6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 6.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

De profeet Samuel sprak Gods woorden uit tegen de knappe Saul (1 Samuel 9:2), dat Saul als koning de Amalekieten moest verslaan (1 Samuel 15:1-11) die Israël zo hadden tegengestaan na hun vlucht uit Egypte. Saul  liet – tegen Samuels woorden in – koning Agag en het vee in leven. Samuel moest van God een nieuwe koning gaan zalven in een gezin. De vader riep snel zijn zonen bij elkaar. In het betreffende gezin werden 7 zonen aan Samuel voorgeleid, maar Samuel kon de juiste niet vinden. Zijn dit alle zonen vroeg hij aan hun vader Isaï? Op de jongste na, die ontbreekt. Die is de schapen aan het hoeden. Die jongere werd door zijn vader te licht ingeschat, om als koning gezalfd te worden. Ga die dan meteen halen. De jongeman werd gehaald en terstond met olie gezalfd (1 Samuel 16:13). Dit was degene die later Gods volk verdedigde door de reus Goliath met een steen te vellen. Na Saul werd David koning, de voorvader in de lijn van de Zoon van God, onze koning Jezus.  God ziet namelijk iemands hart aan (1 Samuel 16:7). Dat geldt tevens voor iedere Christen.

Samenvatting deel 5:
De 1e vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV Epiphanes als koning.
De 2e  vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning.

Thema: De verzegeling van het boek Daniël verbroken, de geheimen geopenbaard.

“6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

5. De beloofde Messias

Jezus-Messias-5.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 4, hebben we uitgebreid gesproken over ‘het vergeven’ van onze naaste, vooral wat Jezus ons hieromtrent onderwees en hoe Jezus handelde.

HerzSt (Psalm 118:22) 22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Jezus discipelen moeten altijd bereid zijn om te vergeven en zijn niet van deze wereld, maar wat betekent dat? In Johannes hfdstk. 17 spreekt Jezus een heftig gebed uit tegenover zijn hemelse Vader over zijn discipelen:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

In Jezus dagen hadden de geestelijke leiders liefde voor geld, de Sadduceeën kwamen uit de Joodse aristocratie, de grootgrondbezitters en rijke kooplieden, de andere geestelijke leiders, de Farizeeën, waren geldzuchtig (Lukas16:14).
Materialisme of liefde voor geld was ook in die dagen dus heel gebruikelijk onder de leiders.

HerzSt (Jesaja 9:15) 15 Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus onderwijs; de onderwerpen nederigheid, goedheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

“5. De beloofde Messias” verder lezen