7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ 

Kinderen van ‘de grote leugenaar’.pdf

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

Er zijn zoveel politici, leiders, hoofden van politie en leger, kinderen van Satan, die onredelijk gedrag opleggen aan de medemensen, net als de Schriftgeleerden en de Farizeeën in hun dagen:

(Lukas 11:46) 46 Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.

Hetzelfde zien we terug in de Covid-19 periode, waarbij deze kinderen zelf doen ‘alsof’ voor het oog van de wereld. Het zijn deze mensen die zichzelf hoog verheven voelen boven hun medemensen:

(Mattheüs 23:27) 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Sinds de afval van het geloof in Jezus woorden (2 Thess. 2:3) zijn de meeste mensen als schapen zonder herder en geloven ze helaas vaak de kinderen van Satan.
Het lijkt wel alsof niet hun autoriteiten, maar alleen hun medemensen een groot gevaar vormen:

(Mattheüs 15:10-11) 10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

Zo spreken deze autoriteiten liever over ‘besmettingen’ omdat dat paniekeriger klinkt dan dat ze spreken over ‘positief getest’ met de uiterst discutabele PCR test (polymerase chain reaction-test) of antilichamentest met een bloeddruppel. Het positief testen is zeker geen vaststelling dat iemand ziek is, maar is een indicatie van immuniteit voor rhino-, influenza-  of corona-virussen. Ook de toeloop op de ziekenhuizen is er niet. Of iemand besmet is, vergt nader grondig onderzoek. Dat kan iedere epidemioloog bevestigen. Een PCR-test kan niet aantonen dat iemand nog met een virus geïnfecteerd is of nog iemand kan besmetten. En nee, hiervoor vaccineren is geen solidariteit en ook geen naastenliefde tonen, maar toegeven aan de propaganda en leugens van de kinderen van de grote leugenaar. Want de propaganda, die nog zal volgen voor de aanbidding van Satan (Op. 13:15), zal nog veel erger zijn:

(Psalm 26:3-5)  3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.

Thema: De leugens en propaganda van de kinderen van de grote leugenaar onderscheiden.

“7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ “ verder lezen

5. Aanbidding van het ‘beeld’

Aanbidding beeld 5.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 ….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het grote Babylon, een echte stad. En dat NEOM gesitueerd wordt precies op het oude Midian, met de berg Sinaï. Wat de doelstellingen van NEOM zijn en welke mensen al zijn aangetrokken en zijn benaderd.

Volgens Peter Phillips (professor of Sociology, Ph.D., University of California) is het resultaat van de invloedrijke denktanks, ngo’s en organisaties, dat zij de agenda van de rijkste 1% vertalen in beleid, dat vervolgens wordt uitgevoerd door de overheden.
Hierbij moeten we volgens hem denken aan machtige fondsbeheerders zoals BlackRock en de Vanguard Group, die je bij vrijwel alle grote bedrijven en het militair industrieel-complex als aandeelhouder tegenkomt.

Feitelijk is de VS hierdoor een plutocratie geworden, een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen de samenleving kunnen bepalen.
Ook bij NEOM gaat het om zeer grote investeringen en er zijn vele grote partijen die hier in willen investeren.
NEOM, het grote Babylon, zal de komende tijd volop in de aandacht van de media komen.

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

De inwoners van het oude Babylon waren volgens Jeremia rijk aan schatten en hadden een grote mate van winstbejag.
In het nieuwe grote Babylon zijn de multi-miljardairs ook rijk aan schatten en vermogens en hebben ook zij een grote mate van winstbejag.

Het thema van dit schrijven zijn de kenmerken van de valse profeet met betrekking tot NEOM, over Jezus uitspraken hieromtrent en over de verdere Bijbelse profetiën die hier betrekking op hebben.

“5. Aanbidding van het ‘beeld’” verder lezen