6. De opname in de hemel

6. De opname in de hemel.pdf

De opname van de Christenen in de hemel;
de volharding gedurende de verdrukking zal worden beloond

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over de symbolische betekenis van ‘in het meer van vuur geworpen worden’. En er is gesproken over de letterlijke betekenis van een ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’.

Deze nieuwsbrief gaat stap voor stap over de opname van verschillende groepen in de hemel.
Jesaja spreekt in onderstaande tekst over het grote offer dat de Christus hiervoor heeft gebracht:

HerzSt (Jesaja 53:11-12) 11 ……Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Lees verder “6. De opname in de hemel”

eindtijd 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

Openbaring 17        (zie wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest)
Openbaring 17:3-5     Babylon de Grote, de stad van afgoderij
Openbaring 17:7-8     De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk
Openbaring 17:12-14 De 10 koningen binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen.
Openbaring 17:16       De 10 koningen koning zullen de hoer haten en haar vernietigen.

Openbaring 18
Openbaring 18:2     Een engel met grote autoriteit roept dat het Grote Babylon is gevallen
Openbaring 18:4     Gaat uit van haar – wordt tegen Gods volk gezegd – om niet een deel van haar plagen te ontvangen.
Openbaring 18:8      Op 1 dag zullen haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met vuur.
Openbaring 19:9-19 De koningen der aarde zullen over haar wenen. De reizende kooplieden rouwen om haar. Elke zeeman zal wenen en rouwen.

Openbaring 19

Openbaring 19:2 Het oordeel van de hoer is voltrokken.
Openbaring 19:6 Een grote schare zegt dat God is gaan regeren.
Openbaring 19:11-16 Er verschijnt een wit paard met ‘het Woord van God’ als ruiter en voert oorlog in rechtvaardigheid. Hij zal de natiën weiden met een ijzeren staf. (zie ook eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Openbaring 19:17-21 Er ontstaat een oorlog tussen de ruiter op het witte paard en zijn leger tegen het financiële systeem en de NWO , maar deze worden vernietigd evenals de valse profeet en degenen die dit financiële systeem aanbidden.

Openbaring 20
Openbaring 20:1-2 Satan wordt voor 1000 jaar in de afgrond opgesloten.
Openbaring 20:4   De 144.000 uitverkorenen gaan als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Na de grote verdrukking zal het teken van de Zoon verschijnen en volgt – na een luid bazuingeschal – de opname van de 144.000 uitverkorenen.
Dan  zullen ‘alle stammen’ treuren:

NBG51 (Mattheüs 24:29-31) 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

In 1 Thessalonicenzen 4:15-17 staat dat tijdens een klank van een bazuin de Heer zal komen en dat de overleden heiligen samen met de levenden de Heer tegemoet zullen gaan. Verder wordt in 1 Korinthiërs 15:51-52 geschreven dat de dode heiligen gedurende de laatste trompet worden opgewekt, de 7e trompet. De ‘dode’ profeten zullen direct hierna worden opgewekt.
Pas daarna worden alle andere nog levende getrouwe christenen opgenomen. Deze laatsten mogen niet op tronen plaatsnemen maar krijgen een taak als dienaren in de tempel:

HerzSt (Openbaring 20:4-6) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Openbaring 20:5 is gedeeltelijk een tussengevoegde zin en wordt daarom ook wel eens tussen haakjes geplaatst:
(Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.)
Het gedeelte van Op.20:5: “Dit is de eerste opstanding” slaat op zowel vers 4 als 6.
De eerste opstanding is alleen bedoeld voor de eerstelingen. De tweede opstanding is bedoeld voor alle overleden mensen die na 1000 jaar een opstanding ontvangen en nog een kans krijgen.
In vers 6 staat dat de dood geen macht heeft over de eerste opstanding. Logisch geredeneerd zal de dood wel macht hebben over de tweede opstanding.

Openbaring 20:7-10 Satan zal na de 1000 jaar voor een korte periode worden vrijgelaten, hij zal nog vele misleiden en tot de oorlog verzamelen. Daarna wordt Satan vernietigd.
Openbaring 20:11-15 De doden worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Wiens naam niet in het boek des levens staat wordt vernietigd.

Openbaring 21
Openbaring 21:1 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de oude hemel en aarde zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:2 Het Nieuwe Jeruzalem daalt neer naar de aarde, God is bij zijn mensen.
Met het afdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde zal de profetie in vervulling gaan, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven:

HerzSt (Mattheüs 5:5) Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Openbaring 21:9 Een van de engelen (van de schalen) toont de bruid van het Lam, de 144.000.
Openbaring 21:22 Het Nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel want God, de Almachtige, is haar tempel, evenals het Lam.

Openbaring 22
Openbaring 22:1 Vanuit de troon van God en van het Lam stroomde een rivier van water des levens, en aan deze rivier stonden bomen des levens, die twaalf vruchtoogsten voortbrengen en de bladeren van de bomen waren tot genezing van de natiën.

Lees verder in: 10. De afval

eindtijd 7. Openbaring; de oogst

Openbaring 14:
Openbaring 14:1-5   Het Lam staat met de 144.000 heiligen op de hemelse berg Sion.
Openbaring 14:8      Babylon de Grote is gevallen.
Openbaring 14:9-11 Iedereen die het merkteken heeft ontvangen zal ook Gods toorn ontvangen.
Openbaring 14:14     Een witte wolk met de mensenzoon met een sikkel wil gaan oogsten.
Openbaring 14:15-16 De aarde wordt door de mensenzoon geoogst.
Openbaring 14:17-20 Een andere engel oogst de onberouwvolle mensen die Gods toorn ondergaan

De opname van de heiligen in de hemel:

De installatie van het Nieuwe Jeruzalem zal volgens de Schrift beginnen met de eerstelingen:

HerzSt (Romeinen 8:22-23) 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
 
HerzSt (Jakobus 1:18) 18  Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
 
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
 
Eerst zullen de overleden heiligen een opstanding ontvangen, daarna zullen de nog levende heiligen in een oogwenk veranderd worden en de Heer tegemoet gaan gedurende de laatste (de 7e) trompet:

NBG  (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet….

HerzSt (1 Korinthe 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De opname van de profeten in de hemel:
 
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.
Zij hebben altijd geprofeteerd door Heilige Geest en behoren wat dat betreft ook tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14  Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15  Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

De profeten zullen als eerstelingen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, nog voor de 144.000 heiligen.

De 24 profeten zitten rondom de troon van onze hemelse Vader, die Zijn troon zal hebben in het Nieuwe Jeruzalem:
 
NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
HerzSt (Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

 De opname van de grote schare in de hemel:

Gedurende de 7e trompet ondergaan de 144.000 heiligen, in een oogwenk een verandering, ontvangen een hemelse opstanding en gaan de Heer tegemoet. (1 Thess. 4:16-17) (1 Kor. 15:51-52)
Na de 7e trompet worden er vervolgens 7 schalen ‘met de toorn van God’ uitgegoten, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 16.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken onder geen beding in ontvangst hebben genomen:
 
HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
 
HerzSt (Openbaring 14:9-10)9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Vlak voor het besluit zal de grote schare worden opgenomen in de hemel:
 
HerzSt (Openbaring 16:15-17) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging  door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom:

HerzSt (Lukas 17:26-32) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
 
HerzSt (Mattheüs 24:36-39) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 
De profeten zullen als eersten worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, hierna de 144.000 heiligen en na de 144.000 de medeburgers, de huisgenoten van God  (de grote schare):

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel:

HerzSt (Openbaring 7:13-15) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
De grote schare is na de opname uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam met de heiligen:

NBG51 (Openbaring 19:6-7) 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Lees verder in: 8. Openbaring; de 7 schalen