eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw

HerzSt (Openbaring 12:1-4) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Deze vrouw is getooid met de zon en de maan onder haar voeten en heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift vaker voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 stammen van Gods verbondsvolk en de 12 apostelen van Jezus.
Getooid met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon met sterren heeft de betekenis van continu verlichting. Dit licht betekent de ondersteuning van God en het Lam:

HerzSt (Openbaring 21:23) En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Deze vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder:

HerzSt (Galaten 4:21-26) 21 Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22-24) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem blijkt een hemelse stad te zijn en een organisatie van engelen te omvatten met hun taken.

Een greep uit de taken van engelen:
Het overbrengen van de wet van Mozes (Handelingen 7:53) (Galaten 3:19)
Een engel sloeg het leger van de Assyriërs neer, honderdvijfentachtigduizend man (2 Koningen 19:35)
Engelen beschermen ons (Psalm 34:7) (Psalm 91:11-12)
Engelen verzorgen een ontsnapping uit de gevangenis (Handelingen 5:19-20)
Een engel sterkte Jezus (Lukas 22:42-43)
Engelen brengen boodschappen over; o.a. aan Zacharias (Lucas 1:5-20) ;aan Maria (Lucas 1:26-38), aan Jozef (Mattheus 1:18-25), aan Maria Magdalena (Lucas 24:4,5)
Engelen voeren oorlog (Openbaring 12:7)
Engelen hebben een leider, een aartsengel (Judas 9)
Engelen kunnen functies als vorsten hebben (Daniël 10:13,20-21)
Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst (Mattheus 16:27) ( Mattheus 25:31) (Mattheus 24:31)

Niet alle engelen zijn loyaal aan de vrouw, het hemelse Jeruzalem.
Er is een engel met aanhangers die de vrouw eerder tegenwerken.
Deze engel wordt in Op. 12:3 afgebeeld als een vurig gekleurde draak, die het pasgeboren kind wil vernietigen. Uit Op.12:9 blijkt, dat deze ‘vurig gekleurde draak’ Satan is.
De hemelse vrouw is zwanger en heeft barensweeën. In de Schrift lezen we in Jesaja 26:17-21, dat barensweeën het begin van ingrijpende gebeurtenissen betekenen:

HerzSt (Jesaja 26:17-19) 17 Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. 18 Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

De hemelse vrouw onderging dergelijke barensweeën toen de geboorte van het ‘symbolische’ kind zich aandiende:

HerzSt (Openbaring 12:5-9) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De draak, Satan, wordt na het verliezen van de oorlog in de hemel (Openbaring 12:7,8) neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.
Volgens Openbaring 12:5 wordt het mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’ . Het kind wordt volledig beschermd door God, die zich hierover bekommerd.

De oorlog in de hemel:

Michaël en zijn engelen streden tegen de draak en overwonnen hem:

HerzSt (Openbaring 12:7-10) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

De naam Michael betekent: Wie is als God.
In de Schrift wordt Michaël als enige engel aangeduid als een aartsengel:

HerzSt (Judas 9) 9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

In Daniël wordt Michaël een van de voornaamste vorsten genoemd:

HerzSt (Daniël 10:13,21) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.
21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

Of er andere aartsengelen in de hemel zijn zegt de Schrift niet, maar de omschrijving ‘een van de voornaamste vorsten’ suggereert dat dit wel het geval kan zijn. (Vine’s Dictionary)
Sommigen menen dat Jezus de aartsengel Michaël is, maar volgens Efeze 1:20-21 werd Jezus verhoogd tot boven alle vorsten, inclusief de hemelse vorsten:

HerzSt (Efeze 1:20-21) 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Volgens Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words is in Efeziërs 1:21 het woord overheid een vertaling van ‘arche’, wat het voorvoegsel is in archangel/aartsengel:

Topic: Archangel
….. cp. also Rom. 8:38; Eph. 1:21; Col. 1:16, where the word translated ‘principalities’ is arche, the prefix in archangel.” * [* From Notes on Thessalonians, by Hogg and Vine, pp. 142.]…..

Dat Jezus roept met een stem als van een aartsengel is geen doorslaggevend bewijs dat Jezus de aartsengel Michaël is:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Dit bewijs wordt ook niet geleverd door het feit dat beide oorlog voeren. In zowel Openbaring 12:7, waar geschreven staat dat Michaël en zijn engelen strijden, als in Openbaring 19:11-14, waar staat dat degene op het witte paard zit oorlog voert en zijn naam is ‘Het Woord van God’, dus Jezus ( zie Joh.1:1). Michaël en zijn engelen streden tegen de draak (Satan), maar Jezus op het witte paard voert een oorlog in rechtvaardigheid, een oordeel tegen de koningen der aarde en hun legers.(Openbaring 19:11,19)

In Openbaring 12:10 wordt gesproken over de zegen/redding van onze God, de kracht van onze God, en het koninkrijk van onze God en de autoriteit of macht van zijn Christus:

HerzSt (Openbaring 12:10-11) 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dit vers gaat dus over de redding van de mensen, de eerstelingen voorop, het machtige ingrijpen door God en het in werking stellen van Gods koninkrijk met Jezus als Koning.
Nu Satan is neer geslingerd naar de aarde kan het beloofde koninkrijk eindelijk gaan functioneren.
De 144.000 heiligen hebben Satan overwonnen door onvoorwaardelijk geloof te stellen in het bloed van het Lam, door het geloof dat dit bloed ook voor hun vergoten is en door het getuigenis over Jezus dat zij onder levensbedreigende omstandigheden zijn blijven geven.
Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
De 144.000 heiligen worden voorgesteld als ‘pilaren’ in het Nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 3:12) Dat zij als koningen en priesters mogen regeren met Jezus, dat is de beloning voor deze heiligen.
Het beloofde Koninkrijk neemt een aanvang:

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

Het begin van deze nieuwe hemelse organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw had.(Openbaring 12:2)
Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw die ook taken op aarde heeft.Hij is woedend:

HerzSt (Openbaring 12:12-17) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Bescherming door de aarde betekent in dit geval dus bescherming door Satans wereldwijd systeem van regeringen en afgoderij. (zie het artikel ‘wereldmachten 5. De grote vurig gekleurde draak’)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’ van de vrouw op aarde vervolgen (Op. 12:17). Dit zaad zijn ‘de kinderen van het Koninkrijk’ die de geboden van God gehoorzamen en getuigenis omtrent Jezus hebben afgelegd, tot de dood toe (Op.12:11):

HerzSt (Mattheüs 13:37-39) 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

De kinderen van het Koninkrijk’ zijn de uitverkoren heiligen, die – net als de engelen – zonen van God zijn:

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Het vervolgen van het overgebleven zaad betekent dus het vervolgen van de nog levende heiligen.
Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke kind zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf. (Openbaring 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

HerzSt (Openbaring 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Tot aan het besluit zal dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ plaatsvinden, het treden van de wijnpers met de toorn van God.

Lees verder in: 6. Openbaring; de valse profeet

eindtijd 2. De Evangeliën

Inleiding
——————————————————————————————————————–

Nadat Jezus zowel in het evangelie van Mattheüs, Markus als Lukas sprak over de afbraak van de tempel, blijkt uit de vraagstelling van Jezus discipelen, dat zij de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel tevens zagen als de inleiding van de voleinding der wereld, het besluit van het samenstel van dingen.
Dit blijkt ook uit het gebruik van ‘wij’ door Paulus in 1 Kor. 15:51-52 en 1 Thess. 4:15-16:

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-16) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Volgens onze studie van Daniël spreekt Jezus in dit gedeelte echter niet alleen over de verwoesting van Jeruzalem door een verwoestend leger, maar ook over de verdrukking in de laatste dagen. (Daniël 11:31,35 – Jeruzalem  en  Daniël 11:40,12:1 – de laatste dagen )

NBG51 (Daniël 11:31,35) 31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

NBG51 (Daniël 11:40,12:1) 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Dit gedeelte uit de evangeliën moet dus worden opgevat als een combinatie van 2 profetieën.
Nog voor de verwoesting van Jeruzalem plaatsvond (66-70 A.D.), moesten de discipelen ‘terstond en zonder aarzelen’ vertrekken na het zien van het kenmerk van het walgelijke ding. (Mattheüs 24:15-22).
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zullen de discipelen ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten vertrekken. (Lukas 17:26-35)(Op. 16:17-21)

Wij begrijpen de gecombineerde profetie op deze manier, dat Jezus wil bereiken, dat voor de apostelen en discipelen, de prediking van het goede nieuws een dringende aangelegenheid zou blijven.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Mattheüs (volgens Markus is praktisch hetzelfde)

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En  Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren, zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken van Uw (Jezus) komst
c)     Wat is het teken van de voleinding van de wereld

a)     Mattheüs 24:15-16                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Mattheüs 24:15-22) 15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

b)     Mattheüs 24:23-31                    Het teken van Jezus komst

HerzSt (Mattheüs 24:23-31) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie,  hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24  want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26  Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28   Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
 
c)     Mattheüs 24:4-8                       Begin van weeën der benauwdheid

HerzSt (Mattheüs 24:4-14)  4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Pas op dat niemand u misleidt. 5   Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

c)     Mattheüs 24:8-14                       De grote verdrukking en vervolging

HerzSt (Mattheüs 24:9-14) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

c)     Mattheüs 24:17-22                       De voleinding der wereld

HerzSt (Mattheüs 24:17-22) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

==================================================================

            Laatste dagen volgens Lukas

HerzSt (Lukas 21:5-7) 5  En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt:  Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. 7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?

a)     Wanneer zullen deze dingen gebeuren zoals de afbraak van de tempel
b)    Wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren

a)     Lukas 21:20-24                    Verwoesting van Jeruzalem + tempel

HerzSt (Lukas 21:20-21) 20 Wanneer GIJ voorts Jeruzalem door legerkampen ingesloten ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 Laten dan zij die in Judéa zijn, naar de bergen vluchten, en laten zij die in haar midden zijn, eruit trekken, en laten zij die zich in de landstreken bevinden, er niet binnengaan;

b)     Lukas 21:8-19               Begin van weeën der benauwdheid en vervolging

HerzSt (Lukas 21:8-19) 8  En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus,en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. 12  Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14  Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 16  En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17  En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18  Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

b)     Lukas 21:25-28              Het teken van Jezus komst

HerzSt (Lukas 21:25-28) 25  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

==================================================================

De opname van de eerstelingen, de heiligen, in de hemel

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (Openbaring 7:1-4,9) 1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.
(Dit zijn de heiligen van het Nieuwe Verbond, pas daarna volgt de grote schare)
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

HerzSt (Mattheüs 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
 
De opname van de grote schare in de hemel

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

HerzSt (Mattheüs 24:40-42) 40  Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

HerzSt (Lukas 17:26-35) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34  Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Lees verder in:  3. Openbaring; de 7 zegels

eindtijd 1. Het boek Daniël

Eindtijd-Totaal.pdf

Wanneer in de Schrift wordt geschreven over de ‘laatste dagen’  wordt daar een periode mee bedoeld, waarin voorzegde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In dit artikel worden de geprofeteerde tekenen van de eindtijd in beeld gebracht en zo mogelijk in de juiste volgorde geplaatst. Zo weet iedere christen in welke periode we nu leven en wat er nog gaat komen.

Inleiding ‘tekenen van de laatste dagen’:

Verschillende aanduidingen voor de laatste dagen zijn: laatste dag, laatst der dagen, einde der tijden, einde der dagen, besluit of bestemde tijd. Wanneer de gebeurtenis betrekking heeft op het directe einde, wordt dit duidelijk uit de context van de Schriftplaats. Het kunnen dus de tijden zijn die vooraf gaan aan het einde, of de periode die het directe einde bevat.

Om de tekenen van de laatste dagen in kaart te kunnen brengen is er voor gekozen om de samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en een ‘belangrijk markeringspunt’ als uitgangspunten te nemen.

Samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en identificatie van de achtste wereldmacht:

De zeven wereldmachten, inclusief de huidige 7e wereldmacht Amerika – (Openbaring 13:1) …een wild beest met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, maar op zijn koppen lasterlijke namen

Satan de Duivel –         (Openbaring 12:3) …een grote vurig gekleurde draak, met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen

De valse profeet –         (Openbaring 13:11)  11 En ik zag een ander wild beest uit de aarde opstijgen, en het had twee horens, gelijk een lam, maar het ging spreken als een draak.

De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk – (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

De 10 koningen – (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

De koning van het noorden, de financiële 8e wereldmacht, komt aan zijn eind:

HerzSt (Daniël 8:23-25) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan [financieel systeem van centrale banken], bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [door de 10 koningen samen met het beeld van het wilde beest].  Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk [vervolging van christenen]. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. [het 8e koninkrijk is vol van godslasterlijke namen (op. 17:3) ] In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. [hij zal samen met de NWO oorlog voeren tegen de Christus, maar door Jezus en zijn leger vernietigd worden] (zie Openbaring 17:12-14)

HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Aanvullende tekens in de eindtijd uit het boek Daniël:

•          de koning van het zuiden is nog niet geïdentificeerd

•          de koning van het zuiden zal in botsing komen met het 8e koninkrijk / wereldmacht

•           er zullen natiën zijn waarover het 8e koninkrijk geen macht heeft

•           er zullen natiën zich aansluiten bij de strijd van het 8e koninkrijk en de NWO

Lees verder in:  2. De Evangeliën