6. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

6. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Wat als u bent afgedwaald en denkt: ‘Ik weet niet of God wel echt bestaat?’
Bedenk dan dit: Het begin van leven kan absoluut geen mens verklaren, niemand.
Biogenesis is de leer dat het levende slechts uit het levende kan voortkomen.
Louis Pasteur (1822-1895 n.Chr.) toonde aan dat er geen bacteriën en algen kunnen ontstaan in water dat gekookt heeft in een afgesloten zwanenhals fles.
Uit dit experiment is de wet van biogenesis geformuleerd; leven ontstaat alleen uit leven.
Het is een natuurwet die niet gebroken kan worden, deze wet is bewezen en staat vast.

Rond 1950 hadden Stanley Miller en Harold Urey de aandacht met wat nu genoemd wordt het Miller-Urey experiment. Het experiment had als doel om het begin van leven aan te tonen. Miller en Urey maakten een laboratorium opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer (gedeeltelijk) simuleerden. In een speciale bol kamer werden vonken afgevuurd door deze gesimuleerde atmosfeer van verscheidene gassen. Daarbij ontstonden aminozuren, de bouwstenen voor eiwitten. (zie ook: 6. Jongeren; De God van de schepping liefhebben) Eiwitten moeten wel de juiste combinatie van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. Er bleken echter voor de helft linksdraaiende en de helft rechtsdraaiende aminozuren te ontstaan tijdens het experiment. In levende cellen worden alleen linksdraaiende aminozuren aangetroffen.
En zelfs eiwitten zijn bij benadering nog geen leven. Je hebt namelijk ook nog DNA of RNA nodig om te kunnen reproduceren. Het is daarom slechts een theorie, een onmogelijke theorie.
Het experiment heeft ondubbelzinnig een Ontwerper van leven aangetoond, een Schepper:

(Romeinen 1:20) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
(Jesaja 45:21-22) 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.

Het wordt steeds moeilijker (ook voor het samenstellen van Christelijke info op deze site) om het kaf van het koren te scheiden. Hebben we bij sommige aangehaalde deskundigen te maken met controlled opposition? Deskundigen die een soort van oppositie vormen?
Het is mogelijk dat deze deskundigen en medici goed werk verrichten maar geen onderscheidingsvermogen hebben van New Age invloeden die in conflict zijn met de Bijbel. Uiteindelijk kunnen ze de verkeerde weg wijzen voor redding. Onze hoop en vertrouwen kan hierdoor beschaamd worden.
Net zoals satan zich voordoet als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Soms vertelt hij de waarheid, maar hij vertelt zeker ook veel leugens.

(Mattheüs 12:30) 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
(Mattheüs 24:11) 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

Want veel groeperingen, religies en geneeswijzen hebben hun oorsprong niet bij de enige ware God.

Thema: In moeilijke tijden op de ware God blijven vertrouwen

Lees verder “6. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “

6. Jongeren; Hoe kun je de God van de schepping liefhebben

De God van de schepping liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Geloof en religie zijn tegenwoordig bij veel jongeren niet aan de orde.
Wanneer je als jongere zegt dat je een Christen bent, wordt je vaak niet serieus genomen.
Occulte zaken hebben wel de belangstelling, zoals te zien is in de videoclips van artiesten.
Hoe is dat te verklaren? Dat ligt voor een groot deel aan het voorbeeld dat jongeren krijgen.
Jongeren gaan hun eigen levens vergelijken met populaire mensen, wat vaak egocentrische mensen zijn zonder morele beginselen.
Ook de huidige elite weet van gekkigheid niet meer wat ze zullen doen, ze hebben van alles al geprobeerd zoals drugs en vrije seks.
Ze komen in kringen waar ze verleid worden om dingen te gaan doen met minderjarige jongens en meisjes, pedofilie, welke al sinds mensenheugenis als uitermate schandelijk worden beschouwd.
Het is voor onschuldige jongeren bijna niet voor te stellen dat de wereld voor een groot deel wordt geleid door elite via een (Satanische) cultus. Die meer geïnteresseerd zijn in geheime afspraken voor uitbreiding van de macht (op wereldschaal) en eigenbelang dan in het belang van het volk:

HerzSt (Lukas 4:5-7) 5 En daarna bracht de duivel Hem (Jezus) op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Het occultisme, het geloof in de valse woorden van Satan met zijn goddeloze rituelen en seks-verering, is een vorm van oorlogvoeren. Het is oorlog voeren tegen onze betrouwbare Schepper:

HerzSt (Efeze 5:11-12) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Jongeren, wees niet bevreesd, aan hun vruchten zul je hen herkennen (Matt. 7:16).

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de schepping kunnen liefhebben.

Lees verder “6. Jongeren; Hoe kun je de God van de schepping liefhebben”