5. Gods plagen voor de onberouwvollen

5. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 12:12) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wees altijd rechtvaardig voor uw broeders en zusters en wees barmhartig.
En u, orde handhavers en politie, allen die zich Christen noemt. Hebt u bewust uw broeder of zuster onrecht aangedaan of mishandeld? Zoals vreedzame Christenen getrapt of geslagen met knuppels, laten vertrappen door paarden of zonder gegronde reden met fysiek geweld gearresteerd? Met het excuus dat u deze opdracht hebt gekregen van goddeloze derden?

(Mattheüs 18:8) 8 Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.

Christenen verbroederen alléén met mensen van goede wil, niet met mensen die gewelddadig zijn of die de griep de A-status van extreme morbiditeit blijven geven om de bevolking met hun draconische maatregelen in hun macht  te behouden:

(2 Korinthe 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

In het vorige artikel deel 4 hebben we de basis profetieën behandeld. In het artikel deel 3 waren we gebleven met de zwangere vrouw die een mannelijk kind had gebaard. Dat is het Nieuwe Jeruzalem dat als koninkrijksregering alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. In dit artikel gaan we verder met de vervolging van de vrouw, de engelen organisatie.

Thema: De engelenorganisatie komt net als de grote schare onder grote druk

Lees verder “5. Gods plagen voor de onberouwvollen”