wereldmachten 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

HerzSt  (Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond,  maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Waar staatshoofden of mensen volledig in beslag worden genomen door het opbouwen van een machtsimperium, daar is geen ruimte voor naastenliefde. Dat was ook het geval bij de ‘Romeinse’ kop van het wilde beest.

Echter, in de 5e eeuw viel het imperialistische West-Romeinse rijk als gevolg van verworven rijkdom, decadentie en slecht bestuur uit elkaar. Vandalen, Hunnen, Oostgoten, Westgoten, Arabieren en Egyptenaren vielen het rijk van alle kanten binnen en het hield op te bestaan. De ‘Romeinse’ kop was daarmee dodelijk verwond.

Het genezen van deze kop (Op. 13:3) kan zo worden uitgelegd, dat het imperialisme (de uitbreiding van de macht) na vele eeuwen weer door de Westerse landen werd opgepakt.

Vanaf 1415 reisden Portugezen en vanaf 1492 Spanjaarden over zee naar de kusten van West-Afrika, eilanden in de Atlantische Oceaan, Amerika, en vanaf 1498 bereikten ze over zee ook gebieden in Azië. Tot 1870 was de Europese invloed in Azië en Afrika nog vrij gering. Europeanen beperkten zich tot het stichten van handelskolonies in kustgebieden. In de periode na 1870 verandert dit drastisch. Deze territoriale expansie (imperialisme) door Europese machten werd mogelijk gemaakt door grootschalige industrialisatie en een spectaculaire toename van technische, militaire en economische kennis. Rond 1900 nChr. had Groot-Brittannië het grootste koloniale bezit ter wereld en was een kwart van de totale wereldbevolking Brits onderdaan. (bron gedeeltelijk Wikipedia)

Lees verder in: 5. De grote vurig gekleurde draak

wereldmachten 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek

Democratie:

De oudst bekende democratie was die van Clisthenes in Athene in de Griekse oudheid, hoewel die nog niet sterk leek op wat wij ons tegenwoordig bij het woord democratie voorstellen. Zo mochten vrouwen, slavenmetoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) en armen in Athene niet meebeslissen. Bron: Wikipedia

Organisatie van de Romeinse Republiek:

De Romeinse Republiek ontstond volgens de overlevering in 509 v.Chr., toen de laatste koning van Rome werd verdreven. Om er voor te zorgen dat er vanaf dat moment nooit meer één persoon lange tijd achter elkaar de macht had in Rome werd er gekozen voor de Senaat. De Senaat bestond uit Patriciërs (aristocratie), de oorspronkelijke families uit het stadsstaatje Rome.

Ten tijde van de Romeinse Republiek, afgeleid van het Latijnse “res publica” wat iets als zaak van het publiek (volk) betekent, stond de Senaat op het hoogtepunt van zijn macht en was dit het enige bestuurlijke en regerende orgaan. Naast de Senaat moest er ook een Volksvergadering komen, het Comitium. Wetten moesten worden gemaakt door de Senaat en goedgekeurd door het Comitium. Sindsdien wordt elke maatregel en wet voorzien van de afkorting SPQR: Senatus Populus Que Romanus: De Senaat en het Volk van Rome (hebben besloten….).
Er werd  besloten om jaarlijks 2 consuls te kiezen. Deze consuls waren niet langer dan één jaar aan de macht. De consuls waren dus een soort ongekroonde koningen voor één jaar. Na verloop van tijd ontstonden moeilijkheden: De boeren en het gewone volk (het plebs oftewel de plebejers) hadden er genoeg van dat ze vaak moesten vechten voor Rome en daarbij hun boerenwerk moesten verwaarlozen.

Er werd besloten dat de belangen van het volk verdedigd werden bij de Senaat. Er kwamen een aantal Volkstribunen, Tribuni Plebis die in de Senaat moesten spreken voor het volk. Deze hadden veto-recht. Tijdens de ‘burgeroorlogen’ in de eerste eeuw voor Christus verloor de Senaat veel van zijn macht en status aan de elkaar bevechtende generaals en vooral toen ze, min of meer gedwongen, Julius Caesar tot ‘dictator voor het leven’ benoemde. (gedeeltelijk uit bron Wikipedia)

Indeling van het Romeinse rijk:

In het Romeinse Rijk bestond al een culturele tegenstelling tussen het westelijke, Latijnse deel en het door Grieken gedomineerde oostelijke deel. Dit was onder andere de oorzaak van de splitsing van het Romeinse Rijk in 395 in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, waarna deze gebieden cultureel verder uit elkaar zouden groeien. Bij de verspreiding van het christendom in Europa buiten het (voormalige) Romeinse Rijk werden gebieden die vanuit Rome werden gekerstend – namelijk West-Europa, grotendeels Midden-Europa, en Scandinavië – tot ‘het Westen’ gerekend en landen die vanuit Constantinopel werden bekeerd – zoals Rusland en Bulgarije – tot ‘het Oosten’ gerekend. Het West-Romeinse rijk hield in 476 op te bestaan. (bron Wikipedia)

Het navolgen van de Romeinse republiek:

In navolging van de (klassieke) Romeinse republiek, met een afvaardiging voor het volk, zou deze politieke bestuursvorm over de hele aarde navolging vinden.  Dat in de 18de en 19de eeuw de oude Romeinse republiek als voorbeeld diende bij het inrichten van een republiek is tegenwoordig onder andere nog te vinden in de Verenigde Staten, waar de president niet direct gekozen wordt door het volk maar door de kiesmannen. Deze kiesmannen zijn een soort equivalent van de Romeinse volksvergadering, en uiteraard is er in de Verenigde Staten de Senaat. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 is deze democratische bestuursvorm ook in diverse landen in Midden- en Oost-Europa ingevoerd.(bron Wikipedia)

Lees verder in: 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk

wereldmachten 1. Afbeeldingen

Wereldmachten-Totaal.pdf

In de Schrift worden een aantal wereldmachten beschreven en voorgesteld als beesten en er wordt gesproken over een nieuwe 8e wereldmacht, die er in het laatst der dagen zal komen. Dit artikel geeft stap voor stap een ontknoping  naar de 8e wereldmacht waardoor we deze 8e wereldmacht kunnen herkennen.  In de Schrift wordt we voor deze 8e wereldmacht gewaarschuwd, omdat er gedurende deze periode een grote verdrukking zal plaatsvinden. 

In dit artikel zullen de Schriftplaatsen worden beschouwd die dit beschrijven en tevens de Schriftplaatsen worden behandeld die dit ondersteunen of hiermee harmoniëren. Veel Schriftplaatsen in het boek Openbaring zijn echter symbolisch, waardoor een zekere mate van aannames niet is uit te sluiten.

Het reusachtig grote beeld volgens het boek Daniël:

In dit eerste gedeelte legt Daniël de droom uit van Nebukadnezar, de koning van Babylon. De droom gaat over een reusachtig groot beeld en Daniël legt de droom uit en beschrijft vervolgens een aantal opeenvolgende koninkrijken.

HerzSt  (Daniël 2:31,35-44) 31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend…….35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen  dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

De wilde beesten (machten) volgens het boek Daniël:

Nebukadnezar vertegenwoordigd het Babylonische rijk (hoofd van goud). Het wordt opgevolgd door het Medo-Perzische rijk, gevolgd door het Griekse rijk. Het Griekse rijk wordt opgevolgd door het Romeinse rijk, een rijk dat in twee gedeelten (Oost en West) is samengesteld. In Daniël 2:35 wordt gesproken over een steen die het beeld  – een samenstelling van al deze koninkrijken – zal verbrijzelen en deze steen zal tot een grote berg worden, die de hele aarde zal vullen. Uit Daniël 2:44 blijkt dat dit een machtig koninkrijk zal zijn, dat nooit te gronde zal worden gericht, Gods koninkrijk.

HerzSt  (Daniël 8:19-24) ….. 19 En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn.20 De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. 21 En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning.22 En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt ,zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

HerzSt  (Daniël 7:3-7)  3 en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. 4 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.5 En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.6 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

In Daniël worden de 4 wereldmachten beschreven waar Gods volk in het beloofde land door werd onderdrukt.  De leeuw (de Babyloniers), de beer (de Medo-Perziërs), de luipaard (de Grieken) en het vierde beest (de Romeinen).  Daniël 7:3-7 maakt een vergelijking van wilde beesten met hun eigenschappen voor deze koninkrijken, terwijl Daniël 8 de samenstelling en de machtsverhouding van de koninkrijken beschrijft.

De wilde beesten (machten) volgens het boek Openbaring:

NBG51 (Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens heeft de gezamenlijke basiskenmerken van de beesten die in Daniel 7:3-7 beschreven zijn, de luipaard, de beer en de leeuw. Op. 13:1,2 beeldt met het wilde beest dus – eveneens als in Daniël 7 – de wereldmachten af.

Het verschil tussen de beschrijving van wereldmachten in Daniël en in Openbaring:

In Openbaring wordt een andere telling van de koninkrijken aangehouden als in Daniël. In Daniël worden de wereldmachten beschreven waar Gods volk, destijds het Joodse volk, door werd onderdrukt, te beginnen in de tijd van Daniël. De heiligen, waarover wordt gesproken, bestonden in eerste instantie alleen uit Joden, die zich aangesloten hadden bij de beloofde Messias, Jezus Christus. De heiliging nam een aanvang in Pinksteren (in het jaar 33), 10 dagen nadat Jezus naar de hemel was opgestegen.

NBV (Daniël 7:17-18) 17 17 “Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. 18 Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden – voor eeuwig en altijd.”

Er zijn in de geschiedenis meer dan 7 wereldmachten geweest, maar de zeven koppen van het wilde beest symboliseren zeven grote wereldmachten, die Gods volk onderdrukt hebben. Er zijn zes wereldmachten die in de totale Bijbelse geschiedenis tot aan Johannes tijd een rol hebben gespeeld; nl. Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. In de profetie staat: “Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu” (Op.17:10)  en dat was in Johannes tijd het Romeinse rijk.

NBV     (Openbaring 17:9-11) 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. 11 Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden.

De 4e koning in Daniël – het Romeinse rijk – is dus de 6e koning in Openbaring. In het verdere gedeelte zullen we de volgorde van de wereldmachten aanhouden zoals beschreven in Openbaring.

Lees verder in: 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek