8. De transformatie

8. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Ga niet met deze wereld participeren om stoer te doen of om niet uit de toon te vallen, maar bereid je als jongere en als jong-volwassene voor op een wereldwijd getuigenis, want binnenkort zal de profetie van de twee getuigen in vervulling gaan. De tijd daarvoor is aangebroken, omdat volgens de Schrift gedurende de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn. Volgens ons onderzoek de tegenbeeldige Mozes en Elia.
De twee getuigen roepen op ‘tot inkeer’ en zijn ‘de aankondigers’ van de komst van de Koning Jezus als redder van Zijn discipelen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

In rouwkleding of in zakken gehuld betekent, dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past. Ieder mens die berouw toont is waardevol en zal gered worden.
Duizend tweehonderd zestig dagen’  = 3,5 (profetische) jaren van ieder 360 dagen.
Volgens Daniël 7:25 zal de Antichrist de macht van het heilige volk te gronde richten:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Tijd + tijden + een halve tijd = 3,5 tijd en staat gelijk aan 3,5 (profetisch) jaar = 1260 dagen.
Dus met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen, de genomineerde heiligen en alle getrouwe discipelen zal de wederkomst geschieden.
Velen zullen als beloning als heilige verzegeld worden en een speciale koning- en priesterpositie krijgen in de glorieuze stad, het Nieuwe Jeruzalem. Want de verzegeling van de genomineerde nog levende heiligen volgt vlak voor hun opname in de hemel:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

De twee heilige getuigen en inmiddels verzegelde heiligen worden allen opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet (1 Thess. 4:16-17):

(Openbaring 11:11-12) 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen (de 2 getuigen) en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Na hun aankomst In de hemel neemt Gods koninkrijk een aanvang (Op. 11:15).
Daarna volgt er nog een periode van iets meer dan 3,5 jaar van grote verdrukking op aarde,  voordat Gods ‘getrouwe’ heilige volk wordt opgenomen in de hemel (Matt. 24:14).
Het is de vervulling van de laatste jaarweek (zie 4. Gods plagen voor de onberouwvollen ):

(Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

.                                 (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Wat zal er nog meer volgen, hoe werkt wereld-controle?

Lees verder “8. De transformatie”

5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 5.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

Alle misleiding en spelletjes die in het bedrijfsleven in het klein gebeuren, positie rijkdom en macht, komen in het groot terug in de wereldaangelegenheden.
In het vorige artikel bespraken we de rode symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks en het bewust veroorzaken van chaos.

Het thema van dit artikel; Het zaaien van angst en misleiding, de VN en het klimaat, de Frankfurter Schule, Migratie, de rijken van de aarde krijgen een voorrecht, maar Joden krijgen de dominantie.

Lees verder “5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”