18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel over de zeven geesten van God was de slotconclusie dat de zeven geesten van God serafs zijn, die door God uitgezonden worden over heel de aarde om ons te beschermen (Op. 5:6). De serafs kunnen zich verplaatsen met de snelheid van de bliksem (Eze. 1:14), en zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6,8).  Ze beschermen ons en brengen verslag uit van wat ze hebben gezien.

Thema: De Serafs zijn de zeven geesten of zeven ogen van God en ook van het Lam

Lees verder “18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God”

17. Uitgediept; de zeven geesten van God         

17. Uitgediept; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wie of wat zijn de zeven Geesten, die ‘voor’ Gods troon zijn? Om deze 7 geesten te kunnen identificeren, zullen we eveneens diverse andere achtergronden bespreken. Want alle relevante begrippen over God, uitgewerkt, geven een duidelijker beeld van de 7 geesten.

Thema: De zeven geesten van God

Lees verder “17. Uitgediept; de zeven geesten van God         “

16. Gods plagen voor de onberouwvollen

16. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen worden onder druk gezet door de Farmaceutische en medische wereld, die ze voorheen vertrouwden. Dit geldt ook voor de MainStreamMedia en social media (Big Tech), degenen die de informatiestromen beheren. Maar hoe staat het met de geestelijke leiders? Zijn die volledig te vertrouwen, vertellen die wel de waarheid?

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Pas op voor degenen die met hun theorieën een draai geven aan Gods woord. Die Gods woord krachteloos proberen te maken door hun eigenzinnige praatjes:

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Er zullen zelfs profeten komen, die machtige imponerende tekenen zullen doen:

(Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (zie ook Markus 13:22)

Christenen, stel uzelf de vraag: Ben ik voorbereid? Ben ik gewapend voor de misleiding?

(1 Johannes 4:1) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Wees wijs en wees geen dwaas (Matt. 25:1-3).  Binnenkort zal de grote valse profeet, de Antichrist, u zeker proberen te misleiden (Op. 16:13).

In het vorige artikel: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Thema: De vernietiging met vuur en de nieuwe hemel en aarde.

Lees verder “16. Gods plagen voor de onberouwvollen”

15. Gods plagen voor de onberouwvollen

15. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Iedere Christen weet hoe moeilijk het is om zichzelf te beheersen onder onrechtvaardigheid, door niet te zondigen in boos gedrag. Christenen doen veel moeite om hun grote voorbeeld Jezus altijd te volgen. Jezus beheerste Zich toen Hij van onrecht beschuldigd werd. Iedere Christen moet die strijd overwinnen, tegen het natuurlijke gevoel in, om trouw te blijven onder grote beproeving. Want Jezus wist dat Hij veel zou moeten lijden:

(Mattheüs 16:21) 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Toen het bewuste moment aanbrak ging Jezus in grote doodsstrijd vurig in gebed:

(Lukas 22:42-44) 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

De beheerste en lijdzame houding van de Mensenzoon wordt wel vergeleken met dat van een zwijgend schaap:

Willibr. (Jesaja 53:7)  7 Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

Toen Jezus werd verdrukt en gekweld, zweeg Jezus:

(Markus 15:3-5) 3 En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets. 4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.

De volmaakte Jezus werd door de Joodse leiders onder de slechte mensen gerekend:

(Jesaja 53:12) 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,  onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
(Markus 15:28) 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.

Zelfs Petrus verloor uit angst zijn beheersing, toen hij werd geïdentificeerd als een discipel van Jezus:

(Mattheüs 26:34,75) 34 Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen….75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.

Ga net als Jezus vurig in gebed als kinderen van Satan hun snode plannen tegen Christenen gaan uitvoeren. Hoe deze kinderen van Satan te werk gaan om mensen geestelijk te breken, zie de video: Corona-massapsychose

In het vorige artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist.

Thema: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Lees verder “15. Gods plagen voor de onberouwvollen”

14. Gods plagen voor de onberouwvollen

14. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen geven om hun broeders en zusters en bezoeken degenen die ziek zijn, of sturen een kaartje of email voor beterschap om te laten weten dat ze aan hen denken (Matt. 25:36). Maar Christenen geven ook hun Christelijke liefde aan zieke niet-Christenen. De liefde voor elkaar in de wereld neemt echter af, die liefde verkild:

(Mattheüs 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Sommigen groeten niet, anderen hebben geen manieren, negeren of haten Christenen zelfs:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

Jezus moedigde Zijn discipelen aan om altijd in gebed te gaan, om God te vermurwen:

(Lukas 18:1) 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.  (zie Lukas 18:2-7)
(Markus 11:25) 25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Bidden is een heel beproefd recept om alle last van u af te zetten:

(1 Korinthe 4:13) 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

Jezus leerde ons niet alleen het modelgebed, maar verzekerde ons dat als we God iets vragen in Zijn Naam, dan zullen we dat op een bepaald moment zeker ontvangen:

(Johannes 16:23-24) 23 ….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (zie ook Filipp. 4:6)

Het gebed is te vergelijken met een oprecht gesprek van een aardse vader met zijn zoon of dochter waar alledaagse zaken besproken worden. Ook onze Vader in de hemel wil van Zijn kinderen een oprecht gebed met de intentie dat het gemeend is. Christenen gaan – in tegenstelling tot de wereld – zoveel mogelijk samen aan tafel met een gebed van dank, omdat we iedere dag weer gevoed worden door de gegeven vruchten van de schepping.

In het vorige artikel: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als ‘de grote stad’.

Thema van dit artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

Lees verder “14. Gods plagen voor de onberouwvollen”

13. Gods plagen voor de onberouwvollen

13. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen zijn zo bevoorrecht in deze dagen. Door kennis van Gods woord herkennen ze de stem van de Herder en door de Herder te volgen zijn ze verzekerd van eeuwig leven:

(Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

De stem van de wereld echter is een stem van propaganda, van continu leugens die dagelijks in de Media verschijnen. De mensheid aanbid of stelt geloof in zowel de draak (Satan) als in het beest (de laatste of 7e wereldmacht, de VS):

(Openbaring 13:1,4) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam….4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is moeilijk om onze naasten te bereiken als ze onder invloed zijn van massahypnose.
Dan gaan mensen veiligheid zoeken door zich aan te sluiten bij het collectieve denken van de groep, door hetzelfde te doen als wat de meeste andere mensen ook doen. Begin uw evangelisch gesprek daarom altijd met een boodschap van respect in uw eigen woorden, zoals: ‘We kunnen waarschijnlijk enigszins van mening verschillen, maar niet volledig’.
Christenen willen het beste voor hun naasten, om ook hen te redden voor het eeuwige leven. Maar door de massahypnose van de MSM zijn er slechts weinigen die uit de hypnose weten te ontwaken. De meesten mensen hebben de gemakkelijke ‘wijde’ poort genomen en stromen als het ware als één grote waterstroom steeds sneller naar de waterval toe:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Christenen willen hun naasten uit deze stroming roepen en de weg wijzen naar het smalle pad, weg van de afgrond. Ze  willen hen te hulp komen maar worden door veel gehypnotiseerden gezien als dwazen en geloofsfanaten. Deze mensen hebben zelfs de bereidheid om alles wat voor hen belangrijk is op te offeren; hun gezondheid en die van hun kinderen en hun vrijheid en die van hun kinderen. Ze beschouwen dat gedrag – door hun geestelijk toestand – als een gemeenschappelijke plicht en zijn er zeer van overtuigd.
Slechts weinigen zullen het smalle pad naar het leven vinden, veelal personen die alle MSM als ‘verdorven’ aan de kant hebben gezet en er niets meer mee te maken willen hebben.

In het vorige artikel: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren, en wat hier over in het woord van God staat.

Thema: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als de ‘de grote stad’.

Lees verder “13. Gods plagen voor de onberouwvollen”

12. Gods plagen voor de onberouwvollen

12. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een oprechte liefde voor elkaar, vooral als het tegenzit. Jezus leerde ons om mededogen te hebben met onze naasten in nood (Lukas 10:30-37).
Paulus moedigt Christenen aan om onze medemensen te steunen die verdriet hebben:

(Romeinen 12:15) 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

Het is een grote tegenstelling met wat er in de wereld gebeurt, van mensen die ‘denken’ de vrijheid  te hebben om een ander maar te beledigen. Door te zoeken naar minder sterke punten van een ander en die vervolgens uit te vergroten. Maar we zijn allemaal mensen met onze minder sterke puntjes, geen enkel mens uitgezonderd. Jezus zei het eens zo:

(Mattheüs 7:3-5) 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het zegt dus in de eerste plaats iets over degene, die dit gedrag vertoont. Waarmee je iemands gebrek aan respect en aan kennis herkent:

(Spreuken 11:9) 9 De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

Zo is het ook wereldwijd met de kinderen van Satan die in de voetsporen treden van hun vader, de grote leugenaar. Deze zijn, net als hun vader,  erop uit om anderen aan te klagen van schuld (Op. 12:10) en af te leiden van hun eigen slechte gedrag. Christenen echter worden onderwezen in zachtmoedigheid en treden in de voetsporen van hun Leraar:

(Mattheüs 11:29) 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

In het vorige artikel spraken we over het gevelde oordeel over de vrouw en over de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.
Om het verdere gedeelte in Openbaring over de centrale banken goed te kunnen begrijpen, gaat dit artikel verder in op de plannen die hier wereldwijd voor gemaakt worden.

Thema: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren
Lees verder “12. Gods plagen voor de onberouwvollen”

11. Gods plagen voor de onberouwvollen

11. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

Willibr. (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal   hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een uniek voordeel in de wereld, omdat ze met de hulp van Gods Geest woorden van waarheid hebben leren kennen. Ze zijn tijdens hun (bewust gekozen) doop opnieuw geboren, met een rein hart en met echte liefde voor medeChristenen:

(1 Petrus 1:22-23) 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het is een schril contrast met de leiders van deze wereld, die zich hebben aangesloten bij occulte genootschappen als de vrijmetselarij. Die in de ban zijn of onder invloed zijn van onreine geesten, van demonen. Het zijn leiders die bekend staan om hun liegen, die bekend staan om hun meedogenloze verplichtingen. Het zijn de leiders die naar het World Economic Forum gaan, waar goddeloze heren als Harari en Schwab, satanisten, mensen beschouwen als hackbare dieren door hen inwendig met technologie te voorzien. Het transhumanisme. Zo leer je mensen kennen, die zich als demonen gedragen. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Toch wel, het zijn kinderen van Satan, onder directe invloed van Satan en van zijn demonen. De Schrift vertelt ons, dat ze ons zullen vervolgen en naar het leven zullen staan:

(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Er zijn ook waarzeggende onreine geesten, zie Hand. 16:16-18. Gods volk mag zich om die reden nooit wenden tot waarzeggers (Lev. 19:31) (Deut. 18:11-12).
Het zijn nooit de geesten van overleden mensen die antwoorden, die ‘slapen’, maar onreine geesten. Dit oproepen van geesten wordt ook wel spiritisme genoemd:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

In het vorige artikel bespraken we de diepere betekenis van de geopende boekrol, de patronen in de Schrift en Har–Mágedon.

Thema: Het oordeel geveld over de vrouw en de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.

Lees verder “11. Gods plagen voor de onberouwvollen”

10. Gods plagen voor de onberouwvollen

10. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


De eerste Christenen waren één van hart en ziel en deelden hun bezittingen. Niemand had gebrek en ieder ontving naar wat men nodig had (Hand. 4:32-35). Het is hartverwarmend om te zien hoe ook in deze dagen Christenen delen met geloofsgenoten met tekorten.

Echter, noemt u zichzelf een Christen, maar stelt u uw persoonlijke belang boven dat van andere Christenen? Bent u door eigenbelang verleerd een andere Christen voortreffelijker te achten dan uzelf (Filipp. 2:3) naar het voorbeeld van de huidige zelfzuchtige wereld?
Begin dan om uw Schepper weer te eren en lief te hebben voor alles wat u hebt ontvangen en ga voortdurend in gesprek met uw hemelse Vader. Begin als kind van God weer van jezelf te gaan houden als een kostbaar, talentvol, dankbaar en waardevol mens, die eer en respect toekomt. Besef dat u net als uw naaste uniek bent, maar niet volmaakt. Misschien bent u wel onrecht aangedaan of beledigd, maar toon als Christen de liefde van beheersing uit naar uw naasten, door uw naasten goed te doen ondanks al hun fouten en gebreken:

(Mattheüs 22:36-39) 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maar als u met deze wereld wilt meedoen en u blijft u zich verstarren in uw egoïstisch gedrag?
Volgens de Schrift zullen al degenen met zo’n leefwijze Gods koninkrijk niet beërven:

(Galaten 5:19-21) 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

In het vorige artikel hebben we de serafs omschreven en de eerste 6 engelen die hun schalen uitgieten. In dit artikel een verduidelijking van ‘patronen’ in de geopende boekrol en de 7e engel die zijn schaal van toorn uitgiet.

Thema: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard

Lees verder “10. Gods plagen voor de onberouwvollen”

9. Gods plagen voor de onberouwvollen

9. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 15:4) 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. De Christelijke leefwijze gaat vergezeld met hartelijke eigenschappen, door zichzelf niet te verheffen boven eenvoudige mensen. Eigenschappen die in de wereld steeds zeldzamer worden.
Ook voor Christenen is het moeilijk om zich iedere keer weer te beheersen en zich krachtig in te spannen om alle obstakels standvastig te overwinnen voor onze overtuiging.
Echter, noemt u zich een Christen maar wilt u wel graag een geziene persoon blijven bij mensen die er een goddeloze leefstijl op na houden, die buigen voor wereldse begeerten?

(1 Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het is bijzonder opmerkelijk dat wanneer mensen meer interesse hebben in pleziertjes en wat er in de wereld te beleven valt en minder of geen interesse tonen in God, ze wél alle verzonnen propaganda geloven. Ze blijven dus geloven, maar hebben de waarheid verruild voor leugens. Propaganda leugens zoals: Het is een goede zaak om vrijheden af te nemen, mensen kunnen dat niet aan. Het is een goede zaak om vrijheid van spreken af te nemen of om zelf keuzes te maken welk geneesmiddel te kiezen, mensen kunnen dat niet beslissen. Of om mensen te laten vervreemden van elkaar en alle liefdevolle sociale aspecten te vernielen door afstand te eisen.  Door de hele menselijke geschiedenis heen noemde men dit soort propaganda de kenmerken van een dictatuur:

(Jacobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Christenen kunnen helaas niet alle goddeloze contacten vermijden  (1 Kor. 5:9-10).
Een leefwijze van beperkt ‘meedoen’ om alle problemen te ontlopen is geen optie, een Christen moet keuzes maken. Laat u vooral niet meeslepen door goddeloze propaganda:

(Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Volgens Paulus moet u met afvallige ontuchtplegers of hoereerders zelfs niet eten:

(1 Korinthe 5:11) 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Volg als discipel van Jezus het voorbeeld van de grote Leraar:

(Johannes 17:16) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

In het vorige artikel gaven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen. In dit artikel volgt het uitdelen en uitgieten van de 7 schalen van toorn.

Thema: De verdere invulling van de laatste dagen door het uitgieten van de 7 schalen

Lees verder “9. Gods plagen voor de onberouwvollen”