1. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

1. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het boek Jesaja staat veel geschreven over Gods zondige volk in die dagen (Jes. 1:4). Jesaja was profeet in het zuidelijke 2 stammenrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem en was een tijdgenoot van Micha en van Hosea die profeet was in het noordelijke 10 stammenrijk Israël. Er staan in het boek Jesaja diverse passages beschreven over de unieke eigenschappen van de Messias en Zijn vrederijk en wat de Christus zou moeten ondergaan. Er is tevens veel te vinden over de gelukkige en veilige toekomst die getrouwen ten deel zal vallen. Het boek Jesaja bevat tussendoor steeds gedeeltes over de Messias die zou komen en de zegeningen op de beloofde veilige nieuwe aarde.
Onderstaand zal de steeds terugkerende inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 1:1) 1 Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Wat te doen als je op een groot aantal mensen niet meer kunt vertrouwen?
Als de vertrouwde omgang heeft plaatsgemaakt voor leugens?
De kinderen van Satan, de helpers  van de Antichrist,  hebben wereldwijd massa’s angstige mensen gevonden om te offeren voor Satan. Ze hebben de Satanische angstaanjagende leugens opgezegd (ingegeven door gedragspsychologen) en hebben groot succes in het moedwillig naar het offeraltaar begeleiden van de Covid-19 discipelen:

(Daniël 8:24) 24 Zijn (Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.

Thema: Veel mensen hebben het volste vertrouwen in de kinderen van Satan

Lees verder “1. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “