13. Gods plagen voor de onberouwvollen

13. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen zijn zo bevoorrecht in deze dagen. Door kennis van Gods woord herkennen ze de stem van de Herder en door de Herder te volgen zijn ze verzekerd van eeuwig leven:

(Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

De stem van de wereld echter is een stem van propaganda, van continu leugens die dagelijks in de Media verschijnen. De mensheid aanbid of stelt geloof in zowel de draak (Satan) als in het beest (de laatste of 7e wereldmacht, de VS):

(Openbaring 13:1,4) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam….4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is moeilijk om onze naasten te bereiken als ze onder invloed zijn van massahypnose.
Dan gaan mensen veiligheid zoeken door zich aan te sluiten bij het collectieve denken van de groep, door hetzelfde te doen als wat de meeste andere mensen ook doen. Begin uw evangelisch gesprek daarom altijd met een boodschap van respect in uw eigen woorden, zoals: ‘We kunnen waarschijnlijk enigszins van mening verschillen, maar niet volledig’.
Christenen willen het beste voor hun naasten, om ook hen te redden voor het eeuwige leven. Maar door de massahypnose van de MSM zijn er slechts weinigen die uit de hypnose weten te ontwaken. De meesten mensen hebben de gemakkelijke ‘wijde’ poort genomen en stromen als het ware als één grote waterstroom steeds sneller naar de waterval toe:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Christenen willen hun naasten uit deze stroming roepen en de weg wijzen naar het smalle pad, weg van de afgrond. Ze  willen hen te hulp komen maar worden door veel gehypnotiseerden gezien als dwazen en geloofsfanaten. Deze mensen hebben zelfs de bereidheid om alles wat voor hen belangrijk is op te offeren; hun gezondheid en die van hun kinderen en hun vrijheid en die van hun kinderen. Ze beschouwen dat gedrag – door hun geestelijk toestand – als een gemeenschappelijke plicht en zijn er zeer van overtuigd.
Slechts weinigen zullen het smalle pad naar het leven vinden, veelal personen die alle MSM als ‘verdorven’ aan de kant hebben gezet en er niets meer mee te maken willen hebben.

In het vorige artikel: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren, en wat hier over in het woord van God staat.

Thema: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als de ‘de grote stad’.

Lees verder “13. Gods plagen voor de onberouwvollen”

7. Gods plagen voor de onberouwvollen

7. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Moedig uw broeders en zusters aan om zich te blijven onthouden van afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikt vlees en voor ontucht (Handelingen 21:25). Christenen worden overgoten met Satans seks wereld in Hollywood films die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en het geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
Noemt u uzelf een Christen, maar neemt u een loopje met de ontucht of met perversie, zoals op zoek gaan naar seksueel vertier? Ga dan stappen ondernemen om daar mee te stoppen. Geef niet toe aan die zwakheden, verbiedt het voor uzelf. Het is tegen Gods wil:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren Hollywood. De Joodse moslim-sekte, waartoe de Frankisten behoren,  erkennen de Zohar als hun belangrijkste boekenreeks binnen de Kabbala. Frankisten, wiens God Satan is en de Antichrist hun messias. (Zie Sabbatai Zevi en het Frankisme – 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan)
Verdorven seksuele losbandigheid heerst in de sekte onder de noemer mystieke symboliek. Een eervol monogaam huwelijk is bij hen niet aan de orde.
Stem daarom uw hart af op liefde voor uw medemensen en uw mede-Christenen:

(Mattheüs 15:19) 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Met al degenen die ontuchtig gedrag niet kunnen beteugelen zal het slecht aflopen:

(Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In het vorige artikel bespraken we de symbolische beesten en hun betekenis.
In dit artikel gaan we verder met het aanbidden van het beeld en met het merkteken.

Thema: Het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en het merkteken.

Lees verder “7. Gods plagen voor de onberouwvollen”

6. Gods plagen voor de onberouwvollen

6. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Koester uw broeders en zusters die een eerlijk geweten hebben (Hebr. 13:18).
Bent u in uw machtspositie beschikbaar om gunsten te verlenen aan politieke of economische belangen van anderen, in ruil voor geschenken, voordelen of voor geld?
U doet zich voor als een Christen maar u bent corrupt? Dan bent u een kind van Satan:

(Ezechiël 28:14,18) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen….18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen….

De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom dat ze beklagenswaardig zijn.
Het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

(Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Als kind van Satan behoort u tot het door Satan gezaaide onkruid, tot hen die wetteloosheid bedrijven. Het onkruid dat verdelgd zal worden (Matt. 13:25,40-43). Christenen gehoorzamen de overheid. Er zijn voor Christenen echter wel grenzen aan de gehoorzaamheid aan de overheid, en wel totdat de overheidsregels tegen Gods regels ingaan (Hand. 5:29).
Bescherm als ouders uw kinderen en laat uw kinderen nooit vaccineren om maar op vakantie te kunnen gaan. En dat voor een verwaarloosbaar risico als van griep? Een Australische gezondheidsfunctionaris geeft toe dat gevaccineerden plotseling sterven aan myocarditis: Korte video: https://t.me/santasurfing/38621   De hartspier-beschadiging is niet meer terug te draaien en zal het leven van kinderen ernstig bekorten. Het is ook de vraag of reproductie voor uw kinderen nog wel mogelijk is na deze experimentele gentherapie injecties.

In het vorige artikel werden de grote lijnen beschreven, waaronder de opname van de Christenen. In dit artikel gaan we verder met de symbolische beesten en hun betekenis.

Thema:  De verdere invulling door gebruik te maken van symbolische beesten.

Lees verder “6. Gods plagen voor de onberouwvollen”

7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 7.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat moslims van Allah wereldwijd worden ingezet als soldaten van de Islam. Ze geloven dat Allah na hun dood zal oordelen over hoe een moslim zich in deze strijd heeft gedragen.
We zien nu de opkomst van het despotisme, een regeringsvorm waarbij een kleine groep personen absolute macht krijgt. Een tirannie of dictatuur, waar de vrije meningsuiting niet meer bestaat. De Antichrist en het geldsysteem van de centrale banken zullen de wereld onderwerpen.

Thema van dit artikel is, overleven in de chaos; Een nieuwe tempel in Jeruzalem, een gezamenlijke Abrahamitische religie, de Antichrist gaat als koning in de tempel zitten, de grote stad NEOM wordt getroffen en de Islam valt uiteindelijk Israël aan.

Lees verder “7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”

4. Aanbidding van het ‘beeld’

Aanbidding beeld 4.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 ….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over de Islam, met Mohammed in de lijn van Ismaël. Over alle gegevens van de valse profeet en de berg Sinaï in Arabië.
Paulus schrijft, dat Jezus gedurende de Exodus bij de Israëlieten was:

HerzSt (1 Korinthe 10:1-4) 1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Volgens Paulus was het Jezus die hen volgde en hen ondersteunde. Na hun redding hebben de Israëlieten het manna, het brood dat uit de hemel kwam gegeten en gedronken uit de rots bij Horeb.
Maar zij hebben geestelijk voedsel en geestelijke drank ontvangen door al de wonderlijke zegeningen die hen ten deel vielen, zoals de bescherming, redding, verzorging en vreugde om tot Gods volk te behoren. Hun geloof werd hierdoor versterkt in hun God (YHWH), het was hun geestelijk voedsel, of zoals Jezus het eens zei:

HerzSt (Johannes 4:34) 34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Het thema van dit schrijven is het grote Babylon, een echte stad.

Lees verder “4. Aanbidding van het ‘beeld’”