10. Gods plagen voor de onberouwvollen

10. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


De eerste Christenen waren één van hart en ziel en deelden hun bezittingen. Niemand had gebrek en ieder ontving naar wat men nodig had (Hand. 4:32-35). Het is hartverwarmend om te zien hoe ook in deze dagen Christenen delen met geloofsgenoten met tekorten.

Echter, noemt u zichzelf een Christen, maar stelt u uw persoonlijke belang boven dat van andere Christenen? Bent u door eigenbelang verleerd een andere Christen voortreffelijker te achten dan uzelf (Filipp. 2:3) naar het voorbeeld van de huidige zelfzuchtige wereld?
Begin dan om uw Schepper weer te eren en lief te hebben voor alles wat u hebt ontvangen en ga voortdurend in gesprek met uw hemelse Vader. Begin als kind van God weer van jezelf te gaan houden als een kostbaar, talentvol, dankbaar en waardevol mens, die eer en respect toekomt. Besef dat u net als uw naaste uniek bent, maar niet volmaakt. Misschien bent u wel onrecht aangedaan of beledigd, maar toon als Christen de liefde van beheersing uit naar uw naasten, door uw naasten goed te doen ondanks al hun fouten en gebreken:

(Mattheüs 22:36-39) 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maar als u met deze wereld wilt meedoen en u blijft u zich verstarren in uw egoïstisch gedrag?
Volgens de Schrift zullen al degenen met zo’n leefwijze Gods koninkrijk niet beërven:

(Galaten 5:19-21) 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

In het vorige artikel hebben we de serafs omschreven en de eerste 6 engelen die hun schalen uitgieten. In dit artikel een verduidelijking van ‘patronen’ in de geopende boekrol en de 7e engel die zijn schaal van toorn uitgiet.

Thema: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard

Lees verder “10. Gods plagen voor de onberouwvollen”

10. De grote oorlog te Har–Mágedon

10. De grote oorlog te Har–Mágedon.pdf

De grote oorlog te Har–Mágedon; Gods finale oorlog

In de vorige nieuwsbrief hebben we de visioenen van Ezechiël besproken over het Nieuwe Jeruzalem, om in vrijheid en onbezorgd op de ‘nieuwe aarde’ te wonen.

Daarin kwam naar voren, dat Gog en Magog hun vervulling hebben op de nieuwe aarde, en niet in de laatste dagen van de eindtijd van de huidige ‘oude’ hemel en aarde.
Dit bleek o.a. uit Ezechiël 38:11, waar beschreven wordt dat de huizen zonder grendel en poorten zullen zijn.
Ook onderstaande Schriftplaats van Zacharia beschrijft het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde:

HerzSt (Zacharia 14:4) 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Dat dit gedeelte eveneens over de Nieuwe Aarde gaat, is o.a. af te leiden aan het levende water dat stroomt vanuit de troon in het Nieuwe Jeruzalem in vers 8:

HerzSt (Zacharia 14:8) 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. (zie ook Ezechiël 47:1-5 + Openbaring 22:1-2)

Lees verder “10. De grote oorlog te Har–Mágedon”