7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad naar leven

7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.
.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Er was eens een koning, die de mooiste gewaden had en alles wat zijn hartje begeerde.
Hij liet de prachtigste en indrukwekkendste gebouwen bouwen, prachtige tuinen, boomgaarden en waterbekkens aanleggen, precies zoals hij dat wilde. Alles wat zijn ogen verlangden kwam er. Van alle kanten was er buitengewone eer en bewondering voor zijn prestaties.
Op een dag stond hij vanuit zijn burcht te kijken naar al die pracht en bekroop hem een opmerkelijke gedachte. Hij realiseerde zich dat al die buitengewone eer er alleen maar voor een beperkt moment was en dat hij daarom niet kon stoppen om die pracht uit te breiden.
Hij realiseerde zich dat hij ook nooit verzadigd kon worden door al dat zwoegen, door al die pracht. Toen begreep hij de zinloosheid van dat streven naar pracht, naar continu eer en bewondering. Hij vergeleek het met het najagen van wind, iets wat nooit gaat lukken, wat totaal onmogelijk is. De wijsheid kwam weer bij hem terug en zijn hart opende zich. De schepping was in de ogen van koning Salomo veel indrukwekkender en prachtiger, als alles wat hij bezat of had laten maken. De liefde voor zijn Schepper en liefde voor zijn naasten (en goed voor hen zijn) was hij verloren.
Hij wilde die belangrijke eigenschappen weer terug in zijn leven. (Prediker hoofdstuk 1-3)

(Lukas 12:27) 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Thema: Er is geen middenweg, de keuze voor leven moet gemaakt worden.

“7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad naar leven” verder lezen

4. Sta vast in de vrijheid

Sta vast in de vrijheid.pdf

(Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
.                      Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————–

Nee, vrijgemaakt worden is iets anders als niet meer vervolgd worden of om niet meer in de gevangenis te belanden. Als Christenen Jezus woorden geloven en naar Hem luisteren, zullen ze de waarheid kennen en door de waarheid weten, hoe de leugens van deze wereld ontmaskerd kunnen worden.
We zijn als Christenen door Jezus woorden vrijgemaakt om geen deel van deze zondige wereld meer te zijn. Jezus heeft het eenmalige volmaakte offer gebracht voor onze zonden (Matt. 26:28, Gal. 1:4).  Christenen leven nu vrij van zonden (Rom. 6:18) in een nieuw verbond en we zijn door Jezus offer vrijgemaakt om onze naasten lief te hebben (Gal. 5:14):

(1 Petrus 1:17-19) 17 En als u Hem (YHWH) als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

En al zijn we als Christenen liefdevol voor onze naasten, voor de wereld zijn we uitgestotenen:

(Lukas 6:22) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Christenen zullen zeker vervolgd worden, maar gelukkig hebben we Gods zegen, ondersteuning en bescherming door het geloof in Jezus woorden:

(2 Korinthe 4:7-9) 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

Thema: Sta vast in de vrijheid waarmee we vrijgemaakt zijn

“4. Sta vast in de vrijheid” verder lezen