6. De transformatie

6. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Doe moeite om propaganda te herkennen, het is altijd een herhaling van grove onwaarheden. Kies geen partij in een oorlog. Verheerlijk nooit geweld en de dood van medemensen. Propaganda en censuur domineren de informatieoorlog. Het is bewust sterk sturen van jongeren betreffende de verzonnen klimaatcrisis met de aangestoken bosbranden.
Wees alert op psychologische omkeertrucs die de waarheid bagatelliseren, zoals: ‘De Frankisten hebben het zeker weer gedaan?’. Het zijn de globalistische volksmenners die een wig drijven tussen jou en jouw naasten. Omdat ze met zo weinig zijn, kunnen ze ons overwinnen als ze ons van elkaar scheiden en ons tegen elkaar op te zetten. Neem hun propaganda niet aan.
Heb YHWH lief met heel je hart en geef om je naasten (Matt. 22:37-38).

De objectiviteit in de journalistiek is verdwenen, het is het tijdperk van de grote misleiding. Het is beter om de tv en kranten weg te doen en niet te luisteren naar hun propaganda en angst- en haat-taal betreffende Christenen die kritisch nadenken. Zoals de lockdowns met zijn isolatie, het zgn. nieuwe normaal, waarmee de natuurlijke warmte en liefde tussen mensen verdwijnt.
Leidt als jongere geen oppervlakkig (internet) leven. Voorkom geestelijke armoede en depressie door een diepe band in het echte leven te ontwikkelen en niet in het surrogaat leven, de misleidende zelfingenomendheid en de vaak materialisme verheerlijkende  social media.
Of wat nu komt opzetten, de virtuele computer (met een bril) gegenereerde wereld. Laat je niet isoleren van echte vriendschap. Doe niet mee aan groepsgedrag door de zijde van de goddeloze wereld te kiezen. Meelopers met deze doorgedraaide LGBT-wereld zullen zwaar teleurgesteld worden.
Video van Greg Reese; Hoewel slechts 0,3 procent van de bevolking zich identificeert als transgender, pleegt 40 procent van de transgenders zelfmoord.

(Romeinen 1:24-27) 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?

Lees verder “6. De transformatie”

19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Lees verder “19. Het geheim van de wetteloosheid”

6. Gods plagen voor de onberouwvollen

6. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Koester uw broeders en zusters die een eerlijk geweten hebben (Hebr. 13:18).
Bent u in uw machtspositie beschikbaar om gunsten te verlenen aan politieke of economische belangen van anderen, in ruil voor geschenken, voordelen of voor geld?
U doet zich voor als een Christen maar u bent corrupt? Dan bent u een kind van Satan:

(Ezechiël 28:14,18) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen….18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen….

De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom dat ze beklagenswaardig zijn.
Het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

(Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Als kind van Satan behoort u tot het door Satan gezaaide onkruid, tot hen die wetteloosheid bedrijven. Het onkruid dat verdelgd zal worden (Matt. 13:25,40-43). Christenen gehoorzamen de overheid. Er zijn voor Christenen echter wel grenzen aan de gehoorzaamheid aan de overheid, en wel totdat de overheidsregels tegen Gods regels ingaan (Hand. 5:29).
Bescherm als ouders uw kinderen en laat uw kinderen nooit vaccineren om maar op vakantie te kunnen gaan. En dat voor een verwaarloosbaar risico als van griep? Een Australische gezondheidsfunctionaris geeft toe dat gevaccineerden plotseling sterven aan myocarditis: Korte video: https://t.me/santasurfing/38621   De hartspier-beschadiging is niet meer terug te draaien en zal het leven van kinderen ernstig bekorten. Het is ook de vraag of reproductie voor uw kinderen nog wel mogelijk is na deze experimentele gentherapie injecties.

In het vorige artikel werden de grote lijnen beschreven, waaronder de opname van de Christenen. In dit artikel gaan we verder met de symbolische beesten en hun betekenis.

Thema:  De verdere invulling door gebruik te maken van symbolische beesten.

Lees verder “6. Gods plagen voor de onberouwvollen”

6. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 6.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

God beschermt geen afvallige Christenen. Dat was ook zo bij het Joodse volk in het oude testament.
Maar wie kun je in de wereld dan nog vertrouwen?

HerzSt (Psalm 56:4-5) 4 Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. 5 In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?
HerzSt (Jeremia 17:7-8) 7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Thema van dit artikel is, de climax naar chaos toe; de Antichrist, de wondertekens door de Antichrist, een beeld of afbeelding maken, het geldsysteem gaat onderuit.

Lees verder “6. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”

10. De grote oorlog te Har–Mágedon

10. De grote oorlog te Har–Mágedon.pdf

De grote oorlog te Har–Mágedon; Gods finale oorlog

In de vorige nieuwsbrief hebben we de visioenen van Ezechiël besproken over het Nieuwe Jeruzalem, om in vrijheid en onbezorgd op de ‘nieuwe aarde’ te wonen.

Daarin kwam naar voren, dat Gog en Magog hun vervulling hebben op de nieuwe aarde, en niet in de laatste dagen van de eindtijd van de huidige ‘oude’ hemel en aarde.
Dit bleek o.a. uit Ezechiël 38:11, waar beschreven wordt dat de huizen zonder grendel en poorten zullen zijn.
Ook onderstaande Schriftplaats van Zacharia beschrijft het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde:

HerzSt (Zacharia 14:4) 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Dat dit gedeelte eveneens over de Nieuwe Aarde gaat, is o.a. af te leiden aan het levende water dat stroomt vanuit de troon in het Nieuwe Jeruzalem in vers 8:

HerzSt (Zacharia 14:8) 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. (zie ook Ezechiël 47:1-5 + Openbaring 22:1-2)

Lees verder “10. De grote oorlog te Har–Mágedon”

7. Geen deel van de wereld

7. Geen deel van de wereld.pdf

Christenen zijn geen deel van deze wereld;
wees alert op het teken van Jezus komst

Inleiding

Jezus spreekt in Joh. 17 een heftig gebed uit tegenover Zijn hemelse Vader dat over Zijn discipelen ging:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16  Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

Wat betekenen deze woorden in Johannes 17, om “geen deel van de wereld te zijn”?
Dit zal het thema zijn van deze nieuwsbrief, want het is in de eindtijd namelijk van het allergrootste belang deze woorden van Jezus en de bijbehorende bescherming juist te interpreteren, ons leven hangt er rechtstreeks van af.

Lees verder “7. Geen deel van de wereld”