7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad naar leven

7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.
.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Er was eens een koning, die de mooiste gewaden had en alles wat zijn hartje begeerde.
Hij liet de prachtigste en indrukwekkendste gebouwen bouwen, prachtige tuinen, boomgaarden en waterbekkens aanleggen, precies zoals hij dat wilde. Alles wat zijn ogen verlangden kwam er. Van alle kanten was er buitengewone eer en bewondering voor zijn prestaties.
Op een dag stond hij vanuit zijn burcht te kijken naar al die pracht en bekroop hem een opmerkelijke gedachte. Hij realiseerde zich dat al die buitengewone eer er alleen maar voor een beperkt moment was en dat hij daarom niet kon stoppen om die pracht uit te breiden.
Hij realiseerde zich dat hij ook nooit verzadigd kon worden door al dat zwoegen, door al die pracht. Toen begreep hij de zinloosheid van dat streven naar pracht, naar continu eer en bewondering. Hij vergeleek het met het najagen van wind, iets wat nooit gaat lukken, wat totaal onmogelijk is. De wijsheid kwam weer bij hem terug en zijn hart opende zich. De schepping was in de ogen van koning Salomo veel indrukwekkender en prachtiger, als alles wat hij bezat of had laten maken. De liefde voor zijn Schepper en liefde voor zijn naasten (en goed voor hen zijn) was hij verloren.
Hij wilde die belangrijke eigenschappen weer terug in zijn leven. (Prediker hoofdstuk 1-3)

(Lukas 12:27) 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Thema: Er is geen middenweg, de keuze voor leven moet gemaakt worden.

“7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad naar leven” verder lezen

6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 6.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

De profeet Samuel sprak Gods woorden uit tegen de knappe Saul (1 Samuel 9:2), dat Saul als koning de Amalekieten moest verslaan (1 Samuel 15:1-11) die Israël zo hadden tegengestaan na hun vlucht uit Egypte. Saul  liet – tegen Samuels woorden in – koning Agag en het vee in leven. Samuel moest van God een nieuwe koning gaan zalven in een gezin. De vader riep snel zijn zonen bij elkaar. In het betreffende gezin werden 7 zonen aan Samuel voorgeleid, maar Samuel kon de juiste niet vinden. Zijn dit alle zonen vroeg hij aan hun vader Isaï? Op de jongste na, die ontbreekt. Die is de schapen aan het hoeden. Die jongere werd door zijn vader te licht ingeschat, om als koning gezalfd te worden. Ga die dan meteen halen. De jongeman werd gehaald en terstond met olie gezalfd (1 Samuel 16:13). Dit was degene die later Gods volk verdedigde door de reus Goliath met een steen te vellen. Na Saul werd David koning, de voorvader in de lijn van de Zoon van God, onze koning Jezus.  God ziet namelijk iemands hart aan (1 Samuel 16:7). Dat geldt tevens voor iedere Christen.

Samenvatting deel 5:
De 1e vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV Epiphanes als koning.
De 2e  vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning.

Thema: De verzegeling van het boek Daniël verbroken, de geheimen geopenbaard.

“6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 5.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Het bleef niet bij de visioenen en profetieën die Daniël in de voorgaande artikelen heeft ontvangen. Daniël was door zijn vaste geloof een door God gekoesterde man (Dan. 10:11,19). YHWH had  volledige aandacht voor hem. Dat zal voor iedere standvastige Christen gelden.

Samenvatting deel 4:
De 1e vervulling van de 70 weken profetie kwam vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr. + 7 jaar = +/- 36 n.Chr. (3,5 jaar na Jezus dood) met het einde van uitstel van genade voor de Joden.
De 2e vervulling van de  70 weken zal zijn aan het einde van de twee getuigen profetie (na 42 maanden of 3,5 jaar) met het einde van uitstel van genade voor de ongelovige medemensen waarna Gods koninkrijk een aanvang zal nemen (Op. 11:15).

In het eerste regeringsjaar van Darius de Mediër als (mede-) koning van Babylon, vaardigde koning Kores van Perzië (Cyrus de Grote) het decreet uit om de tempel te herbouwen met een aantal Joden. (2 Kron. 36:22-23)(Ezra 1:1).
In het derde regeringsjaar over Babylon (Dan. 10:1) ontving Daniël na smekingen en rouwen het visioen voor latere tijden (Dan. 10:14), waarvan de vervulling ook voor ons weer zo belangrijk is.

Thema: Antiochus IV Epiphanes is het evenbeeld van de Antichrist in de laatste dagen.

“5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen