eindtijd 10. De afval

De afval, een belangrijk markeringspunt:

De laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal afvallig worden, als zij de christelijke leefwijze niet meer centraal stellen in hun leven.
Waarschijnlijk dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte Christelijke groei is, maar dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd. Eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt..7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

Paulus spreekt in vers 4 over een valse profeet, de tegenstander, iemand die zich verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt. In vers 6 zegt Paulus, dat zij – de Christenen in zijn tijd – nu weten wat hem weerhoudt. Eerst moet de afval gekomen zijn volgens vers 3. Het rotsvaste geloof van de christelijke gemeenten is vanaf de eerste discipelen van Jezus tot aan de bestemde tijd de reden wat deze valse profeet weerhoudt. Wie hem nu weerhoudt in vers 7, totdat ‘hij’ uit het midden verdwenen is, daar wordt niet over geschreven. Het is wel duidelijk dat de christelijke gemeenten door de eeuwen heen goddelijke bescherming genoten hebben:

HerzSt (Mattheüs 28:18-20) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
HerzSt (1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

God zal niet toestaan dat zijn volk wordt verzocht boven wat ze kunnen dragen. Ook Jezus waakt over de christelijke gemeenten. Omdat de periode van ‘hem weerhouden’ al zo’n 2000 jaar beslaat, is het aannemelijk dat christenen worden beschermd (voor deze valse profeet) door een engel, totdat de tijd is gekomen van de massale afval. Dan zal deze engel ontheven worden van zijn taak.

Lees verder “eindtijd 10. De afval”

1. Babylon de Grote

1. Babylon de Grote.pdf

Babylon de Grote, een echte stad. In een wereld waarin alles draait om geld.

Voor Babylon de Grote zie ook:   
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Economie (letterlijk huishoudkunde) is in de basis een theorie over het menselijk handelen om keuzes te maken in relatie tot de behoeften van mensen en de middelen.
Zo eenvoudig is het allang niet meer.
Het moderne economische denken is een schuld en winstgedreven ideologie geworden.
Het is deze nieuwe meetkunde waarnaar de huidige marktmodellen opgezet zijn, waarbij groei essentieel is en waarbij de relevante financiële factoren zoals het rendement en minimale (arbeids-)kosten gemeten worden.
Ze gaan dus zeer beperkt over de aardse dingen die voor christenen kostbaar zijn, zoals de bescherming van en de zorg voor de samenleving, de planeet aarde met zijn delfstoffen, de natuur, de zorg voor dieren, enz.
De huidige economische marktmodellen worden door hooggeplaatste economen (zoals van de centrale banken) gepresenteerd als geldig, juist, als de waarheid en worden wetenschappelijk onderbouwd.
Men wordt geacht hierin het volste vertrouwen te hebben, maar dan moet je er wel geloof in stellen en dat gebeurt dan ook.
De financiële wereld heeft bij deze schuldeconomie het grootste belang en bedient zich van een uitgebreide lobby om de verantwoordelijke personen – zoals politici – te beïnvloeden.
Geleidelijk en ongemerkt is de bevolking klaargestoomd voor deze schuld en markteconomische ideologie.
De markteconomie is wat dat betreft dan ook een nieuwe religie geworden, met aan de leiding de centrale banken die aan de knoppen draaien en wordt uitgevoerd door de financiële wereld en wordt vervolgens door een zeer groot deel van de mensen geaccepteerd.
Maar is deze markteconomie de oplossing gebleken voor een gelukkige samenleving?

Lees verder “1. Babylon de Grote”