatter. De huidige democratische partij (maar ook diverse leden van de republikeinse partij) staat onder technocratisch communistische invloed.

De hypothese: Dan zal er een nieuwe VP gekozen, let op, deze zal onverwacht of onverhoeds (Dan. 11:21) naar voren geschoven worden door grote (Khazaars Joodse) financiële partijen, kinderen van Satan met hun criminele gedrag van woeker, omkoperij, hardvochtige goddeloze regels, misleiding en chantabel maken door seks. De bevolking zou deze persoon nooit gekozen hebben, zij zullen hem de koninklijke waardigheid als Vice President niet willen geven. Hij zal in vrede beginnen (Dan. 11:21).

 1. Het bedrog van de nieuwe Vice President

Maar dan zal deze verachte persoon de macht gaan grijpen door bedrog (Dan. 11:23). Met dezelfde slinkse streken, zoals Antiochus IV Epiphanes dat in die dagen deed met zijn neef. Deze persoon zal volgens onze hypothese de Joodse of crypto-Joodse Antichrist kunnen zijn. Crypto Jood betekent voor de buitenwereld een ander geloof belijdend als het Jodendom, zoals de Frankistische Joden, de volgelingen van Sabbatai Zevi deden. (Zie voor de Frankistische Joden: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen).

(Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. (zie ook: Openbaring 3:9)

Dit is een voorwaarde voor de Kabbala Joden, omdat deze Vice President hun nieuwe Joodse Masjiach (Messias) zal worden. Zij noemen deze Messias vaak ‘Masjiach ben David’ (Messias, de zoon van David):

(Jeremia 23:5) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,….

De Joodse geestelijke leiders hebben de echte Messias in de lijn van David niet willen accepteren. Het streven van de Chassidische Joden is naar een gemeenschappelijke Abrahamitische religie.  Moslims zijn de natuurlijke bondgenoten van Joden in Europa, volgens Rabbijn Pinchas Goldschmidt. Moslims verwachten ook hun Messias, die door hen Mahdi wordt genoemd.

 1. Het beest dat door het zwaard verwond zal worden, maar blijft leven

De VS, de 7e kop van het beest door het zwaard gewond zal worden maar in leven blijft:

Willibr. (Openbaring 13:14) 14 En het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.

De Amerikaanse economie zal instorten. Als de corruptie groteske vormen aanneemt in een land, als alle bestuurslagen daar mee zijn doordrenkt, dan gaat dat niet meer weg. Dat is niet meer op te lossen met ontslagen of rechtbanken. Alleen door een wijziging met een dystopisch politiek systeem, waar niemand in wil leven. Dat is precies wat er gaat gebeuren in de VS. Het land gaat financieel finaal onderuit en wordt een communistisch land naar Chinees model. Met overal sociale controles en registraties. En niet alleen in de VS.

Het land zal weer tot leven komen als een wereldmacht die bestuurd gaat worden door een kleine groep exorbitant rijke elite, te vergelijken met maffia. De Antichrist zal met zijn financiële vrienden, met weinig volk (Dan. 11:23) de oplossing bieden door slinkse streken (Dan. 11:21). De grote  reset. Maar alleen als hij de macht kan overnemen met inbegrip van een marxistisch systeem van leiderschap. Dan zal het grote bedrog plaatsvinden; het communisme wereldwijd invoeren naar Chinees model. Vanwege de maatregelen voor Covid-19 is het hele wereldtoneel al in gereedheid gebracht.

De geschiedenis herhaalt zich. Stéphane Courtois, een Franse historicus en universiteitsprofessor, maakte een schatting in zijn boek ‘Le Livre noir du communisme’ (Het zwartboek van het communisme) van +/- 94 miljoen doden, die in de 20e eeuw zijn gevallen door het communisme. Zoals de miljoenen doden in de Bolsjewistische revolutie (met Khazaars Joods geld) in Rusland met de heropvoedingskampen, verbanning naar Goelag strafkampen en het doden van tegenstanders. Of zoals in China, waar de culturele revolutie helaas ook vele miljoenen doden tot gevolg heeft gehad door hongersnoden en onderdrukking.

De extreemlinkse en communistische agenda is op alle terreinen van onze samenleving binnengedrongen, inclusief onderwijs, de media en ook de kunst. Deze vernietigt meedogenloos de tradities, inclusief religie, moraal, cultuur, familie, recht enz., en leidt de mensheid in morele verdorvenheid. De agenda van The Great (Green) Reset van het World Economic Forum wordt gesteund door internationale instellingen als de Europese Unie en de VN. Achter de wereldleiders, die de medeplichtigen en uitvoerders van dit Satanische project zijn, zitten gewetenloze figuren die deze programma’s financieren en die bekende mensen gebruiken om hun agenda te promoten.

Het wordt een ‘technocratisch’ communisme (door techniek gestuurd) met hun leus ‘Build Back Better’ voor de totale digitale controle om te voldoen aan de agenda 2030 van de VN. Deze exorbitant rijken en miljardairsclubs, globalisten, zullen in dit communisme de nieuwe elite vormen. Jezus moest niets hebben van dit soort rovers, deze woeker praktijken:

(Mattheüs 21:12-13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Zoals Orwell schreef in ‘Animal Farm’: allen zullen gelijk zijn maar de leiders zullen meer gelijk zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kleine maar extreem rijke en machtige groep (Dan. 11:23) de controle heeft over centrale banken, politici en rechters, de geestelijkheid en de media. Die zijn bijna allemaal ‘te koop’ of ‘te chanteren’. Het leger, politie, en ambtenarenapparaat worden steeds verder gedrild naar het gewenste gedrag.

Er is een Europees octrooi aangevraagd onder de naam Richard A. Rothschild om elke persoon te monitoren met biometrische gegevens en vitale functies. Deze totale bewakingstechnologie is gepatenteerd onder het nummer US2020279585A1 (System and Method for Testing for COVID-19). Ook niet te vergeten zijn de extreme klimaat investeringen, terwijl de wereld afstevent op een periode van ernstige voedseltekorten. De echte economie zal hierdoor tot stilstand komen. Het zullen niet alleen de megawinsten zijn op vaccinaties van de farmaceutische industrie en de ‘groene’ industrie. Het uiteindelijke doel is de vermindering van het aantal mensen. Echter, niet de miljardairs zelf. Die willen zelf niet gevaccineerd worden maar wel hun luxe leefstijl voortzetten.
Ze hebben nog niet helemaal de controle over het internet, maar ze werken volop aan censuur om iedere kritische stem te verstommen. Een globale cyberpandemie zal volgen (Internet op slot). De Antichrist zal een verachtelijk persoon zijn, die in de wereld van besmettelijke ziektes werkzaam is, die zich door genetische modificatie wil verheffen boven God. Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (vergelijk Op. 13:18 met 1 Kon. 10:14,15) en zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13). 

Uit de bek van de draak (Satan), uit de bek van het roodgekleurde beest (de centrale banken) en uit de mond van de valse profeet (de Antichrist) komen drie onreine geesten. Geesten van demonen, die tekenen verrichten en die de koningen op aarde vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon. Door leugens en propaganda van demonen zullen de koningen op aarde de grote aanval inzetten naar Gods volk, de Christenen:

(Openbaring 16:13-14,16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God….16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

 1. De nieuwe tempel in Jeruzalem, een synagoge van Satan

Dan zal in Jeruzalem de nieuwe tempel, een synagoge van Satan, worden gebouwd in overleg met de Islam en personen die zich Christenen noemen. Maar ook daar zal bedrog zijn. De orthodoxe Chassidische Joden zullen het Noachide geloofssysteem willen opdringen. (Voor de wetten van Noach zie: 2. Net als Jezus satans wereld overwinnen)

Zowel het Jodendom als de Islam kunnen zich daarin vinden. Getrouwe Christenen kunnen hier nooit mee instemmen, omdat de wetten van Noach de Zoon van God ontkennen. De Antichrist zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god (Daniël 11:21,36). Hij zal zich verheffen en als koning in de nieuwe tempel gaat zitten (2 Thess. 2:3-4). Getrouwe Christenen zullen ‘deze persoon’ herkennen als de Antichrist van het laatste uur.

In het vorige artikel hebben we gezien dat een Islamitische koning Israël aan zal vallen (Daniël 11:40). Uiteindelijk zal blijken dat de Chassidische Joden alle religies willen vernietigen, behalve het Kabbala Jodendom (het Satanisme) van de Antichrist. Dan zal waarschijnlijk de aanval van de Islamitische koning (van het zuiden) worden ingezet.

 1. Ongelovigen draaien door en willen dood.

Gedurende die tijd zal de dystopische maatschappij, de grote verdrukking, werkelijkheid worden. Oorlogen, hongersnoden, meerdere besmettelijke ziektes en aardbevingen:

(Mattheüs 24:7) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Ook de gewone banken zullen het uiteindelijk niet overleven, de centrale banken zullen de hoer – de gewone financiële instellingen en banken – haten en vernietigen  (Op. 17:16-17). Veel ongelovige mensen zullen uitgeput raken, zullen compleet doordraaien van wat er allemaal  gebeurt en zullen dood willen (Op. 9:6). Dat is het grote verschil met Christenen. Die weten wat er komt en hebben een rotsvast geloof en rotsvaste hoop in de beloofde eeuwige toekomst (Zie hiervoor ook: 5. Toekomst):

(Romeinen 8:19-21) 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

 1. De twee getuigen profetie

Dan zal ook de twee getuigen profetie in vervulling gaan met Gods heilige profeten, een wereldwijd getuigenis. Ze zullen binnenkort verschijnen en krachtige tekenen laten zien (Op.11:1-14). (Zie ter ondersteuning ook:    3. De twee getuigen )

Zachtmoedige Christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en zullen hen na een oproep ondersteunen (Mattheüs 24:14) (Daniël 11:33-35). Het is de laatste kans voor redding. Alle mensen zijn zondig, maar er is onverdiende genade voor elke berouwvolle persoon door het zoenoffer van de Christus (Hand. 15:11).
De financiële wereldmacht zal op aanbeveling van de Antichrist een bevel uitvaardigen om de twee getuigen (de heilige profeten) te laten doden:

(Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Na de twee getuigen profetie zal Gods koninkrijk een aanvang nemen (Op. 11:15). Gods plan is dat mensen Hem kennen om als Christenen meer op God te gaan lijken. Liefdevol te zijn. Satans meesterplan kent verschillende stappen, maar de echte bedoeling is om met alle macht en middelen het Christendom uit te roeien. De Antichrist zal een meedogenloze koning zijn die de heiligen in de laatste dagen te gronde zal richten (Daniël 8:23-24).
Met zijn gruwel van verwoesting voor de Christelijke gemeenschap (of tempel) om bij hen te forceren het merkteken te nemen en om hen het (afgods-) beeld te laten aanbidden (Op. 14:9-10).

 1. De vaccins met nano partikels

Volgens de gerespecteerde microbiologist Professor Sucharit Bhakdi sterven er 5 personen van elke 10.000 besmette personen onder de 70. Van de komende summier geteste Covid vaccins sterven er waarschijnlijk meer mensen. Er zijn artsen die zich Christen noemen maar die het  lugubere experimenteel mRNA vaccin met nano partikels (die het DNA kunnen veranderen) promoten. Het is volgens moleculair biologist Dr. Peter Borger onbekend wat deze kunnen vernielen. Deze partikels gaan ook nooit meer uit het lichaam. Dit soort Christenen zijn valse profeten:

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Het zijn tegenstanders  binnen de Christelijke gemeenten, die een struikelblok vormen voor getrouwe Christenen:

(Lukas 17:1) 1 En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen.

Dit virus met zijn zeer lage mortaliteitsratio staat niet in verhouding met de enorme aantallen jaarlijkse doden door hart en vaat ziektes, luchtweginfecties, kanker, beroertes of dementie. De mensheid gaat eerst allerlei positieve bevindingen horen over de vaccins en dat de lockdowns na de vaccinaties dan verleden tijd zullen zijn. De leugen regeert, dat zal zo nooit gebeuren. Het internet wordt continu gemonitord op reacties, de algoritmes voor de reacties zijn al voorbereid en met Artificial Intelligence worden de leugens samengesteld en op het juiste tijdstip verspreid.  De leugen zal groter zijn dan ooit eerder in de menselijke geschiedenis. Deze Corona maatregelen zullen ook nooit meer teruggedraaid worden want dan zullen de leiders kwetsbaar worden en ontmaskert worden. De bevolking zal die kans niet meer krijgen, de kinderen van Satan gaan vol op het orgel.

Wat de vaccins op de langere termijn aan ernstige problemen kunnen veroorzaken, daar zult u niets over horen. Christenen die weten wat Gods woord zegt over ‘het merkteken’ zullen blijven weigeren (Op. 13:16). Christenen blijven standvastig ondanks de Satanische vernedering. Uiteindelijk zal alle schuld bij de Christenen gelegd worden en de grote vervolging zal losbarsten:

 (Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

 1. Jezus de Messias zal Zijn discipelen redden wanneer de grote aanval begint

Vlak nadat de aanval op de grote schare Christenen massaal wordt ingezet door de Antichrist met zijn leger (het beest dat weer volop leeft) met ondersteuning van het 8e koninkrijk van centrale banken (blokkeren kopen van levensmiddelen – merkteken), zal Jezus ingrijpen (Dan. 8:25):

(Openbaring 17:12,14) 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen (de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken), maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen….14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Gods volk zal gered worden, degenen die in ‘het boek des levens’ staan geschreven (Op. 3:5). Aan het einde van de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal de hemelse opname voltooid zijn, immers de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen zullen samen met Jezus overwinnen. Op welke wijze wordt deze grote oorlog uitgevoerd door Jezus?

(Openbaring 19:11,13,19-20) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. ….13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. ………19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

(Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Daniël hoofdstuk 12

(Daniël 12:1-2) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

De grote verdrukking;  (Op. 12:7 – oorlog in de hemel; de strijd van Michaël tegen Satan). Satan wordt uit de hemel geslingerd en de grote verdrukking begint (Op. 12:9). De boeken worden geopend en ook ‘het boek des levens’, het oordeel volgt (Op. 20:12-14). Sommigen krijgen een opstanding uit het graf tot eeuwig afgrijzen (Op. 20:15).

(1 Thessaloniscenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

(Daniël 12:3-4) 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

De verstandigen zullen witte gewaden dragen met palmtakken in hun hand (Op. 7:9). Verzegel het boek tot de tijd van het einde. Dit betekent dat de volledige betekenis in de laatste dagen onthuld zal worden. Daniël schrijft over de verdere vervulling (van de 2 getuigen profetie) in de laatste dagen:

(Daniel 12:5-7) 5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Daniël zag aan beide zijden van de oever een engel staan. Hoelang zal de twee getuigen profetie duren, vroeg 1 van de engelen aan de Mensenzoon: Tijd, tijden en een halve tijd.  Dat wordt ook bevestigd door Daniël 12:7 waar gesproken wordt over 3,5 tijden of profetische jaren.
Uit Openbaring 12:6,14 blijkt, dat ‘1 tijd + 2 tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ overeen komt met ‘duizend tweehonderd zestig dagen’ = 3,5 profetische jaren van ieder 360 dagen = 1260 dagen:

(Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Wanneer hun prediking en getuigenis is volbracht worden de profeten gedood:

(Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en de heilige profeten doden.

Volgens Op. 11:9,11 zullen hun lichamen 3,5 dag dood op straat liggen, daarna volgt de opstanding. Het is een afspiegeling van Jezus dood en opstanding. Het teken van Jona:

(Mattheüs 12:40) 40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. (zie hiervoor ook het artikel: Nieuwsbrieven 3. De twee getuigen )

Na de twee getuigen profetie zal aan die prediking en getuigenissen een einde komen. Daniël begreep het niet en vroeg wat dan het einde daarvan zou zijn. De Mensenzoon zei opnieuw; ‘Deze woorden blijven verzegeld tot de tijd van het einde’:

(Daniel 12:8-10) 8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Velen zullen hun trouw bewijzen en gereinigd en gelouterd worden.

(Daniel 12:11-12) 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Met de dood van de twee getuigen is het brengen van (lof-)offers beëindigd. De heiligen zullen in zijn (Antichrist) hand gegeven worden Daniël 7:25-26. De Antichrist dwingt dan dat iedereen een merkteken moet accepteren om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:15-17), anders wordt je gedood (Op.13:14,15).

Vanaf de tijd dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn tot de grote oorlog Har–Mágedon zijn het 1290 dagen

1290 dagen = hoogstwaarschijnlijk 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + 1 ingevoegde schrikkelmaand, de 2e maand Adar. De tijd tussen de verwoestende gruwel opstellen en de opname  = 1335 dagen.

In deze laatste 45 dagen wordt dan de grote oorlog Har–Mágedon gevoerd, de verschrikkelijke vervolging van alle Christenen.  (Op. 7:14, Matt. 24:9-13,21)          

De opname in de hemel gebeurt in twee fases, eerst gaan de heiligen de Heer tegemoet in de lucht, in de allerlaatste fase wordt de grote schare christenen opgenomen.
(zie hiervoor het artikel: Nieuwsbrieven 6. De opname in de hemel)
Wanneer de Zoon des mensen Zich zal openbaren, zullen de heiligen en Christenen in de hemel worden opgenomen en in veiligheid gebracht. Dan zal het vuur losbranden op de aarde. Dit zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel (Lukas 17:28-30).
(zie hiervoor het verslag: Nieuwsbrieven 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2)

(Daniel 12:13) 13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

‘U zult rusten en u zult opstaan’, Daniël begreep dat hij in zijn graf moest wachten tot het einde, tot de tijd van zijn opstanding. Voor ongelovige mensen hoort de dood bij het leven en dan is het leven voor hen voorbij. Voor Christenen is de dood ‘een vijand’.  Aan getrouwe Christenen is eeuwig leven beloofd en ze geloven vast in Jezus woorden:

(1 Korinthiërs 15:26) 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 
(Johannes 3:15) 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Daniël zal verrast zijn als hij zijn beloning als ‘profeet’ zal ontvangen bij de opstanding. Een geweldige beloning als 1 van de 24 koningen rondom de troon van God YHWH:

(Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Tot slot:

De Satanisten houden het liefst zoveel mogelijk mensen in een traumatische angstpsychose en in stress, zodat mensen er ziek van worden en er angststoornissen, depressies, psychische of relationele problemen door krijgen. Door angst kunnen mensen niet meer verstandig nadenken en worden ze onredelijk en hardvochtig vooral naar degenen, die weigeren zich net zo bang te laten maken. Daarom stuurt dit soort kinderen elkaar geschenken als de prediking van de 2 getuigen is gestopt en de heilige profeten ter dood zijn gebracht (Op. 11:10). Ze zullen hiermee hun doodvonnis tekenen:

(Efeziërs 2:2) 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,….

Christenen zien uit naar de nieuwe aarde, naar het Nieuwe Jeruzalem, waar de ware kennis overvloedig zal zijn:

(Micha 4:1-4) 1 Het zal echter  in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan   en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn  wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.

Nee Satan, we zijn niet bang voor u en we zijn ook niet bang voor uw kinderen. Vader, we weten dat we op U en Uw Zoon volledig kunnen vertrouwen.  Jezus, U geeft ons kracht:

(Markus 8:35) 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
(Philipenzen 4:12-13) 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Einde artikelen reeks over het boek Daniël

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *