3. Gods plagen voor de onberouwvollen               

3. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Help uw naasten deze moeilijke tijd te overwinnen, ook met voedsel, en vertel over Gods koninkrijk. En aan u, piloten en ondersteunend personeel, die zich Christen noemt;
Weet u dan niet dat God Zijn kinderen lief heeft en door alle huidige problemen heen wil loodsen? Weet u van de ziekteverwekkende chemische troep, radioactieve en toxische zware metalen die in de lucht gespoten wordt, chemtrails, waar Christenen ziek van worden? Waar Gods kinderen migraine, hartritme stoornissen, kanker en luchtweg problemen van krijgen? En u blijft dat gewoon doen of u houdt uw mond hierover omdat het uw orders zijn? Dat is verraad aan het woord van de Christus van naastenliefde, het was beter voor u geweest als u niet geboren was (Matt. 26:24). Want God zal al die mensen vernietigen, die meehielpen om de aarde (met al het leven) te vernietigen (Op. 11:18).

In het vorige artikel hebben we gesproken over het laatste gedeelte van het 1e wee, de sprinkhanenplaag en over het engelenleger, het 2e wee, waarbij 1/3 deel van de onberouwvolle mensen zal worden gedood. In dit artikel gaan we met verder de aanvang van Gods koninkrijk. Het eerste wee was erg, het tweede wee was verschrikkelijk, het derde wee zal een drama zijn:

  • (Op. 11:14 ) 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.

Thema: Het 3e wee zal een drama zijn voor de onberouwvollen

Lees verder “3. Gods plagen voor de onberouwvollen               “

3. Toekomst

Toekomst deel 3.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst        
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het openen van de boekrol met de 7 zegels, de twee getuigen profetie, de tijden der heidenen, het Nieuwe Jeruzalem dat als kind wordt geboren en de opname in de hemel van de profeten en de 144.000 heiligen.

Nogmaals een korte samenvatting van Gods plagen:
– Het openen van de zeven zegels door het Lam (zie Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van de 7e zegel omvat – het blazen van de zeven bazuinen
– Het blazen van de zeven bazuinen (zie Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de 7e bazuin – het uitgieten van de zeven schalen van toorn
– Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (zie Op. 16:2-21)

Er bleef nog de vraag openstaan waarom de grote schare ook een hemelse opstanding zal ontvangen.

Het thema van dit artikel is de vervolging van de Christenen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en waarom het logisch is dat de grote schare opgenomen zal worden in de hemel.

Lees verder “3. Toekomst”