1. Gemeenschap

christ. gem. deel 1.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.                        
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

Wat Jezus wil voor Zijn discipelen is dat allen samen in eenheid zijn in een wereldwijde Christelijke gemeenschap, zoals Jezus zelf ook één wil zijn met al Zijn discipelen.
Waarom zijn Christenen wereldwijd dan geen eenheid en is er zoveel verscheidenheid?
Hoe komt het dat Christenen wereldwijd het Christelijke geloof dan zo verschillend  beleven en willen uitdragen? Is het Christendom dan bedoeld voor zoveel verschillende uitleg?
Laten we voor de antwoorden hierop als eerste eens een gedeelte lezen in het boek Openbaring.
Jezus geeft in het boek Openbaring boodschappen aan 7 Christelijke gemeenten.
Bij de inspectie van de 7 gemeenten hadden 5 gemeenten ernstige problemen.
Efeze, Pergamus, Thyatira, Sardis en Laodicea werden door Jezus streng gecorrigeerd:

Op. 2:1 de gemeente in Efeze,… 4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
Op. 2:8 de gemeente in Smyrna,…9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echter rijk..
Op. 2:12 de gemeente in Pergamus,… 13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is…14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam , die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
Op. 2:18 de gemeente in Thyatira,…20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan…
Op. 3:1 de gemeente in Sardis,…Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
Op. 3:7 de gemeente in Filadelfia,… 8 Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten,…
Op. 3:14 de gemeente in Laodicea…. 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16…zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Allerlei redenen waren er waarom de 5 Christelijke gemeenten verkeerd bezig waren, zoals lauwheid in het geloof of geestelijk dood zijn. Maar er was nog een reden, die alle anderen redenen overtrof.

Het thema van dit artikel is waarom er Christelijke kennis nodig is, wat de betekenis is van vrijheid en waarheid en hoe de eerste Christenen hun geloof beleefden.

Lees verder “1. Gemeenschap”