1. De transformatie

1. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om ongeveer 2 A4-tjes studiematerieel per keer te laten lezen en daarna te bespreken aan de hand van enkele vragen.

Inleiding:
Veel jongeren en jong-volwassenen zijn murw gemaakt door de chaos van de afgelopen jaren, maar doen hun best om hun leven aangenaam te houden. Wat velen niet beseffen, is dat er een duister plan wordt uitgevoerd. Een militair draaiboek om de mensen extreem bang maken voor hun leven, als in een oorlog. Het is te beschouwen als een plotselinge overname van de macht via eindeloze crisissen. In deze artikelenreeks wordt het patroon hiervan in beeld gebracht om deze crisissen te kunnen weerstaan. Want iedere jongere en jong-volwassene moet een keuze maken, of een deel van deze wereld zijn of een standvastige Christen zijn.
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Thema deel 1:  De communistische Nieuwe Wereld Orde

Lees verder “1. De transformatie”

5. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

5. Het offer voor Satan.PDF

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u af en toe ook twijfels, net zoals de apostelen soms in twijfel raakten na Jezus woorden?
Een rijk man zei dat hij zich hield aan Gods geboden en wilde graag het eeuwige leven beërven:

(Lukas 18:22-30) 22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. 24 Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. 25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. 28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

We zien nu wat het grote geld doet, hoe rijken samenspannen in een satanische wereldcoup.
In het vorige artikel hebben we gezien hoe de psy-op, de militaire werkwijze van ‘shock and awe’, wordt gebruikt om paniek, angst en verwarring en een constante psychische onbalans te veroorzaken. Geestelijke martelmethoden die moeten leiden tot capitulatie en de vaccinatiespuit.

Thema: De Kabbalistische miljardairs op deze aarde rollen hun satanische plannen uit.

Lees verder “5. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “

6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 6.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

De profeet Samuel sprak Gods woorden uit tegen de knappe Saul (1 Samuel 9:2), dat Saul als koning de Amalekieten moest verslaan (1 Samuel 15:1-11) die Israël zo hadden tegengestaan na hun vlucht uit Egypte. Saul  liet – tegen Samuels woorden in – koning Agag en het vee in leven. Samuel moest van God een nieuwe koning gaan zalven in een gezin. De vader riep snel zijn zonen bij elkaar. In het betreffende gezin werden 7 zonen aan Samuel voorgeleid, maar Samuel kon de juiste niet vinden. Zijn dit alle zonen vroeg hij aan hun vader Isaï? Op de jongste na, die ontbreekt. Die is de schapen aan het hoeden. Die jongere werd door zijn vader te licht ingeschat, om als koning gezalfd te worden. Ga die dan meteen halen. De jongeman werd gehaald en terstond met olie gezalfd (1 Samuel 16:13). Dit was degene die later Gods volk verdedigde door de reus Goliath met een steen te vellen. Na Saul werd David koning, de voorvader in de lijn van de Zoon van God, onze koning Jezus.  God ziet namelijk iemands hart aan (1 Samuel 16:7). Dat geldt tevens voor iedere Christen.

Samenvatting deel 5:
De 1e vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat het Joodse volk zou overkomen met Antiochus IV Epiphanes als koning.
De 2e  vervulling van ‘het visioen voor die dagen’, wat de Christenen zal overkomen met de Antichrist als koning.

Thema: De verzegeling van het boek Daniël verbroken, de geheimen geopenbaard.

Lees verder “6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.”

5. De beloofde Messias

Jezus-Messias-5.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 4, hebben we uitgebreid gesproken over ‘het vergeven’ van onze naaste, vooral wat Jezus ons hieromtrent onderwees en hoe Jezus handelde.

HerzSt (Psalm 118:22) 22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Jezus discipelen moeten altijd bereid zijn om te vergeven en zijn niet van deze wereld, maar wat betekent dat? In Johannes hfdstk. 17 spreekt Jezus een heftig gebed uit tegenover zijn hemelse Vader over zijn discipelen:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

In Jezus dagen hadden de geestelijke leiders liefde voor geld, de Sadduceeën kwamen uit de Joodse aristocratie, de grootgrondbezitters en rijke kooplieden, de andere geestelijke leiders, de Farizeeën, waren geldzuchtig (Lukas16:14).
Materialisme of liefde voor geld was ook in die dagen dus heel gebruikelijk onder de leiders.

HerzSt (Jesaja 9:15) 15 Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus onderwijs; de onderwerpen nederigheid, goedheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

Lees verder “5. De beloofde Messias”