3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het vijfde visioen; de twee gezalfden,  het zesde visioen; de vliegende boekrol, het zevende visioen; de vrouw van zonde in de efa en het achtste visioen; de vier strijdwagens. Verder hebben we het hemelse Sion en het aardse Sion besproken, de twee bergen van koper.
In dit artikel gaan we verder met het offer van vasten van de teruggekeerde Joden, de zwakheid van het Joodse volk en de belofte van een nieuwe start met een rijk en gezegend leven.

Thema: Heeft Gods volk in deze dagen wél de kracht om oprecht te blijven?

“3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige deel, Deel 1, hebben we gezien dat er vrijwel meteen tegenstand van de omliggende volken kwam toen het – gedeeltelijke – teruggekeerde  Joodse volk begon met het bouwen van de 2e tempel. Het Joodse volk raakte ontmoedigd en werd bang. Haggaï en Zacharia moedigden Zerubbabel, de landvoogd van Juda, en Jozua, de hogepriester, weer aan om te beginnen.
Toch zijn er voorbereidingen dat er binnenkort ook nog een tempel in Jeruzalem zal worden gebouwd voor de Antichrist (2 Thess. 2:3-4). (Zie ook: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
Ook hebben we het in het vorige deel ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde (Zacharia 6:13).
Eindelijk echte duurzame vrede. Na de eerste vier visioenen van Zacharia behandeld te hebben gaan we door met het vijfde visioen.

Thema: Waarschuwingen als mensen van God los zijn en goddeloos gedrag vertonen

“2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Met de afgoderij en het verlaten van God kwamen ook de profeten (zoals Jeremia) om het Joodse volk te waarschuwen, want het Joodse volk was verstard in hun geestelijk overspel:

(Jeremia 25:6) 6 Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek Mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal Ik u geen kwaad doen.

Zedekia was de laatste koning van Juda vóór de Babylonische ballingschap:

(2 Kronieken 36:12) 12 Hij (Zedekia) deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de HEERE.

De Babylonische ballingschap van het Joodse volk was dus niet alleen maar een straf van God, het was ook een pijnlijke manier om het volk tot inkeer te brengen.
De profeten Zacharia en Haggaï profeteerden onder de deels teruggekomen Joden uit Babylon want de 70 jaar ballingschap van de Joden in Babylon was eindelijk voorbij.
De profeet Zacharia was een priester en tijdgenoot van de profeet Haggaï:

(Haggaï 1:1) 1 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren;….
(Zacharia 1:1) 1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius (I), kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet….
(Nehemiah 12:1, 16) 1 Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua waren opgetrokken….16 van Iddo, Zacharia;….

Ongeveer 43.000 Joden zijn in +/- 516 v.Chr. als eerste teruggekeerd naar Jeruzalem samen met Zerubbabel, landvoogd van Juda, en Jozua (Jesua) de hogepriester (Ezra hoofdstuk 2):

(2 Kronieken 36:19-21) 19 Zij (de Chaldeeën in 586 v.Chr.) verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht. 20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij (Nebukadnezar) weg naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren, 21 om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren.
(Jeremia 29:10) 10 Want zo zegt de HEERE : Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.

Het boek Zacharia is echter ook van toepassing op het huidige Christendom met zijn afval en heeft een krachtige boodschap voor Christenen in deze dagen om standvastig te blijven.
Daarlangs geeft het boek Zacharia op verschillende manieren een inkijk in de toekomst.

Thema: Mijn kinderen, Ik (YHWH) garandeer jullie dat er betere tijden zullen komen

“1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen