eindtijd 8. Openbaring; de 7 schalen

Openbaring 15 De zeven schalen
Openbaring 15:1 Teken van 7 engelen met 7 plagen, die het einde vormen van Gods toorn.
Openbaring 15:7 De zeven engelen ontvangen gouden schalen met de toorn van God.

Openbaring 16 De zeven plagen
Openbaring 16:2 De eerste schaal geeft zweren aan de mensen die het merkteken hebben van het beest
Openbaring 16:3 De tweede schaal maakt de zee als bloed, alles in de zee sterft.
Openbaring 16:4 De derde schaal maakt de rivieren en waterbronnen als bloed.
Openbaring 16:8 De vierde schaal maakt dat de zon de mensen verzengt met grote hitte.
Openbaring 16:10,11 De vijfde schaal maakt dat de 7e en laatste wereldmacht een grote verdrukking ondervindt, maar heeft geen berouw. De vijfde schaal gaat over de troon van het beest die zijn troon heeft ontvangen van Satan. (zie Op. 13:2)

Voor Babylon de Grote zie: 4. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5199

HerzSt (Openbaring 16:13-16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Uit de bek van de draak (Satan), uit de bek van het wilde beest (het financiële 8e koninkrijk) en uit de mond van de valse profeet komen drie onreine geesten. Geesten van demonen, die tekenen verrichten en die de koningen der aarde (de Nieuwe Wereld Orde) vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.

De handelswijze van deze drie onreine geesten wordt vergeleken met kikvorsen, zoals de kikvorsenplaag tijdens de uittocht uit Egypte. Het land stonk van deze plaag:

HerzSt (Exodus 8:3,14) 3 zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.
14 Zij verzamelden ze bij hopen, en het land stonk ervan.

In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen.(zie ook eindtijd 7. Openbaring; de oogst)

Openbaring 16:17-18 De zevende schaal maakt dat er een luide stem vanaf de troon zegt; Het is geschied; gevolgd door de grootste aardbeving sinds er mensen op aarde zijn.
Het Grote Babylon valt uiteen en ook de steden van de natiën storten in.
Openbaring 16:20-21 Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. Een grote hagel met buitengewone grote hagelstenen viel uit de hemel neer. De mensen lasterden God om deze hagelbui.

Met het uitgieten van de 7e schaal (Openbaring 16:17-21) gebeuren er buitengewoon heftige dingen op aarde, natuurgeweld dat nog nooit op zo’n schaal heeft plaatsgevonden:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

HerzSt (Lukas 17:26-29) 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.

HerzSt (2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

HerzSt (Openbaring 6:14) 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar zeer de vraag of met al deze heftige natuurkrachten de (nucleaire) centrales, chemische industrie, olie industrie en platforms, enz. onschadelijk uit zichzelf stoppen of te stoppen zijn.
Volgens de Schrift zal het duizend jaar duren voordat de aarde tot rust is gekomen en weer voor bewoning hersteld zal zijn. Dan zullen de overige doden worden opgewekt:

HerzSt (Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren……

‘De overigen of rest van de doden’ ontvangen niet de eerste opstanding, deze eerste opstanding betreft alleen de overleden 24 profeten en heiligen.

Lees verder in: 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

eindtijd 7. Openbaring; de oogst

Openbaring 14:
Openbaring 14:1-5   Het Lam staat met de 144.000 heiligen op de hemelse berg Sion.
Openbaring 14:8      Babylon de Grote is gevallen.
Openbaring 14:9-11 Iedereen die het merkteken heeft ontvangen zal ook Gods toorn ontvangen.
Openbaring 14:14     Een witte wolk met de mensenzoon met een sikkel wil gaan oogsten.
Openbaring 14:15-16 De aarde wordt door de mensenzoon geoogst.
Openbaring 14:17-20 Een andere engel oogst de onberouwvolle mensen die Gods toorn ondergaan

De opname van de heiligen in de hemel:

De installatie van het Nieuwe Jeruzalem zal volgens de Schrift beginnen met de eerstelingen:

HerzSt (Romeinen 8:22-23) 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
 
HerzSt (Jakobus 1:18) 18  Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
 
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
 
Eerst zullen de overleden heiligen een opstanding ontvangen, daarna zullen de nog levende heiligen in een oogwenk veranderd worden en de Heer tegemoet gaan gedurende de laatste (de 7e) trompet:

NBG  (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet….

HerzSt (1 Korinthe 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De opname van de profeten in de hemel:
 
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.
Zij hebben altijd geprofeteerd door Heilige Geest en behoren wat dat betreft ook tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14  Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15  Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

De profeten zullen als eerstelingen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, nog voor de 144.000 heiligen.

De 24 profeten zitten rondom de troon van onze hemelse Vader, die Zijn troon zal hebben in het Nieuwe Jeruzalem:
 
NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
HerzSt (Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

 De opname van de grote schare in de hemel:

Gedurende de 7e trompet ondergaan de 144.000 heiligen, in een oogwenk een verandering, ontvangen een hemelse opstanding en gaan de Heer tegemoet. (1 Thess. 4:16-17) (1 Kor. 15:51-52)
Na de 7e trompet worden er vervolgens 7 schalen ‘met de toorn van God’ uitgegoten, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 16.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken onder geen beding in ontvangst hebben genomen:
 
HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
 
HerzSt (Openbaring 14:9-10)9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Vlak voor het besluit zal de grote schare worden opgenomen in de hemel:
 
HerzSt (Openbaring 16:15-17) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging  door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom:

HerzSt (Lukas 17:26-32) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
 
HerzSt (Mattheüs 24:36-39) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 
De profeten zullen als eersten worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, hierna de 144.000 heiligen en na de 144.000 de medeburgers, de huisgenoten van God  (de grote schare):

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel:

HerzSt (Openbaring 7:13-15) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
De grote schare is na de opname uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam met de heiligen:

NBG51 (Openbaring 19:6-7) 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Lees verder in: 8. Openbaring; de 7 schalen

eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw

HerzSt (Openbaring 12:1-4) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Deze vrouw is getooid met de zon en de maan onder haar voeten en heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift vaker voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 stammen van Gods verbondsvolk en de 12 apostelen van Jezus.
Getooid met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon met sterren heeft de betekenis van continu verlichting. Dit licht betekent de ondersteuning van God en het Lam:

HerzSt (Openbaring 21:23) En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Deze vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder:

HerzSt (Galaten 4:21-26) 21 Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22-24) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem blijkt een hemelse stad te zijn en een organisatie van engelen te omvatten met hun taken.

Een greep uit de taken van engelen:
Het overbrengen van de wet van Mozes (Handelingen 7:53) (Galaten 3:19)
Een engel sloeg het leger van de Assyriërs neer, honderdvijfentachtigduizend man (2 Koningen 19:35)
Engelen beschermen ons (Psalm 34:7) (Psalm 91:11-12)
Engelen verzorgen een ontsnapping uit de gevangenis (Handelingen 5:19-20)
Een engel sterkte Jezus (Lukas 22:42-43)
Engelen brengen boodschappen over; o.a. aan Zacharias (Lucas 1:5-20) ;aan Maria (Lucas 1:26-38), aan Jozef (Mattheus 1:18-25), aan Maria Magdalena (Lucas 24:4,5)
Engelen voeren oorlog (Openbaring 12:7)
Engelen hebben een leider, een aartsengel (Judas 9)
Engelen kunnen functies als vorsten hebben (Daniël 10:13,20-21)
Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst (Mattheus 16:27) ( Mattheus 25:31) (Mattheus 24:31)

Niet alle engelen zijn loyaal aan de vrouw, het hemelse Jeruzalem.
Er is een engel met aanhangers die de vrouw eerder tegenwerken.
Deze engel wordt in Op. 12:3 afgebeeld als een vurig gekleurde draak, die het pasgeboren kind wil vernietigen. Uit Op.12:9 blijkt, dat deze ‘vurig gekleurde draak’ Satan is.
De hemelse vrouw is zwanger en heeft barensweeën. In de Schrift lezen we in Jesaja 26:17-21, dat barensweeën het begin van ingrijpende gebeurtenissen betekenen:

HerzSt (Jesaja 26:17-19) 17 Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. 18 Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

De hemelse vrouw onderging dergelijke barensweeën toen de geboorte van het ‘symbolische’ kind zich aandiende:

HerzSt (Openbaring 12:5-9) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De draak, Satan, wordt na het verliezen van de oorlog in de hemel (Openbaring 12:7,8) neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.
Volgens Openbaring 12:5 wordt het mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’ . Het kind wordt volledig beschermd door God, die zich hierover bekommerd.

De oorlog in de hemel:

Michaël en zijn engelen streden tegen de draak en overwonnen hem:

HerzSt (Openbaring 12:7-10) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

De naam Michael betekent: Wie is als God.
In de Schrift wordt Michaël als enige engel aangeduid als een aartsengel:

HerzSt (Judas 9) 9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

In Daniël wordt Michaël een van de voornaamste vorsten genoemd:

HerzSt (Daniël 10:13,21) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.
21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

Of er andere aartsengelen in de hemel zijn zegt de Schrift niet, maar de omschrijving ‘een van de voornaamste vorsten’ suggereert dat dit wel het geval kan zijn. (Vine’s Dictionary)
Sommigen menen dat Jezus de aartsengel Michaël is, maar volgens Efeze 1:20-21 werd Jezus verhoogd tot boven alle vorsten, inclusief de hemelse vorsten:

HerzSt (Efeze 1:20-21) 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Volgens Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words is in Efeziërs 1:21 het woord overheid een vertaling van ‘arche’, wat het voorvoegsel is in archangel/aartsengel:

Topic: Archangel
….. cp. also Rom. 8:38; Eph. 1:21; Col. 1:16, where the word translated ‘principalities’ is arche, the prefix in archangel.” * [* From Notes on Thessalonians, by Hogg and Vine, pp. 142.]…..

Dat Jezus roept met een stem als van een aartsengel is geen doorslaggevend bewijs dat Jezus de aartsengel Michaël is:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Dit bewijs wordt ook niet geleverd door het feit dat beide oorlog voeren. In zowel Openbaring 12:7, waar geschreven staat dat Michaël en zijn engelen strijden, als in Openbaring 19:11-14, waar staat dat degene op het witte paard zit oorlog voert en zijn naam is ‘Het Woord van God’, dus Jezus ( zie Joh.1:1). Michaël en zijn engelen streden tegen de draak (Satan), maar Jezus op het witte paard voert een oorlog in rechtvaardigheid, een oordeel tegen de koningen der aarde en hun legers.(Openbaring 19:11,19)

In Openbaring 12:10 wordt gesproken over de zegen/redding van onze God, de kracht van onze God, en het koninkrijk van onze God en de autoriteit of macht van zijn Christus:

HerzSt (Openbaring 12:10-11) 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dit vers gaat dus over de redding van de mensen, de eerstelingen voorop, het machtige ingrijpen door God en het in werking stellen van Gods koninkrijk met Jezus als Koning.
Nu Satan is neer geslingerd naar de aarde kan het beloofde koninkrijk eindelijk gaan functioneren.
De 144.000 heiligen hebben Satan overwonnen door onvoorwaardelijk geloof te stellen in het bloed van het Lam, door het geloof dat dit bloed ook voor hun vergoten is en door het getuigenis over Jezus dat zij onder levensbedreigende omstandigheden zijn blijven geven.
Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
De 144.000 heiligen worden voorgesteld als ‘pilaren’ in het Nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 3:12) Dat zij als koningen en priesters mogen regeren met Jezus, dat is de beloning voor deze heiligen.
Het beloofde Koninkrijk neemt een aanvang:

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

Het begin van deze nieuwe hemelse organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw had.(Openbaring 12:2)
Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw die ook taken op aarde heeft.Hij is woedend:

HerzSt (Openbaring 12:12-17) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Bescherming door de aarde betekent in dit geval dus bescherming door Satans wereldwijd systeem van regeringen en afgoderij. (zie het artikel ‘wereldmachten 5. De grote vurig gekleurde draak’)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’ van de vrouw op aarde vervolgen (Op. 12:17). Dit zaad zijn ‘de kinderen van het Koninkrijk’ die de geboden van God gehoorzamen en getuigenis omtrent Jezus hebben afgelegd, tot de dood toe (Op.12:11):

HerzSt (Mattheüs 13:37-39) 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

De kinderen van het Koninkrijk’ zijn de uitverkoren heiligen, die – net als de engelen – zonen van God zijn:

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Het vervolgen van het overgebleven zaad betekent dus het vervolgen van de nog levende heiligen.
Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke kind zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf. (Openbaring 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

HerzSt (Openbaring 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Tot aan het besluit zal dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ plaatsvinden, het treden van de wijnpers met de toorn van God.

Lees verder in: 6. Openbaring; de valse profeet

eindtijd 2. De Evangeliën

Inleiding
——————————————————————————————————————–

Nadat Jezus zowel in het evangelie van Mattheüs, Markus als Lukas sprak over de afbraak van de tempel, blijkt uit de vraagstelling van Jezus discipelen, dat zij de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel tevens zagen als de inleiding van de voleinding der wereld, het besluit van het samenstel van dingen.
Dit blijkt ook uit het gebruik van ‘wij’ door Paulus in 1 Kor. 15:51-52 en 1 Thess. 4:15-16:

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-16) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Volgens onze studie van Daniël spreekt Jezus in dit gedeelte echter niet alleen over de verwoesting van Jeruzalem door een verwoestend leger, maar ook over de verdrukking in de laatste dagen. (Daniël 11:31,35 – Jeruzalem  en  Daniël 11:40,12:1 – de laatste dagen )

NBG51 (Daniël 11:31,35) 31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

NBG51 (Daniël 11:40,12:1) 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Dit gedeelte uit de evangeliën moet dus worden opgevat als een combinatie van 2 profetieën.
Nog voor de verwoesting van Jeruzalem plaatsvond (66-70 A.D.), moesten de discipelen ‘terstond en zonder aarzelen’ vertrekken na het zien van het kenmerk van het walgelijke ding. (Mattheüs 24:15-22).
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zullen de discipelen ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten vertrekken. (Lukas 17:26-35)(Op. 16:17-21)

Wij begrijpen de gecombineerde profetie op deze manier, dat Jezus wil bereiken, dat voor de apostelen en discipelen, de prediking van het goede nieuws een dringende aangelegenheid zou blijven.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Mattheüs (volgens Markus is praktisch hetzelfde)

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En  Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren, zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken van Uw (Jezus) komst
c)     Wat is het teken van de voleinding van de wereld

a)     Mattheüs 24:15-16                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Mattheüs 24:15-22) 15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

b)     Mattheüs 24:23-31                    Het teken van Jezus komst

HerzSt (Mattheüs 24:23-31) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie,  hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24  want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26  Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28   Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
 
c)     Mattheüs 24:4-8                       Begin van weeën der benauwdheid

HerzSt (Mattheüs 24:4-14)  4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Pas op dat niemand u misleidt. 5   Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

c)     Mattheüs 24:8-14                       De grote verdrukking en vervolging

HerzSt (Mattheüs 24:9-14) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

c)     Mattheüs 24:17-22                       De voleinding der wereld

HerzSt (Mattheüs 24:17-22) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Lukas

HerzSt (Lukas 21:5-7) 5  En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt:  Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. 7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren

a)     Lukas 21:20-24                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Lukas 21:20-21) 20 Wanneer GIJ voorts Jeruzalem door legerkampen ingesloten ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 Laten dan zij die in Judéa zijn, naar de bergen vluchten, en laten zij die in haar midden zijn, eruit trekken, en laten zij die zich in de landstreken bevinden, er niet binnengaan;

b)     Lukas 21:8-19               Begin van weeën der benauwdheid en vervolging

HerzSt (Lukas 21:8-19) 8  En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus,en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. 12  Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14  Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 16  En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17  En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18  Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

b)     Lukas 21:25-28              Het teken van Jezus komst

HerzSt (Lukas 21:25-28) 25  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

==================================================================

De opname van de eerstelingen, de heiligen, in de hemel

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (Openbaring 7:1-4,9) 1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.
(Dit zijn de heiligen van het Nieuwe Verbond, pas daarna volgt de grote schare)
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

HerzSt (Mattheüs 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
 
De opname van de grote schare in de hemel

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

HerzSt (Mattheüs 24:40-42) 40  Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

HerzSt (Lukas 17:26-35) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34  Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Lees verder in:  3. Openbaring; de 7 zegels

eindtijd 1. Het boek Daniël

Eindtijd-Totaal.pdf

Wanneer in de Schrift wordt geschreven over de ‘laatste dagen’  wordt daar een periode mee bedoeld, waarin voorzegde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In dit artikel worden de geprofeteerde tekenen van de eindtijd in beeld gebracht en zo mogelijk in de juiste volgorde geplaatst. Zo weet iedere christen in welke periode we nu leven en wat er nog gaat komen.

Inleiding ’tekenen van de laatste dagen’:

Verschillende aanduidingen voor de laatste dagen zijn: laatste dag, laatst der dagen, einde der tijden, einde der dagen, besluit of bestemde tijd. Wanneer de gebeurtenis betrekking heeft op het directe einde, wordt dit duidelijk uit de context van de Schriftplaats. Het kunnen dus de tijden zijn die vooraf gaan aan het einde, of de periode die het directe einde bevat.

Om de tekenen van de laatste dagen in kaart te kunnen brengen is er voor gekozen om de samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en een ‘belangrijk markeringspunt’ als uitgangspunten te nemen.

Samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en identificatie van de achtste wereldmacht:

De zeven wereldmachten, inclusief de huidige 7e wereldmacht Amerika – (Openbaring 13:1) …een wild beest met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, maar op zijn koppen lasterlijke namen

Satan de Duivel –         (Openbaring 12:3) …een grote vurig gekleurde draak, met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen

De valse profeet –         (Openbaring 13:11)  11 En ik zag een ander wild beest uit de aarde opstijgen, en het had twee horens, gelijk een lam, maar het ging spreken als een draak.

De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk – (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

De 10 koningen – (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

De koning van het noorden, de financiële 8e wereldmacht, komt aan zijn eind:

HerzSt (Daniël 8:23-25) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan [financieel systeem van centrale banken], bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [door de 10 koningen samen met het beeld van het wilde beest].  Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk [vervolging van christenen]. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. [het 8e koninkrijk is vol van godslasterlijke namen (op. 17:3) ] In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. [hij zal samen met de NWO oorlog voeren tegen de Christus, maar door Jezus en zijn leger vernietigd worden] (zie Openbaring 17:12-14)

HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Aanvullende tekens in de eindtijd uit het boek Daniël:

•          de koning van het zuiden is nog niet geïdentificeerd

•          de koning van het zuiden zal in botsing komen met het 8e koninkrijk / wereldmacht

•           er zullen natiën zijn waarover het 8e koninkrijk geen macht heeft

•           er zullen natiën zich aansluiten bij de strijd van het 8e koninkrijk en de NWO

Lees verder in:  2. De Evangeliën

wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest

Het beeld, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden voor het wilde beest met 7 koppen, lijkt op het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Nebukadnezars beeld vertegenwoordigde de wereldmachten. (Zie: het reusachtig grote beeld volgens het boek Daniël).  Het beeld van het wilde beest vertegenwoordigd dus – net zoals het beeld van Nebukadnezar – wereldmacht. Dit beeld of deze afbeelding, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden, kan door toedoen van ‘het beest met de 2 horens’ spreken en heeft de macht te doden wie het beeld niet aanbidden. (Op.13:14-17).

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

(Openbaring 13:14-17) ….terwijl het tot hen die op de aarde wonen, zegt dat zij een beeld moeten maken voor het wilde beest dat de zwaardslag had en toch weer opgeleefd was. 15 En het werd hem toegestaan adem aan het beeld van het wilde beest te geven, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden. 16 En het oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat men dezen een merkteken aan hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven, 17 en opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.

  1.  Het vormt een afbeelding van het complete wilde beest >  het staat voor alle wereldmachten
  2. Dit beeld ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
  3. Het kan doden wie hem niet aanbidden > het heeft veel macht ontvangen
  4. Oefent dwang uit > het heeft een missie
  5. Bewerkt dat men alleen met merkteken kan (ver)kopen > het heeft financiële belangen
  6. Het Is levensvatbaar gemaakt door Satan > het is een product van Satan

Voor verdere informatie over het beeld, zie:
Afgoderij   5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

Lees verder in: 8. Het wilde beest met twee horens

wereldmachten 6. De oorsprong van het wilde beest met twee horens

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens steeg op vanuit de zee, wat zoveel betekend als dat de betrokken imperiums vanuit de wateren, de mensenwereld, zijn opgericht.          (Zie als ondersteuning hiervoor Op.17:15)

HerzSt  (Openbaring 17:15) 15 En hij zei tegen mij:  De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

Dit  andere wilde beest met twee horens, dat opstijgt vanuit de aarde, wordt dus niet opgericht vanuit de ‘mensen’. Dan blijft er alleen maar over dat dit beest met twee horens zijn oorsprong heeft bij  ‘Satan’. Dit wordt ook hierdoor ondersteund, doordat het wilde beest ging spreken als een draak, dus Satans woorden spreekt.

NBV     (Openbaring 13:11-13) 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

Dat het wilde beest met twee horens tevens ‘de valse profeet’ is, blijkt uit de tekenen die hij verricht zoals beschreven in Op.13:14 en Op.19:20.

NBG51 (Openbaring 13:14;19:20) 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is…….20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, …….

Het wilde beest met twee horens, de valse profeet, kan tekenen verrichten door o.a. vuur te laten neerdalen. Het misleidt de bewoners van de aarde en wil dat de mensen een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest, of een afbeelding, iets wat dus lijkt op het eerste wilde beest. Vervolgens geeft het adem aan het beeld zodat dit kan spreken. Wie dit beeld of afbeelding niet aanbid zal gedood worden.

HerzSt  (Openbaring 13:14-17) 14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

Jezus waarschuwde ons al voor  misleidende profeten, valse profeten die in schaapskleren tot ons zullen komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn:

NBV     (Mattheüs 7:15) 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Dit wilde beest , de valse profeet, met twee horens doet zich eveneens voor als een onschuldig lam.

NBV     (Openbaring 13:11)  11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, …..

Lees verder in: 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest 

wereldmachten 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

HerzSt  (Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond,  maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Waar staatshoofden of mensen volledig in beslag worden genomen door het opbouwen van een machtsimperium, daar is geen ruimte voor naastenliefde. Dat was ook het geval bij de ‘Romeinse’ kop van het wilde beest.

Echter, in de 5e eeuw viel het imperialistische West-Romeinse rijk als gevolg van verworven rijkdom, decadentie en slecht bestuur uit elkaar. Vandalen, Hunnen, Oostgoten, Westgoten, Arabieren en Egyptenaren vielen het rijk van alle kanten binnen en het hield op te bestaan. De ‘Romeinse’ kop was daarmee dodelijk verwond.

Het genezen van deze kop (Op. 13:3) kan zo worden uitgelegd, dat het imperialisme (de uitbreiding van de macht) na vele eeuwen weer door de Westerse landen werd opgepakt.

Vanaf 1415 reisden Portugezen en vanaf 1492 Spanjaarden over zee naar de kusten van West-Afrika, eilanden in de Atlantische Oceaan, Amerika, en vanaf 1498 bereikten ze over zee ook gebieden in Azië. Tot 1870 was de Europese invloed in Azië en Afrika nog vrij gering. Europeanen beperkten zich tot het stichten van handelskolonies in kustgebieden. In de periode na 1870 verandert dit drastisch. Deze territoriale expansie (imperialisme) door Europese machten werd mogelijk gemaakt door grootschalige industrialisatie en een spectaculaire toename van technische, militaire en economische kennis. Rond 1900 nChr. had Groot-Brittannië het grootste koloniale bezit ter wereld en was een kwart van de totale wereldbevolking Brits onderdaan. (bron gedeeltelijk Wikipedia)

Lees verder in: 5. De grote vurig gekleurde draak

wereldmachten 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek

Democratie:

De oudst bekende democratie was die van Clisthenes in Athene in de Griekse oudheid, hoewel die nog niet sterk leek op wat wij ons tegenwoordig bij het woord democratie voorstellen. Zo mochten vrouwen, slavenmetoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) en armen in Athene niet meebeslissen. Bron: Wikipedia

Organisatie van de Romeinse Republiek:

De Romeinse Republiek ontstond volgens de overlevering in 509 v.Chr., toen de laatste koning van Rome werd verdreven. Om er voor te zorgen dat er vanaf dat moment nooit meer één persoon lange tijd achter elkaar de macht had in Rome werd er gekozen voor de Senaat. De Senaat bestond uit Patriciërs (aristocratie), de oorspronkelijke families uit het stadsstaatje Rome.

Ten tijde van de Romeinse Republiek, afgeleid van het Latijnse “res publica” wat iets als zaak van het publiek (volk) betekent, stond de Senaat op het hoogtepunt van zijn macht en was dit het enige bestuurlijke en regerende orgaan. Naast de Senaat moest er ook een Volksvergadering komen, het Comitium. Wetten moesten worden gemaakt door de Senaat en goedgekeurd door het Comitium. Sindsdien wordt elke maatregel en wet voorzien van de afkorting SPQR: Senatus Populus Que Romanus: De Senaat en het Volk van Rome (hebben besloten….).
Er werd  besloten om jaarlijks 2 consuls te kiezen. Deze consuls waren niet langer dan één jaar aan de macht. De consuls waren dus een soort ongekroonde koningen voor één jaar. Na verloop van tijd ontstonden moeilijkheden: De boeren en het gewone volk (het plebs oftewel de plebejers) hadden er genoeg van dat ze vaak moesten vechten voor Rome en daarbij hun boerenwerk moesten verwaarlozen.

Er werd besloten dat de belangen van het volk verdedigd werden bij de Senaat. Er kwamen een aantal Volkstribunen, Tribuni Plebis die in de Senaat moesten spreken voor het volk. Deze hadden veto-recht. Tijdens de ‘burgeroorlogen’ in de eerste eeuw voor Christus verloor de Senaat veel van zijn macht en status aan de elkaar bevechtende generaals en vooral toen ze, min of meer gedwongen, Julius Caesar tot ‘dictator voor het leven’ benoemde. (gedeeltelijk uit bron Wikipedia)

Indeling van het Romeinse rijk:

In het Romeinse Rijk bestond al een culturele tegenstelling tussen het westelijke, Latijnse deel en het door Grieken gedomineerde oostelijke deel. Dit was onder andere de oorzaak van de splitsing van het Romeinse Rijk in 395 in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, waarna deze gebieden cultureel verder uit elkaar zouden groeien. Bij de verspreiding van het christendom in Europa buiten het (voormalige) Romeinse Rijk werden gebieden die vanuit Rome werden gekerstend – namelijk West-Europa, grotendeels Midden-Europa, en Scandinavië – tot ‘het Westen’ gerekend en landen die vanuit Constantinopel werden bekeerd – zoals Rusland en Bulgarije – tot ‘het Oosten’ gerekend. Het West-Romeinse rijk hield in 476 op te bestaan. (bron Wikipedia)

Het navolgen van de Romeinse republiek:

In navolging van de (klassieke) Romeinse republiek, met een afvaardiging voor het volk, zou deze politieke bestuursvorm over de hele aarde navolging vinden.  Dat in de 18de en 19de eeuw de oude Romeinse republiek als voorbeeld diende bij het inrichten van een republiek is tegenwoordig onder andere nog te vinden in de Verenigde Staten, waar de president niet direct gekozen wordt door het volk maar door de kiesmannen. Deze kiesmannen zijn een soort equivalent van de Romeinse volksvergadering, en uiteraard is er in de Verenigde Staten de Senaat. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 is deze democratische bestuursvorm ook in diverse landen in Midden- en Oost-Europa ingevoerd.(bron Wikipedia)

Lees verder in: 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk

wereldmachten 12. De grote oorlog te Har–Mágedon

NBV     (Openbaring 17:12-14) 12 De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

De tien horens (koningen, die onderdeel zijn van de nieuwe wereldorde – NWO) ontvangen voor één uur autoriteit samen met het wilde beest (de financiële machthebbers). Zij geven hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Vervolgens strijden zij samen (als NWO) tegen de Koning Jezus Christus.

Deze strijd wordt door Jezus met zijn leger gestreden om zijn discipelen ( zijn oogappels te bevrijden,  die – ondanks de grote druk van een egocentrische, hebzuchtige en van God vervreemde wereld – trouw en loyaal blijven aan hun Koning, die  vervolgd worden vanwege het feit dat ze de nieuwe wereldorde niet ‘aanbidden’ en die het merkteken van het wilde beest onder geen beding in ontvangst willen nemen.

NBV     (2 TIMOTEÜS 3:1-5) 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen

HerzSt (Openbaring 20:4)  4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die  het beest en  zijn beeld niet hadden aangebeden, die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

NBV     (Openbaring 19:19) 19 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.

Jezus en zijn Vader zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat Jezus kon zeggen :

NBV (Johannes 14:9) 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

In Zacharia verklaart God de Vader dat wie zijn volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

HerzSt (Zacharia 2:8) 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten:  Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Jezus denkt precies zo over zijn discipelen, die tevens Gods volk zijn.

Overzicht van de symbolische beesten en  afbeeldingen in Openbaring:

(Openbaring 13:1) …een wild beest met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, maar op zijn koppen lasterlijke namen

            De zeven wereldmachten

(Openbaring 12:3) …een grote vurig gekleurde draak, met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen

            Satan de Duivel

(Openbaring 13:11)  11 En ik zag een ander wild beest uit de aarde opstijgen, en het had twee horens, gelijk een lam, maar het ging spreken als een draak.

            De valse profeet

(Openbaring 13:15) 15 …het beeld van het wilde beest dat niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden.

            De nieuwe wereldorde – het nieuwe wereldwijde geldsysteem

(Openbaring 17:3) 3 …..scharlakengekleurd wild beest zat, dat vol was van lasterlijke namen en dat zeven koppen en tien horens had.

            De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk

(Openbaring 17:4,5)  4 de vrouw met in haar hand een gouden beker, die vol was van walgelijkheden en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam: „het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de walgelijkheden der aarde.”

            De afgoderij in al zijn vormen, hoofdzakelijk de mammon (rijkdom)

Redding voor christenen:

Christenen moeten zich afgescheiden houden van de ongelovigen.

NBV     (2 Korinthiërs 6:14) 14 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?

Elke vorm van afgoderij  moeten christenen vermeiden. Zij krijgen in Openbaring de waarschuwing om hier ( alles wat afgoderij is ) uit te gaan.

NBV     (Openbaring 18:2,4) 2… 2  ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier.….. 4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.

Voor Babylon de Grote zie:
4. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5199

Wanneer de Zoon des mensen verschijnt in een wolk, dan komt voor christenen de bevrijding.

HerzSt  (Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Einde