5. Wordt – onder druk – geen verrader           

Wordt geen verrader.pdf

(Mattheüs 26:21) 21 En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.
.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Houdt moed en loochen en verraad niet je broeders, zelfs niet de geringste (Matt. 25:40).
Laat u niet murw maken door negatieve berichtgeving van mensen die tegen Christenen zijn en laat u ook niet onder druk zetten door een bruut gedrag van overheids-personeel.
De psychologische oorlog tegen de mensheid is op dit moment zo divers en zo aanwezig op diverse fronten, dat de meesten niet meer eens weten wie nu de tegenstander is. Met uitzondering van Christenen, die weten dat kinderen van Satan de wereld in hun greep hebben.
Bedenk daarom altijd om als Christen een rechtvaardige lichtdrager te zijn en niet een ‘vleiende leugenaar’, zoals zoveel politici. Die, volgens hun suikerzoete woorden, zo begaan zijn met de zwakkeren en ouderen in de samenleving. Alle Covid-19 maatregelen van deze politici zijn echter gebaseerd op het verbieden van ‘menselijke sociale contacten’, ze zijn desastreus voor zwakkeren en ouderen:

(1 Timotheüs 5:8) 8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
(Titus 1:16) 16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

Thema: Wordt geen verrader als rampen de mensheid treffen. “5. Wordt – onder druk – geen verrader           “ verder lezen

4. Sta vast in de vrijheid

Sta vast in de vrijheid.pdf

(Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
.                      Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————–

Nee, vrijgemaakt worden is iets anders als niet meer vervolgd worden of om niet meer in de gevangenis te belanden. Als Christenen Jezus woorden geloven en naar Hem luisteren, zullen ze de waarheid kennen en door de waarheid weten, hoe de leugens van deze wereld ontmaskerd kunnen worden.
We zijn als Christenen door Jezus woorden vrijgemaakt om geen deel van deze zondige wereld meer te zijn. Jezus heeft het eenmalige volmaakte offer gebracht voor onze zonden (Matt. 26:28, Gal. 1:4).  Christenen leven nu vrij van zonden (Rom. 6:18) in een nieuw verbond en we zijn door Jezus offer vrijgemaakt om onze naasten lief te hebben (Gal. 5:14):

(1 Petrus 1:17-19) 17 En als u Hem (YHWH) als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

En al zijn we als Christenen liefdevol voor onze naasten, voor de wereld zijn we uitgestotenen:

(Lukas 6:22) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Christenen zullen zeker vervolgd worden, maar gelukkig hebben we Gods zegen, ondersteuning en bescherming door het geloof in Jezus woorden:

(2 Korinthe 4:7-9) 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

Thema: Sta vast in de vrijheid waarmee we vrijgemaakt zijn

“4. Sta vast in de vrijheid” verder lezen

3. In Jezus voetsporen

In Jezus voetsporen.pdf

(1 Petrus 2:21) 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
.                                  (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Waarom moeten we onder verdrukking en vervolging bewijzen dat we goede discipelen zijn?
We laten nu toch al zien dat we van goede wil zijn?
Zo zouden Christenen kunnen redeneren, het is echter veel gecompliceerder.
Met Satan is een verderfelijk gedachtegoed begonnen en de grote strijdvraag.

Thema: Waarom Christenen in Jezus voetsporen treden als antwoord op de strijdvraag

“3. In Jezus voetsporen” verder lezen