12. Gods plagen voor de onberouwvollen

12. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een oprechte liefde voor elkaar, vooral als het tegenzit. Jezus leerde ons om mededogen te hebben met onze naasten in nood (Lukas 10:30-37).
Paulus moedigt Christenen aan om onze medemensen te steunen die verdriet hebben:

(Romeinen 12:15) 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

Het is een grote tegenstelling met wat er in de wereld gebeurt, van mensen die ‘denken’ de vrijheid  te hebben om een ander maar te beledigen. Door te zoeken naar minder sterke punten van een ander en die vervolgens uit te vergroten. Maar we zijn allemaal mensen met onze minder sterke puntjes, geen enkel mens uitgezonderd. Jezus zei het eens zo:

(Mattheüs 7:3-5) 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het zegt dus in de eerste plaats iets over degene, die dit gedrag vertoont. Waarmee je iemands gebrek aan respect en aan kennis herkent:

(Spreuken 11:9) 9 De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

Zo is het ook wereldwijd met de kinderen van Satan die in de voetsporen treden van hun vader, de grote leugenaar. Deze zijn, net als hun vader,  erop uit om anderen aan te klagen van schuld (Op. 12:10) en af te leiden van hun eigen slechte gedrag. Christenen echter worden onderwezen in zachtmoedigheid en treden in de voetsporen van hun Leraar:

(Mattheüs 11:29) 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

In het vorige artikel spraken we over het gevelde oordeel over de vrouw en over de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.
Om het verdere gedeelte in Openbaring over de centrale banken goed te kunnen begrijpen, gaat dit artikel verder in op de plannen die hier wereldwijd voor gemaakt worden.

Thema: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren
Lees verder “12. Gods plagen voor de onberouwvollen”

11. Gods plagen voor de onberouwvollen

11. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

Willibr. (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal   hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een uniek voordeel in de wereld, omdat ze met de hulp van Gods Geest woorden van waarheid hebben leren kennen. Ze zijn tijdens hun (bewust gekozen) doop opnieuw geboren, met een rein hart en met echte liefde voor medeChristenen:

(1 Petrus 1:22-23) 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het is een schril contrast met de leiders van deze wereld, die zich hebben aangesloten bij occulte genootschappen als de vrijmetselarij. Die in de ban zijn of onder invloed zijn van onreine geesten, van demonen. Het zijn leiders die bekend staan om hun liegen, die bekend staan om hun meedogenloze verplichtingen. Het zijn de leiders die naar het World Economic Forum gaan, waar goddeloze heren als Harari en Schwab, satanisten, mensen beschouwen als hackbare dieren door hen inwendig met technologie te voorzien. Het transhumanisme. Zo leer je mensen kennen, die zich als demonen gedragen. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Toch wel, het zijn kinderen van Satan, onder directe invloed van Satan en van zijn demonen. De Schrift vertelt ons, dat ze ons zullen vervolgen en naar het leven zullen staan:

(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Er zijn ook waarzeggende onreine geesten, zie Hand. 16:16-18. Gods volk mag zich om die reden nooit wenden tot waarzeggers (Lev. 19:31) (Deut. 18:11-12).
Het zijn nooit de geesten van overleden mensen die antwoorden, die ‘slapen’, maar onreine geesten. Dit oproepen van geesten wordt ook wel spiritisme genoemd:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

In het vorige artikel bespraken we de diepere betekenis van de geopende boekrol, de patronen in de Schrift en Har–Mágedon.

Thema: Het oordeel geveld over de vrouw en de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.

Lees verder “11. Gods plagen voor de onberouwvollen”

10. Gods plagen voor de onberouwvollen

10. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


De eerste Christenen waren één van hart en ziel en deelden hun bezittingen. Niemand had gebrek en ieder ontving naar wat men nodig had (Hand. 4:32-35). Het is hartverwarmend om te zien hoe ook in deze dagen Christenen delen met geloofsgenoten met tekorten.

Echter, noemt u zichzelf een Christen, maar stelt u uw persoonlijke belang boven dat van andere Christenen? Bent u door eigenbelang verleerd een andere Christen voortreffelijker te achten dan uzelf (Filipp. 2:3) naar het voorbeeld van de huidige zelfzuchtige wereld?
Begin dan om uw Schepper weer te eren en lief te hebben voor alles wat u hebt ontvangen en ga voortdurend in gesprek met uw hemelse Vader. Begin als kind van God weer van jezelf te gaan houden als een kostbaar, talentvol, dankbaar en waardevol mens, die eer en respect toekomt. Besef dat u net als uw naaste uniek bent, maar niet volmaakt. Misschien bent u wel onrecht aangedaan of beledigd, maar toon als Christen de liefde van beheersing uit naar uw naasten, door uw naasten goed te doen ondanks al hun fouten en gebreken:

(Mattheüs 22:36-39) 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maar als u met deze wereld wilt meedoen en u blijft u zich verstarren in uw egoïstisch gedrag?
Volgens de Schrift zullen al degenen met zo’n leefwijze Gods koninkrijk niet beërven:

(Galaten 5:19-21) 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

In het vorige artikel hebben we de serafs omschreven en de eerste 6 engelen die hun schalen uitgieten. In dit artikel een verduidelijking van ‘patronen’ in de geopende boekrol en de 7e engel die zijn schaal van toorn uitgiet.

Thema: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard

Lees verder “10. Gods plagen voor de onberouwvollen”

9. Gods plagen voor de onberouwvollen

9. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 15:4) 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. De Christelijke leefwijze gaat vergezeld met hartelijke eigenschappen, door zichzelf niet te verheffen boven eenvoudige mensen. Eigenschappen die in de wereld steeds zeldzamer worden.
Ook voor Christenen is het moeilijk om zich iedere keer weer te beheersen en zich krachtig in te spannen om alle obstakels standvastig te overwinnen voor onze overtuiging.
Echter, noemt u zich een Christen maar wilt u wel graag een geziene persoon blijven bij mensen die er een goddeloze leefstijl op na houden, die buigen voor wereldse begeerten?

(1 Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het is bijzonder opmerkelijk dat wanneer mensen meer interesse hebben in pleziertjes en wat er in de wereld te beleven valt en minder of geen interesse tonen in God, ze wél alle verzonnen propaganda geloven. Ze blijven dus geloven, maar hebben de waarheid verruild voor leugens. Propaganda leugens zoals: Het is een goede zaak om vrijheden af te nemen, mensen kunnen dat niet aan. Het is een goede zaak om vrijheid van spreken af te nemen of om zelf keuzes te maken welk geneesmiddel te kiezen, mensen kunnen dat niet beslissen. Of om mensen te laten vervreemden van elkaar en alle liefdevolle sociale aspecten te vernielen door afstand te eisen.  Door de hele menselijke geschiedenis heen noemde men dit soort propaganda de kenmerken van een dictatuur:

(Jacobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Christenen kunnen helaas niet alle goddeloze contacten vermijden  (1 Kor. 5:9-10).
Een leefwijze van beperkt ‘meedoen’ om alle problemen te ontlopen is geen optie, een Christen moet keuzes maken. Laat u vooral niet meeslepen door goddeloze propaganda:

(Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Volgens Paulus moet u met afvallige ontuchtplegers of hoereerders zelfs niet eten:

(1 Korinthe 5:11) 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Volg als discipel van Jezus het voorbeeld van de grote Leraar:

(Johannes 17:16) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

In het vorige artikel gaven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen. In dit artikel volgt het uitdelen en uitgieten van de 7 schalen van toorn.

Thema: De verdere invulling van de laatste dagen door het uitgieten van de 7 schalen

Lees verder “9. Gods plagen voor de onberouwvollen”

8. Gods plagen voor de onberouwvollen

8. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 14:6) 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lieflijk zijn de voeten van uw broeders en zusters die het woord van vrede verkondigen, van hen die de waarheid verkondigen (Romeinen 10:15). Luisteren en begrijpen wat een Christen zegt vereist intelligentie, inspanning en analyse.
Maar noemt u zich een Christen en behoort u tot de gedragspsychologen en hersenspoel deskundigen met hun neologismen? Door woorden te smeden en te gebruiken, gewoonlijk in uitersten, om aan de ene kant zaken te bagatelliseren en aan de andere kant om zaken sterk aan te dikken? Met woorden zoals; onvermijdelijk, onmiddellijke actie, noodtoestand, geen andere mogelijkheden, zo snel mogelijk, geen andere keuze, enz.?
Er is altijd een andere keuze…
Of vaccinatieschade; zeer zeldzaam, komt heel sporadisch voor, is getest, is veilig, enz.?
Zeldzaam? Het blijkt schering en inslag te zijn….
Of om rechtvaardigen te framen, het verhaal buigen om hen die kritisch zijn de schuld te geven van de uitgerolde kwaadaardige plannen. Als u zo’n Christen bent, weet dan dat u rekenschap moet afleggen over uw woorden en daar voor veroordeeld zult worden:

(Mattheüs 12:36-37) 36 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. 37 Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.

Want de kracht van taal is heftig. Alleen al door het gebruik van bepaalde woorden kunnen mensen worden overgehaald om te doen wat ze anders nooit hadden gedaan. Vooral wanneer hun families in levensgevaar verkeren. Dan zullen ze vaak instemmen met elk beleid en verkeerde keuzes maken. Vertrouw daarom nooit op de holle woorden en valse verklaringen aangepraat door gedragspsychologen via de media:

(Jesaja 59:4-5) 4 Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. 5 Zij broeden eieren van een gifslang uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft; is er een kapotgedrukt, dan perst er zich een adder uit.

In het vorige artikel hebben we het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en van het merkteken beschreven.
In dit artikel geven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen.

Thema: De nieuwe koninkrijksregering en 3 engelen die het oordeel aankondigen

Lees verder “8. Gods plagen voor de onberouwvollen”

7. Gods plagen voor de onberouwvollen

7. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Moedig uw broeders en zusters aan om zich te blijven onthouden van afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikt vlees en voor ontucht (Handelingen 21:25). Christenen worden overgoten met Satans seks wereld in Hollywood films die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en het geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
Noemt u uzelf een Christen, maar neemt u een loopje met de ontucht of met perversie, zoals op zoek gaan naar seksueel vertier? Ga dan stappen ondernemen om daar mee te stoppen. Geef niet toe aan die zwakheden, verbiedt het voor uzelf. Het is tegen Gods wil:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren Hollywood. De Joodse moslim-sekte, waartoe de Frankisten behoren,  erkennen de Zohar als hun belangrijkste boekenreeks binnen de Kabbala. Frankisten, wiens God Satan is en de Antichrist hun messias. (Zie Sabbatai Zevi en het Frankisme – 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan)
Verdorven seksuele losbandigheid heerst in de sekte onder de noemer mystieke symboliek. Een eervol monogaam huwelijk is bij hen niet aan de orde.
Stem daarom uw hart af op liefde voor uw medemensen en uw mede-Christenen:

(Mattheüs 15:19) 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Met al degenen die ontuchtig gedrag niet kunnen beteugelen zal het slecht aflopen:

(Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In het vorige artikel bespraken we de symbolische beesten en hun betekenis.
In dit artikel gaan we verder met het aanbidden van het beeld en met het merkteken.

Thema: Het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en het merkteken.

Lees verder “7. Gods plagen voor de onberouwvollen”

Avondmaal van de Heer 2022

Avondmaal van de Heer 2022.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2022
.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Een beschrijving van de buitengewoon intelligente en getalenteerde Zoon van God die zich niet ging verheffen, maar zich beheerste onder grote druk.

Hoe wil God YHWH ons voorbereiden op een eeuwige toekomst? God liet ons via Zijn Zoon demonstreren, wat echt belangrijk is in het leven door Jezus als Zijn woordvoerder op aarde te laten prediken als een profeet met weinig middelen:

(2Korinthe 8:9) 9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

Lees verder “Avondmaal van de Heer 2022”

6. Gods plagen voor de onberouwvollen

6. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Koester uw broeders en zusters die een eerlijk geweten hebben (Hebr. 13:18).
Bent u in uw machtspositie beschikbaar om gunsten te verlenen aan politieke of economische belangen van anderen, in ruil voor geschenken, voordelen of voor geld?
U doet zich voor als een Christen maar u bent corrupt? Dan bent u een kind van Satan:

(Ezechiël 28:14,18) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen….18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen….

De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom dat ze beklagenswaardig zijn.
Het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

(Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Als kind van Satan behoort u tot het door Satan gezaaide onkruid, tot hen die wetteloosheid bedrijven. Het onkruid dat verdelgd zal worden (Matt. 13:25,40-43). Christenen gehoorzamen de overheid. Er zijn voor Christenen echter wel grenzen aan de gehoorzaamheid aan de overheid, en wel totdat de overheidsregels tegen Gods regels ingaan (Hand. 5:29).
Bescherm als ouders uw kinderen en laat uw kinderen nooit vaccineren om maar op vakantie te kunnen gaan. En dat voor een verwaarloosbaar risico als van griep? Een Australische gezondheidsfunctionaris geeft toe dat gevaccineerden plotseling sterven aan myocarditis: Korte video: https://t.me/santasurfing/38621   De hartspier-beschadiging is niet meer terug te draaien en zal het leven van kinderen ernstig bekorten. Het is ook de vraag of reproductie voor uw kinderen nog wel mogelijk is na deze experimentele gentherapie injecties.

In het vorige artikel werden de grote lijnen beschreven, waaronder de opname van de Christenen. In dit artikel gaan we verder met de symbolische beesten en hun betekenis.

Thema:  De verdere invulling door gebruik te maken van symbolische beesten.

Lees verder “6. Gods plagen voor de onberouwvollen”

5. Gods plagen voor de onberouwvollen

5. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 12:12) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wees altijd rechtvaardig voor uw broeders en zusters en wees barmhartig.
En u, orde handhavers en politie, allen die zich Christen noemt. Hebt u bewust uw broeder of zuster onrecht aangedaan of mishandeld? Zoals vreedzame Christenen getrapt of geslagen met knuppels, laten vertrappen door paarden of zonder gegronde reden met fysiek geweld gearresteerd? Met het excuus dat u deze opdracht hebt gekregen van goddeloze derden?

(Mattheüs 18:8) 8 Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.

Christenen verbroederen alléén met mensen van goede wil, niet met mensen die gewelddadig zijn of die de griep de A-status van extreme morbiditeit blijven geven om de bevolking met hun draconische maatregelen in hun macht  te behouden:

(2 Korinthe 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

In het vorige artikel deel 4 hebben we de basis profetieën behandeld. In het artikel deel 3 waren we gebleven met de zwangere vrouw die een mannelijk kind had gebaard. Dat is het Nieuwe Jeruzalem dat als koninkrijksregering alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. In dit artikel gaan we verder met de vervolging van de vrouw, de engelen organisatie.

Thema: De engelenorganisatie komt net als de grote schare onder grote druk

Lees verder “5. Gods plagen voor de onberouwvollen”

4. Gods plagen voor de onberouwvollen               

4. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wees lankmoedig met Christenen die door oorlogen en oproer van streek raken (Luk. 21:9).
En aan u journalisten, fact-checkers programmamakers en spindoctors die zich Christen noemen;  Weet u dan niet dat gebruik maken van een voorbereid script met alleen maar leugens, bangmakerij en oorlogshitserij en bewust Gods kinderen onwetend houden over de echte berichten. Beseft u niet dat zulk gedrag  Christenen misleid en onder grote druk zet? Hoort u bij de gekochte journalisten als verlengstuk van de schatrijke globalisten? Die de doden en gewonden als gevolg van het vaccin bagatelliseren of hartfalen toeschrijven aan andere oorzaken? Bent u erop uit om Christenen tot slaven te maken van deze Frankistische machtselite en bankiers? (Galaten 2:4)  (voor Jacob Frank zie:  3. Net als Jezus satans wereld overwinnen.) Wees ervan verzekerd dat valse profeten met hun haatpraatjes en leugens Gods koninkrijk niet zullen beërven maar vernietigd zullen worden (Op. 21:8).

In het vorige artikel hebben we gesproken over het Nieuwe Jeruzalem.
In dit artikel gaan we een aantal basis profetieën bespreken en het blazen op de 7e bazuin.

Thema: De basis profetieën en het blazen van de zevende bazuin

Lees verder “4. Gods plagen voor de onberouwvollen               “